carVertical

Privatumo pranešimas apie transporto priemonių duomenų tvarkymą 

1. Kam skirtas šis privatumo pranešimas?

1.1. Mums rūpi privatumas ir asmens duomenų saugumas, tad šiame privatumo pranešime (toliau – Privatumo pranešimas) paaiškiname, kaip elgiamės su transporto priemonių duomenis. Šiame dokumente pateikiama svarbi informacija, todėl tikimės, kad ją perskaitysite.

1.2. Vadovaudamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau – ’BDAR’) 11 straipsnio 2 dalies 1 sakiniu, norime Jus informuoti, kad mes negalime transporto priemonės duomenų tiesiogiai susieti su jos savininku ar naudotoju ir nors tokiais atvejais pagal BDAR 11 straipsnio 1 punktą neprivalome informuoti Jūsų apie tai, kaip tvarkome transporto priemonių duomenis, siekdami kuo didesnio skaidrumo norime supažindinti Jus su aktualia informacija.  

1.3. „Jūs“ šiame Privatumo pranešime reiškia transporto priemonės, apie kurią mes renkame duomenis, savininką (fizinį asmenį) ar valdytoją (fizinį asmenį). 

1.4. Šis Privatumo pranešimas gali keistis. Apie pakeitimus skelbsime internetinėje transporto priemonių istorijos tikrinimo svetainėje www.carvertical.com ar jos Android ir iOS mobiliojoje programėlėje (toliau internetinė svetainė ir mobilioji programėlė kartu - Platforma).

1.5. Jei naudojatės mūsų Platforma, taip pat kviečiame perskaityti privatumo pranešimą Platformos lankytojams ir mūsų paslaugų naudotojams (klientams). 

2. Duomenų valdytojai

2.1. Duomenis apie transporto priemones valdo UAB „cV Group“, juridinio asmens kodas 303134915, adresas Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius, Lietuva ir (ar) carVertical OÜ, juridinio asmens kodas 14416655, adresas Narva mnt. 5 Talinas, 10117 Estija (toliau – kartu vadinami carVertical arba mes). Abi įmonės yra bendri duomenų valdytojai BDAR 26 straipsnio 1 dalies prasme.

2.2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: dpo@carvertical.com

3. Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

3.1. Transporto priemonių duomenis tvarkome norėdami kurti skaidrią naudotų transporto priemonių rinką, kuri apsaugotų naudotų automobilių pirkėjus nuo apgavysčių ir prisidėtų prie kelių eismo ir jo dalyvių saugumo. Šis tikslas apima mūsų įsipareigojimus:

 1. 3.1.1. teikti aiškią ir suprantamą informaciją apie asmenį dominančią transporto priemonę, kurią savarankiškai patikrinti būtų brangu, sudėtinga arba neįmanoma;
 2. 3.1.2. rinkti ir valdyti informaciją apie transporto priemones, administruoti (vystyti) vidines duomenų bazes, kad ataskaitose būtų teikiama aktuali informacija.

3.2. Transporto priemonių duomenis tvarkome remdamiesi teisėtu mūsų ar trečiosios šalies (mūsų paslaugų naudotojo, ataskaitos pirkėjo, kelių eismo dalyvio ar pan.) interesu (BDAR 6 str. 1 d. f) p.), kad mūsų teikiamos paslaugos padės:

 1. 3.2.1. tinkamai identifikuoti transporto priemonę apie kurią renkama informacija;
 2. 3.2.2. carVertical ataskaitos gavėjui greitai, patogiai ir ekonomiškai gauti daugiau žinių apie transporto priemonių istoriją ir jų būklę, remiantis duomenimis iš įvairių skirtingų šaltinių ir įvairių šalių;
 3. 3.2.3. apsaugoti carVertical ataskaitos gavėją nuo galimos apgaulės dėl neišsamios informacijos pateikimo, t. y. kai bandoma parduoti vogtą transporto priemonę, suklastoti transporto priemonės ridą, parduoti sugadintą transporto priemonę arba nuslėpti transporto priemonės defektus, kurie turi esminės reikšmės transporto priemonės saugumui ir asmens apsisprendimui ją pirkti;
 4. 3.2.4. užtikrinti, kad į civilinę apyvartą nepatektų taip pat kelių eisme nedalyvautų nesaugios ar vogtos transporto priemonės;
 5. 3.2.5. priimti labiau informuotus, ekonomiškai naudingesnius sprendimus kai carVertical ataskaitos gavėjas renkasi / perka / parduoda / valdo transporto priemonę;
 6. 3.2.6. mažinti ginčų tarp transporto priemonių pardavėjų ir pirkėjų skaičių;
 7. 3.2.7. didinti naudotų transporto priemonių rinkos skaidrumą ir jos dalyvių tarpusavio pasitikėjimą;
 8. 3.2.8. vystyti ir tobulinti mūsų teikiamas paslaugas, duomenų bazę, ataskaitų kokybę, teikti duomenimis grįstą ir tikslią informaciją apie transporto priemonės būklę. 

3.3. Kai kuriuos duomenis apie transporto priemones naudojame tokiais papildomais tikslais: treniruoti dirbtinio intelekto įrankius, analizuoti mums reikšmingą veiklos statistiką, spręsti ir valdyti mūsų veiklai reikšmingus ginčus ir pretenzijas, nustatyti, įgyvendinti ar apginti teisinius reikalavimus bei ginti mūsų bendrovės verslo interesus. Duomenis papildomais tikslais tvarkome remdamiesi mūsų teisėtu interesu vystyti savo veiklą, užtikrinti paslaugų kokybę, išspręsti ginčus (BDAR 6 str. 1 d. f) p.). Tam tikromis aplinkybėmis (pvz., teismo nutarties vykdymo tikslais) galime būti įpareigoti tvarkyti asmens duomenis arba vykdyti teisines prievoles (BDAR 6 str. 1 d. c) p.). 

4. Tvarkomi asmens duomenys

4.1. Rinkdami informaciją apie mus dominančias transporto priemones, mes tvarkome tokių kategorijų duomenis:

 1. 4.1.1. transporto priemonės identifikacija ir transporto priemonės techniniai parametrai: transporto priemonės VIN, valstybinis numeris, registracijos data, modelis, gamybos metai, emisija, ypatingieji parametrai ir įranga;
 2. 4.1.2. transporto priemonės aptarnavimo duomenys ir duomenys apie įvykius: aptarnavimo, įvykių (žalos), importo/ eksporto, naudojimo paskirties įrašai, taip pat ridos, garantijos, draudimo, vagystės, eismo įvykių duomenys;
 3. 4.1.3. finansiniai duomenys apie transporto priemonę: data (kada finansavimas prasidėjo), tipas (lizingas, išperkamoji nuoma ir pan.), finansavimo terminas ir pan;
 4. 4.1.4. kiti duomenys: transporto priemonės nuotraukos, savininkų pasikeitimo duomenys (registracijos pasikeitimo faktas), viešai skelbiama informacija; 
 5. 4.1.5. carVertical ataskaitose  pateikti duomenys: įrašai apie transporto priemones pagal 4.1.1 - 4.1.4 punktus (pasibaigus ataskaitos galiojimo terminui (po 30 dienų nuo įsigijimo) mes neturime galimybės nustatyti, kokie duomenys buvo pateikti konkrečioje ataskaitoje, kai ji buvo įsigyta, o ataskaitoje esančius transporto priemonės duomenis tvarkome taip pat kaip ir kitus transporto priemonių duomenis). 

4.2. Mūsų teikiamos ataskaitos rengiamos naudojant automatizuotą užduoties sprendimą (duomenų agregavimą), pagal ataskaitos užsakovo pateiktą užklausą. Taikome į VIN orientuotą duomenų analizės metodą ir informaciją susiejame su konkrečia transporto priemone pagal jos VIN. Ataskaitoms rengti atrenkame ir sisteminame informaciją apie transporto priemonę, kaip daiktą (turtą) ir nerenkame informacijos apie jos savininkus, valdytojus.

5. Duomenų gavėjai ir duomenų perdavimas

5.1. Apibendrintus transporto priemonės duomenis teikiame juos užsakiusiems asmenims.

5.2. Transporto priemonės duomenis mes galime perduoti duomenų tvarkytojams, kurie mums padeda vykdyti veiklą, kaip antai: debesų prieglobos, duomenų bazės tvarkymo ir pan. Pagrindiniai duomenų tvarkytojai:

 1. 5.2.1. debesų prieglobos paslaugų teikėjai: (i) Amazon Web Services, Inc. Duomenys yra tvarkomi EEE (ii) MongoDB, Inc. Duomenys yra tvarkomi EEE ;
 2. 5.2.2. Duomenų bazių valdytojai: Atlan Pte. Ltd., Duomenys yra tvarkomi EEE.

5.3. Duomenis galime teikti teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją.

5.4. Duomenis taip pat galime perduoti:

 1. 5.4.1. įmonių grupės, kuriai priklausome, įmonėms ar bendriesiems duomenų valdytojams, jei tokių būtų;
 2. 5.4.2. jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų mūsų verslą ar vykdytų su mumis jungtinę veiklą ar bendradarbiautų kita forma, taip pat mūsų įsteigtoms bendrovėms.

5.5. Paprastai asmens duomenis tvarkome ES / EEE teritorijoje, tačiau kai kuriais atvejais jie gali būti perduodami ir už ES / EEE ribų. Asmens duomenys už ES / EEE ribų yra perduodami remiantis:

 1. 5.5.1. duomenų tvarkymo ar teikimo sutartimi, kuri aprašo tokį perdavimą ir apima standartines sutarties sąlygas, taikomas tarptautiniam duomenų perdavimui (norėdami paprašyti kopijos, kreipkitės į mūsų Duomenų apsaugos pareigūną); arba
 2. 5.5.2. Europos Komisijos priimtu sprendimu dėl tinkamumo, reiškiančiu, kad Europos Komisija pripažino valstybę arba sektorių, kurioje yra įsisteigęs ir (ar) vykdo veiklą trečiasis asmuo, kaip užtikrinančią tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį; arba
 3. 5.5.3. specialiu Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimu vykdyti tokį perdavimą.

5.6. carVertical ataskaitos nesusieja transporto priemonės duomenų su konkrečiu asmeniu. Jei kiti ataskaitos gavėjo žinomi duomenys leidžia ataskaitos turinį tiesiogiai susieti su konkrečiu asmeniu, mes laikome, kad tokią tiesioginę sąsają savarankiškai atlieka carVertical ataskaitos gavėjas.

6. Duomenų šaltiniai

6.1. Mes tvarkome duomenis iš įvairių šaltinių, tokių kaip oficialūs transporto priemonių registrai, techninės priežiūros ir transporto priemonių remonto paslaugų teikėjai, autorizuoti servisai, transporto priemonių pardavėjai, draudimo žalų administratoriai, ir viešai internete prieinama informacija.

7. Duomenų saugojimo laikotarpis

7.1. Asmens duomenys bus saugomi tol, kol jie bus reikalingi vienam iš šiame privatumo pranešime nurodytų tikslų.

7.2. Kaip taisyklė, su transporto priemonėmis susiję duomenys saugomi 30 metų nuo dienos kai carVerical gauna transporto priemonės duomenis. Šis duomenų saugojimo laikotarpis atitinka įprastinę transporto priemonės eksploatavimo trukmę.

8. Automatinių duomenų tvarkymo sprendimų taikymas

8.1. Tvarkydami duomenis apie transporto priemones galime taikyti automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamą sprendimą, pavyzdžiui, siekiant analizuoti ar apibendrinti transporto priemonių informaciją, užtikrinti mūsų teikiamų carVertical ataskaitų kokybę, apmokyti mūsų naudojamą dirbtinio intelekto sprendimą.

8.2. Automatizuotas sprendimų priėmimas reiškia asmens duomenų tvarkymą naudojant programinės įrangos kodą ar algoritmą, dirbtinio intelekto sprendimą, kuriam nereikia žmogaus įsikišimo. Reguliariai peržiūrime naudojamus tokių sprendimų priėmimo metodus, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas. Duomenų subjektui prieštaraujant automatizuoto sprendimo pateiktiems rezultatams – juos įvertinta mūsų specialistai.

9. Jūsų teisės

9.1. Jūs turite šias teises:

 1. 9.1.1. teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir gauti informaciją apie jų tvarkymą;
 2. 9.1.2. teisę ištaisyti asmens duomenis, jei jie pasikeitė ar yra netikslūs ar neteisingi. Mesgalime prašyti pateikti įrodymus apie informacijos netikslumą ar klaidingumą;
 3. 9.1.3. teisę ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam), išskyrus atvejus kai privalome juos saugoti arba mūsų interesas juos tvarkyti yra viršesnis;
 4. 9.1.4. teisę apriboti duomenų tvarkymą, tam tikromis, BDAR nustatytomis sąlygomis;
 5. 9.1.5. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai jie tvarkomi siekiant teisėtų interesų;
 6. 9.1.6. teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai jeigu manote, kad Jūsų duomenis tvarkome netinkamai.

9.2. Jei norite pasinaudoti aukščiau išvardytomis teisėmis, galite su mumis susisiekti el. paštu info@carvertical.com arba kreiptis į Duomenų apsaugos pareigūną dpo@carvertical.com

9.3. Jums teikiant prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo mes paprašysime pateikti informaciją apie jūsų tapatybę ir ryšį su konkrečia transporto priemone (pvz., transporto priemonės registracijos dokumentą). Tokia informacija mums reikalinga, nes mes nerenkame duomenų, leidžiančių tiesiogiai nustatyti duomenų subjekto tapatybę. 

9.4. Tam kad geriau suprastume Jūsų prašymą, galime paprašyti Jus užpildyti atitinkamą prašymo formą, paprašyti Jūsų pateikti pažangiuoju ar kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą arba atsiųsti prašymą paštu. 

9.5. Mes galime atsisakyti įgyvendinti Jūsų teises, pavyzdžiui, teikti, taisyti ar ištrinti Jūsų prašomus duomenis, kai Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti BDAR nuostatos, nustatę, kad mūsų ar trečiųjų šalių teisėtas interesas yra viršesnis, nei galimas duomenų tvarkymo poveikis Jūsų teisių apsaugai ar kai negalime nustatyti Jūsų tapatybės, o jos nustatymas Jūsų prašymo įgyvendinimui yra būtinas. 

9.6. Mes paprastai neprašome jokio mokesčio už naudojimąsi Jūsų teisėmis. Tačiau teisės aktai mums leidžia imti pagrįsto dydžio mokestį arba atsisakyti vykdyti Jūsų prašymą, jei jis akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis.

9.7. Gavę Jūsų prašymą, mes ne vėliau kaip per 1 mėnesį  nuo kreipimosi, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

9.8. Jei asmens duomenys yra ištrinami, mes galime saugoti informacijos kopijas, būtinas siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis susitarimų. 

10. Susisiekite su mumis

10.1. Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite elektroniniu paštu info@carvertical.com, kreipiantis į Duomenų apsaugos pareigūną dpo@carvertical.com arba registruotu paštu UAB „CV Group“, Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius ar telefonu +370 68903070.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024/02/06