carVertical

Zásady ochrany osobných údajov pre používateľov služieb webových stránok/aplikácie

1. Všeobecné ustanovenia

1.1.Záleží nám na vašom súkromí a bezpečnosti vašich osobných údajov, preto v týchto zásadách ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady ochrany osobných údajov“) vysvetľujeme, ako spracúvame vaše osobné údaje a aké sú vaše práva.

1.2. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa uplatňujú, keď používate webovú stránku na online kontrolu histórie vozidiel www.carvertical.com alebo jej mobilnú aplikáciu pre Android a iOS („webová stránka“ a „mobilná aplikácia“ spoločne ďalej len „platforma“), navštevujete naše sociálne siete Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Tik Tok (ďalej len „účty na sociálnych sieťach“) a kontaktujete nás e-mailom, telefonicky alebo inými elektronickými komunikačnými kanálmi. 

1.3. V týchto zásadách ochrany osobných údajov sa pod pojmom „osobné údaje“ (ďalej len „osobné údaje“) rozumejú akékoľvek informácie alebo súbor informácií, na základe ktorých vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, ako napríklad vaše meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo atď. Ako sa používa v týchto zásadách ochrany osobných údajov, pojem „vy“ znamená používateľa platformy a jej služieb, návštevníka účtov na sociálnych sieťach alebo osobu, ktorá s nami komunikuje. 

1.4. Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame požiadavky všeobecného nariadenia o ochrane údajov 2016/679 (EÚ) (ďalej len „GDPR“) a právne predpisy Litovskej republiky, ako aj pokyny kontrolných orgánov.

1.5. Ak používate platformu, jej služby, navštevujete naše účty na sociálnych sieťach, kontaktujete nás, prihlásite sa k odberu našich noviniek, predpokladáme, že ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov a porozumeli im. 

1.6. Platforma a účty na sociálnych sieťach môžu obsahovať odkazy napríklad na webové stránky našich partnerov, webové stránky našich ďalších projektov. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa na takéto webové stránky nevzťahujú.

1.7. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa môžu meniť, preto priebežne navštevujte platformu a prečítajte si najnovšiu verziu zverejnených zásad ochrany osobných údajov.

1.8. Zásady používania súborov cookie si môžete prečítať samostatne tu. Vypracovali sme tiež oznámenia o ochrane osobných údajov pre majiteľov alebo držiteľov vozidiel, záujemcov

2. Kto sme?

2.1. Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť UAB cV Group, spoločnosť s ručením obmedzeným založená v Litovskej republike, kód právnickej osoby 303134915, adresa Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius, Litva, údaje sa zhromažďujú a spracúvajú v registri právnických osôb štátneho podniku „Registrų Centras“ (ďalej len „carVertical“ alebo „my“).

2.2. Našu Zodpovednú osobu môžete kontaktovať e-mailom na adrese dpo@carvertical.com

3. Ako získavame vaše osobné údaje?

3.1. Vaše osobné údaje získavame:

 1. 3.1.1. priamo od vás, keď nám poskytnete svoje osobné údaje; napríklad, keď sa zaregistrujete na platforme, používate platformu a jej služby, uskutočníte platbu, komunikujete s nami e-mailom alebo telefonicky atď.; 
 2. 3.1.2. keď zhromažďujeme osobné údaje, keď používate platformu alebo účty na sociálnych sieťach; môžeme napríklad zaznamenávať históriu uskutočnených objednávok alebo návštev platformy, IP adresu, preferencie služieb, adresy URL otvorených odkazov atď.;
 3. 3.1.3.keď dostávame osobné údaje od iných osôb, napríklad od poskytovateľa služieb, ktorý vás identifikuje ako kontaktnú osobu, od platobných inštitúcií o uskutočnených platbách atď.;

3.2. keď poskytujete osobné údaje o sebe alebo iných osobách (napr. o svojich zamestnancoch, zástupcoch, uvádzate osobné údaje priateľov/kolegov), nesiete zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť týchto osobných údajov, ako aj za informovanie alebo súhlas osoby, ktorej osobné údaje sa nám poskytujú. V určitých prípadoch vás môžeme požiadať o potvrdenie, že máte právo poskytnúť nám osobné údaje (napríklad vyplnením registračných formulárov). 

4. Aké osobné údaje o vás spracúvame?

4.1. Vaše osobné údaje spracúvame na tieto účely a za týchto podmienok:

Účely spracúvania osobných údajovSpracúvané osobné údajeObdobia uchovávania osobných údajov Právne dôvody na spracúvanie osobných údajov

Vytvorenie a používanie účtu, objednávanie a prijímanie služieb (správy carVertical atď.).

Na vytvorenie a používanie vášho účtu a na objednávanie a prijímanie služieb sú potrebné tieto údaje: e-mailová adresa, údaje o účte na Facebooku, Apple ID, účte Google (ak sa prihlasujete prostredníctvom týchto účtov), zašifrované heslá k účtu.

Ak ich dobrovoľne poskytnete (so svojím súhlasom): meno, priezvisko, telefónne číslo, zastupovanú osobu (ak zastupujete spoločnosť alebo inú osobu), vzťah k osobe, ktorú zastupujete.

Ďalšie údaje: dátum použitia účtu, dátum poskytnutia služby (správa carVertival), informácie o objednaných a využívaných službách a ich prípadných zmenách, história nákupov, úverové údaje.

Keď si zakúpite správu, automaticky vám vytvoríme účet, do ktorého dočasne umiestnime vami zakúpenú správu a ďalšie informácie súvisiace s nákupom.

Údaje o účte sa uchovávajú počas doby používania účtu a 7 rokov po poslednom prihlásení do účtu.

Údaje o nákupe služieb sa uchovávajú počas doby používania účtu a počas 10 rokov od posledného prihlásenia do účtu.

Ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu, až do uplynutia platnosti súhlasu alebo jeho odvolania.

Spracúvanie je nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR).

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa na zabezpečenie kvality prevádzky účtu, poskytovania služieb a riadnej správy objednávok (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR).

Súhlas dotknutej osoby (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR).

Správa platieb za služby.

Na potvrdenie platby sú potrebné tieto údaje: suma platby, dátum, čiastočné číslo platobnej karty, e-mailová adresa platiteľa, IP adresa platiteľa. Meno, priezvisko a adresa platiteľa, ak ju platiteľ poskytol.

Údaje sa uchovávajú v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi finančné transakcie a účtovníctvo a v prípade, že nie sú stanovené žiadne lehoty, 10 rokov od dátumu platby.

Spracúvanie je nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR).

Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti uloženej prevádzkovateľovi na zabezpečenie riadneho finančného účtovníctva (článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR).

Poskytovanie správ carVertical.

Správa obsahuje tieto údaje (súhrnne): VIN vozidla, evidenčné číslo, technické údaje, registračné údaje, údaje o dovoze/vývoze, údaje o používaní a obmedzení vlastníctva, údaje o krádeži, servisné informácie, počet najazdených kilometrov, záruky, údaje o škodách (nehody, iné poškodenia) vrátane fotografií.

Údaje sa uchovávajú 30 dní od dátumu zakúpenia správy.

Spracúvanie je nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR).

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany na poskytovanie a získavanie informácií založených na údajoch o stave vozidla, na pomoc pri predchádzaní podvodom pri kúpe ojazdených vozidiel a na ochranu záujmov účastníkov cestnej premávky v súvislosti s bezpečnou prevádzkou vozidiel na cestách (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR). Ďalšie podrobnosti sú uvedené v oznámení o ochrane osobných údajov pri spracúvaní údajov o vozidle.

Fyzická kontrola vozidla (nákup služby, zber a prenos osobných údajov partnerovi na poskytnutie služby).

Okrem toho sa zhromažďujú tieto kontaktné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa vozidla (inšpekcia), komentár.

Údaje na potvrdenie platby: suma platby, dátum, čiastočné číslo platobnej karty, e-mailová adresa platiteľa, IP adresa platiteľa.

Kontaktné údaje uchovávame 30 dní od dátumu nákupu fyzickej kontroly vozidla (partneri si stanovujú vlastné lehoty na spracúvanie údajov). 

Údaje potrebné na potvrdenie platby sa uchovávajú v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi finančné transakcie a účtovníctvo a v prípade, že nie sú stanovené žiadne lehoty, 10 rokov od dátumu platby.

Spracúvanie je nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR).

Súhlas dotknutej osoby (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR).

Zabezpečenie kvality, komunikácia o službách, pripomenutie čakajúcich objednávok.

E-mailová adresa, VIN kontrolovaného vozidla, predmet a obsah komunikácie (správa, odpoveď), údaje potrebné na riešenie problémov s kvalitou.

Ak poskytnete (so svojím súhlasom): meno, priezvisko, telefónne číslo, krajinu, funkciu, zastupovanú osobu atď.

Ak komunikujete prostredníctvom účtov na sociálnych sieťach: verejne viditeľné informácie o účte.

Údaje sa uchovávajú počas trvania komunikácie a až 2 roky po ukončení komunikácie (poslednej správy). 

Ak je spracúvanie založené na súhlase, až do uplynutia platnosti súhlasu alebo jeho odvolania.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa na poskytovanie informácií a zabezpečenie kvality služieb, na pripomenutie nevybavených objednávok zákazníkovi a na pomoc zákazníkovi pri ich vybavovaní (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR). 

Súhlas dotknutej osoby (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR).

Správa platformy, vývoj, zaistenie bezpečnosti, predchádzanie podvodom.

IP adresa, informácie o zariadení, údaje zhromaždené pomocou súborov cookie, analytické údaje (návštevy, zobrazenia, vyhľadávania, kliknutia na odkazy a dátum a čas týchto kliknutí), adresy URL odkazov na platformu, informácie o úprave údajov, vymazaní.

Údaje platformy sa ukladajú tak, ako je uvedené v zásadách používania súborov cookie, a ak nie sú zahrnuté v informáciách o súboroch cookie, uchovávajú sa až 2 roky po ich zhromaždení. 

Ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu, až do uplynutia platnosti súhlasu alebo jeho odvolania. 

Protokoly sa uchovávajú od 14 dní do 2 rokov. 

Súhlas dotknutej osoby (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa pri zabezpečovaní bezproblémového fungovania, rozvoja a bezpečnosti platformy (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR).

Správa účtov na sociálnych sieťach (viac informácií nájdete v časti 6 zásad ochrany osobných údajov).

Používateľské meno, komentáre a zdieľania príspevku, informácie o kliknutiach na tlačidlá „páči sa mi to“ a „sledovať“, informácie o reakciách na príspevky, fotografia, podrobnosti o správe a odpovedi na správu (čas prijatia, obsah, prílohy), informácie o hodnotení a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré poskytnete.

Informácie o účtoch na sociálnych sieťach sa ukladajú v súlade s podmienkami stanovenými vlastníkmi sociálnych sietí.

Súhlas dotknutej osoby (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR).

Vedenie kampaní priameho marketingu pre podniky a spotrebiteľov, zasielanie správ (viac informácií nájdete v časti 5 zásad ochrany osobných údajov).

Meno, priezvisko, telefónne číslo, preferencie správ, údaje o používaní služieb na poskytovanie kvalitnejších správ (poloha, jazyk), údaje zhromaždené prostredníctvom reklamných súborov cookie. 

Ďalšie údaje: informácie o čítanosti správ, adresy URL odkazov na platformu, informácie o zozname príjemcoch správ.

Ak má používateľ účet, údaje sa uchovávajú počas doby používania účtu a 7 rokov od posledného prístupu k účtu alebo do odvolania súhlasu.

Ak používateľ nemá zaregistrovaný účet, údaje sa uchovávajú najdlhšie do odvolania súhlasu.

Súhlas dotknutej osoby (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Oprávnený záujem prevádzkovateľa údajov informovať svojich používateľov o podobných tovaroch a/alebo službách (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR).

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa na správu zoznamov príjemcov správ, analýzu súhrnných marketingových výsledkov, riešenie problémov súvisiacich s poskytovaním správ (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR).

Vykonávanie prieskumov kvality s cieľom zlepšiť služby a výkonnosť spoločnosti carVertical.

E-mailová adresa, telefónne číslo, údaje požadované v oznámení/dotazníku prieskumu, pripomienky, hodnotenia, preferencie.

Údaje sa budú uchovávať počas trvania prieskumu a 2 roky po jeho skončení;

Ak je spracúvanie založené na súhlase, až do uplynutia platnosti súhlasu alebo jeho odvolania.

Oprávnený záujem prevádzkovateľa analyzovať a používať súhrnné výsledky kvality ako základ na organizáciu svojich činností (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR); 

Súhlas dotknutej osoby (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR).

Organizovanie propagačných súťaží, hier a kampaní (viac informácií nájdete v bodoch 5.8 – 5.9 zásad ochrany osobných údajov).

Meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje požadované v súťaži, propagačnej akcii, oznámení o hre a/alebo formulári, sociálne siete, informácie o účte a správy zdieľané majiteľom účtu, údaje o výhercoch, zoznamy účastníkov.

Počas trvania hry, propagačnej akcie, súťaže a 2 roky po skončení hry, propagačnej akcie, súťaže; 

Ak je spracúvanie založené na súhlase, až do uplynutia platnosti súhlasu alebo jeho odvolania.

Súhlas dotknutej osoby (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR).

Uverejňovanie a správa recenzií o aktivitách spoločnosti carVertical.

Meno, priezvisko, e-mailová adresa osoby, ktorá recenziu odoslala, obsah recenzie, dátum odoslania recenzie a údaje o účte na sociálnej sieti vrátane fotografie, ak je recenzia odoslaná prostredníctvom sociálnej siete.

Recenzie sa ukladajú, kým sa nezrušia.

Súhlas dotknutej osoby (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR).

Informovanosť verejnosti o aktivitách spoločnosti carVertical.

Osobné údaje, fotografie, videá, úryvky z obsahu školení v publikáciách a iný prezentačný obsah.

Údaje sa uchovávajú 5 rokov od ich zhromaždenia.

Ak je spracúvanie založené na súhlase, až do uplynutia platnosti súhlasu alebo jeho odvolania.

Verejne dostupné údaje (v publikáciách atď.) sa spracúvajú do konca ich verejného sprístupnenia.

Súhlas dotknutej osoby (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa na zabezpečenie presnej, bezproblémovej a efektívnej komunikácie (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR).

Riešenie sporov a nárokov.

E-mailová adresa, obsah sťažnosti/nároku/konania, informácie týkajúce sa sporu/nároku. 

Ďalšie údaje poskytnuté osobou: meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa, pracovná pozícia, zastupovaná osoba (ak zastupujete spoločnosť alebo inú osobu), vzťah k zastupovanej osobe.

Počas trvania sporu a 10 rokov po skončení trvania sporu (alebo v prípade súdneho sporu po nadobudnutí právoplatnosti konečného rozsudku). 

Žiadosti a korešpondencia od dotknutých osôb sa uchovávajú 2 (dva) roky po skončení spracúvania žiadosti.

Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti uloženej prevádzkovateľovi (článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR).

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany na uplatnenie nárokov alebo obranu ich práv (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR).

Analýza využívania služieb.

E-mailová adresa, IP adresa, história objednávok, história platieb, využívanie zliav, množstvo a súhrnné geografické rozloženie objednaných služieb, atribúty použité na výber služieb, kvalita služieb, dátum a krajina registrácie používateľa, čas strávený na platforme, prezerané sekcie, miesto, z ktorého sa k nim pristupuje.

Ak má používateľ účet, údaje sa uchovávajú počas doby používania účtu a 7 rokov po poslednom prihlásení do účtu.

Ak používateľ nemá zaregistrovaný účet, údaje sa uchovávajú najdlhšie do odvolania súhlasu.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa na zlepšenie a zvýšenie efektívnosti jeho činností na základe údajov založených na analýze (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR).

4.2. V niektorých prípadoch môžeme použiť vami poskytnuté kontakty na zasielanie správ alebo telefonovanie v súvislosti s objednávkou alebo poskytovaním našich služieb, napríklad na informovanie o potvrdení objednávky služieb, o zmenách v poskytovaní služieb, o pripomienkach nedokončených objednávok zaslaných na vašu e-mailovú adresu, ak ste nedokončili objednávku, a pod. Takáto komunikácia je potrebná na riadne poskytovanie našich služieb a nepovažuje sa za reklamnú komunikáciu. 

4.3. Niektoré vaše osobné údaje spracúvame len s vaším súhlasom. Pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dodržiavame nasledujúce pravidlá:

 1. 4.3.1. Nie ste povinní poskytnúť osobné údaje, napríklad ak sa od vás vyžaduje vyplnenie formulára, nemusíte vyplniť nepovinné polia, alebo ak sa súhlas udeľuje zaškrtnutím príslušného políčka, nemusíte ho zaškrtnúť. V prípade, že nám sami poskytnete údaje v nepovinných poliach, poskytnete nám viac údajov, ako je potrebné na zodpovedanie našich otázok, komunikujete s nami na našich účtoch na sociálnych sieťach, predpokladáme, že poskytnutie takýchto údajov zároveň predstavuje váš súhlas so spracúvaním týchto údajov. 
 2. 4.3.2. Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku alebo odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, ak sú spracúvané na základe súhlasu. Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, uchováme tieto údaje, kým svoj súhlas neodvoláte. Súhlas môžete odvolať zmenou nastavení svojho účtu (ak sa údaje spracúvajú vo vašom účte), kliknutím na príslušné odkazy (ak sú k dispozícii) alebo zaslaním e-mailu na adresu info@carvertical.com. Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu sa budeme snažiť zrealizovať čo najskôr po jej prijatí, ale v niektorých prípadoch to môže trvať primerane dlho vzhľadom na fungovanie našich systémov. Odvolanie vášho súhlasu s niektorým spracúvaním môže mať za následok obmedzenie rozsahu služieb, ktoré sú vám k dispozícii; 
 3. 4.3.3. Aj keď svoj súhlas odvoláte, môžeme si uchovávať záznam o tom, kedy bol súhlas udelený a kedy bol odvolaný, aby sme v prípade potreby preukázali dodržiavanie pravidiel ochrany údajov. 
 4. 4.3.4. Máte právo na zmenu a aktualizáciu informácií, ktoré o vás máme. V niektorých prípadoch je potrebné, aby sme mali presné a aktuálne informácie, ktoré sa vás týkajú, a môžeme vás požiadať o potvrdenie, že informácie, ktoré o vás máme, sú správne. 
 5. 4.3.5. Pri poskytovaní služieb môžeme niekedy používať automatizované rozhodovanie založené na spracúvaní údajov, napríklad na zistenie vašich potrieb v súvislosti so službou a vášho súladu s požiadavkami na službu. Automatizované rozhodovanie znamená spracúvanie osobných údajov napríklad pomocou softvérového kódu alebo algoritmu, riešenia založeného na umelej inteligencii, ktoré si nevyžaduje ľudský zásah. Pravidelne kontrolujeme metódy automatizovaného rozhodovania, ktoré používame, aby sme zabezpečili, že sú spravodlivé, účinné a nestranné. Proti výsledkom automatizovaného rozhodovania môžete vzniesť námietku; v takom prípade vašu situáciu posúdi jeden z našich odborníkov.

5. Novinky a priamy marketing

5.1. Môžeme vám posielať informácie o našich aktivitách, službách (priama marketingová komunikácia) na vašu e-mailovú adresu a/alebo telefónne číslo, zavolať vám, ak ste nám udelili súhlas so zasielaním takýchto informácií od nás, alebo ak ste vy alebo organizácia, ktorú zastupujete, naším klientom. Môžeme vás tiež požiadať, aby ste nám pomohli posúdiť kvalitu našej činnosti a služieb. 

5.2. Aby sme vám mohli poskytovať newslettery na mieru, môžeme prispôsobiť priamu marketingovú komunikáciu pomocou informácií o vašom používaní našich služieb. Riešenia na prispôsobenie, ktoré používame, sú určené len na zlepšenie vašich skúseností a ak nesúhlasíte so zasielaním našich newsletterov, nestratíte právo používať naše služby a budete dostávať rovnakú kvalitu služieb. 

5.3. Pri zasielaní informačných bulletinov môžeme zhromažďovať informácie o osobách, ktoré ich dostávajú, napríklad o tom, ktorú správu otvorili, na aké odkazy klikli atď. Tieto informácie zhromažďujeme s cieľom poskytovať vám relevantnejšie a na mieru šité newslettery.

5.4. Vaše kontaktné údaje môžu byť poskytnuté našim partnerom/spracovateľom údajov, ktorí nám poskytujú newslettery alebo služby hodnotenia kvality. Vaše kontaktné údaje môžeme poskytnúť aj iným spoločnostiam skupiny na účely poskytovania ich ponúk a noviniek, ak takýto prenos údajov spĺňa požiadavky právnych predpisov. 

5.5. Ak si už neželáte dostávať produkty priameho marketingu, môžete ich zrušiť spôsobom uvedeným v elektronickej komunikácii (napríklad kliknutím na odkaz „odhlásiť sa“ v newsletteri atď.) alebo zaslaním oznámenia e-mailom na adresu info@carvertical.com.  

5.6. Ak svoj súhlas odvoláte, budeme sa snažiť okamžite zastaviť zasielanie newsletterov, ale môže to trvať určitý čas. Keďže naše informačné kampane sú plánované vopred, môžete naše newslettery znova dostávať aj po odvolaní súhlasu. 

5.7. Odvolanie súhlasu nás automaticky nezaväzuje k likvidácii vašich osobných údajov ani k tomu, aby sme vám poskytli informácie o spracúvaní vašich osobných údajov, a o tieto úkony by ste mali požiadať samostatne. 

5.8. Účasť na našich hrách, propagačných akciách alebo súťažiach je dobrovoľná. Ak sa však chcete zúčastniť na hre, propagačnej akcii alebo súťaži, budete musieť poskytnúť nami určené informácie vrátane osobných údajov. Ak podmienky hry vyžadujú, aby ste poskytli osobné údaje inej osoby (priateľa, kolegu), musíte túto osobu pred poskytnutím údajov riadne informovať a získať jej súhlas. Hry, propagačné akcie alebo súťaže budeme prevádzkovať a osobné údaje budeme spracúvať v súlade s pravidlami stanovenými pre konkrétnu hru, propagačnú akciu alebo súťaž. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním a používaním osobných údajov na tento účel. Ak svoj súhlas odvoláte, nebudete sa môcť ďalej zúčastňovať na hre, propagačných akcií alebo súťaži. 

5.9. Máme právo kontaktovať účastníkov hry, propagačnej akcie alebo súťaže a vyhlásiť víťazov na platforme, účtoch na sociálnych sieťach a ďalších nami určených informačných kanáloch. Na spracúvanie registrácie do hry, propagačnej akcie alebo súťaže a/alebo na určenie výhercov môžeme použiť softvérovú aplikáciu založenú na automatizovanom rozhodovaní. Táto skutočnosť bude uvedená v pravidlách hry, propagačnej akcie alebo súťaže alebo bude zrejmá z odkazov, ktoré poskytujeme. V takom prípade, ak si neželáte, aby sa na vás vzťahovalo automatizované rozhodovanie, nebudete sa môcť zúčastniť hry, propagačnej akcie alebo súťaže.

6. Účty na sociálnych sieťach

 1. 6.1. Informácie o našich aktivitách, ponúkaných službách, zmenách služieb a ďalších novinkách zverejňujeme na našich účtoch na sociálnych sieťach. Na účtoch na sociálnych sieťach môžeme organizovať aj prieskumy, hry, súťaže, propagačné kampane, zdieľať reklamy a zľavové kódy. 
 2. 6.2. Je dôležité mať na pamäti, že na používateľov účtov na sociálnych sieťach sa vzťahujú nielen tieto zásady ochrany osobných údajov, ale aj zásady ochrany osobných údajov, pravidlá a podmienky používania prevádzkovateľov sociálnych sietí, na ktorých sa účty na sociálnych sieťach nachádzajú. Keď s nami komunikujete v rámci účtov na sociálnych sieťach a poskytujete nám určité informácie (napríklad nám posielate správy a komentujete naše príspevky), môžeme vidieť verejné informácie o vašom profile (meno, obrázok, e-mail atď.) v závislosti od nastavení ochrany osobných údajov, ktoré ste si vybrali. Tieto informácie (napríklad komentár, ktorý ste napísali) môžu byť viditeľné aj pre ostatných návštevníkov konkrétneho účtu na sociálnych sieťach v závislosti od nastavenia ochrany osobných údajov, ktoré ste si vybrali.

7. Ako používame vaše osobné údaje a aké zásady dodržiavame?

7.1. Rešpektujeme vaše súkromie a zhromažďujeme a spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie našich stanovených účelov spracúvania osobných údajov. 

7.2. Pri spracúvaní vašich osobných údajov budeme:

 1. 7.2.1. dodržiavať požiadavky platných a účinných právnych predpisov vrátane nariadenia GDPR;
 2. 7.2.2. spracúvať vaše osobné údaje zákonným, spravodlivým a transparentným spôsobom;
 3. 7.2.3. vaše osobné údaje zhromažďujeme na konkrétne, jasne vymedzené a legitímne účely a nespracúvame ich spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný, s výnimkou prípadov, keď to povoľujú právne predpisy;
 4. 7.2.4. podnikáme všetky primerané kroky na zabezpečenie toho, aby osobné údaje, ktoré nie sú presné alebo úplné vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú, boli bezodkladne opravené, doplnené, ich spracúvanie pozastavené alebo údaje boli zničené;
 5. 7.2.5. uchovávame ich vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu, nie dlhšie, ako je potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú;
 6. 7.2.6. Osobné údaje neposkytujeme tretím stranám a nebudeme ich zverejňovať inak, ako je uvedené v zásadách ochrany osobných údajov alebo v platných právnych predpisoch;
 7. 7.2.7. zabezpečujeme bezpečné spracúvanie vašich osobných údajov prostredníctvom technických a organizačných bezpečnostných opatrení a obmedzením prístupu k vašim osobným údajom na tých našich zamestnancov, ktorí takýto prístup potrebujú na účely súvisiace so svojím pracovným zaradením. 

8. Komu a kedy prenášame vaše osobné údaje?

8.1. Vaše osobné údaje môžeme preniesť spracovateľom alebo príjemcom, ktorí nám pomáhajú pri výkone našich činností:

 1. 8.1.1. poskytovateľom účtovného softvéru a softvéru na správu objednávok;
 2. 8.1.2. poskytovateľom IT, cloudového hostingu, správy platformy a telekomunikačných služieb. Hlavnými poskytovateľmi cloudových hostingových služieb sú: (i) Amazon Web Services, Inc.; údaje sa spracúvajú v EHP (ii) MongoDB, Inc.; údaje sa spracúvajú v EHP;
 3. 8.1.3. poskytovateľom služieb v oblasti reklamy, marketingu a distribúcie noviniek;
 4. 8.1.4. poskytovateľom kancelárskych aplikácií a služieb ukladania, správy a výmeny dát;
 5. 8.1.5. poskytovateľom služieb správy platieb;
 6. 8.1.6. na predchádzanie podvodom pri platbách sme najali nášho partnera, spoločnosť Sift Science, Inc. Zásady ochrany osobných údajov partnera nájdete tu: https://sift.com/service-privacy.

8.2. Aby sme mohli publikovať obsah na účtoch na sociálnych sieťach, poskytujeme údaje nasledujúcim prevádzkovateľom platforiem sociálnych sietí:

 1. 8.2.1. Meta Platforms Ireland Ltd. (Írsko) a Meta Platforms, Inc., (USA), (údaje sa prenášajú v súlade s rozhodnutím o primeranosti vydaným Európskou komisiou); 
 2. 8.2.2. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Írsko) a LinkedIn Corporation (USA) (údaje sa prenášajú v súlade so štandardnými zmluvnými doložkami EÚ schválenými Európskou komisiou);
 3. 8.2.3. TikTok Technology Ltd. (Írsko) (údaje uložené v EHP; údaje sa môžu v prípade potreby prenášať v súlade s rozhodnutím Európskej komisie o primeranosti alebo v súlade so štandardnými zmluvnými doložkami EÚ schválenými Európskou komisiou);
 4. 8.2.4. YouTube Inc. (USA) (údaje prenášané v súlade so štandardnými zmluvnými doložkami EÚ schválenými Európskou komisiou).

Vzhľadom na to, že spoločnosť carVertical nespravuje vyššie uvedenésociálne siete, ale iba svoj vlastný účet na týchto sociálnych sieťach, vyzývame vás, aby ste si prečítali informácie o uchovávaní svojich osobných údajov v dokumentoch o ochrane osobných údajov týchto sociálnych sietí.

8.3. Údaje môžeme poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní a orgánom prípravného konania, súdom a iným orgánom na riešenie sporov, iným osobám, ktoré plnia úlohy stanovené právnymi predpismi, v súlade s postupom stanoveným právnymi predpismi Litovskej republiky. Týmto subjektom poskytujeme informácie, ktoré sa vyžadujú na základe právnych predpisov alebo ktoré určili samotné subjekty. 

8.4. Údaje môžeme prenášať aj:

 1. 8.4.1. spoločnostiam v rámci skupiny spoločností a v prípade existencie právneho základu iným prevádzkovateľom údajov alebo spoločným prevádzkovateľom údajov, napr. carVertivalOÜ (Estónsko);
 2. 8.4.2. v prípade potreby spoločnostiam, ktoré by chceli kúpiť alebo prevziať naše podnikanie alebo sa zapojiť do spoločných aktivít alebo iných foriem spolupráce s nami, ako aj nami založeným spoločnostiam.

8.5. Vo všeobecnosti spracúvame osobné údaje v rámci EÚ/EHP, ale v niektorých prípadoch môžu byť vaše osobné údaje prenesené mimo EÚ/EHP. Prenos vašich osobných údajov mimo EÚ/EHP je založený na:

 1. 8.5.1. zmluve o spracúvaní alebo poskytovaní údajov, ktorá opisuje takýto prenos a obsahuje štandardné zmluvné doložky pre medzinárodné prenosy (ak chcete požiadať o kópiu, obráťte sa na našu Zodpovednú osobu), alebo 
 2. 8.5.2. rozhodnutí o primeranosti prijaté Európskou komisiou, čo znamená, že Európska komisia uznala krajinu, v ktorej je tretia strana usadená a/alebo vykonáva podnikateľskú činnosť, za krajinu poskytujúcu primeranú úroveň ochrany osobných údajov, alebo 
 3. 8.5.3. osobitnom povolení dozorného orgánu na ochranu údajov na vykonanie takéhoto prenosu alebo 
 4. 8.5.4. vašom súhlase s prenosom vašich osobných údajov mimo EÚ/EHP.

9. Aké máte práva?

9.1. Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi tieto práva:

 1. 9.1.1. na prístup k vašim osobným údajom, t. j. na oznámenie potvrdzujúce, či spracúvame vaše osobné údaje, a ak ich spracúvame, na žiadosť o prístup k spracúvaným údajom a k informáciám, ktoré sa k nim vzťahujú;
 2. 9.1.2. požiadať nás o opravu nepresných alebo nesprávnych informácií, ktoré používame, alebo o doplnenie informácií, ak sú neúplné;
 3. 9.1.3. požiadať nás o vymazanie informácií, ktoré o vás máme, ak existuje dôvod na vymazanie;
 4. 9.1.4. požiadať nás o obmedzenie spracúvania informácií, ktoré o vás máme, ak namietate proti správnosti údajov alebo proti spracúvaniu údajov, namietate proti vymazaniu svojich údajov, ktoré sú spracované nezákonne, alebo potrebujete údaje na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 5. 9.1.5. namietať proti používaniu vašich údajov, ak vaše údaje spracúvame na účely našich oprávnených záujmova/alebo oprávnených záujmov tretích strán;
 6. 9.1.6. požiadať nás o prenos/príjem údajov, ktoré ste nám poskytli na základe zmluvy alebo súhlasu a ktoré spracúvame automatizovanými prostriedkami v bežne používanom elektronickom formáte;
 7. 9.1.7. vzniesť námietku proti uplatňovaniu plne automatizovaného rozhodnutia voči vám vrátane profilovania, ak takéto rozhodnutie môže mať právne dôsledky alebo podobný významný vplyv na vás;
 8. 9.1.8. odvolať súhlasy, ktoré ste nám udelili na používanie informácií o vás, ak údaje používame na základe vášho súhlasu;
 9. 9.1.9. podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranu údajov. 

9.2. Ak si želáte uplatniť niektoré zo svojich vyššie uvedených práv, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese info@carvertical.com alebo kontaktovať Zodpovednú osobu na adrese dpo@carvertical.com. V záujme lepšieho pochopenia vašej žiadosti vás môžeme požiadať o vyplnenie príslušného formulára žiadosti, požiadať vás o predloženie žiadosti podpísanej zaručeným alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom, zaslať žiadosť poštou alebo nás navštíviť.

9.3. Z bezpečnostných dôvodov budeme môcť v niektorých prípadoch spracovať vašu žiadosť až po overení vašej totožnosti. Preto vás môžeme požiadať o preukázanie vašej totožnosti, napríklad poskytnutím dokladu totožnosti alebo iných informácií. 

9.4. Niektoré zo svojich práv ako dotknutej osoby môžete uplatniť tak, že zmeníte nastavenia svojho účtu na platforme alebo sami vymažete svoj účet. Zmenou nastavení alebo vymazaním svojho účtu môžete stratiť niektoré alebo všetky informácie obsiahnuté vo svojom účte. 

9.5. Môžeme odmietnuť uplatniť vaše práva okrem práva namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak sú spracúvané na základe súhlasu vrátane súhlasu na priamy marketing, ak nie sme oprávnení vyhovieť vašej žiadosti podľa nariadenia GDPR.

9.6. Za uplatnenie vašich práv zvyčajne neúčtujeme žiadne poplatky. Právne predpisy nám však umožňujú účtovať primeraný poplatok alebo odmietnuť vyhovieť vašej žiadosti, ak je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná.

9.7. Po prijatí vašej žiadosti alebo pokynu týkajúceho sa spracúvania vašich osobných údajov vám poskytneme odpoveď najneskôr do 1 mesiaca od dátumu žiadosti a vykonáme činnosti uvedené v žiadosti alebo vás budeme informovať, prečo ich odmietame vykonať. V prípade potreby sa táto lehota môže predĺžiť o ďalšie 2 mesiace v závislosti od zložitosti a počtu žiadostí. V takom prípade vás budeme o predĺžení informovať do 1 mesiaca od prijatia žiadosti.

9.8. Ak sa osobné údaje na vašu žiadosť vymažú, môžeme si uchovať kópie informácií, ak je to potrebné na ochranu našich oprávnených záujmov a záujmov iných osôb, na splnenie povinností verejných orgánov, na riešenie sporov, identifikáciu narušení alebo na dodržiavanie dohôd. 

10. Ako chránime vaše osobné údaje?

10.1. Vaše osobné údaje sa spracúvajú zodpovedne a bezpečne a sú chránené pred stratou, neoprávneným použitím a zmenou. Zaviedli sme fyzické a technické opatrenia (ako je kontrola prístupu, obmedzenia zdieľania údajov, šifrovanie, aktualizácia systémov, používanie hesiel, ochrana proti vírusom alebo škodlivému softvéru, dokumentácia na ochranu údajov atď.) na ochranu informácií, ktoré zhromažďujeme, pred náhodným alebo nezákonným zničením, poškodením, zmenou, stratou, zverejnením, ako aj akýmkoľvek iným neoprávneným spracúvaním. Naši zamestnanci sú písomne zaviazaní, že vaše osobné údaje neposkytnú ani nebudú šíriť žiadnej neoprávnenej tretej strane. 

10.2. Bezpečnostné opatrenia pre osobné údaje sa určia s prihliadnutím na riziká spojené so spracúvaním osobných údajov. Viac informácií o bezpečnosti údajov nájdete tu.

11. Ako používame súbory cookie a iné technológie sledovania?

11.1. Súbor cookie je malý textový súbor uložený vo vašom prehliadači alebo zariadení (počítač, tablet, mobilný telefón). Viac informácií o súboroch cookie, ktoré používame, a podmienkach ich používania nájdete v našich zásadách používania súborov cookie

12. Kontaktujte nás

12.1. Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa toho, ako zhromažďujeme, používame a uchovávame informácie o vás, alebo ak chcete uplatniť svoje práva ako dotknutá osoba, môžete nás kontaktovať na adrese info@carvertical.com alebo môžete kontaktovať našu Zodpovednú osobu na adrese dpo@carvertical.com, Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius. 

12.2. Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov porušuje ustanovenia nariadenia GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu členského štátu EÚ, v ktorom máte obvyklý pobyt, pracovisko alebo v ktorom sa nachádza miesto, kde došlo k údajnému porušeniu.
Dozorným orgánom v Litve je Štátny inšpektorát na ochranu údajov, adresa L. Sapiegos Str. 17, 10312 Vilnius, Litva, e-mail: ada@ada.lt, webová stránka: https://vdai.lrv.lt/. 

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Máme právo kedykoľvek aktualizovať alebo zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov. Takéto aktualizované alebo zmenené zásady ochrany osobných údajov nadobudnú účinnosť po ich zverejnení na platforme. V prípade podstatných zmien v zásadách ochrany osobných údajov vám poskytneme dodatočné oznámenie e-mailom, ak ste nám poskytli takúto e-mailovú adresu.  

Dátum poslednej aktualizácie: 06.02.2024