Teenusetingimused

1. Üldsätted

1.1. Need reeglid (edaspidi Reeglid) sätestavad protseduuri Carvertical.com (edaspidi carvertical.com) veebilehe kasutamiseks ja Carvertical.com-i kasutajate õigused, kohustused ning vastutuse ja muud reeglid.

1.2. Carvertical.com-i haldab ja administreerib cV Group, UAB, registreerimisnumbriga 303134915, aadressiga: Ukmergės 315B, LT-06306 Vilnius (edaspidi Teenusepakkuja).

1.3. Carvertical.com-i kasutajatele on tagatud võimalus saada sõiduki ajaloo andmeid sisaldav aruanne (edaspidi Aruanne), ja kasutada vastavalt nendes reeglites sätestatud protseduurile Carvertical.com veebilehel pakutavaid teisi teenuseid. Carvertical.com-i kasutaja on isik, kes on tellinud Aruande või, kes kasutab Carvertical.com-i muul viisil (edaspidi Kasutaja). Vastavalt nendele reeglitele hõlmavad teenused (edaspidi Teenused) kõiki ja mistahes toiminguid, mida kasutaja teostab Carvertical.com veebilehel, kaasa arvatud, kuid mitte piiratud, aruannete tellimine ja esitamine, avaldatud teabe lugemine, küsimuste esitamine, saatmine ja saamine, mistahes tüüpi teavet ja/või andmeid (edaspidi Teenused). Mõned Carvertical.com-is saadaval olevad teenused on Kasutajale tasulised (edaspidi Tasulised teenused). Tasuliste teenuste nõuded ja tingimused edastatakse enne Tasulise teenuse tellimist. Mistahes viide „Teenused“ viitab siinkohal kõikidele Teenustele, sealhulgas Tasulistele teenustele ja mistahes viide „Tasulised teenused“, viitab ainult sellistele teenustele, mille eest Kasutaja maksab meile tasu.

1.4. Carvertical.com-i kasutades väljendab Kasutaja oma nõusolekut nende reeglitega ja nõustub enda nendega sidumisega igal viisil ja vormis. Isikutel, kes ei nõustu mingite siinsetes reeglites sätestatud nõuete ja tingimustega, puudub õigus Carvertical.com-i kasutamiseks.

1.5. Teenusepakkujal on õigus ühepoolselt muuta Carvertical.com-is pakutavaid Teenuseid ja nende hindasid, nagu ka mistahes nende Reeglite sätteid. Jätkates Carvertical.com-i kasutamist pärast selliste muudatuste, redigeerimise või täienduste tegemist, väljendab Kasutaja oma nõusolekut nende muudatustega.

2. Nõuded ja tingimused Carvertical.com-i veebilehel pakutavate Teenuste kasutamiseks

2.1. Carvertical.com pakub oma kasutajatele võimalust saada kahte tüüpi Aruandeid: tasuta esmane aruanne ja ulatuslik tasuline aruanne.

2.2. Aruannet võib kasutada ainult informatiivseks otstarbeks ja seda ei saa käsitleda usaldusväärse tööriistana sõiduki seisundi hindamiseks.

2.3. Mistahes ega kõiki aruannetes või veebilehel toodud viiteid, ei või käsitleda, kui nõuet või soovitust aruandes näidatud sõiduki ostmiseks.

2.4. Aruande eest makstud raha ei tagastata, kui lõpliku (tasulise) Aruande sisu kattub esmase (tasuta) Aruande sisuga.

3. Tasulised teenused

3.1. Carvertical.com veebilehel pakutavate teenuste eest tuleb maksta pangakaardiga. Tasulisi teenuseid võidakse osutada Kasutajale alles pärast seda, kui Kasutaja on nende eest maksnud järgides Carvertical.com veebilehel sätestatud protseduuri.

3.2. Carvertical.com-i kasutajad saavad tellida määratud tasu eest sõiduki ulatusliku ajaloo.

3.3. Teenusepakkujal on õigus ennetavate hooldusprotsesside käigus piirata või katkestada Teenuste pakkumine määramata ajavahemikuks.

4. Reeglite rikkumise tagajärjed

4.1. Aruannet tellides ja seda kasutades on Kasutaja kohustatud end nende reeglitega siduma. Sõltuvalt rikkumise olemusest, on Teenusepakkujal õigus piirata kasutaja ligipääsu Carvertical.com-is pakutavatele teenustele.

4.2. Teenusepakkuja jätab endale õiguse lõpetada, igal ajal ja ilma ette teatamata, Kasutaja õiguse pääseda ligi Carvertical.com-le või Carvertical.com-is pakutavatele teenustele, kui ta on rikkunud neid reegleid või õiguslikke regulatsioone. Kasutajat teavitatakse kõikidest nende reeglite rikkumise tagajärjel kehtestatud sanktsioonidest registreerumise ajal näidatud e-posti teel.

5. Vastutuse piirang

5.1. Teenusepakkuja on vastutav ainult Aruandes sisalduva teabe tehnilise postitamise eest Carvertical.com veebilehel, kui Aruanne vastab kõikidele Reeglites sätestatud nõuetele ja selle veebilehe andmebaasi tehnilise toe eest.

5.2. Teenusepakkuja ei vastuta Aruandes esitatud ebaõige teabe või selle sisu eest. Teenusepakkuja ei vastuta Kasutajale või kolmandale osapoolele tekkinud kahjude eest, mis on tekkinud seoses Aruande kasutamisega.

5.3. Teenusepakkuja ei vastuta tõrgete või katkestuste eest Carvertical.com-i või selle andmebaaside toimimises, mis on tingitud Teenusepakkuja kontrollile mitte alluvatest põhjustest.

5.4. Kasutaja vastutab salasõna õige kasutuse eest. Teenusepakkuja ei vastuta kasutajale tekkinud kahjude eest, mis on tingitud selle teabe kasutamisest kolmandate isikute poolt.

6. Isikuandmete töötlemise reeglid on sätestatud Carvertical.com-i privaatsuspõhimõtetes

7. Intellektuaalse omandi õigused

7.1. Teenusepakkuja on kõikide Carvertical.com-i sisu õiguste omanik ja omab ainuõigust nende kasutamiseks. Kõik tooted või teenuse kaubamärgid, disainid, nimed, logod ja muud Carvertical.com-is kasutatud elemendid on Teenusepakkuja omand või Teenusepakkujale litsenseeritud.

7.2. Carvertical.com-i sisu või disaini mistahes töötlemine, kopeerimine ja/või muul viisil kasutamine kolmandate isikute poolt ilma Teenusepakkuja kirjaliku nõusolekuta ja/või nende Reeglitega sidumata, kujutab endast autori- ja muude õiguste rikkumist, ning selle eest karistatakse vastavalt Leedu vabariigi seadustele.

8. Rakenduv seadus ja vaidluste lahendamine

8.1. Carvertical.com-i veebilehe tegevus allub Leedu vabariigi seadustele. Kõik sellest tõusetuvad või Carvertical.com veebilehe tegevustega seotud vaidlused tuleb lahendada läbirääkimiste teel ja juhul, kui see ei õnnestu, siis tuleb vaidlus lahendada Leedu vabariigi pädevas kohtus.

8.2. Kõik vaidlused, mis tõusetuvad Teenusepakkuja ja ettevõtjate vahel, tuleb lahendada Teenusepakkuja asukohajärgses kohtus.

8.3. Mittekorporatiivne Kasutaja peab esmalt esitama oma Carvertical.com-i tegevuste või teenustega seotud nõude või kaebuse Teenusepakkujale kirjalikus vormis oma kaebust põhjendades. Palun saatke kirjad aadressile: info@carvertical.com. Kui Kasutaja ei ole rahul Teenusepakkuja vastusega, siis võib Kasutaja pöörduda riigi Tarbijakaitseametisse, veebilehe aadressiga: www.vvtat.lt, või täita avalduse Tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise platvormil, aadressil: http://ec.europa.eu/odr/. Õiguslikud vaidlused tuleb lahendada seadusega ettenähtud viisil.

9. Küpsiste põhimõtted on sätestatud Carvertical.com-i privaatsuspõhimõtetes

10. Teave turvameetmete kohta

10.1. Teenusepakkuja peab Kasutajate isikuandmeid töödeldes rakendama kohaseid organisatsioonilisi ja tehnilisi turvameetmeid, mis aitavad kaitsta isikuandmeid soovimatu või ebaseadusliku hävitamise, kaotamise, muutmise, volitamata avalikustamise või muu ebaseadusliku töötlemise eest. Teenusepakkuja tegevuste sihiks turvalisuse tagamisel on, kõige muu hulgas, meeskonna, teabe, IT-infrastruktuuri, sise- ja avaliku võrgustiku, büroohoonete ja riistvara kaitsmine.

10.2. Teenusepakkuja tuletab Kasutajale meelde, et tema ise on vastutav oma sisselogimise andmete kaitsmise eest. Teenusepakkuja palub Kasutajal olla eriti hoolas oma sisselogimise andmeid kasutades ja hoides. Kasutaja peab sessiooni lõppedes logima veebilehitsejast välja, et vältida mistahes volitamata ligipääsu Kasutaja e-postile või isikuandmetele. seda eriti juhtudel, kui Kasutaja kasutab üldkastutatavat arvutit (nt internetikohvikus või raamatukogus).

10.3. Teenusepakkuja peab tegema kõik, mis tema võimuses, et kaitsta Teenusepakkuja poolt töödeldavaid Kasutaja andmeid, kuid võttes arvesse asjaolu, et Kasutaja teave saadetakse interneti kaudu, hoiatab Teenusepakkuja, et Teenusepakkuja ei saa, ega suuda tagada Kasutaja poolt saadetud teabe täielikku turvalisust, see puudutab ka Kasutaja isikuandmeid.

11. Lõppsätted

11.1. Need reeglid muutuvad siduvaks hetkest, mil Kasutaja kinnitab, et ta on nende reeglitega nõus ja need jäävad jõusse senikauaks, kuni kestab Kasutaja ja Teenusepakkuja vaheline suhe.

11.2. Teenusepakkujal on õigus neid reegleid ühepoolselt täiendada. Kõik nende reeglite täiendused muutuvad siduvaks hetkest, kui need avaldatakse Carvertical.com veebilehel.

11.3. Pärast seda, kui mistahes nende Reeglite täiendused muutuvad siduvaks, peab Kasutaja kinnitama, et ta on nende täiendustega tutvunud ja on nendega täielikult nõus, jätkates Carvertical.com veebilehe kasutamist. Teenused, mis on tellitud enne Carvertical.com-i Reeglite täiendamist tuleb osutada viisil ja vastavuses ajapiiridega, mis olid sätestatud sellel ajahetkel kehtinud Reeglites.