Pravidlá služby

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto pravidlá (ďalej len „Pravidlá“) stanovujú postup pre používanie webovej stránky Carvertical.com. (ďalej len „stránka carvertical.com“) a práva, povinnosti a zodpovednosti používateľov Carvertical.com ako aj ďalších ustanovení.

1.2. Stránka Carvertical.com je spravovaná spoločnosťou cV Group, UAB, registračné číslo spoločnosti 303134915, adresa: Visorių g. 2-307, LT-08300 Vilnius, Litva (ďalej len „Poskytovateľ“).

1.3. Používatelia stránky Carvertical.com majú možnosť získať prehľad obsahujúci informácie o histórii vozidla (ďalej len „Prehľad“) a využívať iné služby poskytované na webovej stránke Carvertical.com v súlade s postupom uvedeným v týchto Pravidlách. Používateľ stránky Carvertical.com je osoba, ktorá si objedala Prehľad alebo ktorá inak používa stránku Carvertical.com (ďalej len „Používateľ“).  Na účely týchto pravidiel služby (ďalej len „Služby“) zahŕňajú všetky a akékoľvek kroky vykonané používateľom na stránke Carvertical.com vrátane, ale nie výlučne, objednávania a nahrávania Prehľadov, čítania zverejnených informácií, zasielania a prijímania otázok, akéhokoľvek typu informácií a/alebo údajov (ďalej len „Služby“).  Niektoré služby dostupné na stránke Carvertical.com sú poskytované Používateľovi za príplatok (ďalej len „Platené služby“).  Podmienky Platených služieb sú poskytované pred objednaním Platených služieb. Akýkoľvek odkaz na „Služby“ sa ďalej vzťahuje na všetky Služby vrátane Platených služieb; akýkoľvek odkaz na „Platené služby“ sa vzťahujú iba na tie Služby, za ktoré Používateľ zaplatí poplatok.

1.4. Používaním stránky Carvertical.com Používateľ vyjadruje svoj súhlas s týmito Pravidlami a súhlasí, že je nimi viazaný akýmkoľvek spôsobom alebo formou. Osoby, ktoré nesúhlasia s niektorou z podmienok stanovenou v týchto Pravidlách, nemajú právo používať stránku Carvertical.com.

1.5. Poskytovateľ má právo jednostranne zmeniť služby poskytované stránkou Carvertical.com a ich ceny, ako aj všetky ustanovenia uvedené v týchto Pravidlách.  Pokračovaním v používaní stránky Carvertical.com po každej zmene, revízii alebo doplnení týchto Pravidiel Používateľ vyjadruje svoj súhlas s týmito zmenami.

2. Podmienky používania služieb dostupných na stránke Carvertical.com

2.1. Stránka Carvertical.com poskytuje jej používateľom možnosť získať dva typy Prehľadov: bezplatný počiatočný prehľad a komplexný platený prehľad.

2.2. Používateľ súhlasí a uznáva, že sa plne zoznámil s výsledkami počiatočnej (bezplatnej) kontroly pred objednávaním plateného Prehľadu. Používateľ chápe, že konečný (platený) Prehľad bude obsahovať iba informácie, ktorých existencia bola oznámená v počiatočnom (bezplatnom) Prehľade.

2.3. Prehľad môže byť použitý len na referenčné účely a nesmie byť považovaný za spoľahlivý nástroj na posúdenie stavu vozidla.

2.4. Akékoľvek a všetky rady poskytnuté v prehľadoch alebo na webovej stránke nesmú byť považované za požiadavku alebo odporúčanie na kúpu vozidla uvedeného v Prehľade.

2.5. Peniaze zaplatené za Prehľad nebudú vrátené, ak obsah konečného (plateného) Prehľadu korešponduje s obsahom pôvodného (bezplatného) Prehľadu.

3. Platené služby

3.1. Služby poskytované na stránke Carvertical.com musia byť platené bankovou kartou. Platené služby môžu byť poskytnuté Používateľovi len po tom, ako za ne zaplatí v súlade s postupom uvedeným na stránke Carvertical.com.

3.2. Používatelia stránky Carvertical.com si môžu objednať komplexnú históriu vozidla za stanovený poplatok.

3.3. Poskytovateľ má právo obmedziť alebo pozastaviť poskytovanie Služieb na neurčitú dobu počas procesu preventívnej údržby.

4. Dôsledky porušenia pravidiel

4.1. Pri objednávaní Prehľadu a jeho používaní musí Používateľ dodržiavať tieto Pravidlá. V závislosti od povahy porušenia má Poskytovateľ právo obmedziť prístup Používateľa k Službám dostupných na stránke Carvertical.com.

4.2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť prístup Používateľa na stránku Carvertical.com alebo jeho využívanie služieb dostupných na stránke Carvertical.com v dôsledku porušenia týchto Pravidiel alebo zákonných predpisov. Používateľ bude informovaný o všetkých sankciách uložených za porušenie týchto Pravidiel prostredníctvom e-mailu doručeného počas registrácie.

5. Obmedzenie zodpovednosti

5.1. Poskytovateľ je zodpovedný za technické uverejňovanie informácií obsiahnutých v Prehľade na stránke Carvertical.com, ak Prehľad spĺňa všetky požiadavky stanovené v Pravidlách; a za technickú podporu databázy tejto webovej stránky.

5.2. Poskytovateľ nezodpovedá za nepresnosť informácií uvedených v Prehľade alebo za jeho obsah. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú Používateľom alebo tretími stranami v súvislosti s používaním Prehľadu.

5.3. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za poruchy alebo prerušenia fungovania stránky Carvertical.com alebo jej databáz, ku ktorým došlo z dôvodov, ktoré nie sú pod kontrolou Poskytovateľa.

5.4. Za správne používanie hesla zodpovedá Používateľ.  Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené Používateľovi v dôsledku použitia týchto informácií tretími stranami. 

6. Pravidlá spracovania osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov na stránke Carvertical.com

7. Práva duševného vlastníctva

7.1. Poskytovateľ je vlastníkom všetkých práv na obsah stránky Carvertical.com a má výlučné právo na ich používanie. Všetky značky výrobkov alebo služieb, dizajny, názvy, logá a ďalšie prvky poskytovaní na stránke Carvertical.com sú vo vlastníctve Poskytovateľa alebo sú mu poskytnuté licencie.

7.2. Akékoľvek spracovanie, kopírovanie a/alebo iné používanie obsahu alebo dizajnu stránky Carvertical.com vykonávané tretími stranami bez písomného súhlasu Poskytovateľa a/alebo bez dodržania týchto Pravidiel predstavuje poručenie autorských a iných práv, ktoré sa majú stíhať v súlade s právnymi predpismi Litovskej republiky.

8. Rozhodné právo a riešenie sporov

8.1. Činnosť stránky Carvertical.com sa riadi zákonmi Litovskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z alebo v súvislosti s činnosťou stránky Carvertical.com sú riešené na základe rokovania a v prípade takéhoto sporu budú spory postúpené príslušnému súdu Litovskej republiky.

8.2. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi Poskytovateľom a podnikateľmi, sa riešia na súde v mieste, kde Poskytovateľ sídli.

8.3. Používateľ, ktorý nie je právnickou osobou, by mal najskôr písomne predložiť svoju žiadosť a/alebo sťažnosť týkajúcu sa činností alebo služieb stránky Carvertical.com Poskytovateľovi písomne s uvedením všetkých tvrdení.  Posielajte svoje listy na info@carvertical.com. Ak Používateľ nie je spokojný s odpoveďou Poskytovateľa, Používateľ môže kontaktovať Štátny úrad na ochranu spotrebiteľských práv na adrese: www.vvtat.lt, alebo vyplní formulár žiadosti na Platforme pre riešenie online spotrebiteľských sporov na http://ec.europa.eu/odr/. Právne spory sú riešené spôsobom stanoveným zákonom.

9. Pravidlá súborov cookies sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov na stránke Carvertical.com

10. Opatrenia na zabezpečenie informácií

10.1. Pri spracúvaní osobných údajov Používateľa musí Poskytovateľ implementovať príslušné organizačné a technické bezpečnostné opatrenia, ktoré pomáhajú chrániť osobné údaje pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, neoprávneným zverejnením alebo akýmkoľvek iným nezákonným spracovaním. Činnosť Poskytovateľa zameraná na zaistenie bezpečnosti zahŕňa okrem iného ochranu pracovníkov, informácií, IT infraštruktúry, interných a verejných sietí, kancelárskych budov a hardvéra.

10.2. Poskytovateľ by chcel Používateľovi pripomenúť, že sám Používateľ je zodpovedný za zabezpečenie bezpečnosti jeho prihlasovacích údajov. Poskytovateľ by chcel Používateľa požiadať, aby bol pri používaní a ukladaní údajov o prihlásení mimoriadne pozorný.  Používateľ by sa mal odhlásiť z prehliadača na konci relácie, aby zabránil neoprávnenému prístupu k e-mailom alebo osobným informáciám Používateľa, a to najmä v prípadoch, kedy Používateľ používa verejné počítače (napr. v internetovej kaviarni alebo knižnici).

10.3. Poskytovateľ urobí pre ochranu údajov Používateľa spracovaných Poskytovateľom všetko, čo je v jeho silách, , ale vzhľadom na skutočnosť, že informácie o Používateľovi sú zasielané cez internet, Poskytovateľ upozorňuje, že Poskytovateľ nezabezpečuje ani nezaručuje úplnú bezpečnosť informácie odoslanej Používateľom vrátane osobných údajov Používateľa.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Tieto Pravidlá sa stanú záväznými v momente, keď Používateľ potvrdí, že s týmito Pravidlami súhlasí, a zostanú v platnosti počas celej doby platnosti vzťahu medzi Používateľom a Poskytovateľom.

11.2. Poskytovateľ má právo jednostranne tieto Pravidlá zmeniť a doplniť. Akékoľvek zmeny a doplnenia týchto Pravidiel sa stanú záväznými od okamihu ich zverejnenia na stránke Carvertical.com.

11.3. Po tom, ako sa akékoľvek zmeny a doplnenia týchto Pravidiel stanú záväzné, Používateľ musí potvrdiť, že je s týmito dodatkami oboznámený a plne s nimi súhlasí, aby mohol naďalej používať stránku Carvertical.com. Služby objednané pred akýmikoľvek zmenami Pravidiel stránky Carvertical.com budú poskytované spôsobom a v súlade s lehotami stanovenými v Pravidlách platných v tom čase.