Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiama informacija apie tai, kaip cV Group, UAB, juridinio asmens kodas 303134915, adresas Aukštaičių g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – carVertical arba mes) tvarko asmens duomenis Jums naudojantis internetine svetaine www.carvertical.com (toliau – carVertical.com) arba kitu būdu teikiant asmens duomenis carVertical.

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra arba gali būti nustatyta. Atskiros informacijos dalys, kurios, jas gaunant kartu, taip pat gali padėti nustatyti konkretaus asmens tapatybę, taip pat sudaro asmens duomenis.

Privatumo politikoje aprašomi mūsų renkami asmens duomenys, tai, kaip juos gauname, kokiu pagrindu, kokiais tikslais ir kokiu būdu juos naudojame, kaip ilgai saugome Jūsų asmens duomenis, su kuo jais dalinamės, kaip rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga, bei kokios yra Jūsų teisės.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šią Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydamiesi carVertical.com ar kitu būdu teikdami asmens duomenis carVertical, Jūs sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Tai reiškia, kad Jūs teisiškai įsipareigojate laikytis šios Privatumo politikos nuostatų. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, Jūs neturėtumėte teikti savo asmens duomenų carVertical.

Mes gerbiame Jūsų privatumą ir siekiame apsaugoti Jūsų asmens duomenis. carVertical tvarkys Jūsų asmens duomenis laikydamasi galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, įskaitant Reglamentą (ES) Nr. 2016/679 (Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, toliau – BDAR) ir kitus galiojančius asmens duomenų apsaugos teisės aktus, bei kompetentingų institucijų nurodymų. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžiamos BDAR.

2. Jūsų asmens duomenų valdytojas

carVertical yra šioje Privatumo politikoje nurodytų Jūsų asmens duomenų valdytojas:

Pavadinimas: cV Group, UAB

Juridinio asmens kodas: 303134915

Adresas: Aukštaičių g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika

El. paštas: info@carvertical.com

Telefonas: +370 5 261 6770

3. Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai

carVertical Jūsų asmens duomenis tvarko toliau nurodytais tikslais:

3.1. Paslaugų teikimas carVertical.com

Tikslas

carVertical turi tikslą suteikti Jums Jūsų užsakytas paslaugas (pavyzdžiui, kreditus, kuriuos galima iškeisti į ataskaitą, kurioje pateikiama informacija apie transporto priemonės istoriją) ir užtikrinti sklandų jų teikimą (pavyzdžiui, greitą ir saugų atsiskaitymą arba informavimą apie paslaugų pakeitimus).

Duomenų subjektai

Asmenys, kurie įsigyja carVertical paslaugas carVertical.com, arba verslo klientų, kurie įsigyja šias paslaugas, atstovai.

Asmens duomenys

 • Vardas, pavardė;
 • El. pašto adresas;
 • Kiti kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, adresas, telefono numeris (jei pateikiate juos savanoriškai);
 • Duomenys apie įsigytas carVertical paslaugas (pirkimo istorija);
 • Mokėjimo duomenys (suma, pasirinktas mokėjimo būdas, susijusi informacija, pavyzdžiui, banko sąskaitos numeris);
 • Jūsų komunikacija su carVertical dėl įsigytų paslaugų.

Atsižvelgiant į tai, kad carVertical paslaugos yra teikiamos per paskyrą carVertical.com (pavyzdžiui, atitinkamai paskyrai įskaitomi įsigyti kreditai), kartu yra tvarkomi ir paskyros duomenys, nurodyti šios Privatumo politikos 3.2 skyriuje.

Asmens duomenų šaltinis

Asmens duomenis carVertical gauna tiesiogiai iš Jūsų, arba:

 • Iš mokėjimų surinkimo ar administravimo paslaugų teikėjų, finansų įstaigų arba kitų mokėjimų tarpininkų, atsižvelgiant į Jūsų pasirinktą atsiskaitymo už paslaugas būdą;
 • Iš Apple, Google ar Facebook platformų, jei paslaugas įsigyjate per carVertical paskyrą, susietą su šių platformų paskyromis.

Teisinis pagrindas

Sutarties tarp Jūsų ir carVertical dėl atitinkamų paslaugų suteikimo vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b p.) arba mūsų teisėtas interesas sudaryti sutartį dėl atitinkamų paslaugų suteikimo su Jūsų atstovaujamu juridiniu asmeniu (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Jums nepateikus šių asmens duomenų, carVertical negalės Jums suteikti Jūsų prašomų paslaugų.

Saugojimas

Duomenys, esantys dokumentuose, kuriems teisės aktuose (pavyzdžiui, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje) yra nustatyti minimalūs saugojimo terminai, bus saugomi atitinkamame teisės akte nustatytais terminais, pavyzdžiui, ūkinę operaciją ar ūkinį įvykį patvirtinantys apskaitos dokumentai (sąskaitos faktūros, mokėjimo pavedimai ir t.t.) ir juose esantys asmens duomenys bus saugomi 10 metų.

Atskirais atvejais, vadovaujantis taikomų teisės aktų reikalavimais arba šios Privatumo politikos 3.7 skyriuje nurodytu atveju, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką.

3.2. Paskyros sukūrimas ir administravimas

Tikslas

carVertical turi tikslą suteikti Jums galimybę susikurti paskyrą, per kurią užsakomos carVertical paslaugos (pavyzdžiui, atitinkamai paskyrai įskaitomi įsigyti kreditai), ir ją administruoti.

Duomenų subjektai

Fiziniai asmenys, kurie susikuria paskyrą carVertical.com, arba verslo klientų, kurie susikuria paskyrą carVertical.com, atstovai.

Asmens duomenys

Asmenų, kurie susikuria paskyrą carVertical.com naudodami registracijos formą arba kuriems paskyra sukuriama automatiškai užsakant carVertical paslaugas:

 • El. pašto adresas;
 • Slaptažodis.

Asmenų, kurie susikuria paskyrą carVertical.com naudodami Facebook paskyrą:

 • Vardas, pavardė;
 • El. pašto adresas;
 • Vieša paskyros informacija.

Asmenų, kurie susikuria paskyrą carVertical.com naudodami Apple paskyrą:

 • Vardas, pavardė;
 • El. pašto adresas arba nuasmenintas Apple el. pašto adresas.

Asmenų, kurie susikuria paskyrą carVertical.com naudodami Google paskyrą:

 • Vardas, pavardė;
 • El. pašto adresas.

Visų carVertical.com fizinių asmenų paskyrų valdytojų:

 • Kiti kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, adresas, telefono numeris (jei pateikiate juos savanoriškai);
 • Informacija apie veiklą paskyroje;
 • Duomenys apie įsigytas carVertical paslaugas (pirkimo istorija);
 • Jūsų komunikacija su carVertical dėl paskyros.

Visų carVertical.com juridinių asmenų paskyrų valdytojų:

 • Atstovaujama įmonė ir duomenys apie ją;
 • Kiti kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, adresas, telefono numeris (jei pateikiate juos savanoriškai);
 • Informacija apie veiklą paskyroje;
 • Duomenys apie įsigytas carVertical paslaugas (pirkimo istorija);
 • Jūsų komunikacija su carVertical dėl paskyros.

Asmens duomenų šaltinis

Asmens duomenis carVertical gauna tiesiogiai iš Jūsų arba iš Apple, Google ar Facebook platformų, jei carVertical.com paskyrą sukuriate naudodamasis su šių platformų paskyromis.

Teisinis pagrindas

Sutarties tarp Jūsų ir carVertical dėl paskyros registracijos ir atitinkamų paslaugų suteikimo vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b p.) arba mūsų teisėtas interesas leisti sukurti paskyrą Jūsų atstovaujamam juridiniam asmeniui (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Jums nepateikus šių asmens duomenų, carVertical negalės Jums suteikti Jūsų prašomų paslaugų, įskaitant paskyros sukūrimą.

Saugojimas

Tuo atveju, jei Jūs nebenorite naudotis paskyra, Jūs turite teisę bet kuriuo metu ją (ir susijusius asmens duomenis) ištrinti, išsiųsdamas raštišką pranešimą carVertical elektroninio pašto adresu info@carvertical.com arba naudodamasis paskyros nustatymais.

Atkreipiame dėmesį, kad tuo atveju, jei naudodamasis atitinkama paskyra užsakėte carVertical paslaugas (pavyzdžiui, kreditus), atitinkami asmens duomenys bus saugomi šios Privatumo politikos 3.1 skyriuje nustatytais terminais.

Atskirais atvejais, vadovaujantis taikomų teisės aktų reikalavimais arba šios Privatumo politikos 3.7 skyriuje nurodytu atveju, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką.

3.3. Tiesioginė rinkodara

Tikslas

carVertical turi tikslą pranešti Jums naujienas ir kitą informaciją apie mūsų siūlomas prekes ir (ar) pasiūlymus.

Duomenų subjektai

 • Asmenys, kurie įsigijo carVertical paslaugas (kreditus ir tt.) carVertical.com ir tuo metu arba bet kada vėliau nepaprieštaravo dėl jų asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslu, kai vykdoma carVertical panašių prekių ir (arba) paslaugų rinkodara;
 • Asmenys, kurie išreiškė sutikimą dėl jų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.

Asmens duomenys

 • Vardas, pavardė;
 • El. pašto adresas;
 • Telefono numeris;

Informacija apie įsigytas panašias carVertical paslaugas (pirkimo istorija).

Asmens duomenų šaltinis

Asmens duomenis carVertical gauna tiesiogiai iš Jūsų arba iš Apple, Google ar Facebook platformų, jei carVertical.com paskyrą sukuriate naudodamasis su šių platformų paskyromis.

Teisinis pagrindas

 • Jūsų sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu (BDAR 6 str. 1 d. a p.), arba
 • Mūsų teisėtas interesas informuoti savo Klientus apie carVertical panašias prekes ir (arba) paslaugas (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Remiantis mūsų teisėtu interesu informuoti Klientus apie carVertical panašias prekes ir (arba) paslaugas, carVertical tvarkys Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tik esant visoms šioms sąlygoms:

 • Jūs, įsigydami prekę ir (ar) paslaugą iš carVertical.com, aiškiai neišreikšite nesutikimo dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo;
 • Kiekvieną kartą siunčiant tiesioginės rinkodaros pranešimą Jums bus suteikiama galimybė atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, pranešant apie tai nurodytu el. paštu ar kitais būdais, nurodytais šioje Privatumo politikoje;
 • Šiuo pagrindu Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik carVertical panašių prekių ir (arba) paslaugų rinkodarai.

Saugojimas

Jūsų asmens duomenys šiame skyriuje nurodytu tikslu bus tvarkomi 2 metus nuo jų surinkimo dienos, arba iki Jūsų paprieštaravimo tokiam asmens duomenų tvarkymui, arba iki Jūsų sutikimo tvarkyti asmens duomenis šiuo tikslu atšaukimo, priklausomai nuo to, kuri iš šių aplinkybių įvyks anksčiausiai.

Atskirais atvejais, vadovaujantis taikomų teisės aktų reikalavimais arba šios Privatumo politikos 3.7 skyriuje nurodytu atveju, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką.

3.4. Tiesioginis bendravimas

Tikslas

carVertical turi tikslą atsakyti į Jūsų užklausas, kurias Jūs pateikiate mums parašydami elektroniniu ar paprastu paštu, rašydami ar skambindami telefonu, naudodami specialią formą carVertical.com ar gyvai.

Duomenų subjektai

Asmenys, kurie teikia užklausas carVertical parašydami elektroniniu ar paprastu paštu, rašydami ar skambindami telefonu, naudodami specialią formą carVertical.com ar gyvai.

Asmens duomenys

 • Vardas, pavardė;
 • Adresas;
 • El. pašto adresas;
 • Telefono numeris;
 • Susirašinėjimo su carVertical turinys.

Atsižvelgiant į Jūsų pasirinktą komunikacijos su carVertical būdą, carVertical gali tvarkyti tik dalį Jūsų aukščiau nurodytų asmens duomenų.

Asmens duomenų šaltinis

Asmens duomenis carVertical gauna tiesiogiai iš Jūsų.

Teisinis pagrindas

Mūsų teisėtas interesas atsakyti į Jūsų užklausas ir (arba) suteikti Jums išsamią informaciją apie carVertical paslaugas (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Saugojimas

Jūsų asmens duomenys šiame skyriuje nurodytu tikslu bus tvarkomi 2 metus nuo jų surinkimo dienos.

Atskirais atvejais, vadovaujantis taikomų teisės aktų reikalavimais arba šios Privatumo politikos 3.7 skyriuje nurodytu atveju, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką.

3.5. Socialiniai tinklai

Tikslas

carVertical turi tikslą administruoti savo socialinių tinklų (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube), paskyras ir komunikuoti su socialinių tinklų naudotojais.

Duomenų subjektai

Socialinių tinklų (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube) naudotojai, komunikuojantys su carVertical paskyromis.

Asmens duomenys

 • Profilio socialiniame tinkle pavadinimas arba vardas, pavardė;
 • Profilio nuotrauka;
 • Vieši komentarai bei kitokios interakcijos su carVertical socialinių tinklų paskyromis;
 • Susirašinėjimo su carVertical turinys, jei toks būtų.

Atsižvelgiant į Jūsų pasirinktą komunikacijos su carVertical būdą, carVertical gali tvarkyti tik dalį Jūsų aukščiau nurodytų asmens duomenų.

Asmens duomenų šaltinis

Asmens duomenis carVertical gauna tiesiogiai iš Jūsų ir (arba) iš atitinkamo socialinio tinklo.

Teisinis pagrindas

Mūsų teisėtas interesas bendrauti su mūsų socialinių tinklų naudotojais mūsų paskyrose (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Saugojimas

Atsižvelgiant į tai, kad carVertical neadministruoja aukščiau nurodytų socialinių tinklų, o tik savo paskyrą juose, ir veikia kaip bendras duomenų valdytojas kartu su nurodytus socialinius tinklus administruojančiomis bendrovėmis, mes kviečiame Jus susipažinti su informacija apie Jūsų asmens duomenų saugojimą šių socialinių tinklų privatumo dokumentuose:

YouTube (https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/).

3.6. Svetainės funkcijos

Visą informaciją apie priemones, kurias naudojame siekdami užtikrinti carVertical.com funkcionavimą (įskaitant slapukus), ir su jomis susijusius duomenų privatumo klausimus, rasite mūsų Slapukų politikoje.

3.7. Teisiniai reikalavimai ir ginčų sprendimas

Visus aukščiau nurodytus asmens duomenis carVertical gali tvarkyti siekdama pareikšti, vykdyti arba gintis nuo teisinių reikalavimų. Šiuo tikslu asmens duomenis tvarkysime mūsų teisėto intereso pareikšti, vykdyti arba gintis nuo teisinių reikalavimų pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. f p.). Juos šiuo tikslu tvarkysime 1 metus po atitinkamų teisinių procedūrų pabaigos (pavyzdžiui, pretenzijos išnagrinėjimo, teismo ar arbitražo galutinio sprendimo įsiteisėjimo).

4. Nepilnamečių asmens duomenys

carVertical teikiamos paslaugos skirtos tik vyresniems nei 14 metų asmenims. Jei turėsime pagrįstų abejonių, kad tvarkome jaunesnių nei 14 metų asmenų duomenis, mes nedelsiant pašalinsime juos iš duomenų bazių.

Jei Jums yra ne mažiau nei 14, bet ne daugiau nei 18 metų, prašome kartu su vienu iš tėvų ar globėjų atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad ją suprastumėte ir jos laikytumėtės.

5. Duomenų gavėjai

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, atstovams, tarpininkams, tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai to reikia, pavyzdžiui, finansines operacijas carVertical.com tvarkantiems mūsų mokėjimo paslaugų teikėjams, carVertical.com prieglobos paslaugų teikėjams, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, el. pašto paslaugų teikėjams ir panašiai.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • teismams, arbitrams, tarpininkams, priešingoms šalims ir jų advokatams (jei to reikia teisminio ar kito panašaus proceso tikslais);
 • policijai, teisėsaugos institucijoms, mokesčių inspekcijoms, kitomis valstybinėms ar savivaldos institucijoms (jei to aiškiai reikalauja atitinkami teisės aktai) arba kitiems asmenims, vykdantiems oficialias jiems priskirtas pareigas (pavyzdžiui, notarams, skolų išieškojimo bendrovėms);
 • profesiniams konsultantams, pavyzdžiui, advokatams, patarėjams, auditoriams arba buhalteriams (jei to reikia mūsų teisėtiems interesams užtikrinti);
 • paslaugų tiekėjams, teikiantiems informacinių technologijų, debesų kompiuterijos ir sistemų administravimo paslaugas, mokėjimų surinkimo ar administravimo, rinkodaros, apskaitos, pašto arba kurjerių ir kitokias paslaugas – tik tiek, kiek reikia tinkamam paslaugų suteikimui;
 • kitiems tos pačios įmonių grupės subjektams – tik tiek, kiek reikia įmonių grupės tinkamam administravimui;
 • vykdant verslo sandorius (parduodant carVertical, jos turtą (jo dalį) ar jos akcijas (jų dalį), prijungiant, sujungiant ar atskiriant carVertical ir panašiai) – potencialiems ar galutiniams įgijėjams (jų atstovams), asmenims, atliekantiems carVertical patikrinimą ar kitaip dalyvaujantiems atitinkamame verslo sandoryje. Šiuo atveju carVertical perduos tik tiek asmens duomenų, kiek yra būtina atitinkamo verslo sandorio tikslams, bei užtikrins asmens duomenų konfidencialumo išsaugojimą

Taip pat, kiekvienu atveju, jei Jūsų asmens duomenis perduodame į trečiąją valstybę (už ES / EEE ribų), laikomasi vienos iš šių sąlygų:

 • duomenys perduodami valstybei, dėl kurios yra priimtas sprendimas dėl tinkamumo;
 • duomenų perdavimas yra vykdomas taikant teisės aktuose nurodytas tinkamas apsaugos priemones;
 • laikomasi teisės aktuose nurodytų nukrypti leidžiančių nuostatų, jei neįmanoma perduoti duomenų pagal aukščiau nurodytas sąlygas.

carVertical deda visas pastangas užtikrinti, kad perduodant duomenis tokiu būdu būtų laikomasi BDAR reikalavimų ir įgyvendina atitinkamas priemones, kad užtikrintų, jog Jūsų asmens duomenys būtų saugūs. Daugiau informacijos apie tokias priemones galite gauti kreipdamiesi tiesiai į mus šios Privatumo politikoje 2 skyriuje nurodytais kontaktais.

6. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų taikomų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Nors carVertical siekia apsaugoti Jūsų asmens duomenis, duomenų perdavimas internetu nėra 100% saugus, todėl mes negalime visiškai garantuoti saugaus duomenų perdavimo interneto tinklais.

7. Jūsų teisės

Jūs turite šias teises:

Teisė būti informuotam ir teisė susipažinti su asmens duomenimis

Jūs turite teisę gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba. Tai yra numatyta šioje Privatumo politikoje. Jei kuri nors šios Privatumo politikos dalis Jums neaiški, maloniai kviečiame kreiptis į mus šios Privatumo politikos 2 skyriuje nurodytais kontaktais.

Jūs taip pat turite teisę gauti carVertical patvirtinimą, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija:

 • duomenų tvarkymo tikslais;
 • atitinkamų asmens duomenų kategorijomis;
 • duomenų gavėjais arba duomenų gavėjų kategorijomis;
 • asmens duomenų saugojimo laikotarpiu arba kriterijais, taikomais tam laikotarpiui nustatyti;
 • teise prašyti carVertical ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su Jumis susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu, bei teise pateikti skundą priežiūros institucijai;
 • informacija apie Jūsų asmens duomenų šaltinius;
 • kai asmens duomenys perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai, informacija apie tinkamas su duomenų perdavimu susijusias apsaugos priemones.

Be to, Jūs turite teisę gauti mūsų turimų Jūsų asmens duomenų kopiją. Už bet kurias papildomas Jūsų prašomas kopijas mes turime teisę imti pagrįstą mokestį, nustatomą pagal administracines išlaidas.

Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

Jūs turite teisę reikalauti, kad carVertical ištaisytų netikslius arba neišsamius Jūsų asmens duomenis.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad ataskaitose nurodytus duomenis apie transporto priemones (pavyzdžiui, automobilio ridą) carVertical gauna iš trečiųjų šalių ir pateikia ataskaitoje automatizuotu būdu nemodifikuotus bei tokius, kokius juos gauna. Dėl šios priežasties, carVertical neatsako už ataskaitose pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jose esančius duomenis.

Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“)

Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti arba pašalinti asmens duomenis, jei nėra pagrįstos priežasties, dėl kurios turėtume toliau juos tvarkyti, jeigu asmens duomenys nebėra reikalingi tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti arba tvarkomi, Jūs atšaukiate sutikimą, kurio pagrindu buvo tvarkomi asmens duomenys, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo juos tvarkyti, ar esant kitiems BDAR 17 str. nustatytiems pagrindams.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad carVertical, siekdama užtikrinti informacinių sistemų ir asmens duomenų saugumą, daro atsargines asmens duomenų kopijas (angl. data backup). Jos galioja 35 kalendorines dienas, ir tada yra automatiškai perrašomos. Atitinkamai, Jūsų asmens duomenis ištrinsime ar pašalinsime iš visur, išskyrus iš tokių atsarginių kopijų, žemiau nurodytais terminais. Tuo atveju, jei, nepasibaigus šioje pastraipoje nurodytam terminui, būtume priversti atkurti atsarginę kopiją, kurioje yra Jūsų asmens duomenys, juos nedelsiant ištrinsime ir nenaudosime jokiais kitais tikslais.

Prašome atkreipti dėmesį, kad BDAR 17 str. 3 d. yra numatytos pirmiau nurodytų atvejų išimtys, kai duomenis tvarkyti yra būtina. Jei tokios išimtys galioja Jūsų atveju, mes Jus apie tai atitinkamai informuosime.

Teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą

Jūs turite teisę reikalauti, kad carVertical apribotų (arba sustabdytų) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu:

 • Jūs ginčijate asmens duomenų tikslumą – tol, kol bus patikrintas jų tikslumas;
 • tvarkymas yra neteisėtas, o Jūs nesutinkate, kad asmens duomenys būtų ištrinti ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
 • mums nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, bet Jums jie yra reikalingi, kad galėtumėte pareikšti, įvykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Jūs toliau nurodyta tvarka prieštaraujate, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys – tol, kol bus patikrinta, ar mūsų teisėtos priežastys yra svarbesnės nei jūsiškės.

Apribojus asmens duomenų tvarkymą, tokie asmens duomenys gali būti tvarkomi (išskyrus jų saugojimą) tik su Jūsų sutikimu arba tik siekiant pareikšti, įvykdyti arba apginti teisėtus reikalavimus, apsaugoti kito fizinio arba juridinio asmens teises arba dėl svarbaus viešojo intereso.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos pateikėte carVertical, susistemintu, paprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, taip pat teisę perduoti šiuos duomenis kitam valdytojui, jeigu:

 • duomenys yra tvarkomi sutikimo arba sutarties pagrindu; ir
 • duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

Taip pat turite teisę reikalauti, kad carVertical perduotų Jūsų asmens duomenis tiesiogiai kitam valdytojui, jei tai yra techniškai įmanoma.

Teisė nesutikti

Jūs turite teisę bet kada nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi tam, kad būtų įvykdyta viešojo intereso užduotis arba dėl carVertical teisėto intereso.

Tokiu atveju carVertical Jūsų asmens duomenų nebetvarkys, nebent sugebėtume įrodyti teisėtus pagrindus, dėl kurių turi būti tvarkomi Jūsų asmens duomenys ir kurie yra svarbesni nei Jūsų interesai, teisės ir laisvės, arba jeigu to reikėtų siekiant pareikšti, įvykdyti arba apginti teisėtus reikalavimus.

Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi šiuo tikslu ir jie šiuo tikslu bus nebetvarkomi.

Teisė atšaukti sutikimą

Jeigu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu tokį sutikimą atšaukti. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR nuostatas, Jūs turite teisę pateikti skundą ES valstybės narės, kurioje yra Jūsų nuolatinė buveinė, darbo vieta arba vieta, kurioje buvo įvykdytas tariamas pažeidimas, priežiūros institucijai.

Priežiūros institucija Lietuvoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lietuva, el. paštas ada@ada.lt, tinklalapis https://vdai.lrv.lt/.

Iki pateikiant skundą atitinkamai priežiūros institucijai, mes būtume dėkingi, jei Jūs susisiektumėte su mumis ir išdėstytumėte Jums susirūpinimą keliančius klausimus. Mes dėsime maksimalias pastangas operatyviai ir rūpestingai išspręsti Jūsų klausimą.

Jūsų gautą prašymą pasinaudoti duomenų subjekto teisėmis carVertical išnagrinės per 1 mėnesį. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju carVertical per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl Jūsų tapatybės, mes turime teisę paprašyti pateikti papildomą informaciją, reikalingą norint patvirtinti Jūsų tapatybę.

8. Privatumo politikos atnaujinimai

Mes turime teisę bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo carVertical.com. Jei bus padaryti esminiai Privatumo politikos pakeitimai, apie tai bus pranešama papildomai.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas: 2022-02-22