carVertical

Internetinės svetainės naudojimo ir paslaugų teikimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiose taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatoma naudojimosi internetine svetaine Carvertical.com (toliau – Carvertical.com) ir Carvertical.com teikiamų paslaugų sąlygos ir tvarka.

1.2. Carvertical.com tvarko ir administruoja cV Group, UAB, įmonės kodas 303134915, adresas Aukštaičių g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Carvertical).

1.3. Naudotojas sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis išreiškia bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Carvertical.com. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis Carvertical.com.

2. Sąvokos

2.1. Šiose Taisyklėse naudojamos toliau nurodytos sąvokos iš didžiosios raidės turi šiame Taisyklių punkte nustatytas reikšmes.

2.1.1. Ataskaita – ataskaita, kurią turi galimybę užsisakyti Carvertical.com Naudotojai, kurioje pateikiama įvairaus pobūdžio informacija apie transporto priemonės istoriją.

2.1.2. Komercinis naudotojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi Paslaugomis su verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais (ne vartojimo tikslais) arba dvigubo naudojimo tikslais, t. y. vartojimo ir verslo tikslais, tačiau, atsižvelgiant į visas su Paslaugomis susijusias aplinkybes, verslo tikslai vyrauja.

2.1.3. Kreditai – kreditai, įskaitomi į Naudotojo Paskyrą, kuriuos įsigyja Naudotojas ir gali juos iškeisti į Ataskaitą. Vienas Kreditas yra iškeičiamas į vieną Ataskaitą.

2.1.4. Naudotojas – asmuo, užsisakęs Ataskaitą ar bet kokia kita forma naudojantis Carvertical.com, įskaitant Vartotojus ir Komercinius naudotojus.

2.1.5. Paskyra – Naudotojo paskyra Carvertical.com, kurią Naudotojas susikuria siekdamas naudotis dalimi Paslaugų.

2.1.6. Paslaugos – už atlygį Naudotojui teikiamos paslaugos, kurias jis gali gauti Carvertical.com, įskaitant, tačiau neapsiribojant, Ataskaitų ar Kreditų užsakymą ir pateikimą.

2.1.7. Pirminė ataskaita – Carvertical.com įvedus transporto priemonės VIN kodą pateikiama informacija, kokie dalykai (duomenų kategorijos) yra patikrinami ir įtraukiami į Ataskaitą.

2.1.8. Vartotojas – fizinis asmuo, kuris naudojasi Paslaugomis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) arba dvigubo naudojimo tikslais, t. y. vartojimo ir verslo tikslais, tačiau, atsižvelgiant į visas su Paslaugomis susijusias aplinkybes, verslo tikslai nevyrauja.

2.1.9. VIN kodas – unikalus 17 simbolių rinkinys, kurį gamintojas priskiria kiekvienai gamyklą paliekančiai transporto priemonei (angl. Vehicle Identification Number).

2.1.10. Trečiųjų šalių svetainės – nepriklausomos, t. y. nesusijusios su Carvertical, trečiųjų šalių internetinės svetainės.

3. Paskyra

3.1. Norėdamas naudotis dalimi Paslaugų, pavyzdžiui, valdyti papildomus Kreditus, Naudotojas turi susikurti Paskyrą. Paskyrą Naudotojas gali susikurti:

3.1.1. įvesdamas savo elektroninio pašto adresą ir pageidaujamą slaptažodį. Pasirinkęs šį būdą Naudotojas turi aktyvuoti Paskyrą paspausdamas nuorodą elektroniniame laiške, kurį Carvertical atsiųs Paskyros registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu, arba

3.1.2. įvesdamas savo elektroninio pašto adresą, kai įsigyja Kreditus arba Ataskaitą Carvertical.com įvestam VIN kodui. Pasirinkęs šį būdą Naudotojas slaptažodį susikurs paspausdamas nuorodą elektroniniame laiške, kurį Carvertical atsiųs Kreditų pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu, arba

3.1.3. naudodamasis trečiųjų šalių, t. y. Facebook, Google ir Apple paskyromis, ir suteikdamas Carvertical prieigą prie šių trečiųjų šalių paskyrų duomenų.

3.2. Naudotojas yra atsakingas už Paskyros prisijungimo duomenų konfidencialumo išlaikymą ir už bet kokią veiklą, trečiųjų asmenų vykdomą Naudotojo vardu Paskyroje dėl to, kad Naudotojas neužtikrino šių prisijungimo duomenų konfidencialumo. Naudotojas įsipareigoja nedelsdamas pranešti Carvertical elektroninio pašto adresu info@carvertical.com apie bet kokį prisijungimo duomenų praradimą, neteisėtą jų naudojimą arba bet kokį kitą šių duomenų saugumo ar konfidencialumo pažeidimą.

3.3. Tuo atveju, jei Naudotojas nebenori naudotis Paskyra, jis turite teisę bet kuriuo metu ją ištrinti, išsiųsdamas raštišką pranešimą Carvertical elektroninio pašto adresu info@carvertical.com arba naudodamasis Paskyros nustatymais.

4. Ataskaita

4.1. Carvertical.com Naudotojai gali už atlygį įsigyti Kreditus, kuriuos gali iškeisti į Ataskaitą arba įvesti VIN kodą Carvertical.com ir gauti Ataskaitą pagal konkretų VIN kodą (šiuo atveju Naudotojo įsigytas Kreditas automatiškai iškeičiamas į Ataskaitą pagal konkretų VIN kodą). Kreditai Naudotojo Paskyroje įskaitomi ne vėliau nei per 60 minučių nuo apmokėjimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka gavimo momento (arba, jei Kreditus užsisako Komercinis naudotojas, nuo apmokėjimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka gavimo momento arba tokiais terminais, kurie aptarti atskirame Carvertical ir Komercinio naudotojo susitarime).

4.2. Kreditų kainos, atsižvelgiant į rinkos aktualijas, specialius pasiūlymus, valiutų svyravimus ir kitus elementus nuolat keičiasi, tačiau aktualias Kreditų ir kitų Paslaugų kainas visada galite rasti Carvertical.com. Lange, kuriame pasirinksite Kreditų apmokėjimo būdą, visada matysite galutinę Kreditų kainą, taikomą Jūsų užsakymo metu.

4.3. Naudotojo įsigyti Kreditai galioja 6 mėn. nuo jų įsigijimo momento. Pasibaigus šiam terminui Naudotojo Kreditai nebegalioja, jie ištrinami iš Paskyros ir Naudotojas jų iškeisti į Ataskaitą nebegali.

4.4. Carvertical.com nurodęs transporto priemonės VIN kodą, Naudotojas Carvertical.com gali peržiūrėti Pirminę ataskaitą, kurioje bus nurodyta, kokia informacija bus tikrinama ir, aptikus susijusius įrašus, pateikiama Ataskaitoje. Ataskaitoje gali nebūti įrašų pagal dalį Pirminėje ataskaitoje nurodytų dalykų (duomenų kategorijų), kas savo ruožtu reiškia, kad Carvertical šaltiniai susijusių įrašų konkrečios duomenų kategorijos ar kelių duomenų kategorijų atžvilgiu nerado.

4.5. Ataskaita ne vėliau nei per 5 minutes nuo Kredito nuskaitymo iš Naudotojo Paskyros momento (arba, jei Ataskaitą užsisako Komercinis naudotojas, nuo Kredito nuskaitymo iš Naudotojo Paskyros momento arba tokiais terminais, kurie aptarti atskirame Carvertical ir Komercinio naudotojo susitarime) įkeliama Naudotojo Paskyroje, o Naudotojui jo Paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu yra atsiunčiamas elektroninis laiškas su nuoroda į Ataskaitą.

4.6. Ataskaita Naudotojui pateikiama internetinėje naršyklėje ribotą laikotarpį, kaip tai nurodyta šių Taisyklių 4.7 punkte, ir ją galima pasiekti Paskyroje arba per aktyviąją nuorodą. Carvertical.com taip pat sudaro galimybę išsisaugoti Ataskaitą patvarioje laikmenoje Naudotojo įrenginyje PDF formatu.

4.7. Naudotojui Ataskaita internetinėje naršyklėje bus prieinama 30 kalendorinių dienų laikotarpį nuo Ataskaitos įkėlimo į Naudotojo Paskyrą. Pasibaigus šiame Taisyklių punkte nurodytam terminui, Ataskaita Naudotojui bus nebepasiekiama ir jis jos negalės išsisaugoti PDF formatu, o norėdamas pakartotinai gauti duomenis apie konkrečią transporto priemonę, Naudotojas turėtų užsisakyti naują Ataskaitą.

4.8. Carvertical deda pastangas Ataskaitoje pateikti kuo tikslesnę ir išsamesnę informaciją. Tačiau tam, kad būtų pateikta Ataskaitoje, informacija yra renkama iš daug įvairių viešųjų duomenų bazių ir kitų šaltinių, kurių turinio, kaip ir jų tikslumo, aktualumo ir išsamumo, Carvertical negali niekaip paveikti, t. y. Carvertical tiesiog perteikia šią apibendrintą informaciją Naudotojui Ataskaitos forma. Atitinkamai, įsigydamas Ataskaitą, Naudotojas patvirtina, kad supranta ir sutinka su tuo, jog:

4.8.1. Carvertical maksimalia taikomų teisės aktų leidžiama apimtimi negarantuoja ir neužtikrina, kad Ataskaitoje pateikta informacija yra tiksli, aktuali ir išsami;

4.8.2. Tam tikrų jurisdikcijų atžvilgiu visa ar dalis Ataskaitoje pateiktinos informacijos gali būti neprieinama Carvertical, net jei ji ir yra prieinama kitoms trečiosioms šalims. Atitinkamai, galimas ir atvirkštinis variantas, kai tam tikrų jurisdikcijų atžvilgiu visa ar dalis Ataskaitoje pateiktinos informacijos yra prieinama Carvertical, tačiau neprieinama kitoms trečiosioms šalims;

4.8.3. Naudotojas prisiima visą atsakomybę dėl savo sprendimų, pavyzdžiui, transporto priemonės įsigijimo ar atsisakymo ją įsigyti, remiantis Ataskaitoje pateikta informacija. Kilus bet kokioms abejonėms dėl Ataskaitoje pateiktos informacijos, Naudotojas turėtų pasitikrinti ją su atitinkamomis kompetentingomis institucijomis. Carvertical rekomenduoja tokį patikrinimą atlikti visais atvejais prieš priimant sprendimą Ataskaitos pagrindu, pavyzdžiui, dėl transporto priemonės įsigijimo;

4.8.4. Jokie Ataskaitose ar internetinėje svetainėje pateikiami patarimai ar informacija negali būti traktuojami kaip pasiūlymas, reikalavimas ar rekomendacija pirkti, nuomotis ar kitaip įgyti teises į Ataskaitoje minimą transporto priemonę.

4.9. Carvertical nedraudžia ir skatina Naudotojus viešinti, publikuoti ar kitaip naudoti Ataskaitą, kai tai susiję su Naudotojo siekiu įvertinti transporto priemonę arba pateikti jos vertinimą trečiosioms šalims, siekiant pagrįsti atitinkamas transporto priemones savybes ir patikimumą. Tačiau Naudotojui draudžiama Ataskaitą perparduoti ar kitokiu būdu tiesiogiai naudoti komercinėje veikloje kai pati Ataskaita ar jos dalis yra komercinio sandorio ar komercinės veiklos objektas.

5. Naudotojo pareigos

5.1. Naudotojas įsipareigoja:

5.1.1. nenaudoti automatinių įrenginių, programų, algoritmų ar metodikų, ar bet kokių panašių ar lygiaverčių rankinių procesų, kad pasiektų, įgytų, kopijuotų ar stebėtų bet kurią Carvertical.com dalį ar bet kokį turinį arba bet kokiu būdu atkurtų ar apeitų Carvertical.com navigacinę struktūrą arba Carvertical.com ar bet kokio jos turinio pateikimą, kad gautų arba bandytų gauti bet kokią medžiagą ar informaciją, kuri nėra specialiai padaryta Naudotojui prieinama Carvertical.com;

5.1.2. nesiekti gauti neautorizuotą prieigą prie bet kurios Carvertical.com dalies ar funkcijos, arba sistemų ar tinklų, susijusių su Carvertical.com, neteisėtai įsilauždamas (angl. hacking), rinkdamas slaptažodžius (angl. password mining) ar kitomis neteisėtomis priemonėmis;

5.1.3. nesiimti veiksmų, kurie neprotingai ar neproporcingai apkrautų Carvertical.com infrastruktūrą arba sistemas ar tinklus, susijusius su Carvertical.com;

5.1.4. nenaudoti jokio įrenginio, programinės įrangos ar atlikti kitų veiksmų, kurie trukdytų ar kuriais būtų siekiama trukdyti tinkamam Carvertical.com darbui ar bet kokiai Carvertical.com vykdomai operacijai, arba bet kuriam kitam asmeniui naudotis Carvertical.com;

5.1.5. nenaudoti Carvertical.com ar bet kokio joje pateikto turinio neteisėtais ar šių Taisyklių neatitinkančiais tikslais, arba siekdami raginti vykdyti bet kokią neteisėtą veiklą ar kitą veiklą, pažeidžiančią Carvertical ar kitų asmenų teises;

5.1.6. naudodamasis Carvertical.com, Paslaugomis ar už jas atsiskaitydamas, laikytis šių Taisyklių ir taikomų teisės aktų reikalavimų.

6. Paslaugos

6.1. Carvertical ir Naudotojo sutartis dėl Paslaugų teikimo laikoma sudaryta nuo apmokėjimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka gavimo momento (arba, jei Paslaugas užsisako Komercinis naudotojas, nuo apmokėjimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka gavimo momento arba tokia tvarka, kuri nurodyta atskirame Carvertical ir Komercinio naudotojo susitarime).

6.2. Naudotojai už suteiktas Paslaugas su Carvertical.com atsiskaito kredito arba debeto bankinėmis kortelėmis, bankiniu pavedimu, PayPal arba kriptovaliuta Naudotojo pasirinkimu. Paslaugos Vartotojui teikiamos tik po to, kai Vartotojas už jas atsiskaito šiose Taisyklėse ir Carvertical.com nustatyta tvarka. Tuo tarpu Paslaugos Komerciniam naudotojui teikiamos po to, kai Komercinis naudotojas už jas atsiskaito šiose Taisyklėse ir Carvertical.com nustatyta tvarka, arba tokiais terminais, kurie aptarti atskirame Carvertical ir Komercinio naudotojo susitarime, jei toks būtų.

6.3. Jeigu Naudotojas atsiskaito už Paslaugas kriptovaliuta, jis yra visiškai atsakingas už tai, kad toks atsiskaitymas atitiktų tokio Naudotojo jurisdikcijos teisės aktų reikalavimus, ir Carvertical maksimalia teisės aktų leidžiama apimtimi neprisiima jokios atsakomybės už tokio atsiskaitymo saugumą.

6.4. Carvertical turi teisę organizuoti rinkodaros akcijas, kurių metu Naudotojams gali būti suteikiami nuolaidos kodai Paslaugoms. Carvertical turi teisę nustatyti konkretaus nuolaidos kodo taikymo sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, nuolaidos kodo galiojimo trukmę, Paslaugų rūšis, kurioms jis taikomas, ir kitus apribojimus. Naudotojas, norėdamas pasinaudoti gautu nuolaidos kodu Paslaugoms, turi jį įvesti lange, kuriame Naudotojas pasirenka Paslaugų apmokėjimo būdą. Neįvedus nuolaidos kodo šiame Taisyklių punkte aprašytu būdu, jis Naudotojo užsakytoms Paslaugoms yra netaikomas.

6.5. Atsižvelgiant į skirtingų rinkų ekonominius faktorius, Carvertical.com pasilieka teisę taikyti skirtingą Paslaugų kainodarą kiekvienoje šalyje.

6.6. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tikslais Paslaugos yra laikomos elektroninėmis priemonėmis teikiamomis paslaugomis, todėl Carvertical, nustatydama Paslaugų, suteiktų Vartotojams, teikimo vietą, vadovaujasi 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, 2013 m. spalio 7 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1042/2013 bei Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir Paslaugoms taiko Vartotojo rezidavimo vietoje galiojantį PVM tarifą. Nustatydama Vartotojo rezidavimo vietą Carvertical taiko technologines, ryšio ir kitas objektyviai prieinamas priemones, leidžiančias nustatyti Vartotojo buvimo vietą. Esant neatitikimams tarp duomenų, gautų pritaikius aukščiau minėtas priemones, Carvertical taip pat remiasi Vartotojo pateikiamais duomenimis, kurių tikrumą patvirtina ir už jų patikimumą atsako pats Vartotojas. Suteikdama Paslaugas Komerciniams naudotojams Carvertical taiko bendras Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme įtvirtintas Paslaugų suteikimo vietos nustatymo PVM tikslais taisykles.

6.7. Naudotojas, įsigijęs Paslaugą, Paskyroje gali gauti PVM sąskaitąfaktūrą už Carvertical suteiktas Paslaugas. Carvertical atkreipia dėmesį, kad PVM sąskaitafaktūra Naudotojui bus prieinama tik iki kito kalendorinio mėnesio, einančio po to, kurį buvo suteiktos Paslaugos, dešimtos kalendorinės dienos imtinai.

7. Vartotojų apsauga

7.1. Tuo atveju, jei Paslaugas, pavyzdžiui, Kreditų įsigijimą, užsako Vartotojas, Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties, per 14 dienų atsisakyti tokios sutarties pranešdamas Carvertical elektroninio pašto adresu info@carvertical.com, išskyrus išimtis, numatytas šių Taisyklių 7.2 punkte. Vartotojas pranešimą apie šiame punkte nurodytą Paslaugų atsisakymą aukščiau nurodytu elektroninio pašto adresu pateikia laisva forma, nurodydamas atitinkamo Paslaugų užsakymo numerį, datą, savo kontaktinius duomenis bei pageidavimą atsisakyti konkretaus Paslaugų užsakymo. Carvertical nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Vartotojo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti Vartotojui visas šio sumokėtas sumas.

7.2. Tuo atveju, jei Vartotojas siekia iškeisti Kreditus į Ataskaitą, Vartotojas, prieš iškeisdamas Kreditus į Ataskaitą, aiškiai patvirtina ir sutinka, kad, atsižvelgiant į tai, kad Ataskaita yra skaitmeninis turinys, kuris Vartotojui bus suteiktas iš esmės iškart, Vartotojas praranda teisę atsisakyti skaitmeninio turinio Paslaugų sutarties per keturiolika dienų. Tuo atveju, jei Vartotojas įsigyja Kreditų paketą, t. y. vienu pirkimu įsigyja daugiau nei vieną Kreditą, atsižvelgiant į Kreditų paketo kompleksiškumą (pavyzdžiui, Kreditų paketams taikomos nuolaidos lyginant su vieno Kredito pirkimu), Vartotojui panaudojus bent vieną Kreditą iš atitinkamo Kreditų paketo, Vartotojas praranda teisę atsisakyti skaitmeninio turinio Paslaugų sutarties viso Kreditų paketo atžvilgiu.

8. Asmens duomenų apsauga

8.1. Informacija apie Naudotojų asmens duomenų tvarkymą pateikiama Carvertical.com privatumo politikoje. Patvirtindamas, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis, Naudotojas kartu patvirtina ir susipažinimą su Carvertical.com privatumo politika, kurios nuoroda yra pateikiama šiame Taisyklių punkte.

9. Paslaugų pakeitimas ar nutraukimas

9.1. Carvertical turi teisę vienašališkai keisti Carvertical.com teikiamas Paslaugas bei jų apmokestinimą, ir bet kurias kitas Taisyklių nuostatas. Jei pakeitimais bus neigiamai paveiktos (pavyzdžiui, apribotos) Vartotojų teisės, juos atliksime tik turėdami pakankamą pagrindą, pavyzdžiui, jeigu pasikeistų susijusios teisės aktų nuostatos arba mes pertvarkytume ar pakoreguotume savo veiklos modelį. Apie pakeitimus Vartotojai informuojami Paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu prieš protingą terminą, bet ne vėliau nei prieš 5 kalendorines dienas. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles ir informavus apie tai Vartotoją šiame Taisyklių punkte nustatyta tvarka, Vartotojas toliau naudosis Carvertical.com, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais. Carvertical patvirtina, kad jokiu atveju pakeitimais nebus neigiamai paveiktos Vartotojų teisės pagal jau įvykdytas arba vykdomas Paslaugas.

9.2. Carvertical taip pat turi teisę bet kuriuo metu apriboti arba nutraukti Naudotojo prieigą prie Carvertical.com ir (arba) Paslaugų, jeigu Naudotojas pažeidžia šių Taisyklių ir (arba) taikomų teisės aktų reikalavimus. Jei Naudotojas, kuris pažeidžia šių Taisyklių ir (arba) taikomų teisės aktų reikalavimus, turi Paskyrą, jis apie Naudotojo prieigos apribojimą arba nutraukimą informuojamas Paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei Carvertical apriboja arba nutraukia Naudotojo prieigą prie Carvertical.com ir (arba) Paslaugų, toks Naudotojas neturi teisės naudotis Carvertical.com ir (arba) Paslaugomis ateityje, pavyzdžiui, susikurdamas naują Paskyrą.

9.3. Carvertical turi teisę laikinai apriboti Carvertical.com veiklą, siekdama atlikti Carvertical.com techninį aptarnavimą arba susijusias technines funkcijas, apie tai iš anksto informavusi Vartotojus Paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu prieš protingą terminą. Neatidėliotinos būtinybės atveju Carvertical.com pasilieka teisę laikinai apriboti savo veiklą ir neinformavus Vartotojų, su sąlyga, kad jokiu atveju tokiais apribojimais nebus neigiamai paveiktos Vartotojų teisės pagal jau įvykdytas arba vykdomas Paslaugas.

9.4. Carvertical taip pat informuoja, kad Carvertical.com veikla gali būti laikinai apribota dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Tokiu atveju Carvertical nedelsiant informuos Vartotojus apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių buvimą, tačiau Carvertical neatsako už Carvertical.com sutrikimus, atsiradusius dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

10. Atsakomybė

10.1. Naudotojas sutinka ir įsipareigoja ginti, atlyginti žalą ir apsaugoti Carvertical, su Carvertical susijusias įmones, paslaugų teikėjus bei Carvertical atstovus, vadovus, įgaliotus pareigūnus, darbuotojus ar konsultantus nuo bet kokių ir visų nuostolių, žalos, reikalavimų ir (arba) išlaidų, patirtų dėl i) Naudotojo padaryto šių Taisyklių pažeidimo, ii) bet kokio Naudotojo padaryto Naudotojui taikomų teisės aktų reikalavimų pažeidimo, ir iii) Naudotojo sprendimų, remiantis Ataskaitoje pateikiama informacija.

10.2. Carvertical maksimalia taikomų teisės aktų leidžiama apimtimi neatsako už jokius Naudotojų nuostolius ar žalą, išskyrus atsakomybę už nuostolius (žalą):

10.2.1. padarytus dėl Naudotojo gyvybės atėmimo, sveikatos sužalojimo, ar neturtinę žalą,

10.2.2. padarytus Vartotojo turtui, ir

10.2.3. padarytus dėl Carvertical tyčios ar didelio neatsargumo.

10.3. Carvertical.com atsako tik už informacijos, pateiktos Ataskaitoje, techninį patalpinimą į Carvertical.com, jei Ataskaita atitinka visus Taisyklių reikalavimus, ir Carvertical.com duomenų bazės techninį palaikymą. Carvertical maksimalia teisės aktų leidžiama apimtimi neatsako už Ataskaitoje pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jos turinį.

10.4. Carvertical.com gali būti nuorodų į kitas Trečiųjų šalių svetaines. Šios nuorodos pateikiamos tik Carvertical.com Naudotojų patogumui. Tokių nuorodų, o taip pat ir Trečiųjų šalių svetainių, Carvertical nekontroliuoja ir nėra atsakinga už Trečiųjų šalių svetainių turinį, įskaitant bet kokią tokiose internetinėse svetainėse esančią informaciją ar medžiagą.

11. Intelektinės nuosavybės teisės

11.1. Carvertical.com, joje esanti medžiaga, kodas, dizainas, Carvertical.com domeno pavadinimas, visos autorių teisės, prekių ženklai, duomenų bazės, pavadinimai ir kitokia intelektinė nuosavybės arba kitokia su Carvertical.com ir (arba) joje esančia medžiaga susijusi nuosavybė visapusiškai priklauso Carvertical arba Carvertical ją naudoja teisėtais pagrindais, išskyrus intelektinės nuosavybės objektus (prekių ženklus, logotipus ir kita), susijusius su Carvertical partneriais arba tiekėjais, ir yra saugoma nacionalinių ir tarptautinių intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymų ir kitokių teisės aktų.

11.2. Be aiškaus Carvertical leidimo, Naudotojas neturi teisės bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis kopijuoti, fiksuoti, bet kokia forma ar būdais atkurti, pristatyti, skelbti, perduoti, parduoti, perdirbti, pateikti, licencijuoti, keisti, iš naujo skelbti, redaguoti, transliuoti, retransliuoti ar kitokiais būdais skelbti, viešai rodyti arba demonstruoti, pritaikyti, platinti arba naudoti Carvertical.com esančios medžiagos arba jos kodo arba bet kokios jos dalies, taip pat jos pagrindu kurti išvestinius kūrinius.

12. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

12.1. Carvertical.com veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, ir jie taikomi šioms Taisyklėms. Bet kokie ginčai, kilę dėl Carvertical.com veiklos, Paslaugų ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti - kompetentingame teisme pagal taikomų teisės aktų nuostatas.

12.2. Ginčai, kilę tarp Carvertical ir Komercinių naudotojų, sprendžiami Carvertical buveinės vietos teisme.

12.3. Vartotojas, manantis, kad Carvertical pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su Carvertical.com teikiamomis Paslaugomis, skundą pirmiausia raštu privalo pateikti Carvertical ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti elektroninio pašto adresu info@carvertical.com. Nesutikdamas su Carvertical atsakymu, Vartotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami taikytinų teisės aktų, įskaitant Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 29 straipsnyje, nustatyta tvarka.

13. Informacijos apsaugos priemonės

13.1. Carvertical primena, jog Naudotojas yra pats atsakingas už prisijungimo prie Paskyros duomenų slaptumą. Carvertical prašo Naudotojo būti atsargiam naudojant ir saugant prisijungimo duomenis. Naudotojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Naudotojo elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Naudotojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje).

13.2. Carvertical įsipareigoja stengtis apsaugoti Naudotojo duomenis, kuriuos jis tvarko, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Naudotojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Carvertical įspėja, kad Carvertical negali garantuoti ir negarantuoja Naudotojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, visiško saugumo.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šios Taisyklės sudaro visą susitarimą tarp Naudotojo ir Carvertical ir pakeičia ir panaikina visas ankstesnes rašytines ar žodines sutartis, pasižadėjimus, pareiškimus ir susitarimus tarp Naudotojo ir Carvertical, susijusius su šių Taisyklių dalyku. Carvertical turi teisę sudaryti su Naudotoju atskirą rašytinę sutartį. Tokiai sutarčiai taikomos Taisyklių sąlygos, nebent tokioje sutartyje aiškiai nurodyta kitaip.

14.2. Jei kuri nors šių Taisyklių dalis taikomų teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstama negaliojančia, neteisėta ar neįgyvendinama bet kokia apimtimi, tokios sąlygos pripažinimas negaliojančia, neteisėta ar neįgyvendinama nedaro negaliojančiomis, neteisėtomis ar neįgyvendinamomis likusių Taisyklių sąlygų, kurios toliau galioja ir yra įgyvendinamos maksimalia apimtimi, leidžiama pagal taikomus teisės aktus.

14.3. Carvertical turi teisę savo nuožiūra perleisti visas arba dalį teisių ir (arba) pareigų pagal šias Taisykles be išankstinio Naudotojo sutikimo su sąlyga, kad tai nesumažins Vartotojui teikiamų garantijų. Carvertical teisių ir (arba) pareigų perleidimas, atliktas šiame Taisyklių punkte nustatyta tvarka, atleidžia Carvertical nuo visų įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo. Naudotojas neturi teisės perduoti ar perleisti šių Taisyklių arba bet kokių ar visų savo teisių ir (arba) pareigų pagal šias Taisykles pagal teisės aktus ar kitaip be išankstinio rašytinio Carvertical sutikimo.

14.4. Tuo atveju, jei Naudotojas arba Carvertical neįgyvendina kurios nors šios Taisyklėse nurodytos teisės, tai nėra laikoma tokios teisės atsisakymu.