Regulamin korzystania z usługi

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa procedurę korzystania ze strony Carvertical.com (dalej: „Carvertical.com”) oraz prawa, obowiązki i odpowiedzialność użytkowników Carvertical.com, a także inne postanowienia. 

1.2. Portal Carvertical.com jest zarządzany i administrowany przez cV Group, UAB, nr rejestracyjny spółki: 303134915, adres: Ukmergės 315B, LT-06306 Wilno (dalej „Usługodawca”).

1.3. Użytkownicy Carvertical.com mają możliwość otrzymania raportu zawierającego informacje o historii pojazdu (zwanego dalej „Raportem”) oraz korzystania z innych usług dostępnych na stronie Carvertical.com zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie.  Użytkownikiem serwisu Carvertical.com jest osoba, która zamówiła raport lub w inny sposób korzysta z witryny Carvertical.com (zwana dalej „Użytkownikiem”).  Dla celów niniejszego Regulaminu usługi (zwane dalej „Usługami”) obejmują wszystkie czynności wykonywane przez Użytkownika w witrynie Carvertical.com, w tym zamawianie i przesyłanie Raportów, czytanie opublikowanych informacji, przesyłanie, wysyłanie i otrzymywanie pytań, wszelkiego rodzaju informacji i/lub danych.  Niektóre usługi dostępne na stronie Carvertical.com są udostępniane Użytkownikowi za opłatą (dalej „Usługi płatne”).  Zasady i warunki korzystania z Usług płatnych są dostarczane przed zamówieniem Usługi płatnej.  Wszelkie odniesienia do „Usług” w dalszej części dokumentu będą dotyczyć wszystkich Usług, w tym Usług płatnych, natomiast wszelkie odniesienia do „Usług płatnych” będą dotyczyć tylko tych Usług, za które Użytkownik uiszcza opłatę. 

1.4. Korzystając z Carvertical.com, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na jego obowiązywanie w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie. Osoby, które nie zgadzają się z którymkolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, nie mają prawa korzystać z Carvertical.com. 

1.5. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Usług świadczonych na stronie Carvertical.com i ich cen, a także wszelkich postanowień określonych w niniejszym Regulaminie. Kontynuując korzystanie z Carvertical.com po jakiejkolwiek modyfikacji, zmianie lub uzupełnieniu niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na te zmiany. 

2. Zasady i warunki korzystania z Usług dostępnych na stronie Carvertical.com

2.1. Carvertical.com zapewnia swoim Użytkownikom możliwość otrzymywania raportów dwóch rodzajów: bezpłatnego wstępnego raportu i kompleksowego płatnego raportu. 

2.2. Raport może być wykorzystywany wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być uważany za wiarygodne narzędzie oceny stanu pojazdu. 

2.3. Jakiekolwiek porady zawarte w raportach lub na stronie internetowej nie mogą być traktowane jako wymóg lub zalecenie zakupu pojazdu określonego w Raporcie. 

2.4. Płatności zrealizowane za Raport nie podlegają zwrotowi, jeśli zawartość końcowego (płatnego) Raportu odpowiada treści początkowego (bezpłatnego) Raportu. 

3. Usługi płatne

3.1. Usługi świadczone na stronie Carvertical.com są płatne za pośrednictwem karty bankowej. Usługi płatne mogą być świadczone Użytkownikowi wyłącznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika zgodnie z procedurą określoną na stronie Carvertical.com. 

3.2. Użytkownicy Carvertical.com mogą zamówić kompleksową historię pojazdu za określoną opłatą. 

3.3. Usługodawca ma prawo ograniczyć lub zawiesić świadczenie Usług na czas nieokreślony podczas trwania procesu konserwacji profilaktycznej. 

4. Konsekwencje naruszenia Regulaminu

4.1. Zamawiając Raport i kontynuując jego używanie, Użytkownik musi przestrzegać niniejszego Regulaminu. W zależności od charakteru naruszenia Usługodawca ma prawo ograniczyć dostęp Użytkownika do Usług dostępnych na stronie Carvertical.com. 

4.2. Usługodawca zastrzega prawo do uniemożliwienia w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia dostępu Użytkownika do Carvertical.com lub korzystania przez niego z usług dostępnych na stronie Carvertical.com w wyniku naruszenia Regulaminu lub przepisów ustawowych. Użytkownik zostanie poinformowany o wszelkich sankcjach nałożonych za naruszenie Regulaminu za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji. 

5. Ograniczenie odpowiedzialności

5.1. Usługodawca jest odpowiedzialny jedynie za techniczne zamieszczanie informacji zawartych w Raporcie na stronie Carvertical.com, pod warunkiem, że Raport jest zgodny z wszystkimi wymaganiami określonymi w Regulaminie, oraz za wsparcie techniczne dla bazy danych niniejszej witryny internetowej. 

5.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokładność informacji podanych w Raporcie lub za jego treść. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Raportu. 

5.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub przerwy w funkcjonowaniu portalu Carvertical.com lub jego bazy danych z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. 

5.4. Użytkownik jest odpowiedzialny za właściwe korzystanie z hasła. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku wykorzystania tych informacji przez osoby trzecie.  

6. Zasady przetwarzania danych osobowych określone w Polityce prywatności Carvertical.com

7. Prawa własności intelektualnej

7.1. Usługodawca jest właścicielem wszystkich praw do treści witryny Carvertical.com i ma wyłączne prawo do jej wykorzystania. Wszystkie marki produktów lub usług, projekty, nazwy, logotypy i inne elementy zamieszczone na stronie Carvertical.com są własnością lub są licencjonowane na rzecz Usługodawcy. 

7.2. Wszelkie przetwarzanie, kopiowanie i/lub inne wykorzystanie treści lub projektu witryny Carvertical.com przez osoby trzecie bez pisemnej zgody Usługodawcy i/lub bez przestrzegania niniejszego Regulaminu stanowią naruszenie praw autorskich i innych praw egzekwowanych zgodnie z prawem Republiki Litewskiej. 

8. Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów

8.1. Działalność strony Carvertical.com podlega prawu Republiki Litewskiej. Wszelkie spory wynikające z lub zaistniałe w związku z działalnością strony Carvertical.com będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a w przypadku ich niepowodzenia spór zostanie skierowany do właściwego sądu Republiki Litewskiej. 

8.2. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a przedsiębiorcami rozstrzygane będą w sądzie właściwym dla siedziby Usługodawcy. 

8.3. Użytkownik niebędący osobą prawną typu korporacyjnego powinien w pierwszej kolejności przesłać do Usługodawcy pisemny wniosek i/lub skargę dotyczącą działań lub usług Carvertical.com, w których wyszczególnione będą roszczenia dotyczące przedmiotu sporu. Listy należy przesyłać na adres info@carvertical.pl. Jeżeli Użytkownik nie jest usatysfakcjonowany odpowiedzią Usługodawcy, może on skontaktować się z Państwowym Urzędem Ochrony Praw Konsumenta – adres strony internetowej: www.vvtat.lt, lub wypełnić formularz zgłoszeniowy na Internetowej Platformie Rozstrzygania Sporów Konsumenckich pod adresem http://ec.europa.eu/odr/. Spory prawne będą rozstrzygane w sposób przewidziany przez prawo. 

9. Zasady dotyczące plików cookie określone w Polityce prywatności Carvertical.com

10. Środki bezpieczeństwa dotyczące informacji

10.1. Przetwarzając dane osobowe Użytkownika, Usługodawca wdraża odpowiednie środki bezpieczeństwa organizacyjnego i technicznego, które pomagają chronić dane osobowe przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub jakimkolwiek innym bezprawnym przetwarzaniem. Działania Usługodawcy mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa obejmują między innymi ochronę personelu, informacji, infrastruktury IT, sieci wewnętrznych i publicznych, budynków biurowych i sprzętu. 

10.2. Usługodawca przypomina Użytkownikowi, że sam Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa swoich danych logowania. Usługodawca apeluje do Użytkownika o szczególną ostrożność podczas wykorzystywania i przechowywania danych logowania. Użytkownik powinien wylogować się z przeglądarki pod koniec sesji, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do swojej poczty elektronicznej lub danych osobowych, szczególnie w przypadkach, gdy korzysta on z komputerów publicznych (np. w kafejce internetowej lub bibliotece). 

10.3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby chronić dane Użytkownika przetwarzane przez Usługodawcę, jednakże biorąc pod uwagę fakt, że dane Użytkownika są przesyłane przez Internet, Usługodawca informuje, że nie może zagwarantować i nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa informacji przesyłanych przez Użytkownika, w tym danych osobowych Użytkownika. 

11. Postanowienia końcowe

11.1. Zasady te stają się wiążące w momencie, gdy Użytkownik potwierdzi, że akceptuje niniejszy Regulamin, i pozostają w mocy przez cały okres obowiązywania stosunku umownego między Użytkownikiem a Usługodawcą. 

11.2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu.  Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu są wiążące od momentu publikacji na stronie Carvertical.com.

11.3. Po wprowadzeniu zmian w Regulaminie Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z tymi zmianami i w pełni zgadza się na nie, poprzez dalsze korzystanie z Carvertical.com. Usługi zamówione przed dokonaniem jakichkolwiek zmian w Regulaminie Carvertical.com będą dostarczane w sposób i zgodnie z terminami określonymi w Regulaminie, który obowiązywał w tamtym czasie.