carVertical

Kandidatų privatumo politika

1.    Ką reiškia ši privatumo politika?

Vertiname Jūsų privatumą, siekiame užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą, tad pateikiame informaciją kaip UAB „cV Group“ (toliau - carVertical arba mes) tvarko kandidatų (toliau – Jūs arba Kandidatas) į mūsų siūlomas darbo vietas asmens duomenis. Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.

 

2.    Kas yra tvarkomų Jūsų asmens duomenų valdytojas?

Jūsų asmens duomenų valdytojai yra šios bendrovės:

UAB „cV Group“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 303134915, adresas Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre ir (ar)

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: el. paštas dpo@carvertical.co, adresas Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius, Lietuva.

 

3.    Kokių teisės aktų laikomės tvarkydami Jūsų asmens duomenis?

Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat kontroliuojančių institucijų nurodymų.

 

4.    Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Bendroji informacija apie Kandidatą: vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. numeris, adresas (jei reikalinga), informacija apie Kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), informacija apie Kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų kompetencijas, duomenys apie Kandidato atlyginimo / darbo sąlygų lūkesčius, nuorodos į Kandidato socialinių tinklų paskyras (jei Kandidatas jas pateikia), kita informacija, kurią Kandidatas teikia gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose;

Rekomendacijos, darbdavių atsiliepimai: Kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo kontaktas, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys;

Kandidato vertinimo informacija: pokalbio su kandidatu suvestinė, atranką vykdančio asmens(-ų) įžvalgos ir nuomonės, kandidato testavimo rezultatai.

 

5.    Kokiais tikslais tvarkome Jūsų duomenis?

Jūsų, kaip Kandidatų asmens duomenis tvarkome, vykdydami atrankas į mūsų siūlomas darbo vietas, vertindami Jūsų kandidatūrą, planuodami Jūsų įdarbinimą po sėkmingos atrankos, norėdami pasiūlyti Jums darbo vietą ateityje bei administruodami Kandidatų duomenų bazę.

 

6.    Iš kur gauname Jūsų asmens duomenis ?

Jūsų duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų. Juos taip pat galime gauti iš jus rekomendavusių asmenų, Užimtumo tarnybos prie LR SADM, darbuotojų įdarbinimu užsiimančių bendrovių, darbo paieškos internetinių portalų, karjeros socialinių tinklų (pavyzdžiui, „Linkedin“), kitų darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų. Gaudami duomenis iš kitų, nei Jūs, šaltinių mes laikome, kad šie subjektai Jums pateikė visą reikiamą informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymą, informavo apie galimą Jūsų duomenų perdavimą mums, su tikslu, kad mes Jūsų duomenis tvarkysime vykdant atranką (-as) į darbo vietą (-as) ir vertinant Jūsų kandidatūrą.

Kitais atvejais Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių mes rinksime tik gavę atskirą Jūsų sutikimą. Pavyzdžiui, Jūsų pateiktas rekomendacijas mes tikrinsime ar atsiliepimo iš Jūsų darbdavio teirausimės tik tuo atveju, jeigu Jūs mums duosite sutikimą kreiptis į Jūsų įvardintą darbdavį ir (ar) kitą asmenį.

Jei, pasibaigus atrankai į atitinkamą darbo vietą, nepasirinksime Jūsų kandidatūros ir nesudarysime su Jumis darbo sutarties, mes ištrinsime atrankos tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis, nebent Jūs duosite sutikimą šiuos duomenis įtraukti į mūsų Kandidatų duomenų bazę.

 

7.    Kokiais teisiniais pagrindais remiantis tvarkome Jūsų duomenis?

Kandidatų asmens duomenis mes tvarkome remiantis tokiais BDAR numatytais pagrindais:

Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.), kurį duodate, pavyzdžiui, kai (i) užpildote atrankos anketą ar kitaip pareiškiate norą dalyvaut mūsų darbuotojo atrankoje, (ii) atsiunčiate mums savo gyvenimo aprašymą ar kitą informaciją, (iii) pažymite sutikimą Jūsų duomenis saugoti pasibaigus atrankai, net jei Jūsų neatrinkome į konkrečią mūsų siūlomą poziciją. Jūs bet kada galite apsigalvoti ir atšaukti savo duotą sutikimą, apie tai pranešdami mums.

Teisėtas mūsų interesas (BDAR 6 str. 1 d. f) p.), pavyzdžiui, kai tvarkome asmens duomenis norėdami atrinkti geriausią darbuotoją, įrodyti atrankų teisėtumą, įvertinti Jūsų įgūdžius, kvalifikaciją, tinkamumą tam tikroms darbo pozicijoms, administruojame kandidatų duomenų bazę.

 

8.    Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

Jums kandidatuojant užimti laisvą mūsų siūlomą darbo vietą – 3 mėnesius nuo atrankos anketos pateikimo dienos, jei nedavėte sutikimo saugoti Jūsų asmens duomenų atrankai pasibaigus;

12 mėnesių po atrankos pabaigos, jei davėte sutikimą saugoti Jūsų asmens duomenis atrankai pasibaigus arba duomenis mums pateikėte savanoriškai, tai yra, ne į konkrečią atranką ar pasiūlymą bendradarbiauti;

Jei tapsite darbuotoju, jūsų paraiškos informaciją saugosime darbuotojo byloje, kartu su kitais darbuotojo dokumentais.

Atrankos pasibaigimo data yra laikoma darbo sutarties į konkrečią poziciją sudarymo data arba mūsų sprendimas nutraukti atranką. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui Jūsų asmens duomenys bus ištrinami. Jums atšaukus sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jie bus ištrinami nedelsiant po sutikimo atšaukimo, net jei duomenų saugojimo terminas dar nepasibaigė.

 

9.    Kam galime teikti Jūsų asmens duomenis?

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti kandidatų atranką arba kurie teikia mums su atranka, kandidatų vertinimu ir vidaus administravimu susijusias paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti personalo atrankos ir (ar) vertinimo paslaugų teikėjai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios įstaigoms, pavyzdžiui, policijai, teisėsaugos institucijoms arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

 

10.  Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Mes Jūsų asmens duomenis tvarkysime tik Europos Sąjungos teritorijoje. Mes šiuo metu neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų tvarkytojams ar gavėjams į trečiąsias valstybes. Atsiradus poreikiui  asmens duomenis perduoti už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų, toks perdavimas vykdomas laikantis BDAR nustatytų reikalavimų ir imantis priemonių užtikrinti tokio duomenų perdavimo teisėtumą.

Teisė ištaisyti asmens duomenis: jeigu pasikeitė Jūsų kandidatavimo dokumentuose mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

Teisė atšaukti sutikimą: Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir reikalauti nutraukti tolimesnį asmens duomenų tvarkymą, kuris yra vykdomas sutikimo pagrindu.

Teisė pateikti skundą: jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos sprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (daugiau informacijos www.vdai.lrv.lt).

Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam): esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą: esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą.

Teisė į duomenų perkeliamumą: asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome, taikydami automatizuotas priemones (taikoma tik kandidatų duomenų bazėje tvarkomų Jūsų duomenų atžvilgiu), Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.

 

  1. Kokiais būdais ir kokiais kontaktais galite su mumis susisiekti?

Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite šiais būdais:

Elektroniniu paštu: career@carvertical.com;

Registruotu paštu: UAB „CV Group“, Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius;

Tel. +370 68903070.

 

  1. Kaip mes saugome Jūsų duomenis?

Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Įdiegėme fizines ir technines priemones (tokias kaip valdomos prieigos, dalinimosi duomenimis apribojimai, šifravimas, sistemų atnaujinimas, slaptažodžių naudojimas, tapatybės tikrinimas, apsauga nuo virusų ar kenkėjiškų priemonių, duomenų apsaugai skirta dokumentacija ir pan.), kad apsaugotume informaciją, kurią renkame. Iš savo tiekėjų mes reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti visiškai užtikrintas; bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.

 

  1. Šios politikos pakeitimai

Kartais galime keisti šią politiką. Apie visus šios politikos pakeitimus skelbsime šiame puslapyje.