carVertical

Veebilehe kasutamise ja teenuste osutamise eeskiri

1. Üldsätted

1.1. Need tingimused (edaspidi – Eeskiri) sätestavad Carvertical.com veebilehe (edaspidi – Carvertical.com) ja Carvertical.com-i pakutavate teenuste kasutamise tingimused ja korra.

1.2. Carvertical.com töötleb ja haldab cV Group UAB, registrikood 303134915, aadress Aukštaičių tn 7, Vilnius, Leedu Vabariik (edaspidi – Carvertical).

1.3. Kasutaja nõustub Eeskirjaga ja kohustub seda järgima, kasutades mis tahes viisil ja vormis veebilehte Carvertical.com. Isikud, kes ei nõustu vähemalt ühe Eeskirja tingimusega, ei oma õigust kasutada veebilehel Carvertical.com pakutavaid teenuseid.

2. Mõisted

2.1. Selles Eeskirjas suure tähega kasutatavad mõisted omavad käesolevas punktis nimetatud tähendusi.

2.1.1. Aruanne – aruanne, mille saavad tellida Kasutajad veebilehel Carvertical.com ja mis sisaldab erinevat liiki teavet transpordivahendi ajaloo kohta.

2.1.2. Kommertskasutaja – füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab Teenuseid ärilistel, kaubanduslikel, käsitöölistel või kutselistel eesmärkidel (va tarbimiseesmärkidel) või kahesuguse kasutuse eesmärgil, st tarbimise ja ärilistel eesmärkidel, kuid võttes arvesse Teenustega seotud asjaolusid, domineerivad ärilised eesmärgid.

2.1.3. Krediidid – Kasutaja Kontole kantud krediidid, mille Kasutaja ostab ja mida saab vahetada Aruande vastu. Üks Krediit vahetatakse ühe Aruande vastu.

2.1.4. Kasutaja – isik, kes on tellinud Aruande või ükskõik mil muul viisil kasutab Carvertical.com veebilehte, sealhulgas Kasutajad ja Ärikasutajad.

2.1.5. Konto – Kasutaja konto veebilehel Carvertical.com, mille Kasutaja loob selleks, et kasutada osasid Teenuseid.

2.1.6. Teenused – Carvertical.com poolt Kasutajale tasu eest pakutavad teenused, sealhulgas, kuid mitte ainult, Aruannete või Krediitide tellimine ja esitamine.

2.1.7. Esialgne aruanne – pärast sõiduki VIN-koodi sisestamist annab Carvertical.com teavet selle kohta, milliseid üksusi (andmete kategooriaid) kontrollitakse ja Aruandesse lisatakse.

2.1.8. Kasutaja – füüsiline isik, kes kasutab Teenuseid äriliste, kaubanduslike, käsitööliste või kutseliste eesmärkidega mitte seotud eesmärkidel (tarbimiseesmärkidel) või kahesuguse kasutuse eesmärgil, st tarbimise ja ärilistel eesmärkidel, kuid võttes arvesse Teenustega seotud asjaolusid, ei domineeri ärilised eesmärgid.

2.1.9. VIN kood – unikaalne 17 sümbolist koosnev kombinatsioon, mille tootja annab igale tehasest väljuvale transpordivahendile (inglise k Vehicle Identification Number).

2.1.10. Kolmandate osapoolte veebilehed – sõltumatud kolmandate isikute veebilehed, mis ei ole seotud Carverticaliga.

3. Konto

3.1. Teenuste osa kasutamiseks, näiteks Lisakrediidi haldamiseks peab Kasutaja looma konto. Konto saab Kasutaja luua:

3.1.1. sisestades oma e-posti aadressi ja soovitud salasõna. Selle meetodi valimisel peab Kasutaja Konto aktiveerima, klõpsates lingile e-kirjas, mille Carvertical saadab Konto registreerimisel antud e-posti aadressile või

3.1.2. sisestades oma e-posti aadressi, kui ostab Krediiti või Aruande Carvertical.com-i sisestatud VIN-koodile. Selle meetodi valimisel loob Kasutaja salasõna, klõpsates lingile e-kirjas, mille Carvertical saadab Krediidi ostmise ajal antud e-posti aadressile või

3.1.3. kasutades kolmandate osapoolte, st Facebook, Google ja Apple, kontosid ja andes Carverticalile ligipääsu nende kolmandate isikute kontode andmetele.

3.2. Kasutaja vastutab Konto sisselogimise andmete konfidentsiaalsuse säilitamise eest ja mis tahes tegevuste eest, mida kolmandad isikud on Kasutaja nimel Kontol teinud, kuna Kasutaja ei ole taganud nende sisselogimise andmete konfidentsiaalsust. Kasutaja kohustub koheselt teavitama Carverticali e-posti aadressil info@carvertical.com sisselogimise andmete kadumisest, volitamata kasutamisest või muust nende andmete turvalisuse või konfidentsiaalsuse rikkumisest.

3.3. Juhul, kui Kasutaja ei soovi enam Kontot kasutada, on tal õigus see igal ajal kustutada, saates Carverticalile kirjaliku teate e-posti aadressil info@carvertical.com või kasutades Konto seadeid.

4. Aruanne

4.1. Carvertical.com-i kasutajad võivad osta tasu eest Krediite, mille nad võivad vahetada Aruande vastu või sisestada VIN-koodi veebilehel Carvertical.com ja saada Aruande konkreetse VIN-koodi järgi (sel juhul vahetatakse Kasutaja ostetud Krediit automaatselt konkreetse VIN-koodi all oleva Aruande vastu). Krediidid võetakse Kasutaja Kontol arvele mitte hiljem kui 60 minuti jooksul alates makse laekumisest käesolevas Eeskirjas sätestatud korras (või kui Krediidid on tellinud Kommertskasutaja, siis alates makse laekumist käesolevas Eeskirjas sätestatud korras või selliste tähtaegadega, mis on kokku lepitud Carverticali ja Kommertskasutaja eraldi sõlmitud kokkuleppes).

4.2. Krediidihinnad muutuvad pidevalt turuuudiste, eripakkumiste, valuutakõikumiste ja muude asjade tõttu, kuid Krediidi ja muude Teenuste jooksvad hinnad leiate alati veebilehelt Carvertical.com. Aknas, kus valite Krediidi makseviisi, näete alati tellimuse esitamise hetkel kehtinud lõplikku Krediidi hinda.

4.3. Kasutaja poolt ostetud krediidid kehtivad 6 kuud alates nende omandamise hetkest. Selle tähtaja möödumisel Kasutaja Krediidid enam ei kehti, need kustutatakse Kontolt ja Kasutaja ei saa neid enam Aruande vastu vahetada.

4.4. Lisades veebilehele Carvertical.com sõiduki VIN-koodi, võib Kasutaja tutvuda esialgse aruandega, mis näitab, millist teavet kontrollitakse ja kui sellega seotud kirjeid leitakse, lisatakse see Aruandesse. Aruanne ei pruugi sisaldada kirjeid mõne Esialgses aruandes loetletud üksuse (andmekategooria) kohta, mis omakorda tähendab, et Carverticali allikad ei leidnud konkreetse andmekategooria või mitme andmekategooria jaoks seotud kirjeid.

4.5. Mitte hiljem kui 5 minuti jooksul alates Krediidi Kasutaja Kontolt mahaarvamise hetkest (või kui Aruande on tellinud Kommertskasutaja, siis alates Kasutaja Kontolt Krediidi mahaarvamise hetkest või selliste tähtaegadega, mis on kokku lepitud Carverticali ja Kommertskasutaja eraldi sõlmitud kokkuleppes), lisatakse Aruanne Kasutaja Kontole, Kasutajale edastatakse tema Kontol nimetatud e-posti aadressil e-kiri koos viitega Aruandele.

4.6. Aruanne esitatakse Kasutajale veebibrauseris piiratud aja jooksul vastavalt käesoleva Eeskirja punktile 4.7 ning sellele pääseb ligi Konto või aktiivse lingi kaudu. Carvertical.com võimaldab salvestada Aruannet Kasutaja seadmes olevale püsikandjale PDF-vormingus.

4.7. Aruanne on Kasutajale veebibrauseris kättesaadav 30 kalendripäeva jooksul alates Aruande üleslaadimisest Kasutaja kontole. Käesolevas Eeskirja punktis nimetatud tähtaja möödumisel ei ole Aruanne Kasutajale enam kättesaadav ja tal ei ole võimalik seda PDF-vormingus salvestada ning konkreetse sõiduki andmete uuesti kättesaamiseks peab Kasutaja tellima uue Aruande.

4.8. Carvertical püüab esitada Aruandes võimalikult täpset ja põhjalikku teavet. Selleks, et esitada Aruanne, kogutakse teavet erinevatest avalikest andmebaasidest ja muudest allikatest, mille sisu, samuti täpsust, asjakohasust ja täielikkust ei saa Carvertical kuidagi mõjutada, st Carvertical lihtsalt edastab selle koondatud teabe Kasutajale Aruande kujul. Sellest lähtuvalt ostes aruande, kinnitab Kasutaja, et mõistab ja nõustub sellega, et:

4.8.1. Carvertical ei garanteeri ega taga kohaldatavate õigusaktidega lubatud maksimaalses ulatuses, et Aruandes sisalduv teave on täpne, ajakohane ja põhjalik;

4.8.2. Mõnes jurisdiktsioonis ei pruugi osa või kogu selles Aruandes esitatud teave olla Carverticalile kättesaadav, isegi kui see on teistele kolmandatele isikutele kättesaadav. Vastavalt on võimalik ka vastupidine variant, kui teatud jurisdiktsioonis on osa või kogu selles Aruandes esitatud teave Carverticalile kättesaadav, kuid see ei ole kättesaadav teistele kolmandatele isikutele.

4.8.3. Kasutaja võtab täieliku vastutuse oma otsuste eest, nagu sõiduki ostmine või ostmisest keeldumine, tuginedes Aruandes esitatud teabele. Aruandes esitatud teabe suhtes kahtluse tekkimise korral peaks Kasutaja seda kontrollima asjaomaste pädevate asutuste käest. Carvertical soovitab selline kontroll teha igal juhul enne Aruande alusel otsuse tegemist, näiteks sõiduki ostmist;

4.8.4. Ühtegi Aruannetes või veebilehel sisalduvat nõuannet ega teavet ei saa tõlgendada pakkumisena, nõudena või soovitusena osta, rentida või muul viisil omandada õigusi Aruandes nimetatud transpordivahendi suhtes.

4.9. Carvertical ei keela ega julgusta Kasutajaid avaldama, avalikustama või muul viisil kasutama Aruannet, kui see on seotud Kasutaja sooviga hinnata transpordivahendit või esitada selle kohta hinnangut kolmandatele isikutele, et põhjendada asjaomaste sõidukite omadusi ja töökindlust. Kasutajal on aga keelatud Aruannet edasi müüa või muul viisil vahetult äritegevuses kasutada, kui Aruanne ise või selle osa on äritehingu või äritegevuse objektiks.

5. Kasutaja õigused

5.1. Kasutaja kohustub:

5.1.1. mitte kasutama automaatseadmeid, programme, algoritme või metoodikaid ega muid sarnaseid või samaväärseid käsitsi protsesse, et pääseda ligi, omandada, kopeerida või jälgida ükskõik millist Carvertical.com osa või mis taastaksid või hiiliksid mööda mis tahes Carvertical.com navigeerimisstruktuurist või Carvertical.com või selle mis tahes sisu esitamist, et saada või hankida ükskõik millist materjali või teavet, mida ei ole eraldi tehtud Kasutajale ligipääsetavaks veebilehel Carvertical.com;

5.1.2. mitte üritama saada mitteautoriseeritud ligipääsu ükskõik millisele Carvertical.com osale või funktsioonidele, või süsteemidele või võrkudele, mis on seotud Carvertical.com-iga, murdes ebaseaduslikult sisse (inglise k hacking), kogudes salasõnu (inglise k password mining) või muude ebaseaduslike vahendite kaudu;

5.1.3. mitte võtma tarvitusele meetmeid, mis ebamõistlikult või ebaproportsionaalselt koormaksid Carvertical.com-i infrastruktuuri või süsteeme või võrke seoses veebilehega Carvertical.com;

5.1.4. mitte kasutama ühtegi seadet, tarkvara ega sooritama muid toiminguid, mis häiriksid või oleksid mõeldud häirima veebilehe Carvertical.com nõuetekohast tööd või mis tahes toimingut, mida Carvertical.com teeb, või mis tahes muud isikut, kes kasutab veebilehte Carvertical.com;

5.1.5. mitte kasutama veebilehte Carvertical.com või selle sisu eesmärkidel, mis on ebaseaduslikud või käesoleva Eeskirjaga vastuolus, ega õhutama mis tahes ebaseaduslikku või muud tegevust, mis rikub Carverticali või teiste õigusi;

5.1.6. kasutades Carvertical.com, Teenuseid või tasudes nende eest, järgima neid Eeskirju ja neile kohandatavaid õigusakte.

6. Teenused

6.1. Carverticali ja Kasutaja vaheline Teenuste osutamise leping loetakse sõlmituks alates makse laekumist käesolevas Eeskirjas sätestatud korras (või kui Teenused on tellinud Kommertskasutaja, siis alates makse laekumist käesolevas Eeskirjas sätestatud korras või sellises korras, mis on sätestatud Carverticali ja Kommertskasutaja eraldi sõlmitud kokkuleppes).

6.2. Kasutajad tasuvad osutatavate Teenuste eest Carvertical.com-ile Kasutaja valikul kas krediit- või deebetkaartidega, pangaülekandega, PayPali või krüptovaluutaga. Teenuseid osutatakse Kasutajale alles pärast seda, kui Kasutaja on tasunud Carvertical.com-ile nende eest vastavalt käesolevas Eeskirjas sätestatud korras. Samal ajal osutatakse Kommertskasutajale Teenuseid pärast seda, kui Kommertskasutaja on nende eest tasunud käesolevas Eeskirjas ja Carvertical.com sätestatud korras või tähtaegade jooksul, mis on kokku lepitud Carverticali ja Kommertskasutaja eraldi sõlmitud kokkuleppes, kui see on olemas.

6.3. Kui Kasutaja arveldab Teenuste eest krüptovaluutas, siis vastutab ta ainuisikuliselt selle eest, et selline arveldus vastaks sellise Kasutaja kohtualluvuse õigusaktide nõuetele ning Carvertical ei võta endale õigusaktidega lubatud maksimaalses ulatuses vastutust sellise arvelduse turvalisuse eest.

6.4. Carverticalil on õigus korraldada turunduskampaaniaid, mille käigus võidakse Kasutajatele anda Teenuste sooduskoode. Carverticalil on õigus määrata kindlaks konkreetse sooduskoodi kohaldamise tingimused, sealhulgas, kuid mitte ainult, sooduskoodi kehtivusaja, Teenuste tüübid, millele see kood kehtib ja muud piirangud. Kasutaja, soovides kasutada saadud sooduskoodi Teenuste jaoks, peab sisestama selle aknasse, milles Kasutaja valib Teenuste eest tasumise viisi. Kui sooduskood jäetakse Eeskirja käesolevas punktis kirjeldatud viisil sisestamata, siis Kasutaja tellitud Teenustele soodustust ei rakendata.

6.5. Erinevate turgude majanduslikest teguritest tulenevalt jätab Carvertical.com endale õiguse kohaldada Teenuste eest igas riigis erinevat hinda.

6.6. Käibemaksu (KM) mõistes loetakse Teenused elektrooniliste vahenditega osutatud teenusteks, seetõttu juhindub Carvertical Kasutajatele osutatud Teenuste osutamise koha kindlaks määramisel Nõukogu 28. novembri 2006 direktiivist 2006/112/EÜ ühise käibemaksusüsteemi kohta, Nõukogu 7. oktoobri 2013 rakendusmäärusest (EL) nr 1042/2013 ja Leedu Vabariigi käibemaksuseaduse artikli 13 lõike 2 punktist 15 ning kohaldab Teenustele Kasutaja elukohas kehtivat käibemaksumäära. Carvertical kasutab Kasutaja elukoha määramisel tehnoloogilisi, side- ja muid objektiivselt kättesaadavaid vahendeid, mis lubavad Kasutaja asukoha kindlaks määrata. Kui esinevad lahknevused ülaltoodud meetmete rakendamisel saadud andmetes, siis tugineb Carvertical ka Kasutaja esitatud andmetele, mille õigsust kinnitab ja nende usaldusväärsuse eest vastutab Kasutaja ise. Teenuste osutamisel Kommertskasutajatele rakendab Carvertical käibemaksu eesmärgil Leedu Vabariigi käibemaksuseaduses sätestatud Teenuste osutamise koha määramise üldreegleid.

6.7 Kui kasutaja ostab teenuseid, võib ta Carverticalis avatud kontole käibemaksuga arve saada. Arve võidakse saata e-postiga või saab selle alla laadida aadressilt Carvertical.com.

7. Tarbijakaitse

7.1. Juhul, kui Kasutaja tellib Teenused (näiteks Krediidi soetamise), siis on Kasutajal õigus taganeda lepingust põhjust avaldamata 14 päeva jooksul, teatades sellest Carverticalile e-posti teel aadressil info@carvertical.com, välja arvatud käesoleva Eeskirja punktis 7.2. sätestatud erandid. Kasutaja esitab käesolevas punktis nimetatud Teenuste osutamisest keeldumise teate eelnimetatud e-posti aadressile vabas vormis, märkides ära vastava Teenuse tellimuse numbri, kuupäeva, oma kontaktandmed ja konkreetsest Teenusest loobumise soovi. Müüja on kohustatud viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul päevast, mil ta sai Kasutajalt teate lepingust loobumise kohta, tagastama Kasutajale kõik tema poolt tasutud summad.

7.2. Juhul, kui Kasutaja soovib vahetada Krediidid Aruande vastu, siis kinnitab ja nõustub Kasutaja enne Krediitide Aruande vastu vahetamist selgesõnaliselt, et kuna Aruanne on digitaalne sisu, mis edastatakse Kasutajale sisuliselt kohe, kaotab Kasutaja õiguse loobuda digitaalse sisu Teenuslepingust neljateistkümne päeva jooksul. Juhul, kui Kasutaja soetab Krediidipaketi, st soetab ühe ostuga rohkem kui ühe Krediidi, siis arvestades Krediidipaketi komplektsust (näiteks rakendatakse Krediidipakettidele soodustusi, võrreldes ühe Krediidipaketi soetamisega) ja kui Kasutaja kasutab vastavast Krediidipaketist ära kasvõi ühe Krediidi, siis kaotab Kasutaja õiguse taganeda digitaalse sisu Teenuslepingust kogu Krediidipaketi ulatuses.

8. Isikuandmete kaitse

8.1. Teave Kasutajate isikuandmete töötlemise kohta on esitatud Carvertical.com privaatsuspoliitikas. Kinnitades, et ta on selle Eeskirjaga tutvunud, kinnitab Kasutaja ka seda, et ta on tutvunud Carvertical.com privaatsuspoliitikaga, mille viide on esitatud Eeskirja käesolevas punktis.

9. Teenuste muutmine või lõpetamine

9.1. Carvertical jätab endale õiguse ühepoolselt muuta Carvertical.com-i pakutavaid Teenuseid ja nende maksustamist ning muid Eeskirja sätteid. Kui muudatused mõjutavad negatiivselt (näiteks piiravad) Kasutajate õigusi, siis teeme muudatusi ainult juhul, kui meil on selleks piisav alus, näiteks kui muutuvad vastavate õigusaktide sätted või kui restruktureerime või korrigeerime oma tegevusmudelit. Muudatustest teavitatakse Kasutajaid ette Kontol märgitud e-posti aadressil mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 5 kalendripäeva ette. Kui Kasutaja jätkab pärast Eeskirja muutmist, parandamist või täiendamist ning sellest Eeskirja käesolevas punktis sätestatud korras Kasutaja teavitamist Carvertical.com kasutamist, siis tähendab see, et Kasutaja on nõus Eeskirja muudatustega. Carvertical kinnitab, et muudatused ei mõjuta ühelgi juhul ebasoodsalt Kasutajate juba täidetud või pooleliolevate Teenustega seotud õigusi.

9.2. Samuti on Carverticalil õigus igal ajal piirata või lõpetada Kasutaja juurdepääs Carvertical.com-ile ja/või Teenustele, kui Kasutaja rikub käesoleva Eeskirja tingimusi ja/või kehtivate õigusaktide nõudeid. Kui Kasutajal, kes rikub käesoleva Eeskirja ja/või kehtivate õigusaktide nõudeid, on Konto olemas, siis teavitatakse teda Kasutaja juurdepääsu piiramisest või lõpetamisest Kontol märgitud e-posti aadressil. Kui Carvertical piirab või lõpetab Kasutaja juurdepääsu Carvertical.com-ile ja/või Teenustele, siis ei ole sellel Kasutajal õigust edaspidi Carvertical.com-i ja/või Teenuseid kasutada, näiteks luues endale uue Konto.

9.3. Carvertical jätab endale õiguse piirata ajutiselt Carvertical.com-i tegevust, et teha Carvertical.com-i tehnilist hooldust või täita sellega seotud tehnilisi funktsioone, teavitades sellest Kasutajaid Kontol märgitud e-posti aadressil ette mõistliku aja jooksul. Kiireloomulise vajaduse korral jätab Carvertical.com endale õiguse piirata ajutiselt oma tegevust ka ilma Kasutajaid teavitamata tingimusel, et sellised piirangud ei mõjuta mingil juhul ebasoodsalt Kasutaja õigusi juba osutatud või osutatavate Teenuste puhul.

9.4. Samuti teavitab Carvertical, et Carvertical.com tegevust võivad ajutiselt piirata vääramatu jõuga seotud asjaolud (force majeure). Sel juhul teavitab Carvertical Kasutajaid viivitamatult vääramatu jõu (force majeure) asjaolude olemasolust, kuid Carvertical ei vastuta Carvertical.com-i häirete eest, mis on tingitud vääramatu jõu (force majeure) asjaoludest.

10. Vastutus

10.1. Kasutaja nõustub ja kohustub kaitsma, hüvitama kahju ja kaitsma Carverticali, Carverticali sidusettevõtteid, teenusepakkujaid ja Carverticali esindajaid, juhte, volitatud ametnikke, töötajaid või konsultante mis tahes ja kõigi kaotuste, kahjude, nõuete ja/või kulude eest, mis on saadud i) Kasutaja käesoleva Eeskirja rikkumise, ii) Kasutaja mis tahes Kasutajale kohaldatavate õigusaktide nõuete rikkumise ja iii) Kasutaja otsuste tõttu, mis põhinevad Aruandes esitatud teabel.

10.2. Carvertical ei vastuta kohaldatavate õigusaktidega lubatud maksimaalses ulatuses mis tahes Kasutajate kaotuste või kahjude eest, välja arvatud vastutus kaotuste (kahjude) eest:

10.2.1. mis on põhjustatud Kasutaja surma, tervisekahjustuse või mittevaralise kahju tõttu,

10.2.2. mis on tekitatud Kasutaja varale ja

10.2.3. mis on toime pandud Carverticali tahtluse või suure hooletuse tõttu.

10.3. Carvertical.com vastutab ainult Aruandes avaldatud teabe tehnilise paigutuse eest veebilehel Carvertical.com, eeldusel, et Aruanne vastab kõigile Eeskirja nõuetele, ja Carvertical.com andmebaasi tehnilise toe eest. Carvertical ei vastuta õigusaktidega maksimaalses lubatud ulatuses Aruandes esitatud teabe tegelikkusele mittevastavuse ja selle sisu eest.

10.4. Carvertical.com veebilehel võib olla viiteid Kolmandate osapoolte veebilehtedele. Need lingid on esitatud ainult Carvertical.com-i Kasutajate mugavuse huvides. Selliseid linke, nagu ka Kolmandate isikute veebilehti, Carvertical ei kontrolli ega ole vastutav Kolmandate isikute veebilehtede sisu eest, sealhulgas sellistel veebilehtedel avaldatud teabe või materjali eest.

11. Intellektuaalse omandige seotud õigused

11.1. Carvertical.com, sellel olevad materjalid, kood, kujundus, Carvertical.com domeeninimi, kõik autoriõigused, kaubamärgid, andmebaasid, nimed ja muu intellektuaalomand või muu Carvertical.com-iga seotud ja/või sellel veebilehel oleva materjaliga seotud omand kuulub täielikult Carverticalile või Carvertical kasutab seda seaduslikul alusel, välja arvatud Carverticali partnerite või tarnijatega seotud intellektuaalomandi (kaubamärgid, logod jne) objektid, ning on kaitstud riiklike ja rahvusvaheliste intellektuaalomandi seaduste ja teiste õigusaktidega.

11.2. Ilma Carverticali selgesõnalise loata ei ole Kasutajal õigust üheski vormis ja ühegi vahendiga kopeerida, fikseerida, ükskõik mil viisil või kujul reprodutseerida, tarnida, avaldada, edastada, müüa, töödelda, kuvada, litsentsida, muuta, uuesti avaldada, redigeerida, edastada, retransleerida või muul viisil avaldada, avalikult kuvada või demonstreerida, kohandada, levitada või kasutada veebilehel Carvertical.com olevat materjali või selle koodi või mis tahes osa, samuti luua selle põhjal tuletatud teoseid.

12. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

12.1. Veebilehe Carvertical.com tegevust reguleerivad Leedu Vabariigi õigusaktid ja Eeskiri. Veebilehe Carvertical.com kasutamise, Teenuste või nendega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kui kokkulepet saavutada ei õnnestu, siis pädevas kohtus vastavalt õigusaktide sätetele.

12.2. Vaidlused, mis on tekkinud Carverticali ja Kommertskasutajate vahel, lahendatakse Carvertical asukohas olevas kohalikus kohtus.

12.3. Kasutaja, kes usub, et Carvertical on rikkunud tema õigusi või õigustatud huve seoses Carvertical.com pakutavate Teenustega, peab esmalt esitama Carverticalile kirjaliku kaebuse ja oma nõuded. Sellised kirjad palume edastada e-posti aadressil info@carvertical.com. Kui te ei nõustu Carverticali vastusega, võib Kasutaja pöörduda riikliku tarbijakaitseameti poole veebilehel www.vvtat.lt või täita taotlusvormi elektroonilisel tarbijavaidluste lahendamise platvormil aadressil http://ec.europa.eu/odr/ Õigusvaidlusi menetletakse kehtivate õigusaktide, sealhulgas Leedu Vabariigi tarbijakaitseseaduse § 29 kehtestatud korras.

13. Infoturbe meetmed

13.1. Carvertical tuletab meelde, et Kasutaja vastutab Kontosse sisselogimise andmete konfidentsiaalsuse eest. Carvertical palub Kasutajal olla sisselogimise andmete kasutamisel ja salvestamisel ettevaatlik. Kasutaja peaks pärast töö lõpetamist brauserist välja logima, et olla kindel, et keegi ei pääse ligi Kasutaja e-postile, isikuandmetele, seda eriti juhtudel, kui Kasutaja kasutab üldkasutatavat arvutit (nt internetikohvik, raamatukogu).

13.2. Carvertical kohustub kaitsma kasutaja andmeid, mida ta töötleb, kuid arvestades seda, et Kasutaja teave saadetakse Interneti kaudu, hoiatab Carvertical, et Carvertical ei saa tagada ega taga Kasutaja edastatava teabe, sealhulgas isikuandmete täielikku turvalisust.

14. Lõpusätted

14.1. See Eeskiri moodustab kogu Kasutaja ja Carverticali vahelise kokkuleppe ning tühistab ja asendab kõiki eelnevalt Kasutaja ja Carverticali vahel sõlmitud ja käesoleva Eeskirja esemega seotud kirjalikud või suulised lepingud, lubadused, avaldused ja kokkulepped. Carverticalil on õigus sõlmida Kasutajaga eraldi kirjalik leping. Sellele lepingule kohaldatakse Eeskirja tingimusi, välja arvatud juhul, kui selles lepingus on selgesõnaliselt sätestatud teisiti.

14.2. Kui mõni selle Eeskirja osa loetakse kohaldatavate õigusaktidega sätestatud korras mis tahes ulatuses kehtetuks, ebaseaduslikuks või mittejõustatavaks, ei muuda sellise sätte kehtetuks, ebaseaduslikuks või jõustamatuks tunnistamine Eeskirja ülejäänud tingimusi, mis on ka edaspidi kehtivad ja ellu viidavad kohaldatavate õigusaktidega lubatud maksimaalses ulatuses.

14.3. Carverticalil on õigus võõrandada oma äranägemise järgi kõik või osa oma käesolevast Eeskirjast tulenevatest õigustest ja/või kohustustest ilma Kasutaja eelneva nõusolekuta tingimusel, et see ei vähenda Kasutajale antud garantiisid. Carverticali õiguste ja/või kohustuste võõrandamine Eeskirja selles punktis sätestatud korras vabastab Carverticali kõigi käesolevast Eeskirjast tulenevate kohustuste täitmisest. Kasutajal ei ole õigust õigusaktide järgi või muul viisil ilma Carverticali eelneva kirjaliku nõusolekuta loovutada või võõrandada seda Eeskirja või sellest Eeskirjast tulenevaid mingeid või kõiki oma õiguseid ja/või kohustusi.

14.4. Juhul, kui Kasutaja või Carvertical ei vii ellu mõnda selles Eeskirjas nimetatud õigust, siis seda ei loeta sellest õigusest loobumiseks.