Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

1. Vispārīgie nosacījumi

1.1. Ar šiem noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi) tiek noteikta tīmekļa vietnes Carvertical.com (turpmāk tekstā – carvertical.com) izmantošanas kārtība, tāpat Carvertical.com lietotāju tiesības, pienākumi, atbildība un citi nosacījumi.

1.2. Carvertical.com kārto un administrē UAB “cV Group”, uzņ. reģ. Nr. 303134915, adrese Ukmergės g. 315B, LT-06306 Viļņa (turpmāk tekstā – Piegādātājs).

1.3. Carvertical.com lietotājiem tiek dota iespēja saņemt atskaiti, kurā ir sniegta informācija par transportlīdzekļa vēsturi (turpmāk tekstā – Atskaite), izmantot citus Carvertical.com tīmekļa vietnē sniedzamos pakalpojumus šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā. Carvertical.com lietotājs ir persona, kas pasūtījusi Atskaiti vai jebkādu citu formu, izmantojot Carvertical.com (turpmāk tekstā – Lietotājs). Šo Noteikumu ietvaros pakalpojumi (turpmāk tekstā – Pakalpojumi) aptver visas un jebkādas Lietotāja darbības, kuras tas var veikt Carvertical.com, ieskaitot, taču neaprobežojoties, Atskaišu pasūtīšanu un sniegšanu, publicētās informācijas lasīšanu, jautājumu uzdošanu vai jebkāda cita rakstura informācijas un/vai datu sniegšanu, sūtīšanu un saņemšanu (turpmāk tekstā – Pakalpojumi). Daļa Carvertical.com sniedzamo Pakalpojumu Lietotājam tiek sniegti pret atlīdzību (turpmāk tekstā – Maksas pakalpojumi). Ar maksas pakalpojumu nosacījumiem var iepazīties pirms maksas pakalpojuma pasūtīšanas. Turpmāk šajos noteikumos norāde uz “Pakalpojumi” ietvers visus Pakalpojumus, ieskaitot arī Maksas pakalpojumus, bet norāde uz “Maksas pakalpojumi” ietvers tikai tos caPakalpojumus, par kuriem Lietotājs veic samaksu.

1.4. Lietotājs, jebkādā veidā un formā lietojot Carvertical.com, pauž piekrišanu Noteikumiem un apņemšanos tos ievērot. Personām, kas nepiekrīt kaut vienam Noteikumu nosacījumam, nav tiesību izmantot Carvertical.com.

1.5. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji mainīt Carvertical.com sniedzamos pakalpojumus, maksu piemērošanu un jebkurus Noteikumu nosacījumus. Ja pēc Noteikumu izmainīšanas, labošanas vai papildināšanas Lietotājs turpinās lietot Carvertical.com, tas nozīmēs Lietotāja piekrišanu Noteikumu izmaiņām.

2. Carvertical.com tīmekļa vietnē sniedzamo pakalpojumu izmantošanas nosacījumi

2.1. Carvertical.com tīmekļa vietnē tiek sniegta iespēja saņemt divu veidu Atskaites – bezmaksas primāro un maksas detalizēto.

2.2. Lietotājs piekrīt un atzīst, ka pirms maksas Atskaites pasūtīšanas tas ir vispusīgi iepazinies ar primārās (bezmaksas) pārbaudes rezultātiem. Lietotājs saprot, ka gala (maksas) Atskaitē būs tikai tā informācija, par kuras eksistenci tas tika informēts pirmajā (bezmaksas) Atskaitē.

2.3. Atskaite ir ieteikuma rakstura un nevar būt traktējama kā uzticams rīks transportlīdzekļa stāvokļa novērtēšanai.

2.4. Nekādi atskaitēs vai tīmekļa vietnē sniegtie padomi nevar būt traktējami kā prasība vai rekomendācija iegādāties Atskaitē minēto transportlīdzekli.

2.5. Nauda par iegādāto Atskaiti netiek atgriezta, ja gala (maksas) Atskaites saturs atbilst primārās (bezmaksas) atskaites saturam.

3. Maksas pakalpojumi

3.1. Norēķināšanās par Carvertical.com tīmekļa vietnē sniegtajiem Pakalpojumiem notiek ar bankas karti. Maksas pakalpojumi var tikt sniegti tikai pēc tam, kad Lietotājs par tiem ir samaksājis Carvertical.com tīmekļa vietnē noteiktajā kārtībā.

3.2. Lietotāji Carvertical.com par noteiktu maksu var pasūtīt detalizētu transportlīdzekļa vēsturi.

3.3. Piegādātājam ir tiesības profilaktisko darbu laikā ierobežot vai pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu uz neierobežotu laiku.

4. Noteikumu pārkāpšanas sekas

4.1. Pasūtot atskaiti un turpinot to lietot, Lietotājam ir jāievēro Noteikumi. Atkarībā no pārkāpuma veida, Piegādātājam ir tiesības ierobežot Lietotāja iespējas izmantot Carvertical.com sniedzamos pakalpojumus.

4.2. Piegādātājs patur tiesības jebkurā brīdī, bez iepriekšēja brīdinājuma, pārtraukt Lietotāja piekļuvi Carvertical.com vai Carvertical.com pakalpojumu izmantošanu par Noteikumu vai tiesību aktu pārkāpšanu. Par sankcijām, kas piemērojamas par Noteikumu pārkāpšanu, Lietotājs tiek informēts reģistrācijas laikā norādītajā e-pastā.

5. Atbildības ierobežošana

5.1. Piegādātājs atbild tikai par informācijas, kas sniegta atskaitē, tehnisko ievietošanu Carvertical.com, ja atskaite atbilst visām Noteikumu prasībām, un šīs tīmekļa vietnes datubāzes tehnisko uzturēšanu.

5.2. Piegādātājs neatbild par atskaitē sniegtās informācijas neatbilstību realitātei un tās saturu. Piegādātājs neatbild par kaitējumu, kas atskaites dēļ nodarīts Lietotājam vai trešajām personām.

5.3. Piegādātājs neatbild par Carvertical.com vai tā datubāzes darbības traucējumiem, kas radušies iemeslu, kurus Piegādātājs nevar kontrolēt, dēļ.

5.4. Lietotājs ir atbildīgs par atbilstošu paroles lietošanu. Piegādātājs neatbild par kaitējumu, ko Lietotājs piedzīvo tā dēļ, ka trešās personas ir izmantojušas šo informāciju.

6. Personas datu apstrādes noteikumi ir aprakstīti Carvertical.com privātuma politikā

7. Intelektuālā īpašuma tiesības

7.1. Piegādātājs ir visu tiesību uz Carvertical.com saturu īpašnieks un tam ir izņēmuma tiesības uz to izmantošanu. Visas preču un pakalpojumu zīmes, dizaini, nosaukumi, logotipi u.tml., kas atrodami Carvertical.com, ir Piegādātāja īpašums vai Piegādātājam ir tiesības tos izmantot.

7.2. Jebkāda trešo personu veicamā Carvertical.com satura, dizaina apstrāde, kopēšana un (vai) citāda izmantošana bez rakstiskas Piegādātāja atļaujas un (vai), neievērojot Noteikumus, ir autortiesību un citu tiesību pārkāpums, kas sodāms atbilstoši Lietuvas Republikas likumiem.

8. Piemērojamie tiesību akti un strīdu risināšana

8.1. Carvertical.com tīmekļa vietnes darbība tiek veikta, vadoties pēc Lietuvas Republikas tiesību aktiem. Jebkādi strīdi, kas izriet no Carvertical.com tīmekļa vietnes darbības vai saistībā ar to, tiks risināti sarunu ceļā, bet, ja vienoties neizdodas – kompetentā Lietuvas Republikas tiesā.

8.2. Strīdi, kas izceļas starp Piegādātāju un uzņēmējiem, risināmi Piegādātāja mītnes vietas tiesā.

8.3. Lietotājam, kas nav uzņēmējs, prasība un/vai sūdzība par Carvertical.com darbību un pakalpojumiem, vispirms rakstiski jāiesniedz Piegādātājam un jānorāda savas prasības. Tādas prasības lūdzam sūtīt uz adresi info@carvertical.com. Nepiekrītot Piegādātāja atbildei, Lietotājs var vērsties Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienestā, tīmekļa vietne www.vvtat.lt, vai, aizpildot prasības formu Elektroniskajā patērētāju strīdu risināšanas platformā, adresē http://ec.europa.eu/odr/. Tiesas strīdi tiek izskatīti tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

9. Sīkfailu lietošanas noteikumi ir aprakstīti Carvertical.com privātuma politikā.

10. Informācijas aizsardzības līdzekļi

10.1. Piegādātājs Lietotāja Personas datu apstrādei izmanto līdzekļus, kas nepieciešami organizācijas un tehniskās drošības nodrošināšanai un kas palīdz aizsargāt Personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, izmainīšanas, atklāšanas, tāpat no jebkādas nelikumīgas apstrādes. Turklāt, Piegādātāja veicamās drošības nodrošināšanas darbības aptver personāla, informācijas, IT infrastruktūras, iekšējo un publisko tīklu, tāpat biroja ēku un tehniskā aprīkojuma aizsardzību.

10.2. Piegādātājs atgādina, ka Lietotājs pats ir atbildīgs par Pierakstīšanās datu slepenību. Piegādātājs lūdz būt uzmanīgam, izmantojot un glabājot Pierakstīšanās datus. Lietotājam, beidzot darbu, vajadzētu izrakstīties no pārlūkprogrammas, lai būtu drošs, ka neviens nepiekļūs Lietotāja elektroniskajam pastam, personiskajai informācijai, īpaši tajos gadījumos, ja Lietotājs izmanto publiski pieejamu datoru (piem., interneta kafejnīcā, bibliotēkā).

10.3. Piegādātājs apņemas censties aizsargāt Lietotāja datus, kurus tas apstrādā, taču, ņemot vērā to, ka Lietotāja informācija tiek sūtīta interneta tīklā, Piegādātājs brīdina, ka Piegādātājs nevar garantēt un negarantē Lietotāja nododamās informācijas, ieskaitot arī personas datus, pilnīgu drošību.

11. Beidzamie nosacījumi

11.1. Noteikumi stāsies spēka no tā brīža, kad Lietotājs apstiprinās, ka piekrīt tiem, un būs spēkā visu attiecību starp Lietotāju un Piegādātāju laiku.

11.2. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji mainīt Noteikumus. Noteikumu izmaiņas stāsies spēkā no to izziņošanas Carvertical.com brīža.

11.3. Turpinot izmantot Carvertical.com pēc tam, kad Noteikumu izmaiņas ir stājušās spēkā, Lietotājs apstiprina, ka ir ar tādām izmaiņām iepazinies un ka piekrīt tām pilnībā. Līdz Carvertical.com Noteikumu izmainīšanai pasūtītie Pakalpojumi tiek sniegti tādā kārtībā un termiņos, kā bija noteikts tobrīd spēkā esošajos Noteikumos.