carVertical

Interneta vietnes lietošanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šajos noteikumos (turpmāk tekstā – Noteikumi) tiek noteikta interneta vietnes Carvertical.com (turpmāk – Carvertical.com) lietošanas un Carvertical.com sniedzamo pakalpojumu nosacījumi un kārtība.

1.2. Carvertical.com kārto un administrē UAB “cV Group”, uzņēmuma kods 303134915, adrese Aukštaičių g. 7, Viļņa, Lietuvas Republika (turpmāk – Carvertical).

1.3. Lietotājs piekrīt Noteikumiem un savu apņemšanos tos ievērot izsaka jebkādā veidā un formā, izmantojot Carvertical.com. Personām, kas nepiekrīt kaut vienam Noteikumu nosacījumam, nav tiesību lietot Carvertical.com.

2. Jēdzieni

2.1. Turpmāk šajos noteikumos ar lielajiem sākumburtiem rakstītajiem jēdzieniem ir šajā Noteikumu punktā noteiktās nozīmes.

2.1.1. Pārskats – pārskats, kuru var pasūtīt Carvertical.com Lietotāji un kurā sniegta dažāda veida informācija par transportlīdzekļa vēsturi.

2.1.2. Komerclietotājs – fiziska vai juridiska persona, kura izmanto Pakalpojumus mērķiem, kas saistīti ar biznesu, tirdzniecību, amatu vai profesiju (ne patēriņa mērķiem) vai dubultas izmantošanas mērķiem, t. i., patēriņa un biznesa mērķiem, tomēr, ievērojot visus ar Pakalpojumiem saistītos apstākļus, dominējoši ir biznesa mērķi.

2.1.3. Kredīti – kredīti, kas tiek ieskaitīti Lietotāja Kontā, kurus iegādājas Lietotājs un var tos apmainīt pret Pārskatu. Viens Kredīts tiek apmainīts pret vienu Pārskatu.

2.1.4. Lietotājs – persona, kas pasūtījusi Pārskatu vai jebkādā citā formā izmanto Carvertical.com, ieskaitot Patērētājus un Komerclietotājus.

2.1.5. Konts – Lietotāja konts Carvertical.com, kuru Lietotājs izveido ar nolūku izmantot daļu Pakalpojumu.

2.1.6. Pakalpojumi – Lietotājam par atlīdzību sniedzami pakalpojumi, kurus tas var saņemt Carvertical.com, ieskaitot, bet ne tikai, Pārskatu vai Kredītu pasūtīšanu un sniegšanu.

2.1.7. Sākotnējais pārskats – Carvertical.com ievadot transportlīdzekļa VIN kodu, tiek sniegta informācija, kas (datu kategorijas) tiek pārbaudīts un iekļauts Pārskatā.

2.1.8. Patērētājs – fiziska persona, kura izmanto Pakalpojumus ar savu biznesu, tirdzniecību, amatu vai profesiju nesaistītiem mērķiem (patēriņa mērķiem) vai dubultās izmantošanas mērķiem, t. i., patēriņa un biznesa mērķiem, tomēr, ievērojot visus ar pakalpojumiem saistītos apstākļus, biznesa mērķi nav galvenie.

2.1.9. VIN kods – unikāla 17 simbolu kombinācija, kuru ražotājs piešķir katram transportlīdzeklim, kurš atstāj rūpnīcu (angl. Vehicle Identification Number).

2.1.10. Trešo pušu vietnes – trešo pušu neatkarīgas, t. i., nesaistītas ar Carvertical, interneta vietnes.

3. Konts

3.1. Lai izmantotu daļu Pakalpojumu, piemēram, lai pārvaldītu papildu Kredītus, Lietotājam ir jāizveido Konts. Kontu Lietotājs var izveidot:

3.1.1. ievadot sava elektroniskā pasta adresi un vēlamo paroli. Izvēloties šo veidu, Lietotājam ir jāaktivizē Konts, nospiežot norādi elektroniskajā vēstulē, kuru Carvertical atsūtīs uz Konta reģistrācijas laikā norādīto elektroniskā pasta adresi, vai

3.1.2. ievadot savu elektroniskā pasta adresi, kad iegādājas Kredītus vai Pārskatu Carvertical.com ievadītam VIN kodam. Izvēloties šo veidu, Lietotājs paroli izveidos, nospiežot norādi elektroniskajā vēstulē, kuru Carvertical atsūtīs uz Kredītu pirkšanas laikā norādīto elektroniskā pasta adresi, vai,

3.1.3. izvēloties trešo pušu, t. i., Facebook, Google un Apple kontus un sniedzot Carvertical piekļuvi šo trešo pušu kontu datiem.

3.2. Lietotājs ir atbildīgs par Konta pieteikšanās datu konfidencialitātes saglabāšanu un par jebkādu darbību, ko trešās personas veic Lietotāja vārdā Kontā tāpēc, ka Lietotājs nav nodrošinājis šo pieteikšanās datu konfidencialitāti. Lietotājs apņemas nekavējoties paziņot uz Carvertical elektroniskā pasta adresi info@carvertical.com par jebkādu pieteikšanās datu pazaudēšanu, to nelikumīgu izmantošanu vai jebkādu citu šo datu drošības vai konfidencialitātes pārkāpumu.

3.3. Gadījumā, ja Lietotājs vairs nevēlas izmantot Kontu, viņam ir tiesības jebkurā laikā to dzēst, nosūtot rakstveida paziņojumu uz Carvertical elektroniskā pasta adresi info@carvertical.com, vai izmantojot Konta iestatījumus.

4. Pārskats

4.1. Carvertical.com Lietotāji var par atlīdzību iegādāties Kredītus, kurus var apmainīt pret Pārskatu vai ievadīt VIN kodu Carvertical.com un saņemt Pārskatu atbilstoši konkrētam VIN kodam (šajā gadījumā Lietotāja iegādātais Kredīts automātiski tiek apmainīts pret Pārskatu par konkrētu VIN kodu). Kredīti Lietotāja Kontā tiek ieskaitīti ne vēlāk kā 60 minūšu laikā no brīža, kad apmaksa veikta šajos Noteikumos noteiktā kārtībā (vai, ja Kredītus pasūta Komerclietotājs, no apmaksas saņemšanas brīža šajos Noteikumos noteiktā kārtībā vai tādos termiņos, par kuriem atsevišķi vienojas Carvertical un Komerclietotājs).

4.2. Kredītu cenas, ievērojot tirgus aktualitātes, speciālos piedāvājumus, valūtu svārstības un citus elementus, pastāvīgi mainās, tomēr aktuālās Kredītu un citu Pakalpojumu cenas vienmēr varat atrast Carvertical.com. Logā, kurā izvēlēsieties Kredītu apmaksas veidu, vienmēr redzēsiet galīgo Kredītu cenu, kāda tiks piemērota jūsu pasūtījuma laikā.

4.3. Lietotāja iegādātie Kredīti ir spēkā 6 mēnešus no to iegādes brīža. Kad beidzas šis termiņš, Lietotāja Kredīti vairs nav spēkā, tie tiek izdzēsti no Konta, un Lietotājs tos vairs nevar apmainīt pret Pārskatu.

4.4. Carvertical.com norādot transportlīdzekļa VIN kodu, Lietotājs Carvertical.com var apskatīt Sākotnējo pārskatu, kurā būs norādīts, kāda informācija tiks pārbaudīta un, atrodot saistītus ierakstus, sniegta Pārskatā. Pārskatā var nebūt ierakstu par Sākotnējā pārskatā norādītām lietām (datu kategorijām), kas nozīmē, ka Carvertical avoti saistītus ierakstus par konkrētu datu kategoriju vai vairākām datu kategorijām nav atraduši.

4.5. Pārskats ne vēlāk kā 5 minūšu laikā pēc Kredīta ieturēšanas no Lietotāja konta (vai gadījumā, ja Pārskatu pasūta Komerclietotājs, pēc brīža, kad Kredīts tiek ieturēts no Lietotāja Konta, vai tādos termiņos, par kuriem Carvertical un Komerclietotājs atsevišķi vienojušies) tiek iecelts Lietotāja Kontā, bet Lietotājam uz viņa Kontā norādīto elektroniskā pasta adresi tiek nosūtīta elektroniskā pasta vēstule ar norādi uz Pārskatu.

4.6. Pārskats Lietotājam tiek rādīts interneta pārlūkprogrammā ierobežotu laika posmu, kā tas ir norādīts šo Noteiktumu 4.7. punktā, un pie tā var nokļūt Kontā vai caur aktīvo norādi. Carvertical.com arī rada iespēju saglabāt Pārskatu datu nesējā Lietotāja ierīcē PDF formātā.

4.7. Lietotājam Pārskats interneta pārlūkprogrammā būs pieejams 30 kalendārās dienas laikā no Pārskata iecelšanas Lietotāja Kontā. Kad beidzas šajā Noteikumu punktā norādītais termiņš, Pārskats Lietotājam nebūs pieejams un viņš to nevarēs saglabāt PDF formātā. Lai atkārtoti iegūtu datus par konkrēto transportlīdzekli, Lietotājam būtu jāpasūta jauns Pārskats.

4.8. Carvertical pieliek pūles, lai Pārskatā sniegtu pēc iespējas precīzāku un pilnīgāku informāciju. Tomēr, lai tiktu sniegta Pārskatā, informācija tiek vākta no daudzām dažādām publiskām datu bāzēm un citiem avotiem, kuru saturu, tāpat precizitāti, aktualitāti un pilnīgumu Carvertical nekādi nevar ietekmēt, t. i., Carvertical vienkārši sniedz šo apkopoto informāciju Lietotājam Pārskata formā. Tāpēc, iegādājoties Pārskatu, Lietotājs apstiprina, ka saprot un piekrīt, ka:

4.8.1. Carvertical maksimālā piemērojamo normatīvo aktu apjomā negarantē un nenodrošina, ka Pārskatā sniegtā informācija ir precīza, aktuāla un pilnīga;

4.8.2. Attiecībā pret noteiktām jurisdikcijām daļa vai visa Pārskatā sniegtās informācijas var būt nepieejama Carvertical, pat, ja tā arī ir pieejama citām trešajām pusēm. Ir iespējams arī pretējs gadījums, kad attiecībā uz noteiktām jurisdikcijām visa / daļa no Pārskatā sniegtās informācijas ir pieejama Carvertical, tomēr nav pieejama citām trešajām pusēm;

4.8.3. Lietotājs uzņemas visu atbildību par saviem lēmumiem, piemēram, par transportlīdzekļa iegādi vai atteikšanos no tā iegādes, balstoties uz Pārskatā sniegto informāciju. Ja rodas jebkādas šaubas par Pārskatā sniegto informāciju, Lietotājam būtu jāpārbauda tā ar attiecīgām kompetentām iestādēm. Carvertical iesaka tādu pārbaudi veikt visos gadījumos, pirms pieņemt lēmumu uz Pārskata pamata, piemēram, par transportlīdzekļa iegādi;

4.8.4. Nekādi Pārskatos / interneta vietnē sniegtie padomi vai informācija nevar tikt traktēta kā piedāvājums, prasība vai ieteikums pirkt, iznomāt vai citādi iegūt tiesības uz Pārskatā minēto transportlīdzekli.

4.9. Carvertical neaizliedz un mudina Lietotājus publiskot, publicēt vai citādi izmantot Pārskatu, kad tas saistīts ar Lietotāja vēlmi novērtēt transportlīdzekli vai sniegt tā vērtējumu trešajām pusēm, lai pamatotu attiecīgas transportlīdzekļa īpašības vai uzticamību. Tomēr Lietotājam ir aizliegts Pārskatu pārpārdot vai citā veidā tieši izmantot komercdarbībā, kad pats Pārskats vai tā daļa ir komercdarījuma vai komercdarbības objekts.

5. Lietotāja pienākumi

5.1. Lietotājs apņemas:

5.1.1. neizmantot automātiskas ierīces, programmas, algoritmus vai metodiku, vai jebkādus līdzīgus vai līdzvērtīgus manuālus procesus, lai sasniegtu, iegūtu, kopētu vai novērotu jebkuru Carvertical.com daļu vai jebkuru saturu, vai jebkādā veidā reproducētu vai apietu Carvertical.com navigācijas struktūru, vai Carvertical.com vai jebkāda tās satura sniegšanu, lai iegūtu vai mēģinātu iegūt jebkādu materiālu vai informāciju, kura nav speciāli padarīta pieejama Lietotājam Carvertical.com;

5.1.2. necensties iegūt neautorizētu piekļuvi jebkurai Carvertical.com daļai vai funkcijai, vai sistēmām/tīkliem, kas saistīti ar Carvertical.com, nelikumīgi ielaužoties (angl. hacking), vācot paroles (angl. password mining) vai citiem nelikumīgiem līdzekļiem;

5.1.3. neveikt darbības, kuras nesaprātīgi vai neproporcionāli noslogotu Carvertical.com infrastruktūru vai sistēmas/tīklus, saistītus ar Carvertical.com;

5.1.4. nelietot nekādu ierīci, programmatūru, neveikt citas darbības, kuras traucētu vai ar kurām varētu censties traucēt pienācīgam Carvertical.com darbam vai jebkādai citai Carvertical.com veiktai operācijai, vai jebkurai citai personai lietot Carvertical.com;

5.1.5. nelietot Carvertical.com vai jebkādu tajā sniegto saturu nelikumīgiem vai šiem Noteikumiem neatbilstošiem mērķiem, kā arī tam, lai mudinātu veikt jebkādu nelikumīgu darbību / citu darbību, kas pārkāpj Carvertical vai citu personu tiesības;

5.1.6. lietojot Carvertical.com Pakalpojumus vai norēķinoties par tiem, ievērot šo Noteikumu un piemērojamo normatīvo aktu prasības.

6. Pakalpojumi

6.1. Carvertical un Lietotāja līgums par Pakalpojumu sniegšanu uzskatāms par noslēgtu no maksājuma šajos Noteikumos noteiktā kārtībā saņemšanas brīža (vai, ja Pakalpojumus pasūta Komerclietotājs, no apmaksas šajos Noteikumos noteiktā kārtībā saņemšanas brīža vai tādā kārtībā, kāda norādīta atsevišķā Carvertical un Komerclietotāja vienošanā).

6.2. Lietotāji par sniegtajiem Pakalpojumiem ar Carvertical.com norēķinās ar kredītkartēm vai debetkartēm, bankas pārskaitījumu, PayPal vai kriptovalūtu pēc Lietotāja izvēles. Pakalpojumi Lietotājam tiek sniegti tikai pēc tam, kad Lietotājs par tiem norēķinās šajos Noteikumos un Carvertical.com noteiktā kārtībā. Tikmēr Pakalpojumi Komerclietotājam tiek sniegti tikai pēc tam, kad Komerclietotājs par tiem norēķinās šajos Noteikumos un Carvertical.com noteiktā kārtībā vai tādos termiņos, kuri apspriesti atsevišķā Carvertical un Komerclietotāja vienošanā, ja tāda būtu.

6.3. Ja Lietotājs norēķinās par Pakalpojumiem kriptovalūtā, viņš ir pilnīgi atbildīgs par to, ka tāda norēķināšanās atbilstu šāda Lietotāja jurisdikcijas normatīvo aktu prasībām, un Carvertical maksimālā normatīvo aktu atļautajā apjomā neuzņemas nekādu atbildību par šādas norēķināšanās drošību.

6.4. Carvertical ir tiesības organizēt mārketinga akcijas, kuru laikā Lietotājiem var sniegt atlaides kodus Pakalpojumiem. Carvertical ir tiesības noteikt konkrētas atlaides koda piemērošanas nosacījumus, ieskaitot, bet ne tikai, atlaides koda lietošanas ilgumu, Pakalpojumu veidus, kuriem tas tiek piemērots, kā arī citus ierobežojumus. Lietotājam, ja tas vēlas izmantot saņemto atlaižu kodu Pakalpojumiem, ir jāievada tas logā, kurā Lietotājs izvēlas Pakalpojumu apmaksas veidu. Ja atlaides kods netiek ievadīts šajā Noteikumu punktā aprakstītā veidā, tas netiek piemērots Lietotāja pasūtītiem Pakalpojumiem.

6.5. Ievērojot atšķirīgu tirgu ekonomiskos faktorus, Carvertical.com atstāj sev tiesības piemērot atšķirīgu Pakalpojumu cenu veidošanu katrā valstī.

6.6. Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) mērķiem Pakalpojumi tiek uzskatīti par ar elektroniskiem līdzekļiem sniegtiem pakalpojumiem, tāpēc Carvertical, nosakot Pakalpojumu, kas sniegti Patērētājiem, sniegšanas vietu, vadās pēc 2006. gada novembra 28. Padomes direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, 2013. gada 7. oktobra Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 1042/2013 un Lietuvas Republikas Pievienotās vērtības nodokļa likuma 13. panta otrās daļas 15. punkta un Pakalpojumiem piemēro Patērētāja rezidēšanas vietā spēkā esošo PVN tarifu. Nosakot Patērētāja rezidēšanas vietu, Carvertical izmanto tehnoloģijas, sakaru un citus objektīvi pieejamus līdzekļus, kas ļauj noteikt Patērētāja atrašanās vietu. Ja ir neatbilstības starp datiem, kas iegūti, izmantojot iepriekš minētos līdzekļus, Carvertical tāpat balstās Patērētāja sniegtajos datos, kuru patiesumu apstiprina un par to uzticamību atbild pats Patērētājs. Sniedzot Pakalpojumus Komerclietotājiem, Carvertical piemēro kopējos Lietuvas Republikas pievienotās vērtības nodokļa likumā nostiprinātos noteikumus Pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanai PVN mērķiem.

6.7 Lietotājs, kas iegādājas Pakalpojumus, var saņemt PVN rēķinu savā Lietotāja kontā, kas atvērts Carvertical. Rēķinu var nosūtīt uz e-pastu vai lejupielādēt no vietnes Carvertical.com.

7. Patērētāju aizsardzība

7.1. Gadījumā, ja Pakalpojumus, piemēram, Kredītu iegādi pasūta Patērētājs, Patērētājam ir tiesības, nenorādot iemeslu, 14 dienu laikā atteikties no tāda līguma, paziņot uz Carvertical elektroniskā pasta adresi info@carvertical.com, izņemot gadījumus, kas paredzēti šo Noteikumu 7.2. punktā. Patērētājs paziņojumu par šajā punktā norādīto atteikšanos no Pakalpojumiem uz norādīto elektroniskā pasta adresi nosūta brīvā formā, norādot pareizu Pakalpojumu pasūtījuma numuru, datumu, savus kontaktdatus un vēlmi atteikties no konkrēta Pakalpojuma pasūtīšanas. Carvertical nekavējoties un ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kurā saņēma Patērētāja paziņojumu par atteikšanos no līguma, ir jāatmaksā Patērētāja visas tā samaksātās summas.

7.2. Gadījumā, ja Patērētājs vēlas apmainīt Kredītus pret Pārskatu, Patērētājs, pirms apmaina Kredītus pret Pārskatu, nepārprotami apstiprina un piekrīt, ka, ievērojot to, ka Pārskats ir digitāls saturs, kurš Patērētājam pēc būtības tiks sniegts tūlīt, Patērētājs zaudē tiesības atteikties no digitālā satura Pakalpojumiem četrpadsmit dienu laikā. Tādā gadījumā, ja Patērētājs iegādājas Kredītu paketi, t. i., ar vienu pirkumu iegādājas vairāk nekā vienu Kredītu, ievērojot Kredītu paketes komplekso raksturu (piemēram, Kredītu paketēm tiek piemērotas atlaides, salīdzinot ar viena Kredīta pirkšanu), Kad Patērētājs izmanto kaut vienu Kredītu no attiecīgās Kredītu paketes, Patērētājs zaudē tiesības atteikties no digitālā satura Pakalpojumu līguma attiecībā uz visu Kredītu paketi.

8. Personas datu aizsardzība

8.1. Informācija par Lietotāju personas datu apstrādi sniegta Carvertical.com privātuma politikā. Apstiprinot, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, Lietotājs reizē apstiprina iepazīšanos ar Carvertical.com privātuma politiku, uz kuru norāde sniegta šajā Noteikumu punktā.

9. Pakalpojumu izmaiņas vai pārtraukšana

9.1. Carvertical ir tiesības vienpusēji mainīt Carvertical.com sniegtos Pakalpojumus un to apmaksu, kā arī jebkuras citas Noteikumu normas. Ja ar izmaiņām negatīvi tiks ietekmētas (piemēram, ierobežotas) Patērētāju tiesības, tās veiksim tikai tad, ja tam būs pietiekams pamats, piemēram, ja mainītos saistīto normatīvo aktu normas vai mēs pārkārtotu / koriģētu savas darbības modeli. Par grozījumiem Patērētāji tiek informēti saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā 5 kalendārās dienas iepriekš, nosūtot informāciju uz Kontā norādīto elektroniskā pasta adresi. Ja pēc Noteikumu grozīšanas, labošanas vai papildināšanas un Patērētāja informēšanas par to šajā Noteikumu punktā noteiktā kārtībā Patērētājs turpinās izmantot Carvertical.com, tas nozīmēs Patērētāja piekrišanu Noteikumu izmaiņām. Carvertical apstiprina, ka ar grozījumiem nekādā gadījumā netiks negatīvi ietekmētas Patērētāju tiesības attiecībā uz jau sniegtajiem vai sniedzamajiem Pakalpojumiem.

9.2. Carvertical ir arī tiesības jebkurā laikā ierobežot vai pārtraukt Lietotāja piekļuvi Carvertical.com un / vai Pakalpojumiem, ja Lietotājs pārkāpj šo Noteikumu un / vai piemērojamo normatīvo aktu prasības. Ja Lietotājam, kurš pārkāpj šo Noteikumu un / vai piemērojamo normatīvo aktu prasības, ir Konts, viņš par Lietotāja piekļuves ierobežošanu / anulēšanu tiek informēts, uz Kontā norādīto elektroniskā pasta adresi. Ja Carvertical ierobežo vai anulē Lietotāja piekļuvi Carvertical.com un / vai Pakalpojumiem, tādam Lietotājam nav tiesību izmantot Carvertical.com un / vai Pakalpojumus nākotnē, piemēram, izveidojot jaunu Kontu.

9.3. Carvertical ir tiesības uz laiku ierobežot Carvertical.com darbību, lai veiktu Carvertical.com tehnisko apkopi, pildītu saistītas tehniskās funkcijas, par to iepriekš informējot Patērētājus uz Kontā norādīto elektroniskā pasta adresi saprātīgā termiņā. Neatliekamas vajadzības gadījumā Carvertical.com atstāj sev tiesības uz laiku ierobežot savu darbību, arī neinformējot Patērētājus, ar nosacījumu, ka tādi ierobežojumi nekādā gadījumā negatīvi neietekmēs Patērētāju tiesības attiecībā uz jau sniegtajiem vai sniedzamajiem Pakalpojumiem.

9.4. Carvertical tāpat informē, ka Carvertical.com darbība var tikt uz laiku ierobežota nepārvaramas varas apstākļu (force majeure) dēļ. Tādā gadījumā Carvertical nekavējoties informēs Patērētājus par nepārvaramas varas (force majeure) apstākļiem, tomēr Carvertical nav atbildīga par Carvertical.com darbības traucējumiem, kas radušies nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu dēļ.

10. Atbildība

10.1. Lietotājs piekrīt un apņemas aizstāvēt, atlīdzināt kaitējumu un aizsargāt Carvertical, ar Carvertical saistītus uzņēmumus, pakalpojumu sniedzējus un Carvertical pārstāvjus, vadītājus, pilnvarotās amatpersonas, darbiniekus vai konsultantus no jebkādiem un visiem zaudējumiem, prasījumiem un / vai izdevumiem, kas radušies i) Lietotāja nodarīta šo Noteikumu pārkāpuma, ii) no jebkāda Lietotāja nodarīta Lietotājam piemērojamo normatīvo aktu prasību pārkāpuma, un iii) Lietotāja lēmumiem, kas pieņemti, balstoties uz Pārskatā sniegto informāciju.

10.2. Carvertical maksimālā piemērojamo normatīvo aktu atļautā apjomā nav atbildīga ne par kādiem Lietotāju zaudējumiem vai kaitējumu, izņemot atbildību par zaudējumiem (kaitējumu):

10.2.1. kas radušies Lietotāja dzīvības atņemšanas, veselībai nodarīta kaitējuma vai nemantiska kaitējuma dēļ,

10.2.2. kas nodarīts Patērētāja mantai, un

10.2.3. ko Carvertical ir nodarījusi tīši vai aiz lielas neuzmanības.

10.3. Carvertical.com ir atbildīga tikai par informācijas, kas sniegta Pārskatā, tehnisko ievietošanu Carvertical.com, ja Pārskats atbilst visām Noteikumu prasībām, un Carvertical.com datu bāzes tehnisko uzturēšanu. Carvertical maksimālā piemērojamo normatīvo aktu atļautā apjomā nav atbildīga par Pārskatā sniegtās informācijas neatbilstību īstenībai un tās saturu.

10.4. Carvertical.com var būt norādes uz citām Trešo pušu vietnēm. Šīs norādes sniegtas tikai Carvertical.com Lietotāju ērtībai. Tādas norādes, kā arī Trešo pušu tīmekļa vietnes Carvertical nekontrolē un tāpēc nav atbildīga par Trešo pušu vietņu saturu, ieskaitot jebkādu tādās interneta vietnēs esošo informāciju vai materiālu.

11. Intelektuālās īpašumtiesības

11.1. Carvertical.com, tajā esošais materiāls, kods, dizains, Carvertical.com domēna vārds, visas autortiesības, preču zīmes, datu bāzes, nosaukumi un citi intelektuālie īpašumi vai cits ar Carvertical.com saistītais un / vai tajā esošais materiāls īpašumā pilnībā pieder Carvertical vai arī Carvertical to izmanto uz likumīgiem pamatiem, izņemot intelektuālo īpašumtiesību objektus (preču zīmes, logotipus un citus), kas saistīti ar Carvertical partneriem vai piegādātājiem, un to aizsargā nacionālie un starptautiskie intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi un citi normatīvie akti.

11.2. Bez nepārprotamas Carvertical atļaujas, Lietotājam nav tiesību jebkādā formā un ar jebkādiem līdzekļiem kopēt, fiksēt, jebkādā formā / ar jebkādiem paņēmieniem reproducēt, prezentēt, publicēt, nodot, pārdot, pārstrādāt, sniegt, licencēt, mainīt, no jauna publicēt, rediģēt, translēt, retranslēt vai citos veidos publiskot, publiski rādīt vai demonstrēt, pielāgot, izplatīt vai izmantot Carvertical.com esošo materiālu vai tā kodu, vai jebkādu tā daļu, kā arī uz tā pamata radīt atvasinātus darbus.

12. Piemērojamās tiesības un strīdu risināšana

12.1. Carvertical.com darbība tiek veikta, vadoties pēc Lietuvas Republikas normatīvajiem aktiem, un tie piemērojami šiem Noteikumiem. Jebkādi strīdi, kas radušies par Carvertical.com darbību, Pakalpojumiem vai ir saistīti ar to, tiks risināti sarunu ceļā, bet, ja vienoties neizdodas - kompetentā tiesā atbilstoši piemērojamo normatīvo aktu normām.

12.2. Strīdi, kas radušies starp Carvertical un Komerclietotājiem, risināmi Carvertical mītnes vietas tiesā.

12.3. Patērētājam, kas uzskata, ka Carvertical ir pārkāpis viņa tiesības vai likumiskās intereses, saistītas ar Carvertical.com sniegtajiem Pakalpojumiem, sūdzība vispirms rakstveidā ir jāiesniedz Carvertical un jānorāda savas prasības. Tādas vēstules lūdzam sūtīt uz elektroniskā pasta adresi info@carvertical.com. Ja Patērētājs nepiekrīt Carvertical atbildei, tad tas var vērsties Valsts Patērētāju tiesību aizsardzības dienestā, interneta vietne www.vvtat.lt, vai aizpildīt lūguma veidlapu Elektroniskajā patērētāju strīdu risināšanas platformā, kas pieejama adresē http://ec.europa.eu/odr/. Tiesas strīdi izskatāmi piemērojamo normatīvo aktu, ieskaitot Lietuvas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 29. pantu, noteiktā kārtībā.

13. Informācijas aizsardzības līdzekļi

13.1. Carvertical atgādina, ka Lietotājs pats ir atbildīgs par pieteikšanās Kontam nepieciešamo datu slepenību. Carvertical lūdz Lietotājam būt piesardzīgam, izmantojot un glabājot pieteikšanās datus. Lietotājam vajadzētu iziet no pārlūka pēc darba pabeigšanas, lai būtu drošs, ka neviens nepiekļūs Lietotāja elektroniskajam pastam, personiskajai informācijai, īpaši tajos gadījumos, kad Lietotājs izmanto publiski pieejamu datoru (piem., interneta kafejnīcā, bibliotēkā).

13.2. Carvertical apņemas censties aizsargāt Lietotāja datus, kurus tas apstrādā, tomēr, ievērojot to, ka Lietotāja informācija tiek nosūtīta ar interneta sakariem, Carvertical brīdina, ka Carvertical nevar garantēt un negarantē Lietotāja nododamās informācijas, ieskaitot arī personas datus, pilnīgu drošību.

14. Noslēguma noteikumi

14.1. Šie Noteikumi veido visu vienošanos starp Lietotāju un Carvertical, aizstāj un atceļ visus iepriekšējos rakstveida vai mutvārdu līgumus, solījumus, paziņojumus un vienošanās starp Lietotāju un Carvertical, kas saistīti ar šo Noteikumu priekšmetu. Carvertical ir tiesības noslēgt ar Lietotāju atsevišķu rakstveida līgumu. Šādam līgumam piemērojami Noteikumu nosacījumi, ja vien šādā līgumā nav norādīts citādi.

14.2. Ja kāda no šo Noteikumu daļām piemērojamo normatīvo aktu noteiktā kārtībā tiek atzīta par spēkā neesošu, nelikumīgu vai neīstenojamu jebkādā apjomā, šāda nosacījuma atzīšana par spēkā neesošu, nelikumīgu vai neīstenojamu nepadara par spēkā neesošām, nelikumīgām vai neīstenojamām pārējos Noteikumu nosacījumus, kuri turpina būt spēkā un tiek īstenoti maksimālā apjomā, kāds atļauts saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

14.3. Carvertical ir tiesības pēc saviem ieskatiem nodot visus vai daļu savu tiesību un / vai pienākumu saskaņā ar šiem Noteikumiem bez iepriekšējas Lietotāja piekrišanas ar nosacījumu, ka tas nesamazinās Patērētājam sniegtās garantijas. Carvertical tiesību un / vai pienākumu nodošana, kas veikta šajā Noteikumu punktā noteiktā kārtībā, atbrīvo Carvertical no visām saistībām saskaņā ar šiem Noteikumiem. Lietotājam nav tiesību nodot šo Noteikumu noteiktas vai jebkādas, vai visas savas tiesības un / vai pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem vai citādi bez iepriekšējas Carvertical rakstveida piekrišanas.

14.4. Tādā gadījumā, ja Lietotājs vai Carvertical neīsteno kādas šajos Noteikumos norādītas tiesības, tas nenozīmē atteikšanos no šādām tiesībām.