carVertical

Informacja o ochronie prywatności dotycząca przetwarzania danych pojazdów

1. Dla kogo przeznaczona jest niniejsza informacja o polityce prywatności?

1.1. Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych. Niniejsza informacja o ochronie prywatności (zwana dalej „Informacją o ochronie prywatności”) wyjaśnia naszą politykę przetwarzania danych pojazdów. Niniejszy dokument zawiera ważne informacje, więc mamy nadzieję, że go przeczytasz.

1.2. Zgodnie z art. 11 ust. 2 zdanie 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (UE) (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że nie możemy bezpośrednio powiązać danych pojazdu z jego właścicielem lub posiadaczem. Mimo że w takich przypadkach nie jesteśmy zobowiązani na mocy art. 11 ust. 1 RODO do informowania o sposobach przetwarzania danych Twojego pojazdu, to jednak dążąc do jak największej przejrzystości, chcielibyśmy przekazać Ci stosowne informacje.

1.3. Wszelkie odniesienia do „Ciebie” i „Twoich” (wraz z odmianami przez przypadki) w niniejszej Informacji o ochronie prywatności oznaczają właściciela (osobę fizyczną) lub posiadacza (osobę fizyczną) pojazdu, o którym gromadzimy dane.

1.4. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności może ulec zmianie. Zmiany zostaną opublikowane na stronie sprawdzania historii pojazdu online www.carvertical.com lub w aplikacji mobilnej na systemy Android i iOS (strona internetowa i aplikacja zwane dalej łącznie „Platformą”).

1.5. Jeśli korzystasz z naszej Platformy, możesz również zapoznać się z informacją o ochronie prywatności dla osób odwiedzających Platformę i użytkowników naszych usług (klientów).

2. Administratorzy danych

2.1. Administratorem danych pojazdu jest firma UAB „cV Group”, kod osoby prawnej: 303134915, adres: Aukštaičių Str. 7, LT-11341 Wilno, Litwa i/lub firma carVertical OÜ, kod osoby prawnej: 14416655, adres: Narva mnt. 5 Tallinn, 10117 Estonia (zwane dalej łącznie carVertical lub „my” wraz z odmianami przez przypadki). Obie firmy są współadministratorami w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO. 

2.2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: dpo@carvertical.com

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

3.1. Przetwarzamy dane pojazdów w celu stworzenia przejrzystego rynku używanych pojazdów, aby chronić nabywców używanych samochodów przed oszustwami i przyczyniać się do bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa użytkowników dróg. Cel ten obejmuje nasze zobowiązanie do:

 1. 3.1.1. dostarczania jasnych i zrozumiałych informacji na temat pojazdu będącego przedmiotem zainteresowania danej osoby, których niezależna weryfikacja byłaby kosztowna, trudna lub niemożliwa;
 2. 3.1.2. gromadzenia i przetwarzania informacji o pojazdach oraz prowadzenia/rozwijania wewnętrznych baz danych w celu dostarczania odpowiednich informacji w raportach.

3.2. Przetwarzamy dane pojazdów na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez stronę trzecią (użytkownika naszych usług, nabywcę raportu, użytkownika drogi itp.) (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu świadczenia naszych usług, aby:

 1. 3.2.1. możliwa była prawidłowa identyfikacja pojazdu, na temat którego gromadzone są informacje;
 2. 3.2.2. odbiorca raportu carVertical mógł w szybki, wygodny i opłacalny sposób uzyskać lepszą wiedzę na temat historii i stanu pojazdów, w oparciu o dane z różnych źródeł i krajów;
 3. 3.2.3. chronić odbiorcę raportu carVertical przed możliwymi oszustwami wynikającymi z niekompletnych informacji, tj. próbami sprzedaży skradzionego pojazdu, fałszowania przebiegu pojazdu, sprzedaży uszkodzonego pojazdu lub ukrywania wad pojazdu, które są istotne dla bezpieczeństwa pojazdu i decyzji o jego zakupie;
 4. 3.2.4. dopilnować, by niebezpieczne lub skradzione pojazdy nie zostały dopuszczone do ruchu cywilnego lub drogowego;
 5. 3.2.5. pomagać w podejmowaniu bardziej świadomych i opłacalnych decyzji, gdy odbiorca raportu carVertical wybiera/kupuje/sprzedaje/eksploatuje pojazd;
 6. 3.2.6. zmniejszać liczbę sporów między sprzedającymi i kupującymi pojazdy;
 7. 3.2.7. zwiększać przejrzystość rynku pojazdów używanych i zaufanie między jego uczestnikami;
 8. 3.2.8. rozwijać i ulepszać nasze usługi, bazę danych, jakość raportów, aby zapewniać oparte na danych i dokładne informacje o stanie pojazdu.

3.3. Niektóre dane pojazdów wykorzystujemy do następujących dodatkowych celów: do szkolenia narzędzi sztucznej inteligencji, analizowania odpowiednich statystyk działania naszych usług, obsługiwania i rozwiązywania sporów i roszczeń związanych z naszą działalnością, a także do ustalania, egzekwowania lub obrony roszczeń oraz obrony interesów biznesowych naszej firmy. Przetwarzamy dane w tych dodatkowych celach w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, aby rozwijać naszą działalność, zapewniać wysoką jakość naszych usług i rozwiązywać spory (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Możemy również podlegać obowiązkowi prawnemu w określonych okolicznościach (na przykład, aby wykonać nakaz sądowy) – w takim przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). 

4. Przetwarzane dane osobowe

4.1. Podczas gromadzenia informacji o pojazdach przetwarzamy następujące kategorie danych:

 1. 4.1.1. dane identyfikacyjne i parametry techniczne pojazdu: numer VIN pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu, dane rejestracyjne, model, rok produkcji, emisja spalin, specyfikacja i wyposażenie;
 2. 4.1.2. dane serwisowe i zdarzenia z udziałem pojazdu: serwisowanie, zdarzenia (uszkodzenia), import/eksport, rejestry celów użytkowania, a także dane dotyczące przebiegu, gwarancji, ubezpieczenia, kradzieży i wypadków;
 3. 4.1.3. dane finansowe pojazdu: data (kiedy rozpoczęto finansowanie), rodzaj (leasing, sprzedaż ratalna itp.), okres finansowania itp.;
 4. 4.1.4. inne dane: zdjęcia pojazdu, dane dotyczące zmiany właściciela (zmiana rejestracji), publicznie dostępne informacje;
 5. 4.1.5. dane zawarte w raportach carVertical: dane pojazdu zgodnie z punktami 4.1.1–4.1.4 (po dacie wygaśnięcia raportu (30 dni po nabyciu) nie mamy możliwości ustalenia, jakie dane zostały podane w konkretnym raporcie w momencie jego zakupu, a dane pojazdu zawarte w raporcie przetwarzamy w taki sam sposób, jak wszelkie inne dane pojazdu). 

4.2. Dostarczane przez nas raporty są tworzone przy użyciu zautomatyzowanego rozwiązania (agregacji danych), w oparciu o zapytanie klienta, który zamówił raport. Korzystamy z analizy danych opartej na numerze VIN i powiązujemy informacje z konkretnym pojazdem zgodnie z jego numerem VIN. W celu przygotowania raportów wybieramy i kompilujemy informacje o pojeździe jako przedmiocie (aktywie) i nie gromadzimy informacji o jego właścicielach lub posiadaczach.

5. Odbiorcy danych i przekazywanie danych

5.1. Udostępniamy zagregowane dane pojazdów osobom, które je zamówiły.

5.2. Możemy przekazywać dane pojazdów podmiotom przetwarzającym dane, które pomagają nam w świadczeniu naszych usług, takich jak hosting w chmurze, zarządzanie bazami danych itp. Główne podmioty przetwarzające dane: 

 1. 5.2.1. Dostawcy usług hostingowych w chmurze: (i) Amazon Web Services, Inc. – dane są przetwarzane na terenie EOG; (ii) MongoDB, Inc. – dane są przetwarzane na terenie EOG; 
 2. 5.2.2. Zarządzanie bazami danych: Atlan Pte. Ltd. – dane są przetwarzane na terenie EOG. 

5.3. Możemy przekazywać dane organom ścigania i organom prowadzącym postępowania przygotowawcze, sądom i innym organom publicznym, zgodnie z procedurami przewidzianymi przez prawo. Przekazujemy tym podmiotom informacje wymagane przez prawo lub określone przez te podmioty.

5.4. Możemy również przekazywać dane:

 1. 5.4.1. spółkom w ramach grupy spółek, do której należymy, lub współadministratorom danych, jeśli istnieją;
 2. 5.4.2. w razie potrzeby, spółkom zamierzającym kupić lub przejąć naszą działalność lub podjąć z nami wspólne przedsięwzięcie lub inne formy współpracy, a także spółkom utworzonym przez nas.

5.5. Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe na terenie UE/EOG, ale w niektórych przypadkach dane te mogą być przekazywane poza UE/EOG. Dane osobowe są przekazywane poza UE/EOG na podstawie:

 1. 5.5.1. umowy o przetwarzaniu lub dostarczaniu danych, która opisuje takie przekazanie i zawiera standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych za granicę (aby uzyskać kopię takiej umowy, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych); lub
 2. 5.5.2. decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony wydanej przez Komisję Europejską, co oznacza, że Komisja Europejska uznała kraj lub sektor, w którym strona trzecia ma siedzibę i/lub prowadzi działalność, za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych; lub
 3. 5.5.3. specjalnego zezwolenia Państwowego Inspektoratu Ochrony Danych Republiki Litewskiej na takie przekazanie.

5.6. Raporty carVertical nie powiązują danych pojazdu z konkretną osobą. Jeśli inne dane znane odbiorcy raportu pozwalają na bezpośrednie powiązanie treści raportu z konkretną osobą, uznajemy, że takie bezpośrednie powiązanie jest dokonywane niezależnie przez odbiorcę raportu carVertical.

6. Źródła danych

6.1. Przetwarzamy dane z różnych źródeł, takich jak oficjalne rejestry pojazdów, dostawcy usług serwisowania i naprawy pojazdów, autoryzowane warsztaty, dealerzy pojazdów, zakłady ubezpieczeń oraz informacje publicznie dostępne w internecie.

7. Okres przechowywania danych

7.1. Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do jednego z celów wskazanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. 

7.2. Zasadniczo dane dotyczące pojazdów będą przechowywane przez 30 lat od daty otrzymania danych pojazdu przez carVertical. Ten okres przechowywania jest zgodny z okresem eksploatacji przeciętnego pojazdu. 

8. Zastosowanie rozwiązań automatycznego przetwarzania danych

8.1. Możemy korzystać z rozwiązań przeznaczonych do automatycznego przetwarzania danych w celu przetwarzania danych pojazdu, na przykład w celu analizy lub agregacji informacji o pojeździe, zapewniania jakości raportów dostarczanych przez carVertical lub trenowania rozwiązań sztucznej inteligencji, z których korzystamy.

8.2. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oznacza przetwarzanie danych osobowych przy użyciu kodu oprogramowania lub algorytmu albo rozwiązania sztucznej inteligencji, które nie wymaga interwencji człowieka. Regularnie weryfikujemy metody, których używamy do podejmowania takich decyzji, aby dopilnować, by były one sprawiedliwe, skuteczne i bezstronne. Jeśli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się wynikom zautomatyzowanej decyzji, są one oceniane przez naszych specjalistów.

9. Twoje prawa

9.1. Masz następujące prawa:

 1. 9.1.1. prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymywania informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych;
 2. 9.1.2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych, jeśli uległy one zmianie, są niedokładne lub nieprawidłowe; możemy poprosić Cię o przedstawienie dowodów na to, że informacje są niedokładne lub nieprawidłowe;
 3. 9.1.3. prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), chyba że jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych lub priorytet mają nasze interesy związane z ich przetwarzaniem;
 4. 9.1.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych pod pewnymi warunkami określonymi w RODO;
 5. 9.1.5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy są one przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej;
 6. 9.1.6. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych, jeśli uważasz, że Twoje dane nie są przetwarzane prawidłowo.

9.2. Jeśli chcesz skorzystać z praw wymienionych powyżej, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@carvertical.com lub napisać do inspektora ochrony danych pod adresem dpo@carvertical.com

9.3. Gdy złożysz wniosek o skorzystanie ze swoich praw jako osoba, której dane dotyczą, poprosimy Cię o podanie informacji dotyczących Twojej tożsamości i związku z konkretnym pojazdem (np. okazanie dowodu rejestracyjnego pojazdu). Potrzebujemy takich informacji, ponieważ nie gromadzimy danych umożliwiających bezpośrednią identyfikację osoby, której dane dotyczą. 

9.4. Aby lepiej zrozumieć Twój wniosek, możemy poprosić Cię o wypełnienie odpowiedniego formularza wniosku, dostarczenie wniosku podpisanego zaawansowanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo wysłanie wniosku pocztą. 

9.5. Możemy odmówić Ci wykonania Twoich praw, takich jak prawo do podania, sprostowania lub usunięcia Twoich danych, jeśli realizacja takiego wniosku nie jest dozwolona na mocy RODO lub jeśli ustalimy, że nasz prawnie uzasadniony interes lub prawnie uzasadniony interes strony trzeciej jest nadrzędny w stosunku do prawdopodobnego wpływu przetwarzania danych na ochronę Twoich praw, a także jeśli nie będziemy w stanie Cię zidentyfikować w przypadku, gdy identyfikacja jest niezbędna do realizacji Twojego wniosku. 

9.6. Zazwyczaj nie pobieramy żadnych opłat za skorzystanie z przysługujących Ci praw. Prawo zezwala nam jednak na naliczenie opłaty w rozsądnej wysokości lub odmowę realizacji wniosku, jeśli jest on ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny.

9.7. Po otrzymaniu Twojego wniosku przekażemy Ci odpowiedź nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty wniosku i wykonamy działania określone we wniosku lub poinformujemy Cię o podstawach odmowy wykonania tych działań. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące w zależności od złożoności i liczby wniosków. W takim przypadku poinformujemy Cię o przedłużeniu terminu w ciągu 1 miesiąca od otrzymania wniosku.

9.8. Gdy dane osobowe zostaną usunięte, możemy zachować kopie danych, jeśli będzie to konieczne do ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów i prawnie uzasadnionych interesów innych stron, wypełnienia obowiązków nałożonych przez organy publiczne, rozwiązywania sporów, identyfikowania zakłóceń lub przestrzegania umów. 

10. Kontakt

10.1. Możesz skontaktować się z nami w sprawie wszelkich kwestii dotyczących przetwarzania danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@carvertical.com, kontaktując się z inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@carvertical.com, listem poleconym na adres UAB „CV Group”, Aukštaičių Str. 7, LT-11341 Wilno lub telefonicznie pod numerem +370 68903070.

Data ostatniej aktualizacji: 06/02/2024