carVertical

Privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi

Šajā privātuma politikā (turpmāk–Privātuma politika) sniegta informācija par to, kā UAB (slēgtā akciju sabiedrība) “cV Group”, juridiskās personas kods 303134915, adrese Aukštaičių g. 7, Viļņa, Lietuvas Republika (turpmāk tekstā – carVertical vai mēs) apstrādā personas datus, kad jūs lietojat interneta vietni www.carvertical.com (turpmāk – carvertical.com) vai kādā citā veidā sniedzat personas datus carVertical.

Personas dati – jebkāda informācija, kas saistīta ar dzīvu personu, kuras identitāte ir vai var tikt noteikta. Atsevišķas informācijas daļas, kuras, saņemot tās kopā, arī var palīdzēt noteikt konkrētas personas identitāti, arī veido personas datus.

Privātuma politikā tiek aprakstīti mūsu vāktie personas dati, tas, kā tos iegūstam, uz kāda pamata, kādiem mērķiem un kādā veidā tos izmantojam, cik ilgi glabājam jūsu personas datus, ar ko ar tiem dalāmies, kā rūpējamies par jūsu personas datu aizsardzību un kādas ir jūsu tiesības.

Ļoti svarīgi, lai jūs rūpīgi izlasītu šo Privātuma politiku, jo, katru reizi, apmeklējot carvertical.com vai citā veidā sniedzot datus carvertical.com, jūs piekrītat, nosacījumiem, kas aprakstīti šajā Privātuma politikā. Tas nozīmē, ka jūs juridiski apņematies ievērot šīs Privātuma politikas normas. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, Jums nevajadzētu iesniegt savus personas datus carVertical.

Mēs cienām jūsu privātumu un cenšamies aizsargāt jūsu personas datus. carVertical apstrādās jūsu personas datus, ievērojot spēkā esošo Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas normatīvo aktu prasības, ieskaitot Regulu (ES) Nr. 2016/679 (Vispārīgo datu aizsardzības regulu, turpmāk – VDAR) un citus spēkā esošos personas datu aizsardzības normatīvos aktus, kā arī kompetentu institūciju norādījumus. Privātuma politikā lietotie jēdzieni saprotami tā, kā tie ir definēti VDAR.

2. Jūsu personas datu pārzinis

carVertical ir šajā Privātuma politikā norādīto jūsu personas datu pārzinis:

Nosaukums: UAB “cV Group”

Juridiskās personas kods: 303134915

Adrese: Aukštaičių g. 7, Viļņa, Lietuvas Republika

E-pasta adrese: info@carvertical.com

Tālrunis: +370 5 261 6770

3. Jūsu personas datu apstrādes mērķi

carVertical jūsu personas datus apstrādā turpmāk norādītajiem mērķiem:

3.1 Pakalpojumu sniegšana carvertical.com

Mērķis

carVertical ir mērķis sniegt jums jūsu pasūtītos pakalpojumus (piemēram, kredītus, kurus var apmainīt pret pārskatu, kurā sniegta informācija par transportlīdzekļa vēsturi) un nodrošināt raitu to sniegšanu (piemēram, ātru un drošu norēķināšanos vai informēšanu par pakalpojumu izmaiņām).

Datu subjekti

Personas, kuras iegādājas carVertical pakalpojumus carVertical.com, vai biznesa klientu, kuri iegādājas šos pakalpojumus, pārstāvji.

Personas dati

 • Vārds, uzvārds;
 • E-pasta adrese;
 • Cita kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs (ja sniedzat tos brīvprātīgi);
 • Dati par iegādātajiem carVertical pakalpojumiem (pirkumu vēsture);
 • Maksājuma dati (summa, izvēlētais apmaksas veids, saistītā informācija, piemēram, bankas konta numurs);
 • Jūsu komunikācija ar carVertical par iegādātajiem pakalpojumiem. Ievērojot to, ka carVertical pakalpojumi tiek sniegti, izmantojot kontu carvertical.com (piemēram, attiecīgam kontam tiek ieskaitīti kredīti), reizē tiek apstrādāti arī konta dati, kas norādīti šīs Privātuma politikas 3.2 nodaļā.

Personas datu avots

Personas datus carVertical saņem tieši no jums, vai arī:

 • No maksājumu savākšanas vai administrēšanas pakalpojumu sniedzējiem, finanšu iestādēm vai citiem maksājumu starpniekiem, ievērojot jūsu izvēlēto norēķināšanās veidu par pakalpojumiem;
 • No Apple, Google vai Facebook platformām, ja pakalpojumus iegādājaties caur carVertical kontu, kas saistīts ar šo platformu kontiem.

Juridiskais pamats

Līguma izpilde starp jums un carVertical par attiecīgo pakalpojumu sniegšanu (VDAR 6. panta 1. daļas b) punkts) jeb mūsu leģitīmās intereses noslēgt līgumu par attiecīgo pakalpojumu sniegšanu ar jūsu pārstāvēto juridisko personu panta 1. daļas f) punkts). Ja jūs neiesniegsiet šos personas datus, carVertical nevarēs Jums sniegt jūsu prasītos pakalpojumus.

Glabāšana

Dati, kas ir dokumentos, kuriem normatīvajos aktos (piemēram, Vispārējo dokumentu glabāšanas termiņu rādītājā) ir noteikti minimālie glabāšanas termiņi, tiks glabāti attiecīgajā normatīvajā aktā noteikto termiņu, piemēram, saimniecisko operāciju vai saimniecisku darbību apstiprinoši uzskaites dokumenti (rēķini, maksājuma uzdevumi utt.) un tajos esošie personas dati tiks glabāti 10 gadus. Atsevišķos gadījumos, vadoties pēc normatīvo aktu prasībām vai šīs Privātuma politikas 3.7 nodaļā norādītajos gadījumos, Jūsu personas dati var tikt saglabāti ilgāku laiku.

3.2 Konta izveidošana un administrēšana

Mērķis

carVertical ir mērķis sniegt jums iespēju izveidot kontu, caur kuru tiek pasūtīti carVertical pakalpojumi (piemēram, attiecīgajam kontam tiek ieskaitīti iegādātie kredīti), un to administrēt.

Datu subjekti

Fiziskās personas, kuras izveido kontu carvertical.com, vai biznesa klientu, kuri izveido kontu carvertical.com, pārstāvji.

Personas dati

Personu, kuras izveido kontu carvertical.com, izmantojot reģistrācijas formu, vai kuriem konts tiek izveidots automātiski, pasūtot carVertical pakalpojumus:

 • E-pasta adrese;
 • Parole.

Personu, kuras izveido kontu carVertical.com, izmantojot Facebook kontu:

 • Vārds, uzvārds;
 • E-pasta adrese;
 • Publiskā konta informācija.

Personu, kuras izveido kontu carvertical.com, izmantojot Apple kontu:

 • Vārds, uzvārds;
 • E-pasta adrese vai anonimizēta Apple e-pasta adrese.

Personu, kuras izveido kontu carvertical.com, izmantojot Google kontu:

 • Vārds, uzvārds;
 • E-pasta adrese.

Visu carvertical.com fizisko personu kontu valdītāju:

 • Cita kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs (ja sniedzat tos brīvprātīgi);
 • Informācija par darbību kontā;
 • Dati par iegādātajiem carVertical pakalpojumiem (pirkumu vēsture);
 • Jūsu komunikācija ar carVertical par kontu.

Visu carvertical.com juridisko personu kontu valdītāju:

 • Pārstāvētais uzņēmums un dati par to;
 • Cita kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs (ja sniedzat tos brīvprātīgi);
 • Informācija par darbību kontā;
 • Dati par iegādātajiem carVertical pakalpojumiem (pirkumu vēsture);
 • Jūsu komunikācija ar carVertical par kontu.

Personas datu avots

Personas datus carVertical saņem tieši no jums, vai Apple, Google vai Facebook platformām, ja carvertical.com konts izveidots, izmantojot šo platformu kontus.

Juridiskais pamats

Līguma izpilde starp jums un carVertical par konta reģistrāciju un attiecīgo pakalpojumu sniegšanu (VDAR 6. panta 1. daļas b) punkts) jeb mūsu leģitīmās intereses ļaut izveidot kontu jūsu pārstāvētajai juridiskajai personai (VDAR 6. panta 1. daļas f) punkts).

Ja jūs neiesniegsiet šos personas datus, carVertical nevarēs Jums sniegt jūsu prasītos pakalpojumus, ieskaitot konta izveidošanu.

Glabāšana

Gadījumā, ja jūsu vairs nevēlaties izmantot kontu, jums ir tiesības jebkurā laikā to (un saistītos personas datus) dzēst, nosūtot rakstveida paziņojumu uz carVertical elektroniskā pasta adresi info@carvertical.com vai izmantojot konta iestatījumus.

Pievēršam uzmanību, ka tādā gadījumā, ja, izmantojot attiecīgo kontu, pasūtījāt carVertical pakalpojumus (piemēram, kredītus), attiecīgie personas dati tiks glabāti šīs Privātuma politikas 3.1 nodaļā noteikto termiņu.

Atsevišķos gadījumos, vadoties pēc piemērojamo normatīvo aktu prasībām vai šīs Privātuma politikas 3.7 nodaļā norādītajos gadījumos, Jūsu personas dati var tikt saglabāti ilgāku laiku.

3.3 Tiešais mārketings

Mērķis

carVertical ir mērķis paziņot jums jaunumus un citu informāciju par mūsu piedāvātajām precēm un/vai piedāvājumiem.

Datu subjekti

 • Personas, kuras iegādājušās carVertical pakalpojumus (kredītus utt.) carvertical.com un tajā laikā vai jebkad vēlāk nav iebildušas par savu personas datu izmantošanu tiešā mārketinga mērķiem, kad tiek veikts carVertical līdzīgu preču un/vai pakalpojumu mārketings;
 • Personas, kuras ir izteikušas piekrišanu personas datu apstrādei tiešā mārketinga mērķiem.

Personas dati

 • Vārds, uzvārds;
 • E-pasta adrese;
 • Tālruņa numurs;
 • Informācija par iegādātajiem līdzīgiem carVertical pakalpojumiem (pirkumu vēsture).

Personas datu avots

Personas datus carVertical saņem tieši no jums, vai Apple, Google vai Facebook platformām, ja carvertical.com konts izveidots, izmantojot šo platformu kontus.

Juridiskais pamats

 • Jūsu piekrišana personas datu apstrādei tiešā mārketinga mērķiem (VDAR 6. panta 1. daļas a) punkts) vai Mūsu leģitīmās intereses informēt savus klientus par carVertical līdzīgām precēm un/vai pakalpojumiem (VDAR 6. panta 1. daļas f) punkts).

Balstoties mūsu likumiskajās interesēs informēt Klientus par carVertical līdzīgām precēm un/vai pakalpojumiem, carVertical apstrādās jūsu personas datus tiešā mārketinga mērķiem tikai tad, ja būs visi šie nosacījumi:

 • Jūs, iegādājoties preci un/vai pakalpojumu no carvertical.com, skaidri neizteicāt, ka nepiekrītat tiešā mārketinga paziņojumu sūtīšanai;
 • Katru reizi, nosūtot tiešā mārketinga paziņojumu, jums tiks sniegta iespēja atteikties no tiešā mārketinga paziņojumiem, paziņojot par to uz norādīto e-pasta adresi vai citos veidos, kas norādīti šajā Privātuma politikā;
 • Uz šā pamata jūsu personas dati tiks apstrādāti tikai carVertical līdzīgu preču un/vai pakalpojumu mārketingam.

Glabāšana

Jūsu personas dati šajā nodaļā norādītajam mērķim tiks apstrādāti 2 gadus no to savākšanas dienas vai līdz jūs iebildīsiet pret šādu personas datu apstrādi, vai līdz jūsu piekrišanas apstrādāt personas datus šim mērķim atsaukšanai atkarībā no tā, kurš no šiem apstākļiem iestāsies ātrāk.

Atsevišķos gadījumos, vadoties pēc piemērojamo normatīvo aktu prasībām vai šīs Privātuma politikas 3.7 nodaļā norādītajos gadījumos, Jūsu privātuma dati var tikt saglabāti ilgāku laiku.

3.4 Tiešā komunikācija

Mērķis

carVertical ir mērķis atbildēt uz jūsu pieprasījumiem, kurus jūs iesniedzat, rakstot uz e-pastu vai parasto pastu, rakstot vai zvanot un telefonu, izmantojot speciālu veidlapu carvertical.com vai klātienē.

Datu subjekti

Personas, kas pieprasījumus carVertical, rakstot uz e-pastu vai parasto pastu, rakstot vai zvanot un telefonu, izmantojot speciālu veidlapu carvertical.com vai klātienē.

Personas dati

 • Vārds, uzvārds;
 • Adrese;
 • E-pasta adrese;
 • Tālruņa numurs;
 • Sarakstes ar carVertical saturs.

Ievērojot jūsu izvēlēto komunikācijas veidu ar carVertical, carVertical var apstrādāt tikai daļu no iepriekš minētajiem jūsu personas datiem.

Personas datu avots

Personas datus carVertical saņem tieši no jums.

Juridiskais pamats

Mūsu leģitīmās intereses atbildēt uz jūsu pieprasījumiem un/vai sniegt jums pilnīgu informāciju par carVertical pakalpojumiem (VDAR 6. panta 1. daļas f) punkts).

Glabāšana

Jūsu personas dati šajā nodaļā norādītajam mērķim tiks apstrādāti 2 gadus no to savākšanas dienas. Atsevišķos gadījumos, vadoties pēc piemērojamo normatīvo aktu prasībām vai šīs Privātuma politikas 3.7 nodaļā norādītajos gadījumos, Jūsu personas dati var tikt saglabāti ilgāku laiku.

3.5 Sociālie tīkli

Mērķis

carVertical ir mērķis administrēt savu sociālo tīklu (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube) kontus un komunicēt ar sociālo tīklu lietotājiem.

Datu subjekti

Sociālo tīklu (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube) lietotāji, kas komunicē ar carVertical kontiem.

Personas dati

 • Sociālā tīkla konta nosaukums vai vārds, uzvārds;
 • Konta fotogrāfija;
 • Publiskie komentāri un citas interakcijas ar carVertical sociālo tīklu kontiem;
 • Sarakstes ar carVertical saturs, ja tāds būtu.

Ievērojot jūsu izvēlēto komunikācijas veidu ar carVertical, carVertical var apstrādāt tikai daļu no iepriekš minētajiem jūsu personas datiem.

Personas datu avots

Personas datus carVertical saņem tieši no jums un/vai no attiecīgā sociālā tīkla.

Juridiskais pamats

Mūsu leģitīmās intereses komunicēt ar mūsu sociālo tīklu lietotājiem mūsu kontos (VDAR 6. panta 1. daļas f)punkts).

Glabāšana

Ievērojot to, ka carVertical neadministrē iepriekš minētos sociālos tīklus, bet tikai savu kontu tajos un darbojas kā kopīgs datu pārzinis kopā ar norādītos sociālos tīklus administrējošām sabiedrībām, mēs aicinām jūs iepazīties ar administrējošām sabiedrībām, mēs aicinām jūs iepazīties ar privātuma dokumentos:

3.6 Vietnes funkcijas

Visu informāciju par līdzekļiem, kurus izmantojam, lai nodrošinātu carvertical.com funkcionēšanu (ieskaitot sīkfailus), un ar tiem saistītajiem datu privātuma jautājumiem, atradīsiet mūsu Sīkfailu politikā.

3.7 Juridiskās prasības un strīdu risināšana

Visus iepriekš norādītos personas datus carVertical var apstrādāt, lai izteiktu, pildītu vai aizstāvētos no juridiskiem prasījumiem. Šajā nolūkā personas datus apstrādāsim, lai izteiktu mūsu leģitīmās intereses, pildītu vai aizstāvētos no juridiskiem prasījumiem (VDAR6.panta 1. daļas f) punkts). Tos šim mērķim apstrādāsim 1 gadu pēc attiecīgo juridisko procedūru beigām (piemēram, pretenzijas izskatīšanas, tiesas vai arbitrāžas galīgā nolēmuma spēkā stāšanās).

4. Nepilngadīgo personas dati

carVertical sniedzamie pakalpojumi paredzēti tikai personām, kas vecākas par 14 gadiem. Ja mums būs pamatotas aizdomas, ka apstrādājam personu, kas jaunākas par 14 gadiem, datus, mēs nekavējoties dzēsīsim tos no datu bāzēm.

Ja jums ir vismaz 14, bet vēl nav 18 gadu, lūdzam kopā ar vienu no vecākiem vai aizbildņiem rūpīgi izlasīt šo Privātuma politiku, lai to saprastu un ievērotu.

5. Datu saņēmēji

Mēs varam atklāt informāciju par jums mūsu darbiniekiem, pārstāvjiem, starpniekiem, piegādātājiem vai apakšuzņēmējiem, ja tas pamatoti nepieciešams, piemēram, finanšu operācijas carvertical.com apstrādājošiem mūsu maksāšanas pakalpojumu sniedzējiem, carvertical.com mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, serveru un to tehniskās uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, e-pasta pakalpojumu sniedzējiem un tml.

Mēs varam atklāt informāciju par jums:

 • tiesām, arbitriem, starpniekiem, pretējām pusēm un to advokātiem (ja tas nepieciešams tiesas vai cita līdzīga procesa mērķiem);
 • policijai, tiesībsargājošām institūcijām, nodokļu inspekcijām, citām valsts vai pašvaldību institūcijām (ja to nepārprotami prasa normatīvie akti) vai citām personām, kas pilda tām savus oficiālos pienākums (piemēram, notāriem, parādu piedziņas uzņēmumiem);
 • profesionāliem konsultantiem, piemēram, advokātiem, padomniekiem,auditoriem vai grāmatvežiem (ja tas nepieciešams mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai);
 • pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz informācijas tehnoloģiju, mākoņdatošanas un sistēmu administrēšanas pakalpojumus, maksājumu savākšanas vai administrēšanas, mārketinga, grāmatvedības, pasta vai kurjeru un citus pakalpojumus – tikai tik, cik nepieciešams pienācīgai pakalpojumu sniegšanai;
 • citiem tās pašas uzņēmumu grupas subjektiem – tikai tik, cik nepieciešams uzņēmumu grupas pienācīgai administrēšanai;
 • veicot biznesa darījumus (pārdodot carVertical, tās mantu (mantas daļu) vai akcijas (akciju daļu), pievienojot, apvienojot vai nodalot carVertical u.tml.) – potenciāliem un gala ieguvējiem (to pārstāvjiem), personām, kas veic carVertical pārbaudi vai citādā veidā piedalās attiecīgajā biznesa darījumā. Šajā gadījumā carVertical nodos tikai tik daudz personas datu, cik ir nepieciešams attiecīgā biznesa darījuma mērķiem, kā arī nodrošinās personas datu konfidencialitātes saglabāšanu.

Katrā gadījumā, ja jūsu personas datus nododam trešajai valstij (ārpus ES/ EEZ robežām), tiek ievērots viens no šiem nosacījumiem:

 • dati tiek nodoti valstij, par kuru pieņemts lēmums par atbilstību;
 • datu nodošana tiek veikta, piemērojot normatīvajos aktos norādītos piemērotos aizsardzības līdzekļus;
 • tiek ievērotas tiesību aktos norādīto novirzi pieļaujošās normas, ja nav iespējams nodot datus atbilstoši iepriekš minētajiem nosacījumiem.

carVertical pieliek visas pūles, lai nodrošinātu, ka, nododot datus šādā veidā, tiktu ievērotas VDAR prasības un īstenoti attiecīgi pasākumi, lai garantētu, ka jūsu personas dati būtu drošībā. Vairāk informācijas par šādiem pasākumiem varat iegūt, vēršoties tieši pie mums, izmantojot šīs Privātuma politikas 2. nodaļā norādītos kontaktus.

6. Jūsu personas datu drošība

Jūsu personas dati tiks apstrādāti, ievērojot VDAR, Lietuvas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likuma un citu piemērojamo normatīvu aktu noteiktās prasības. Apstrādājot jūsu personas datus, mēs īstenojam organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, grozīšanas, atklāšanas, kā arī no jebkādas nelikumīgas apstrādes.

Kaut arī carVertical cenšas aizsargāt jūsu personas datus, datu nodošana internetā nav 100 % droša, tāpēc mēs nevaram pilnīgi garantēt drošu datu nodošanu interneta tīklos.

7. Jūsu tiesības

Jums ir šādas tiesības:

Tiesības būt informētam un tiesības iepazīties ar personas datiem
Jums ir tiesības saņemt informāciju par jūsu personas datu apstrādi nepārprotamā, saprotamā un viegli pieejamā formā, skaidrā un vienkāršā valodā. Tas ir paredzēts šajā Privātuma politikā. Ja kāda daļa no šīs Privātuma politikas jums ir neskaidra, laipni lūdzam vērsties pie mums, izmantojot šīs Privātuma politikas 2 nodaļā norādītos kontaktus.

Jums ir arī tiesības saņemt carVertical apstiprinājumu, vai ar jums saistītie dati tiek apstrādāti, bet, ja šādi dati tiek apstrādāti, jums ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem un šādu informāciju:

 • datu apstrādes mērķiem;
 • attiecīgo personas datu kategorijām;
 • datu saņēmējiem vai datu saņēmēju kategorijām;
 • personas datu glabāšanas laika periodu vai kritērijiem, kas tiek piemēroti, lai šo laika periodu noteiktu;
 • tiesības prasīt carVertical izlabot vai izdzēst personas datus; vai ierobežot ar jums saistītu personas datu apstrādi; vai nepiekrist šādai datu apstrādei, kā arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;
 • informāciju par jūsu personas datu avotiem;
 • ja personas dati tiek nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju, informāciju par pienācīgiem drošības pasākumiem saistībā ar datu nodošanu.

Jums ir arī tiesības saņemt mūsu rīcībā esošo jūsu personas datu kopiju. Par jebkurām jūsu papildus prasītām kopijām mums ir tiesības iekasēt pamatotu maksu, kas tiek noteikta saskaņā ar administratīviem izdevumiem.

Tiesības prasīt izlabot personas datus

Jums ir tiesības prasības, lai carVertical izlabotu neprecīzus vai nepilnīgus jūsu personas datus.

Jūs esat atbildīgs par to, lai jūsu mums sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja mainās jūsu sniegtie dati, jums nekavējoties nepieciešams mūs informēt, mainot attiecīgos datus reģistrācijas veidlapā vai, ja dati nav norādīti reģistrācijas veidlapā, informējot mūs par to, rakstot uz elektronisko pastu. Mēs nekādā gadījumā nebūsim atbildīgi par kaitējumu, kas jums radies tāpēc, ka esat norādījuši mums nepareizus vai nepilnīgus personas datus, vai arī neesat mūs informējis par to izmaiņām.

Pievēršam jūsu uzmanību, ka pārskatos norādītos datus par transportlīdzekļiem (piemēram, automobiļa nobraukumu) carVertical saņem no trešajām pusēm un sniedz pārskatā automatizētā veidā nemodificētus, tādus, kādus tos saņem. Šā iemesla dēļ carVertical nav nav atbildīgs par pārskatos sniegtās informācijas neatbilstību īstenībai un tajos esošajiem datiem.

Tiesības pieprasīt, lai personas dati tiktu dzēsti (“tiesības tikt aizmirstam“)

Jums ir tiesības prasīt mūs izdzēst vai izņemt personas datus, ja nav pamata iemesla, kura dēļ mums vajadzētu tos apstrādāt, ja personas dati vairs nav vajadzīgi tiem mērķiem, kuriem tie tika savākti vai apstrādāti, jūs atsaucat savu piekrišanu, uz kuras pamata tika apstrādāti personas dati, un nav nekāda cita juridiska pamata to apstrādei, vai ir citi VDAR 17. pantā noteiktie pamatojumi.

Pievēršam jūsu uzmanību, ka carVertical, cenšoties nodrošināt informācijas sistēmu un personas datu drošību, veido rezerves personas datu kopijas (angl. data backup). Tās ir spēkā 35 kalendārās dienas, tad tiek automātiski pārrakstītas. Attiecīgi jūsu personas datus izdzēsīsim/izņemsim no visurienes, izņemot šādas rezerves kopijas, turpmāk norādītajos termiņos. Tādā gadījumā, ja pirms šajā pantā norādītā termiņa mēs būtu spiesti atjaunot rezerves kopiju, kurā ir jūsu personas dati, tos nekavējoties izdzēsīsim un neizmantosim nekādiem citiem mērķiem.

Lūdzam pievērst uzmanību, ka VDAR 17. panta 3. daļā ir paredzēti iepriekš minēto gadījumu izņēmumi, kad datus apstrādāt ir nepieciešams. Ja šādi izņēmumi ir spēkā jūsu gadījumā, mēs jūs par to attiecīgi informēsim.

Tiesības pieprasīt ierobežot personas datu apstrādi

Jums ir tiesības pieprasīt, lai carVertical ierobežotu (vai apturētu) jūsu personas datu apstrādi, ja:

 • jūs apstrīdat personas datu precizitāti – tikmēr, kamēr tiks pārbaudīta to precizitāte;
 • datu apstrāde ir nelikumīga, bet Jūsu nepiekrītat, ka personas dati tiktu izdzēsti, un tā vietā prasāt ierobežot to lietošanu;
 • mums vairs nav nepieciešami personas dati to apstrādes mērķiem, bet jums tie ir vajadzīgi, lai varētu izteikt, izpildīt vai aizstāvēt juridiskus prasījumus;
 • jūs turpmāk norādītā kārtībā iebilstat, ka tiktu apstrādāti jūsu personas dati – tik ilgi, kamēr tiks pārbaudīts, vai mūsu leģitīmie iemesli ir svarīgāki par jūsu.

Ierobežojot personas datu apstrādi, šādus personas datus var apstrādāt (izņemot to glabāšanu) tikai ar jūsu piekrišanu vai nolūkā izteikt, izpildīt vai aizstāvēt leģitīmus prasījumus, aizsargāt citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai arī svarīgu sabiedrības interešu dēļ.

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības saņemt savus personas datus, kurus iesniedzāt carVertical, sistematizētā, vienkārši izmantojamā un datorā nolasāmā formātā, kā arī tiesības nodot šos datus citam pārzinim, ja:

 • dati tiek apstrādāti uz piekrišanas vai līguma pamata;
 • dati tiek apstrādāti ar automatizētiem rīkiem.

Jums ir arī tiesības prasīt, lai carVertical tieši nodotu jūsu personas datus citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams.

Tiesības nepiekrist

Jums ir tiesības jebkurā brīdī nepiekrist, ka tiktu apstrādāti jūsu personas dati, kuri tiek apstrādāti, lai tiktu izpildīts sabiedrības interešu uzdevums vai carVertical leģitīmo interešu dēļ.

Tādā gadījumā carVertical jūsu personas datus vairs neapstrādās, ja vien jūs spētu pierādīt juridiskos pamatus, kuru dēļ ir jāapstrādā jūsu personas dati un kuri ir svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai, ja tas būtu nepieciešams, lai izteiktu, izpildītu vai aizstāvētu leģitīmos
prasījumus.

Ja personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem, jums ir tiesības jebkurā brīdī nepiekrist, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti šim mērķim, un tie šim mērķim netiks apstrādāti.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja jūsu personas dati tiek apstrādāti uz jūsu piekrišanas pamata, jums ir tiesības jebkurā laikā šādu piekrišanu atsaukt. Piekrišanas atsaukšana neietekmē uz piekrišanu balstītās datu apstrādes, kura veikta līdz piekrišanas atsaukšanai, likumību.

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Ja uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde pārkāpj VDAR normas, jums ir tiesības iesniegt sūdzību ES dalībvalsts, kurā atrodas jūsu pastāvīgā mītne, darba vieta vai vieta, kurā veikts iespējamais pārkāpums, uzraudzības iestādei.

Uzraudzības iestāde Lietuvā ir Valsts datu aizsardzības inspekcija, adrese L. Sapiegos g. 17, 10312 Viļņa, Lietuva, e-pasta adrese ada@ada.lt, tīmekļa vietne https://vdai.lrv.lt/.

Pirms sūdzības iesniegšanas attiecīgai uzraudzības iestādei, mēs būtu pateicīgi, ja jūs sazinātos ar mums un izstāstītu par jautājumiem, kas jums rūp. Mēs pieliksim maksimālas pūles, lai operatīvi un rūpīgi atrisinātu jūsu jautājumu.

Jūsu saņemto lūgumu izmantot datu subjekta tiesības carVertical izskatīs 1 mēneša laikā. Šis laika posms nepieciešamības gadījumā var tikt pagarināts vēl par 2 mēnešiem, ievērojot lūgumu sarežģītību un skaitu. Tādā gadījumā carVertical 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas informēs jūs par šādu pagarinājumu, reizē norādot kavēšanās iemeslus.

Ja, saņemot lūgumu, sūdzību vai pieprasījumu, mums radīsies šaubas par jūsu identitāti, mums ir tiesības prasīt iesniegt papildu informāciju, lai apstiprinātu jūsu identitāti.

8. Privātuma politikas atjauninājumi

Mums ir tiesības jebkurā brīdī atjaunināt vai grozīt šo Privātuma politiku. Atjauninātā vai grozītā Privātuma politika stāsies spēkā no tās publicēšanas carvertical.com. Ja tiks veikti būtiski Privātuma politikas grozījumi, par to papildus tiks paziņots.