carVertical

Regulamin korzystania ze strony internetowej i świadczenia usług

1. Przepisy ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin (dalej — Regulamin) określa warunki i tryb korzystania ze strony internetowej Carvertical.com (dalej – Carvertical.com) i z usług świadczonych z Carvertical.com.

1.2. Carvertical.com jest zarządzana i administrowana przez cV Group, UAB, kod przedsiębiorstwa 303134915, adres Aukštaičių g. 7, Vilnius, Republika Litewska, Organ rejestrujący: Państwowe Centrum Rejestrów Przedsiębiorstw (adres elektroniczny): info@carvertical.com (dalej – Carvertical).

1.3. Użytkownik akceptację Regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania wyraża poprzez korzystanie z Carvertical.com w dowolny sposób i w dowolnej formie. Osoby, które nie zgadzają się z dowolnym z warunków Regulaminu, nie są uprawnione do korzystania z Carvertical.com.

2. Pojęcia

2.1. Stosowane niżej w niniejszym Regulaminie określenia pisane wielką literą mają znaczenia określone w niniejszym punkcie Regulaminu.

2.1.1. Raport — oznacza raport, zawierający informacje o różnym charakterze dotyczące historii środka transportu, który mają możliwość zamówić Użytkownicy Carvertical.com.

2.1.2. Użytkownik komercyjny — oznacza osobę fizyczną lub prawną, która korzysta z Usług w celach związanych z działalnością gospodarczą, handlową, rzemieślniczą lub zawodową (inną niż cele konsumpcyjne) lub w podwójnym celu, tj. w celach konsumpcyjnych i biznesowych, jednak biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności związane z Usługami, przeważają cele biznesowe.

2.1.3. Punkty — punkty przypisane do Konta Użytkownika, które są nabywane przez Użytkownika i mogą być wymieniane na Raport. Jeden Punkt wymienia się na jeden Raport.

2.1.4. Użytkownik — osoba, która zamówiła Raport i w dowolnej formie korzystająca z Carvertical.com, w tym Konsumenci i Użytkownicy komercyjni.

2.1.5. Konto — konto Użytkownika Carvertical.com, które Użytkownik tworzy w celu korzystania z części Usług.

2.1.6. Usługi — usługi świadczone za opłatą Użytkownikowi, które może on uzyskać od Carvertical.com, w tym między innymi, zamawianie i przesyłanie Raportów lub Punktów.

2.1.7. Raport wstępny — podawana po wprowadzeniu do Carvertical.com kodu VIN środka transportu informacja, jakie aspekty (kategorie danych) są sprawdzane i wciągane do Raportu.

2.1.8. Konsument — oznacza osobę fizyczną, która korzysta z Usług w celach związanych ze swoją działalnością gospodarczą, handlową, rzemieślniczą lub zawodową (w celach konsumpcyjnych) lub w podwójnym celu, tj. w celach konsumpcyjnych i biznesowych, jednak biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności związane z Usługami, nie przeważają cele biznesowe.

2.1.9. Kod VIN — niepowtarzalny zestaw 17 znaków przypisanych przez producenta do każdego pojazdu opuszczającego fabrykę (ang. Vehicle Identification Number).

2.1.10. Witryny stron trzecich — niezależne, tj. niezwiązane z Carvertical, strony internetowe stron trzecich.

3. Konto

3.1. Żeby korzystać z części Usług, na przykład zarządzać dodatkowymi Punktami, Użytkownik musi stworzyć Konto. Użytkownik może stworzyć Konto:

3.1.1. wprowadzając adres swojej poczty elektronicznej i wybrane hasło. W przypadku wyboru tego sposobu, Użytkownik musi aktywować Konto poprzez kliknięcie na link w wiadomości e-mail, którą Carvertical wyśle na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta, lub

3.1.2. podając swój adres e-mail przy zakupie Punktów lub Raportu dla wprowadzonego Carvertical.com kodu VIN. W przypadku wyboru tego sposobu, Użytkownik stworzy hasło poprzez kliknięcie na link w wiadomości e-mail, którą Carvertical wyśle na adres e-mail podany podczas zakupu Punktów, lub

3.1.3. korzystając z kont stron trzecich, tj. Facebook, Google i Apple, oraz udzielając Carvertical dostępu do danych kont tych osób trzecich.

3.2. Aby skorzystać z serwisu Carvertical.com, potrzebujesz komputera spełniającego poniższe minimalne wymogi:

3.2.1. komputer lub urządzenie przenośne z dostępem do Internetu,

3.2.2. dostęp do poczty elektronicznej,

3.2.3. aktualna przeglądarka internetowa Chrome, Safari, Firefox, Edge, Opera, Android lub Samsung,

3.2.4. włączona obsługa plików cookie i Javascript w przeglądarce użytkownika.

3.3. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności danych logowania do Konta oraz za wszelkie czynności dokonywane przez osoby trzecie na Koncie w imieniu Użytkownika w wyniku niezachowania poufności tych danych logowania przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Carvertical na adres poczty elektronicznej info@carvertical.com o dowolnej utracie danych logowania, niezgodnym z prawem korzystaniu z nich lub o dowolnym innym naruszeniu bezpieczeństwa lub poufności takich danych.

3.4. W przypadku, gdy Użytkownik nie chce już korzystać z Konta, ma on prawo do usunięcia Konta w dowolnym momencie poprzez wysłanie pisemnego zawiadomienia na adres e-mail Carvertical info@carvertical.com lub korzystając z ustawień Konta.

4. Raport

4.1. Użytkownicy Carvertical.com mogą odpłatnie nabyć Punkty, które mogą wymienić za Raport lub wprowadzić kod VIN na Carvertical.com i otrzymać Raport na podstawie konkretnego kodu VIN (w tym przypadku nabyty przez Użytkownika Punkt zostaje automatycznie wymieniony na Raport według konkretnego kodu VIN). Punkty są dopisywane do Konta Użytkownika nie później niż w ciągu 60 minut po otrzymaniu płatności zgodnie z niniejszym Regulaminem (lub, w przypadku Punktów zamówionych przez Użytkownika komercyjnego, po otrzymaniu płatności zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie lub w terminach uzgodnionych w odrębnej umowie pomiędzy Carvertical a Użytkownikiem komercyjnym).

4.2. Ceny Punktów podlegają ciągłym zmianom w odpowiedzi na trendy rynkowe, oferty specjalne, wahania kursów walut i inne elementy, ale zawsze możesz znaleźć najnowsze ceny Punktów i innych Usług na Carvertical.com. W oknie, w którym wybierzesz sposób płatności za Punkty, zawsze będziesz widział ostateczną cenę Punktów, stosowaną w momencie Twojego zamówienia.

4.3. Punkty zakupione przez Użytkownika obowiązują przez okres 6 miesięcy od momentu ich zakupu. Po upływie tego terminu, Punkty Użytkownika tracą ważność, zostają skasowane z Konta i Użytkownik nie może wymienić ich na Raport.

4.4. Po wskazaniu kodu VIN środka transportu na Carvertical.com, Użytkownik Carvertical.com może przejrzeć Raport wstępny, w którym zostanie wskazane, jakie informacje będą sprawdzane oraz, w przypadku odnalezienia odpowiednich zapisów, przedstawione w Raporcie. Raport może nie zawierać zapisów na podstawie części aspektów (kategorii danych) wskazanych w Raporcie wstępnym, co z kolei oznacza, że źródła Carvertical nie znalazły odpowiednich wpisów dla konkretnej kategorii danych lub kilku kategorii danych.

4.5. Raport zostanie przesłany na Konto Użytkownika nie później niż w ciągu 5 minut od momentu potrącenia Punktu z Konta Użytkownika (lub, w przypadku Raportu zamówionego przez Użytkownika komercyjnego, od momentu potrącenia Punktu z Konta Użytkownika lub w terminie określonym w odrębnej umowie pomiędzy Carvertical a Użytkownikiem komercyjnym), a na adres e-mail podany na Koncie Użytkownika zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do Raportu.

4.6. Raport jest udostępniany Użytkownikowi w wyszukiwarce internetowej przez czas ograniczony, jak wskazano w punkcie 4.7 niniejszego Regulaminu, i można do niego dotrzeć poprzez Konto albo aktywny link. Carvertical.com umożliwia również zapisanie Raportu na trwałym nośniku na urządzeniu Użytkownika w formacie PDF.

4.7. Raport będzie dostępny dla Użytkownika w przeglądarce internetowej przez okres 30 dni kalendarzowych od daty wgrania Raportu na Konto Użytkownika. Po upływie terminu określonego w niniejszym paragrafie Regulaminu, Raport nie będzie już dostępny dla Użytkownika i nie będzie można go pobrać w formacie PDF, a Użytkownik, aby ponownie uzyskać dane dotyczące konkretnego pojazdu, będzie musiał zamówić nowy Raport.

4.8. Carvertical dokłada starań, żeby podać w Raporcie maksymalnie dokładne i wyczerpujące informacje. Jednakże, w celu przedstawienia w Raporcie, informacje są zbierane z wielu różnych publicznych baz danych i innych źródeł, których zawartość, jak również ich dokładność, aktualność i kompletność, jest poza kontrolą Carvertical, tj. Carvertical po prostu przekazuje te uogólnione informacje Użytkownikowi w formie Raportu. W związku z tym, dokonując zakupu Raportu, Użytkownik potwierdza, że rozumie i zgadza się, że:

4.8.1. w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Carvertical nie gwarantuje ani nie zapewnia, że informacje zawarte w Raporcie są dokładne, aktualne lub kompletne;

4.8.2. W niektórych jurysdykcjach całość lub część informacji zawartych w Raporcie może nie być dostępna dla Carvertical, nawet jeśli jest ona dostępna dla innych osób trzecich. W związku z tym możliwa jest również sytuacja odwrotna, w której, w odniesieniu do niektórych jurysdykcji, całość lub część informacji zawartych w Raporcie jest dostępna dla Carvertical, ale nie dla innych osób trzecich;

4.8.3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje decyzje, takie jak zakup lub odmowa zakupu pojazdu, podjęte na podstawie informacji zawartych w Raporcie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do informacji zawartych w Raporcie, Użytkownik powinien zasięgnąć informacji u odpowiednich właściwych organów. Carvertical zaleca przeprowadzenie takiej kontroli w każdym przypadku przed podjęciem decyzji na podstawie Raportu, np. przy zakupie pojazdu;

4.8.4. Żadne porady ani informacje zawarte w Raportach lub na stronie internetowej nie mogą być interpretowane jako oferta, wymóg lub rekomendacja do zakupu, wynajmu lub nabycia w inny sposób jakichkolwiek praw do pojazdu, o którym mowa w Raporcie.

4.9. Carvertical nie zabrania ani nie zachęca Użytkowników do upubliczniania, publikowania lub wykorzystywania w inny sposób Raportu w związku z zamiarem Użytkownika dokonania oceny pojazdu lub przekazania oceny pojazdu osobom trzecim w celu potwierdzenia odpowiednich cech i niezawodności pojazdu. Użytkownikowi nie wolno jednak odsprzedawać lub w inny sposób wykorzystywać Raportu bezpośrednio w działalności komercyjnej, w której sam Raport lub jego część jest przedmiotem transakcji handlowej lub działalności komercyjnej.

5. Obowiązki Użytkownika

5.1. Użytkownik zobowiązuje się:

5.1.1. nie używać żadnych automatycznych urządzeń, programów, algorytmów lub technik, ani żadnych podobnych lub równoważnych procesów ręcznych, aby uzyskać dostęp, zdobyć, skopiować lub monitorować dowolną część Carvertical.com lub jakiejkolwiek zawartości na niej, lub odtworzyć lub obejść w jakikolwiek sposób strukturę nawigacyjną Carvertical.com lub prezentacji Carvertical.com lub jakiejkolwiek zawartości na niej, w celu uzyskania lub próby uzyskania jakichkolwiek materiałów lub informacji, które nie są specjalnie udostępnione Użytkownikowi na Carvertical.com;

5.1.2. nie dążyć do uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części lub funkcji Carvertical.com lub systemów albo sieci podłączonych do Carvertical.com, przez bezprawne włamanie (ang. hacking), wyszukiwanie haseł (ang. password mining) lub w jakikolwiek inny bezprawny sposób;

5.1.3. nie podejmować działań, które w sposób nierozsądny lub nieproporcjonalny obciążyłyby infrastrukturę Carvertical.com lub systemy albo sieci związane z Carvertical.com;

5.1.4. nie używać żadnych urządzeń, oprogramowania ani nie podejmować żadnych innych działań, które zakłócają lub mają na celu zakłócenie prawidłowego działania Carvertical.com lub jakiejkolwiek operacji wykonywanej przez Carvertical.com, lub korzystania z Carvertical.com przez jakąkolwiek inną osobę;

5.1.5. nie używać Carvertical.com ani żadnej zawartej na niej treści do celów niezgodnych z prawem lub niniejszym Regulaminem, ani do nakłaniania do jakiejkolwiek nielegalnej działalności lub innej działalności naruszającej prawa Carvertical lub innych osób;

5.1.6. przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz wymogów obowiązujących aktów prawnych podczas korzystania z Carvertical.com lub płacenia za Usługi..

6. Usługi

6.1. Umowa Carvertical i Użytkownika jest uznawana za zawartą po otrzymaniu płatności zgodnie z niniejszym Regulaminem (lub, w przypadku zamówienia Usług przez Użytkownika komercyjnego, po otrzymaniu płatności zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie lub w trybie uzgodnionym w odrębnej umowie pomiędzy Carvertical a Użytkownikiem komercyjnym).

6.2. Użytkownicy będą płacić za Usługi świadczone przez Carvertical.com kartą kredytową lub debetową, przelewem bankowym, PayPal lub kryptowalutą według wyboru Użytkownika. Usługi będą świadczone na rzecz Użytkownika dopiero po dokonaniu przez niego zapłaty za nie zgodnie z procedurami określonymi w niniejszym Regulaminie i na Carvertical.com. Tymczasem Usługi Użytkownikowi komercyjnemu będą świadczone po dokonaniu przez niego płatności zgodnie z procedurami określonymi w niniejszym Regulaminie i przez Carvertical.com lub w terminach, które są omówione w odrębnej umowie pomiędzy Carvertical a Użytkownikiem komercyjnym, jeśli taka została zawarta.

6.3. Jeśli Użytkownik płaci za Usługi w kryptowalucie, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że taka płatność jest zgodna z wymogami prawnymi obowiązującymi w jurysdykcji takiego Użytkownika, a Carvertical zrzeka się, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, wszelkiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo takiej płatności.

6.4. Carvertical ma prawo do organizowania promocji marketingowych, w ramach których Użytkownicy mogą otrzymywać kody rabatowe na Usługi. Carvertical ma prawo do określenia warunków wykorzystania konkretnego kodu rabatowego, w tym, między innymi, czasu obowiązywania kodu rabatowego, rodzajów Usług, do których kod rabatowy ma zastosowanie, oraz innych ograniczeń. W celu skorzystania z otrzymanego kodu rabatowego na Usługi, Użytkownik musi wpisać go w oknie, w którym wybiera sposób płatności za Usługi. Jeżeli kod rabatowy nie zostanie wprowadzony w sposób opisany w niniejszym punkcie Regulaminu, nie będzie on miał zastosowania do zamówionych przez Użytkownika Usług.

6.5. Ze względu na czynniki ekonomiczne różnych rynków, Carvertical.com zastrzega sobie prawo do stosowania różnej polityki cenowej za Usługi w poszczególnych krajach.

6.6. Dla celów podatku od towarów i usług (VAT) Usługi są uznawane za usługi świadczone drogą elektroniczną, w związku z czym Carvertical kieruje się Dyrektywą Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 1042/2013 z dnia 7 października 2013 r. oraz artykułem 13 ustęp 2 pkt 15 ustawy Republiki Litewskiej o podatku od towarów i usług przy ustalaniu miejsca świadczenia Usług na rzecz Konsumentów i stosuje do Usług stawkę VAT obowiązującą w miejscu zamieszkania Konsumenta. W celu określenia miejsca lokalizacji Konsumenta Carvertical będzie stosował środki technologiczne, komunikacyjne i inne obiektywnie dostępne, pozwalające ustalić lokalizację Konsumenta. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi uzyskanymi w wyżej wymieniony sposób, Carvertical opiera się również na danych dostarczonych przez Konsumenta, których autentyczność potwierdza Konsument, jak również ponosi on odpowiedzialność za ich wiarygodność. Przy świadczeniu Usług na rzecz Użytkowników komercyjnych Carvertical stosuje ogólne zasady określania miejsca świadczenia Usług dla celów podatku VAT określone w Ustawie Republiki Litewskiej o podatku od towarów i usług.

6.7. Użytkownik dokonujący zakupu Usługi może otrzymać fakturę VAT na konto użytkownika założone w Carvertical. Faktura może zostać wysłana pocztą elektroniczną lub pobrana ze strony Carvertical.com.

7. Ochrona Konsumentów

7.1. W przypadku, gdy Usługi, na przykład zakup Punktów, zamawia Konsument, Konsument ma prawo bez wskazywania przyczyny, w terminie 14 dni odstąpić od takiej umowy informując Carvertical na adres e-mail info@carvertical.com, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w punkcie 7.2 niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o rezygnacji z Usług, o których mowa w niniejszym paragrafie, Konsument składa w dowolnej formie na podany wyżej adres e-mail, podając numer i datę odpowiedniego zamówienia na Usługi, swoje dane kontaktowe oraz chęć rezygnacji z konkretnego zamówienia na Usługi. Carvertical zwróci Konsumentowi wszelkie wpłacone przez niego kwoty niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

7.2. W przypadku, gdy Konsument zamierza dokonać wymiany Punktów na Raport, Konsument wyraźnie potwierdza i zgadza się, przed dokonaniem wymiany Punktów na Raport, że ponieważ Raport jest treścią cyfrową, która zostanie udostępniona Konsumentowi w zasadzie natychmiast, Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług w zakresie treści cyfrowych w terminie 14 dni. W przypadku zakupu przez Konsumenta pakietu Punktów, tj. jednorazowego zakupu więcej niż jednego Punktu, biorąc pod uwagę kompleksowość pakietu Punktów (np. rabaty dla pakietów Punktów w porównaniu do zakupu pojedynczego Punktu), po zrealizowaniu przez Konsumenta co najmniej jednego Punktu z odpowiedniego pakietu Punktów, Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług w zakresie treści cyfrowych w odniesieniu do całego pakietu Punktów.

7.3. Skargi dotyczące usług można przesyłać pocztą elektroniczną na adres info@carvertical.com. W przypadku składania skargi użytkownik musi podać imię i nazwisko, nazwę użytkownika, adres e-mail oraz typ i opis problemu. Firma Carvertical przetworzy skargę niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 30 dni od daty odbioru skargi, oraz udzieli odpowiedzi w tym okresie.

8. Ochrona danych osobowych

8.1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników jest zawarta w polityce prywatności Carvertical,com. Potwierdzając zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, Użytkownik potwierdza również, że zapoznał się z Polityką Prywatności Carvertical.com, link do której znajduje się w niniejszym punkcie Regulaminu.

9. Zmiana lub zakończenie świadczenia usług

9.1. Carvertical ma prawo do jednostronnej zmiany Usług świadczonych przez Carvertical.com oraz opłat za nie, a także wszelkich innych postanowień Regulaminu. Jeśli zmiany wpłyną niekorzystnie (np. ograniczą) na prawa Konsumentów, dokonamy ich tylko wtedy, gdy będziemy mieli ku temu wystarczające powody, np. w przypadku zmiany odpowiednich przepisów prawa lub w przypadku zmiany lub dostosowania naszego modelu biznesowego. O wszelkich zmianach Konsumenci będą informowani na adres e-mail podany na Koncie w rozsądnym terminie, nie później jednak niż przed 14 dniami kalendarzowymi. Jeżeli po zmianie, korekcie lub uzupełnieniu Regulaminu i po poinformowaniu o tym Konsumenta w trybie określonym w niniejszym punkcie Regulaminu, Konsument nadal będzie korzystał z Carvertical.com, będzie to oznaczało akceptację przez Konsumenta zmian w Regulaminie. Carvertical potwierdza, że w żadnym wypadku zmiany te nie wpłyną negatywnie na prawa Konsumentów wynikające z Usług już wykonanych lub będących w trakcie wykonywania.

9.2. Carvertical ma również prawo do ograniczenia lub zakończenia dostępu Użytkownika do Carvertical.com i (lub) Usług w dowolnym momencie w przypadku, gdy Użytkownik narusza wymagania niniejszego Regulaminu i (lub) obowiązujących aktów prawnych. Jeśli Użytkownik, który narusza wymagania niniejszego Regulaminu i (lub) obowiązujących aktów prawnych posiada Konto, Użytkownik zostanie powiadomiony o ograniczeniu lub odebraniu dostępu do Konta na adres e-mail podany na Koncie. Jeśli Carvertical ograniczy lub zakończy dostęp Użytkownika do Carvertical.com i (lub) Usług, Użytkownik taki nie będzie miał prawa do korzystania z Carvertical.com i (lub) Usług w przyszłości, na przykład poprzez utworzenie nowego Konta.

9.3. Carvertical ma prawo do czasowego ograniczenia działania Carvertical.com w celu wykonania wsparcia technicznego Carvertical.com lub powiązanych funkcji technicznych poprzez powiadomienie Konsumentów z odpowiednim wyprzedzeniem na adres e-mail podany na Koncie. W przypadku pilnej konieczności Carvertical.com zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia swojej działalności bez informowania Konsumentów, z zastrzeżeniem, że w żadnym wypadku ograniczenia te nie wpłyną negatywnie na prawa Konsumentów wynikające z Usług już zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji.

9.4. Carvertical informuje również, że działalność Carvertical.com może być czasowo ograniczona z powodu działania siły wyższej (force majeure). W takim przypadku Carvertical niezwłocznie poinformuje Konsumentów o zaistnieniu okoliczności siły wyższej (force majeure), przy czym Carvertical nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Carvertical.com spowodowane okolicznościami siły wyższej (force majeure).

10. Odpowiedzialność

10.1. Użytkownik wyraża zgodę i zobowiązuje się bronić, wyrównać szkodę i chronić Carvertical, przedsiębiorstwa powiązane z Carvertical, dostawców usług oraz agentów, dyrektorów, upoważnionych funkcjonariuszy, pracowników lub konsultantów Carvertical przed wszelkimi stratami, szkodami, roszczeniami i (lub) wydatkami wynikającymi z (i) naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, (ii) naruszenia przez Użytkownika obowiązujących wymogów prawnych mających zastosowanie do Użytkownika oraz (iii) decyzji Użytkownika podjętych na podstawie informacji zawartych w Raporcie.

10.2. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Carvertical nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Użytkowników, inne niż odpowiedzialność za straty (szkodę):

10.2.1. spowodowane utratą życia, uszczerbkiem na zdrowiu lub szkodami niemajątkowymi Użytkownika,

10.2.2. wyrządzone mieniu Konsumenta, oraz

10.2.3. spowodowane umyślnym działaniem lub rażącym zaniedbaniem Carvertical.

10.3. Carvertical.com ponosi odpowiedzialność wyłącznie za techniczne zamieszczenie informacji zawartych w Raporcie na Carvertical.com, pod warunkiem, że Raport spełnia wszystkie wymagania Regulaminu, oraz za techniczne utrzymanie bazy danych Carvertical.com. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, Carvertical nie ponosi odpowiedzialności za niedokładność informacji zawartych w Raporcie ani za jego treść.

10.4. Na Carvertical.com mogą znajdować się linki do innych Witryn stron trzecich. Linki te są udostępniane wyłącznie dla wygody Użytkowników Carvertical.com. Takie linki, jak również Witryny stron trzecich, nie znajdują się pod kontrolą Carvertical i Carvertical nie ponosi odpowiedzialności za zawartość Witryn stron trzecich, w tym za wszelkie informacje lub materiały zawarte na takich stronach internetowych.

11. Prawa własności intelektualnej

11.1. Strona Carvertical.com, materiał znajdujący się na niej, kod, wzornictwo, nazwa domeny Carvertical.com, wszystkie prawa autorskie, znaki towarowe, bazy danych, nazwy i inne prawa własności intelektualnej lub inne prawa własności związane z Carvertical.com i (lub) materiałami na niej zawartymi jest w całości własnością Carvertical lub jest wykorzystywana przez Carvertical w celach zgodnych z prawem, z wyjątkiem własności intelektualnej (znaki towarowe, loga, itp.) odnoszącej się do partnerów lub dostawców Carvertical, i jest chroniona przez krajowe i międzynarodowe prawa i przepisy dotyczące własności intelektualnej.

11.2. Bez wyraźnej zgody Carvertical, Użytkownik nie może w żadnej formie ani w żaden sposób, kopiować, utrwalać, reprodukować, wyświetlać, publikować, transmitować, sprzedawać, przetwarzać, prezentować, licencjonować, modyfikować, ponownie publikować, edytować, nadawać, retransmitować lub w inny sposób ogłaszać, publicznie wyświetlać lub demonstrować, adaptować, dystrybuować lub wykorzystywać materiałów lub kodu źródłowego lub jego części zawartych na Carvertical.com, ani tworzyć żadnych dzieł pochodnych opartych na nich.

12. Stosowane prawo oraz rozwiązywanie sporów

12.1. Carvertical.com działa zgodnie z prawem Republiki Litewskiej i to prawo ma zastosowanie do niniejszego Regulaminu. Wszelkie spory wynikające z lub związane z działalnością, Usługami Carvertical.com, będą rozstrzygane w drodze negocjacji lub, w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia — w sądach właściwych zgodnie z przepisami obowiązujących aktów prawnych.

12.2. Spory powstałe pomiędzy Carvertical a Użytkownikami komercyjnymi będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla miejsca siedziby Carvertical.

12.3. Użytkownik, który uważa, że Carvertical naruszył jego prawa lub uzasadnione interesy w związku z Usługami świadczonymi przez Carvertical.com, musi najpierw złożyć swoją skargę na piśmie do Carvertical, określając swoje roszczenia. Prosimy o przesyłanie takich listów na adres info@carvertical.com. W przypadku niezgadzania się z odpowiedzią Carvertical, Użytkownik może skontaktować się z Państwowym Urzędem Ochrony Praw Konsumenta, strona internetowa www.vvtat.lt, lub wypełnić formularz zgłoszeniowy na Elektronicznej Platformie Rozwiązywania Sporów Konsumenckich, pod adresem http://ec.europa.eu/odr/. Spory sądowe będą rozstrzygane zgodnie z procedurami określonymi w obowiązujących aktach prawnych, w tym w artykule 29 Ustawy Republiki Litewskiej o ochronie praw konsumentów, uwzględniając postanowienia obowiązującego prawa dotyczącego Użytkownika Prywatnego, jeśli są korzystniejsze.

13. Środki ochrony informacji

13.1. Carvertical przypomina, że Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności danych logowania do Konta. Carvertical prosi Użytkownika o zachowanie ostrożności przy korzystaniu i przechowywaniu danych logowania. Użytkownik po zakończeniu pracy powinien wylogować się z przeglądarki, aby mieć pewność, że nikt nie ma dostępu do jego poczty elektronicznej lub danych osobowych, zwłaszcza gdy Użytkownik korzysta z publicznie dostępnego komputera (np. w kafejce internetowej, bibliotece).

13.2. Carvertical zobowiązuje się dołożyć starań w celu ochrony danych Użytkownika, które przetwarza, jednakże z uwagi na fakt, że informacje Użytkownika są przekazywane za pośrednictwem Internetu, Carvertical ostrzega, że nie może zagwarantować i nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa informacji przekazywanych przez Użytkownika, w tym danych osobowych.

14. Przepisy końcowe

14.1. Niniejszy Regulamin stanowi całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a Carvertical i zastępuje oraz anuluje wszystkie wcześniejsze pisemne lub ustne umowy, obietnice, oświadczenia i porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Carvertical dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy. Carvertical ma prawo zawrzeć z Użytkownikiem odrębną umowę w formie pisemnej. Do takiej umowy stosuje się postanowienia Regulaminu, chyba że umowa wyraźnie stanowi inaczej.

14.2. Jeśli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną w jakimkolwiek zakresie na mocy obowiązujących aktów prawnych, nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność takiego postanowienia nie unieważnia, nie powoduje niezgodności z prawem lub niewykonalności pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, które nadal pozostają w pełnej mocy i są wykonalne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

14.3. Carvertical ma prawo, według własnego uznania, przekazać wszystkie lub część swoich praw i (lub) obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu bez uprzedniej zgody Użytkownika, pod warunkiem, że takie przekazanie nie narusza gwarancji udzielonych Użytkownikowi. Przekazanie praw i (lub) obowiązków Carvertical, dokonane zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu, zwalnia Carvertical z wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. Użytkownik nie może przekazać lub przenieść niniejszego Regulaminu lub jakichkolwiek lub wszystkich swoich praw i (lub) obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, czy to z mocy prawa lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Carvertical.

14.4. W przypadku, gdy Użytkownik lub Carvertical nie skorzysta z jakiegokolwiek prawa wynikającego z niniejszego Regulaminu, nie będzie to traktowane jako zrzeczenie się tego prawa.