carVertical

Pravidlá pre používanie webovej stránky a poskytovanie služieb

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto pravidlá (Pravidlá) stanovujú podmienky používania webovej stránky Carvertical.com (Carvertical.com) a služieb poskytovaných na Carvertical.com.

1.2. Carvertical.com riadi a spravuje CV Group, UAB, reg. č. 303134915, adresa Aukštaičių g. 7, Vilnius, Litovská republika (ďalej – Carvertical).

1.3. Používateľ potvrdzuje svoj súhlas s Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať pri používaní Carvertical.com akýmkoľvek spôsobom alebo formou. Každý používateľ, ktorý nesúhlasí s jednou alebo viacerými podmienkami Pravidiel, nebude mať právo používať Carvertical.com.

2. Definície

2.1. Na účely týchto Pravidiel majú nasledujúce výrazy, ak sú napísané veľkým písmenom, význam uvedený v tomto odseku Pravidiel.

2.1.1. Prehľad znamená prehľad o histórii vozidla, ktorá obsahuje rôzne typy informácií o vozidle, ktoré si užívatelia Carvertical.com môžu objednať.

2.1.2. Komerčný používateľ znamená každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá využíva Služby na účely podnikania, živnosti, remesla alebo povolania (iné ako súkromná spotreba) alebo na dvojitý účel súkromnej spotreby a podnikania, avšak s prihliadnutím na všetky okolnosti súvisiace so Službami, účely podnikania dominujú.

2.1.3. Kredity znamenajú Kredity zahrnuté do Užívateľského účtu získaného Užívateľom, ktoré je možné vymeniť za získanie Prehľadu. Jeden Kredit sa môže vymeniť za jednu Správu.

2.1.4. Používateľ znamená osobu, ktorá si objednala Prehľad alebo ktorá inak používa Carvertical.com, vrátane súkromných používateľov a komerčných používateľov.

2.1.5. Účet znamená Používateľský účet na Carvertical.com, ktorý si Používateľ otvorí za účelom prístupu k Službám.

2.1.6. Služby znamenajú služby poskytované Používateľovi na zváženie, ktoré Používateľ môže získať na Carvertical.com, vrátane, ale nie výlučne, objednávania a poskytovania Prehľadov alebo Kreditov.

2.1.7. Prvotný prehľad znamená informácie poskytnuté Carvertical.com zadaním identifikačného čísla vozidla a kategórií údajov, ktoré sú overené a zahrnuté v Prehľade.

2.1.8. Súkromný používateľ znamená každú fyzickú osobu, ktorá využíva Služby na iné účely než tie, ktoré sa týkajú podnikania, obchodu, remesla alebo povolania (na účely súkromnej spotreby) alebo na dvojitý účel súkromnej spotreby a podnikania, avšak s prihliadnutím na všetky okolnosti súvisiace so Službami, účely podnikania nedominujú.

2.1.9. Identifikačné číslo vozidla (VIN) znamená jedinečný 17-miestny kód pridelený výrobcom každému vozidlu opúšťajúcemu továreň.

2.1.10. Webové stránky tretích strán znamenajú nezávislé webové stránky tretích strán, t. j. nesúvisiace so spoločnosťou Carvertical.

3. Účet

3.1. Na používanie niektorých Služieb, napr. na ovládanie dodatočných kreditov si musí používateľ otvoriť účet. Používateľ si môže otvoriť Účet:

3.1.1. zadaním svojej e-mailovej adresy a preferovaného hesla. V prípade použitia tohto spôsobu musí Používateľ aktivovať Účet kliknutím na odkaz v e-maile, ktorý Carvertical zašle na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii Účtu, alebo

3.1.2. zadaním svojej e-mailovej adresy, keď Používateľ získa Kredity alebo Prehľad pre VIN zadané na Carvertical.com. Pri použití tohto spôsobu si Používateľ vytvorí heslo kliknutím na odkaz v e-maile, ktorý Carvertical zašle na e-mailovú adresu uvedenú pri nákupe Kreditu alebo Prehľadu, alebo

3.1.3. používaním účtov tretích strán, t. j. Facebook, Google a Apple, a poskytovaním prístupu Carvertical k týmto účtom tretích strán.

3.2. Používateľ je zodpovedný za zachovanie dôvernosti prihlasovacích údajov do Účtu a za akúkoľvek činnosť vykonanú tretími osobami v mene Používateľa v Účte, pretože Používateľ nezabezpečil dôvernosť prihlasovacích údajov. Používateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť spoločnosti Carvertical e-mailom na adresu info@carvertical.com akúkoľvek stratu alebo neoprávnené použitie prihlasovacích údajov alebo iné porušenie bezpečnosti alebo dôvernosti prihlasovacích údajov.

3.3. Ak si Užívateľ už neželá účet ďalej používať, má právo ho kedykoľvek vymazať zaslaním písomnej správy spoločnosti Carvertical e-mailom na adresuinfo@carvertical.com alebo pomocou nastavení účtu.

4. Správa

4.1. Používateľ si môže zakúpiť kredity, ktoré je možné vymeniť za Prehľad, alebo zadať VIN kód na Carvertical.com a získať Prehľad pre konkrétne VIN (v tomto prípade sa kredit zakúpený používateľom automaticky vymení za konkrétnu správu o VIN). Kredity budú pripísané na Účet Používateľa najneskôr do 60 minút od prijatia platby postupom uvedeným v týchto Pravidlách (alebo v prípade, že Kredity sú objednané Komerčným používateľom, od prijatia platby v súlade s postupom ustanoveným v týchto pravidlách alebo v takom časovom rámci, ako je stanovené v samostatnej zmluve medzi spoločnosťou Carvertical a príslušným komerčným používateľom).

4.2. Cena Kreditu sa vzhľadom na situáciu na trhu, špeciálne ponuky, menové výkyvy a iné prvky neustále mení, avšak aktuálny platný cenník Kreditov a ďalších služieb je vždy dostupný na Carvertical.com. V okne, kde je zvolený spôsob platby za Kredity, sa vždy zobrazí konečná cena Kreditov platná v čase objednávky.

4.3. Kredity zakúpené Používateľom budú platné 6 mesiacov od momentu zakúpenia. Po uplynutí tohto obdobia už Kredity Používateľa nebudú platné, budú vymazané z jeho Účtu a Používateľ si ich už nebude môcť vymeniť za Prehľady.

4.4. Keď Používateľ zadá VIN vozidla na Carvertical.com, môže si zobraziť Úvodný prehľad, ktorý uvádza informácie, ktoré budú overené a poskytnuté v Prehľade (za predpokladu, že záznamy sú dostupné). Prehľad nemusí obsahovať záznamy určitých kategórií údajov uvedených v Úvodnom prehľade, čo znamená, že spoločnosti Carvertical sa nepodarilo nájsť záznamy v určitej kategórii alebo kategóriách údajov.

4.5. Správa bude na Užívateľský účet nahraná najneskôr do 5 minút po odpísaní Kreditu z Užívateľského účtu (resp. v prípade, že si Prehľad objedná Komerčný užívateľ, od momentu odpísania Kreditu z Užívateľského účtu resp. časový rámec stanovený v samostatnej zmluve medzi spoločnosťou Carvertical a príslušným komerčným používateľom) a na e-mailovú adresu Používateľa uvedenú v účte sa odošle e-mail s odkazom na Prehľad.

4.6. Prehľad je Užívateľovi dostupný vo webovom prehliadači na obmedzenú dobu, ako je uvedené v odseku 4.7 Pravidiel, a je prístupný cez Užívateľský účet alebo aktívny odkaz. Prehľad je tiež možné uložiť na trvalé médium z Carvertical.com do zariadenia Používateľa vo formáte PDF.

4.7. Prehľad je Užívateľovi dostupný vo webovom prehliadači po dobu 30 kalendárnych dní odo dňa nahrania Prehľadu do Užívateľského účtu. Po uplynutí stanoveného termínu nebude Prehľad Užívateľovi prístupný, Užívateľ si ho už nebude môcť uložiť vo formáte PDF a ak si Užívateľ želá objednať nový Prehľad na konkrétne vozidlo, môže si objednať nový Prehľad.

4.8. Spoločnosť Carvertical sa snaží v Prehľade poskytovať čo najpresnejšie a najkompletnejšie informácie. Informácie uvedené v Prehľade však musia byť zozbierané zo širokej škály verejných databáz a iných zdrojov, ktorých obsah, ako aj presnosť, relevantnosť a úplnosť údajov, nie je pod kontrolou spoločnosti Carvertical. Carvertical jednoducho poskytuje súhrnné informácie Používateľovi vo forme Prehľadu. V súlade s tým používateľ pri nákupe Prehľadu potvrdzuje, že rozumie a súhlasí s tým, že:

4.8.1. v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi spoločnosť Carvertical nezaručuje, že informácie uvedené v Prehľade sú presné, relevantné a úplné.

4.8.2. v určitých jurisdikciách nemusia byť spoločnosti Carvertical dostupné všetky alebo časť informácií uvedených v Prehľade, a to aj v prípade, že sú dostupné iným tretím stranám. V súlade s tým je možná opačná možnosť, ak všetky alebo časť informácií uvedených v správe môžu byť dostupné spoločnosti Carvertical v určitých jurisdikciách, ale nie sú dostupné pre iné tretie strany.

4.8.3. Užívateľ prevezme plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia, za kúpu alebo odmietnutie kúpy vozidla na základe informácií obsiahnutých v Prehľade. V prípade akýchkoľvek pochybností o informáciách obsiahnutých v Prehľade by si ich mal používateľ overiť u príslušných kompetentných orgánov. Carvertical odporúča takéto overenie vo všetkých prípadoch, keď sa na základe Prehľadu rozhoduje, napr. pred rozhodnutím o kúpe vozidla.

4.8.4. Rady alebo informácie uvedené v Prehľadoch alebo na webovej stránke by sa v žiadnom prípade nemali považovať za ponuku, dopyt alebo odporúčanie na kúpu, prenájom alebo iné nadobudnutie práv na vozidlo uvedené v Prehľade.

4.9. Carvertical nezakazuje a nenabáda Používateľov zverejňovať alebo inak používať Prehľad v rozsahu, v akom to súvisí so zámerom Používateľa hodnotiť vozidlo alebo poskytnúť jeho hodnotenie tretím stranám s cieľom zdôvodniť určité charakteristiky a spoľahlivosť vozidla. Požívateľovi je však zakázané ďalej predávať alebo inak využívať Prehľady priamo na komerčnú činnosť, kde je samotný Prehľad alebo jej časť predmetom obchodnej transakcie alebo obchodnej činnosti.

5. Zodpovednosti používateľa

5.1. Používateľ sa zaväzuje:

5.1.1. nepoužívať automatické zariadenia, softvér, algoritmy alebo metodológie ani žiadny podobný alebo ekvivalentný manuálny proces na prístup, získavanie, kopírovanie alebo monitorovanie akejkoľvek časti Carvertical.com alebo akéhokoľvek obsahu, ani žiadnym spôsobom na obnovenie alebo obídenie navigácie Carvertical.com štruktúru alebo Carvertical.com alebo akýkoľvek jej obsah, získať alebo sa pokúsiť získať akýkoľvek materiál alebo informácie, ktoré nie sú špecificky prístupné Používateľovi na Carvertical.com.

5.1.2. nesnažiť sa o neoprávnený prístup k žiadnej časti alebo funkcii Carvertical.com alebo systémom alebo sieťam súvisiacim s Carvertical.com neoprávneným hackovaním, získavaním hesiel alebo inými nezákonnými prostriedkami.

5.1.3. nepodniknúť kroky, ktoré by bezdôvodne alebo neúmerne preťažili infraštruktúru alebo systémy alebo siete súvisiace s Carvertical.com.

5.1.4. nepoužívať žiadne zariadenie, softvér ani vykonávať inú činnosť, ktorá by zasahovala alebo ktorá by sa použila v snahe narušiť riadne fungovanie Carvertical.com alebo akúkoľvek operáciu vykonávanú Carvertical.com alebo používanie Carvertical.com akoukoľvek osobou.

5.1.5. nepoužívať stránku Carvertical.com ani žiadny obsah v nej obsiahnutý na nezákonné účely alebo účely, ktoré nie sú v súlade s pravidlami, alebo na účely podpory akejkoľvek nezákonnej činnosti alebo inej činnosti, ktorá porušuje práva spoločnosti Carvertical alebo iných osôb.

5.1.6. dodržiavať tieto Pravidlá a príslušné právne požiadavky pri používaní Carvertical.com, jej Služieb alebo pri platbe za Služby.

6. Služby

6.1. Zmluva o poskytovaní Služieb medzi Carvertical a Používateľom sa považuje za uzatvorenú okamihom prijatia platby postupom uvedeným v týchto Pravidlách (resp. v prípade, že si Služby objedná Komerčný používateľ, od r. okamihom prijatia platby v súlade s postupom stanoveným v týchto pravidlách alebo v takom časovom rámci, ako je stanovené v samostatnej zmluve medzi spoločnosťou Carvertical a príslušným komerčným používateľom).

6.2. Používatelia zaplatia Carvertical.com za služby spôsobom zvoleným používateľom – kreditnou alebo debetnou kartou, bankovým prevodom, PayPal alebo kryptomenou. Služby Súkromnému užívateľovi sú poskytované až potom, čo za ne Súkromný užívateľ zaplatí v súlade s týmito Pravidlami a postupom uvedeným na Carvertical.com. Služby Komerčnému používateľovi budú poskytnuté potom, čo za ne Komerčný používateľ zaplatí v súlade s postupom stanoveným v týchto Pravidlách a/alebo v takom časovom rámci, ako je stanovené v samostatnej zmluve medzi Carvertical a Komerčným používateľom, ak existuje.

6.3. Ak Používateľ platí za Služby v kryptomene, bude plne zodpovedný za to, že takáto platba bude v súlade s právnymi požiadavkami príslušnej jurisdikcie. V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi nepreberá Carvertical žiadnu zodpovednosť za bezpečnosť takejto platby.

6.4. Carvertical má právo organizovať propagačné kampane, počas ktorých môžu byť Používateľom poskytnuté zľavové kódy na Služby. Carvertical má právo určiť podmienky pre uplatnenie konkrétneho zľavového kódu, okrem iného vrátane doby platnosti zľavového kódu, typu Služieb, na ktoré sa vzťahuje, a ďalších obmedzení. Pre uplatnenie zľavového kódu na Služby musí Používateľ zadať kód do príslušného okna, v ktorom si Používateľ vyberie spôsob platby. Ak nezadáte žiadny kód spôsobom popísaným v tomto odseku, kód sa nebude vzťahovať na Služby objednané Používateľom.

6.5. Vzhľadom na meniace sa ekonomické faktory rôznych trhov si Carvertical.com vyhradzuje právo uplatňovať rôzne ceny za Služby v každej krajine.

6.6. Služby sa na účely dane z pridanej hodnoty (DPH) považujú za služby poskytované prostredníctvom elektronických prostriedkov, preto sa pri určovaní miesta poskytovania Služieb súkromným používateľom bude spoločnosť Carvertical riadiť smernicou Rady EÚ 112/2006/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1042/2013 zo 7. októbra 2013 a článok 13 ods. 2 bod 15 zákona Litovskej republiky o dani z pridanej hodnoty, a bude platiť sadzba DPH v mieste bydliska Súkromného používateľa. Pri určovaní miesta pobytu Súkromného užívateľa využíva Carvertical technologické, komunikačné a iné objektívne dostupné prostriedky na určenie uvedenej polohy Súkromného užívateľa. V prípade nezrovnalostí medzi údajmi získanými pomocou vyššie uvedených prostriedkov sa Carvertical spolieha aj na údaje poskytnuté Súkromným používateľom. Za platnosť a spoľahlivosť takto poskytnutých údajov zodpovedá výlučne Súkromný používateľ. Spoločnosť Carvertical pri poskytovaní Služieb komerčným používateľom uplatňuje všeobecné pravidlá na určenie miesta poskytovania Služieb na účely DPH, ako je stanovené v zákone Litovskej republiky o dani z pridanej hodnoty.

6.7 Používateľ, ktorý si zakúpi Služby, môže dostať faktúru s DPH na Používateľský účet otvorený v Carvertical. Faktúra môže byť zaslaná e-mailom alebo stiahnutá zo stránky Carvetical.com.

7. Ochrana Súkromných používateľov

7.1. Ak Služby, napr. nákup Kreditov, sú objednané Súkromným používateľom, Súkromný používateľ bude mať právo bez uvedenia dôvodu zrušiť takúto zmluvu do 14 dní oznámením spoločnosti Carvertical e-mailom na adresu info@carvertical.com, okrem prípadov uvedených v odseku 7.2 týchto Pravidiel. Súkromný používateľ oznámi zrušenie Služieb uvedených v tomto odseku prostredníctvom vyššie uvedenej e-mailovej adresy vo voľnom formáte s uvedením čísla objednávky, dátumu, kontaktných údajov a želania zrušiť konkrétnu objednávku Služieb. Spoločnosť Carvertical bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa prijatia oznámenia Súkromného používateľa o zrušení, vráti všetky sumy zaplatené Súkromným používateľom.

7.2. Ak si Súkromný používateľ želá vymeniť Kredity za Prehľad, pred každou takouto výmenou Súkromný používateľ výslovne potvrdí a súhlasí s tým, že vzhľadom na skutočnosť, že Prehľad je digitálnym obsahom a bude Súkromnému používateľovi sprístupnený prakticky okamžite , Súkromný používateľ stratí právo zrušiť zmluvu o poskytovaní Služieb digitálneho obsahu do 14 dní. Ak si Súkromný používateľ zakúpi Balíček kreditov, teda viac Kreditov, v závislosti od zložitosti Balíčka kreditov (napr. zľavy na Balíček kreditov oproti nákupu jedného Kreditu), pričom Súkromný Používateľ využije aspoň jeden Kredit v balíku, stratí právo zrušiť zmluvu na Služby digitálneho obsahu v súvislosti s celým balíčkom Kreditov.

8. Ochrana osobných údajov

8.1. Informácie o spracúvaní osobných údajov Používateľov sú dostupné v Zásadách ochrany osobných údajov Carvertical.com. Potvrdením, že si Používateľ prečítal tieto Pravidlá, Používateľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil so Zásadami ochrany osobných údajov Carvertical.com, špecifikovanými vyššie v tomto odseku Pravidiel.

9. Zmena alebo ukončenie Služieb

9.1. Carvertical má právo jednostranne meniť Služby poskytované Carvertical.com a ich ceny a akékoľvek ďalšie ustanovenia Pravidiel. Ak budú mať zmeny negatívny dopad na (napr. obmedzenie) práv Súkromných používateľov, Carvertical vykoná takéto zmeny len vtedy, ak na to bude mať dostatočný základ, napr. ak sa zmenia príslušné ustanovenia platných zákonov alebo ak prebudujeme alebo upravíme náš obchodný model. Súkromní používatelia dostanú primerané oznámenie o zmenách e-mailom na adresu uvedenú v ich účtoch najneskôr 5 kalendárnych dní pred takouto zmenou. Ak po zmene, doplnení alebo doplnení Pravidiel a upozornení Súkromného používateľa v súlade s postupom uvedeným v tomto odseku Pravidiel bude Súkromný užívateľ naďalej používať Carvertical.com, bude sa to považovať za súhlas Súkromného používateľa k zmenám a doplneniam Pravidla. Spoločnosť Carvertical potvrdzuje, že dodatky žiadnym spôsobom nepriaznivo neovplyvnia práva Súkromných používateľov týkajúce sa služieb, ktoré už boli alebo sú v procese vykonávania.

9.2. Spoločnosť Carvertical má právo kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť prístup používateľa na stránku Carvertical.com a/alebo k Službám, ak používateľ poruší požiadavky týchto pravidiel a/alebo platných zákonov. Ak Používateľ, ktorý porušuje požiadavky týchto Pravidiel a/alebo platných zákonov, má Účet, bude o obmedzení alebo ukončení prístupu Používateľa informovaný e-mailom na adresu uvedenú v Účte. Ak Carvertical obmedzí alebo ukončí Používateľovi prístup k Carvertical.com a/alebo Službám, uvedený Používateľ nebude mať v budúcnosti žiadne právo používať Carvertical.com a/alebo Služby, napr. vytvorením nového účtu.

9.3. Carvertical má právo dočasne obmedziť aktivity Carvertical.com na vykonávanie technickej údržby Carvertical.com alebo súvisiacich technických funkcií, a to tak, že to Súkromným používateľom primerane oznámi na e-mailovú adresu uvedenú v Účte. V prípade núdze si Carvertical.com vyhradzuje právo dočasne obmedziť svoju činnosť bez toho, aby o tom informovala Súkromných používateľov, za predpokladu, že takéto obmedzenia nebudú nepriaznivo ovplyvňovať práva súkromných používateľov týkajúce sa služieb, ktoré sú už vykonávané alebo sú v procese vykonávania.

9.4. Carvertical tiež potvrdzuje, že aktivity Carvertical.com môžu byť dočasne obmedzené v dôsledku okolností vyššej moci. V takom prípade spoločnosť Carvertical bezodkladne upozorní súkromných používateľov na okolnosti vyššej moci, ale spoločnosť Carvertical nezodpovedá za narušenie stránky Carvertical.com spôsobené vyššou mocou.

10. Zodpovednosť

10.1. Používateľ súhlasí a zaväzuje sa brániť, odškodniť a chrániť Carvertical, spoločnosti prepojené s Carvertical, poskytovateľov služieb a zástupcov Carvertical, manažérov, splnomocnených úradníkov, zamestnancov alebo konzultantov pred akýmikoľvek stratami, škodami, nárokmi a/alebo vzniknutými výdavkami: a) ako v dôsledku porušenia týchto Pravidiel Používateľom, b) akéhokoľvek porušenia požiadaviek právnych predpisov vzťahujúcich sa na Používateľa Používateľom a c) rozhodnutí Používateľa na základe informácií uvedených v Prehľade.

10.2. V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi spoločnosť Carvertical nezodpovedá za žiadnu stratu alebo poškodenie používateľov, pokiaľ strata alebo poškodenie nebude mať za následok:

10.2.1. strata života, ublíženie na zdraví alebo nemajetková ujma Používateľa,

10.2.2. škoda na majetku Súkromného používateľa, príp

10.2.3. je spôsobené úmyselným pochybením alebo hrubou nedbalosťou spoločnosti Carvertical.

10.3. Carvertical.com bude zodpovedať iba za technické umiestnenie informácií uvedených v Prehľade na Carvertical.com (za predpokladu, že Prehľad spĺňa všetky požiadavky Pravidiel) a technickú podporu databázy Carvertical.com. V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi spoločnosť Carvertical nezodpovedá za žiadne vecné nepresnosti/nezrovnalosti v informáciách obsiahnutých v Prehľade a za obsah Prehľadu.

10.4. Carvertical.com môže obsahovať odkazy na iné webové stránky tretích strán. Tieto odkazy sú poskytované iba pre pohodlie Používateľov. Spoločnosť Carvertical nekontroluje takéto odkazy alebo webové stránky tretích strán, ani nezodpovedá za obsah webových stránok tretích strán, vrátane akýchkoľvek informácií alebo materiálov na uvedených webových stránkach.

11. Práva duševného vlastníctva

11.1. Materiál na webovej stránke Carvertical.com – kód, dizajn, názov domény Carvertical.com, všetky autorské práva, ochranné známky, databázy, obchodné názvy, tituly a iné duševné vlastníctvo alebo iné vlastníctvo súvisiace s Carvertical.com a/alebo materiál v nich obsiahnutý —je celé vlastníctvo Carvertical alebo ho Carvertical používa na legitímne dôvody, s výnimkou predmetov duševného vlastníctva (ochranné známky, logá atď.) súvisiacich s partnermi alebo dodávateľmi Carvertical a je chránené národnými a medzinárodnými zákonmi a nariadeniami na ochranu duševné vlastníctvo.

11.2. Používateľ nemá právo kopírovať, zaznamenávať, akýmkoľvek spôsobom reprodukovať, prezentovať, publikovať, prenášať, predávať, upravovať, odovzdávať, licencovať, meniť, opätovne publikovať, upravovať, vysielať, prenášať alebo inak sprístupňovať, zobrazovať na verejnosti resp. predvádzať, prispôsobovať, distribuovať alebo používať materiál Carvertical.com alebo jeho zdrojový kód alebo akúkoľvek jeho časť, ako aj akékoľvek odvodené diela bez výslovného súhlasu spoločnosti Carvertical.

12. Platné právo a riešenie sporov

12.1. Všetky aktivity Carvertical.com sa budú vykonávať v súlade so zákonmi Litovskej republiky, ktoré sa vzťahujú aj na tieto Pravidlá. Akékoľvek spory vyplývajúce z aktivít, Služieb Carvertical.com alebo s nimi súvisiace budú riešené rokovaním, a ak nedôjde k dohode, príslušným súdom v súlade s ustanoveniami platného práva.

12.2. Spory medzi Carvertical a Komerčnými užívateľmi budú riešené na súde v súlade so sídlom Carvertical.

12.3. Súkromný používateľ, ktorý sa domnieva, že spoločnosť Carvertical porušila ich práva alebo oprávnené záujmy súvisiace so službami Carvertical.com, by mala podať sťažnosť písomne spoločnosti Carvertical na adresu info@carvertical.coma uviesť svoj nárok. Ak Používateľ nesúhlasí s odpoveďou spoločnosti Carvertical, môže sa obrátiť na Litovský štátny úrad na ochranu práv spotrebiteľov na adrese www.vtat.lt alebo vyplniť online formulár žiadosti na Európskej platforme riešenia spotrebiteľských sporov na adrese http://ec.europa.eu/odr/. Súdne spory sa budú riešiť v súlade s postupom stanoveným platným právom vrátane článku 29 zákona Litovskej republiky o ochrane práv spotrebiteľov.

13. Opatrenia na ochranu informácií

13.1. Carvertical poznamenáva, že používatelia sú zodpovední za dôvernosť svojich prihlasovacích údajov do Účtu. Používateľ musí byť opatrný pri používaní a uchovávaní prihlasovacích údajov. Používateľ by sa mal po skončení svojej práce odhlásiť z prehliadača, aby sa zabezpečilo, že nikto nebude mať prístup k e-mailu alebo osobným informáciám Používateľa, a to najmä vtedy, keď Používateľ používa verejne dostupný počítač (napríklad v internetovej kaviarni alebo knižnici).

13.2. Carvertical sa síce snaží chrániť údaje Používateľa spracúvané spoločnosťou Carvertical, avšak vzhľadom na to, že informácie o Používateľoch sú odosielané prostredníctvom internetového pripojenia, Carvertical nemôže zaručiť a nezaručuje úplnú bezpečnosť informácií prenášaných Používateľom, vrátane osobných údajov.

14. Záverečné ustanovenia

14.1. Tieto Pravidlá predstavujú úplnú dohodu medzi Používateľom a Carvertical a nahrádzajú a rušia všetky predchádzajúce písomné alebo ústne zmluvy, záväzky, vyhlásenia a dohody medzi Používateľom a Carvertical týkajúce sa predmetu týchto Pravidiel. Carvertical má právo uzavrieť s Používateľom samostatnú písomnú zmluvu. Na takúto zmluvu sa vzťahujú podmienky týchto Pravidiel, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

14.2. Ak bude ktorákoľvek časť týchto pravidiel vyhlásená za neplatnú, nezákonnú alebo nevymáhateľnú v akomkoľvek rozsahu, v súlade s postupom stanoveným platným právom, takéto uznanie nebude mať vplyv na zostávajúce podmienky pravidiel, ktoré zostávajú v platnosti a majú sa implementovať v maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi.

14.3. Carvertical má právo podľa vlastného uváženia postúpiť všetky alebo časť práv a/alebo povinností podľa týchto Pravidiel bez predchádzajúceho súhlasu Používateľa, pokiaľ tým nie sú dotknuté záruky poskytnuté Súkromnému používateľovi. Prevod práv a/alebo povinností zo strany Carvertical, vykonaný v súlade s postupom uvedeným v tomto odseku Pravidiel, oslobodzuje Carvertical od plnenia všetkých povinností podľa týchto Pravidiel. Používateľ nemá právo previesť alebo postúpiť tieto Pravidlá alebo akékoľvek alebo všetky svoje práva a/alebo povinnosti podľa týchto Pravidiel, v súlade s platnými právnymi predpismi alebo inak, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Carvertical.

14.4. Ak Používateľ alebo Carvertical neuplatní niektoré z práv uvedených v týchto Pravidlách, nebude sa to považovať za vzdanie sa týchto práv.