Pravila pružanja usluga

1. Opšte odredbe

1.1. Ovim pravilima (u nastavku: „Pravila”) uspostavljaju se procedura za korišćenje veb lokacije Carvertical.com (u nastavku: „carvertical.com”), prava, obaveze i odgovornosti korisnika lokacije Carvertical.com, kao i druge odredbe.

1.2. Veb lokacijom Carvertical.com upravlja i rukovodi cV Group UAB, sa registarskim brojem preduzeća 303134915 i sedištem na adresi: Visorių g. 2-307, LT-08300 Vilnius, Lithuania (u nastavku: „Pružalac usluga”).

1.3. Korisnici veb lokacije Carvertical.com imaju priliku da dobiju izveštaj koji sadrži informacije o istoriji vozila (u nastavku: „Izveštaj”), kao i da koriste druge usluge koje pruža veb lokacija Carvertical.com, u skladu sa procedurom opisanom ovim Pravilima. Korisnik veb lokacije Carvertical.com je osoba koja je poručila Izveštaj ili koja na neki drugi način koristi lokaciju Carvertical.com (u nastavku: „Korisnik”). Za potrebe ovih Pravila, usluge (u nastavku: „Usluge”) obuhvataće sve i bilo koje radnje koje Korisnik izvodi tokom korišćenja lokacije Carvertical.com, uključujući i, ali ne ograničavajući se na, poručivanje i podnošenje Izveštaja ili slanje i primanje pitanja i bilo kojih informacija i/ili podataka (u nastavku: „Usluge”). Neke usluge koje pruža veb lokacija Carvertical.com su dostupne Korisniku uz doplatu (u nastavku: „Usluge koje se plaćaju”). Odredbe i uslovi korišćenja Usluga koje se plaćaju pružaju se pre njihovog poručivanja. Svaka referenca na „Usluge” se ovde odnosi na sve Usluge, uključujući i Usluge koje plaćaju, a svaka referenca na Usluge koje se plaćaju odnosi se isključivo na usluge koje Korisnik koristi uz doplatu.

1.4. Korišćenjem veb lokacije Carvertical.com, Korisnik iskazuje svoju saglasnost sa ovim Pravilima i prihvata obavezu da ih poštuje na bilo koji način i u bilo kom obliku. Lica koja nisu saglasna sa bilo kojom od odredbi i uslova opisanih u okviru Pravila, nemaju pravo da koriste veb lokaciju Carvertical.com.

1.5. Pružalac usluga ima pravo da jednostrano izmeni Usluge koje pruža veb lokacija Carvertical.com, cenu njihovog korišćenja, kao i bilo koje odredbe opisane ovim Pravilima. Nastavljajući da koristi veb lokaciju Carvertical.com. nakon bilo kojih izmena, revizije ili dopuna ovih Pravila, Korisnik pokazuje da prihvata te izmene.

2. Odredbe i uslovi korišćenja usluga dostupnih na veb lokaciji Carvertical.com

2.1. Veb lokacija Carvertical.com pruža svojim korisnicima mogućnost da dobiju dve vrste izveštaja: besplatan početni izveštaj i sveobuhvatni izveštaj koji se plaća.

2.2. Korisnik se slaže i priznaje da je u potpunosti upoznat sa rezultatima početnog (besplatnog) izveštaja pre poručivanja izveštaja koji se plaća. Korisnik razume da konačni izveštaj (koji se plaća) sadrži samo informacije koje su navedene u početnom (besplatnom) izveštaju.

2.3. Izveštaj može da se koristi isključivo kao referenca i ne može se smatrati pouzdanim sredstvom za procenu stanja vozila.

2.4. Svi saveti sadržani u izveštajima ili na veb lokaciji ne mogu se smatrati uslovom ili preporukom za poručivanje vozila navedenog u izveštaju.

2.5. Novac koji je uplaćen za Izveštaj se neće refundirati ako sadržaj konačnog izveštaja (koji se plaća) odgovara sadržaju početnog (besplatnog) izveštaja.

3. Usluge koje se plaćaju

3.1. Usluge koje pruža veb lokacija Carvertical.com moraju da se plate bankovnom karticom. Usluge koje se plaćaju pružaju se Korisniku isključivo nakon plaćanja korišćenja istih, u skladu sa procedurom opisanom na veb lokaciji Carvertical.com.

3.2. Korisnici veb lokacije Carvertical.com mogu da poruče sveobuhvatnu istoriju vozila uz naznačenu naknadu.

3.3. Pružalac usluga ima pravo da ograniči ili obustavi pružanje usluga u neograničenom periodu tokom preventivnog procesa održavanja.

4. Posledice kršenja pravila

4.1. Kada poručuje Izveštaj i nastavlja da ga koristi, Korisnk mora da poštuje ova Pravila. U zavisnosti od prirode kršenja pravila, Pružalac usluga ima pravo da ograniči Korisnikov pristup uslugama koje se nalaze na veb lokaciji Carvertical.com.

4.2. Pružalac usluga zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez najave ukine Korisnikov pristup veb lokaciji Carvertical.com ili korišćenje dostupnih usluga na njoj kao posledicu kršenja ovih pravila i statutornih propisa. Korisnik će biti obavešten o svim sankcijama koje proističu iz kršenja ovih Pravila putem e-pošte koja je priložena tokom registracije.

5. Ograničenje odgovornosti

5.1. Pružalac usluga je isključivo odgovaran za tehničko slanje informacija koje se nalaze u Izveštaju na veb lokaciji Carvertical.com, ako je Izveštaj u skladu sa svim zahtevima opisanim u Pravilima, kao i za tehničku podršku za bazu podataka na ovoj veb lokaciji.

5.2. Pružalac usluga ne snosi odgovornost za netačne informacije koje se nalaze u Izveštaju ili za njegov sadržaj. Pružalac usluga ne snosi odgovrnost za štetu koju je uzrokovao korisnik ili bilo koja treća strana koja proističe iz korišćenja Izveštaja.

5.3. Pružalac usluga ne snosi odgovornost za neispravnosti ili prekide u funkcionisanju veb lokacije Carvertical.com ili njene baze podataka koje su van granica kontrole Pružaoca usluga.

5.4. Korisnik je odgovoran za ispravno korišćenje lozinke. Pružalac usluga ne snosi odgovornost za štetu koju uzrokuje Korisnik proisteklu iz korišćenja ovih informacija od strane trećih lica.

6. Pravila o obradi ličnih podataka opisana u Smernicama o privatnosti na veb lokaciji Carvertical.com

7. Prava intelektualne svojine

7.1. Pružalac usluga je vlasnik svih prava u vezi sa sadržajem veb lokacije Carvertical.com i ima isključivo pravo na njihovo korišćenje. Svi proizvodi ili brendovi usluga, dizajni, nazivi, logotipi i drugi elementi sadržani na veb lokaciji Carvertical.com su u vlasništvu ili pod licencom Pružaoca usluga.

7.2. Svaka obrada, kopiranje i/ili drugi vid korišćenja sadržaja ili dizajna veb lokacije Carvertical.com od strane trećih lica bez pisane saglasnosti Pružaoca usluga i/ili bez poštovanja ovih Pravila predstavljaju kršenje autorskih i drugih prava i rešavaće se u skladu sa zakonima Republike Litvanije.

8. Relevantni zakon i rešavanje sporova

8.1. Aktivnosti na veb lokaciji Carvertical.com regulišu zakoni Republike Litvanije. Svi sporovi proistekli iz aktivnosti ili u vezi sa aktivnostima na veb lokaciji Carvertical.com rešavaće se pregovorima, a ukoliko to ne uspe, spor će se proslediti nadležnom sudu Republike Litvanije.

8.2. Sve sporove nastale između Pružaoca usluga i vlasnika preduzeća rešavaće sud u mestu prebivališta Pružaoca usluga.

8.3. Nekorporativni Korisnik će prvo podneti svoj zahtev i/ili tužbu u vezi sa aktivnostima ili uslugama veb lokacije Carvertical.com Pružaocu usluga u pisanoj formi navodeći konkretno svoja potraživanja. Pošaljite svoja dokumenta na e-adresu info@carvertical.com. Ako Korisnik nije zadovoljan odgovorom koji dobije od Pružaoca usluga, on/ona može da se obrati nadležnom državnom telu za zaštitu prava potrošača na veb lokaciji: www.vvtat.lt; takođe može da popuni zahtev putem Platforme za rešavanje problema potrošača na mreži http://ec.europa.eu/odr//. Pravni sporovi će se rešavati na način propisan zakonom.

9. Politika o kolačićima u okviru Smernica o privatnosti na veb lokaciji Carvertical.com

10. Bezbednosne mere o informacijama

10.1. Pri obradi ličnih podataka Korisnika, Pružalac usluga će primenjivati odgovarajuće organizacione i tehničke bezbednosne mere koje imaju za cilj da zaštite lične podatke od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, neovlašćenog otkrivanja ili drugih nezakonitih radnji. Aktivnosti Pružaoca usluga koje su usmerene na pružanje bezbednosti obuhvataju, između ostalog, zaštitu osoblja, informacija, IT infrastrukture, internih i javnih mreža, poslovnih zgrada i hardvera.

10.2. Pružalac usluga želi da podseti Korisnika da je on/ona odgovaran za bezbednost svojih podataka za prijavljivanje. Pružalac usluga takođe moli Korisnika da posebno vodi računa o korišćenju i čuvanju svojih podataka za prijavljivanje. Korisnik treba da se odjavi iz pregledača na kraju sesije kako bi sprečio neovlašćeni pristup svojoj e-pošti ili ličnim podacima, naročito u slučajevima kada Korisnik koristi javne računare (internet kafe ili biblioteka).

10.3. Pružalac usluga će učiniti sve što je u njegovoj moći da zaštiti Korisnikove podatke koje obrađuje, ali budući da se svi podaci šalju putem interneta, Pružalac usluga želi da upozori korisnike da ne može i neće da garantuje potpunu bezbednost podataka koje Korisnik šalje, uključujući i lične podatke Korisnika.

11. Završne odredbe

11.1. Ova Pravila su obavezujuća od trenutka kada Korisnik potvrdi saglasnost sa njima i ona će biti na snazi tokom celog perioda trajanja veze između Korisnika i Pružaoca usluga.

11.2. Pružalac usluga ima pravo da jednostrano izmeni ova Pravila. Sve izmene i dopune ovih Pravila će se smatrati obavezujućim od trenutka njihovog objavljivanja na veb lokaciji Carvertical.com.

11.3. Ako nastavi da koristi veb lokaciju Carvertical.com nakon što izmene i dopune ovih Pravila postanu obavezujuće, Korisnik prihvata da je upoznat i u potpunosti saglasan sa njima. Usluge poručene pre izmena i dopuna ovih Pravila na veb lokaciji Carvertical.com, pružaće se na način i u skladu sa vremenskim ograničenjima navedenim u Pravilima koja su važila u tom trenutku.