carVertical

Oznámenie o ochrane osobných údajov pri spracúvaní údajov o vozidle

1. Komu je toto oznámenie o ochrane osobných údajov určené?

1.1. Záleží nám na ochrane súkromia a bezpečnosti osobných údajov. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „oznámenie o ochrane osobných údajov) vysvetľuje naše zásady zaobchádzania s údajmi o vozidlách. Tento dokument obsahuje dôležité informácie, ktoré si, ako dúfame, prečítate.

1.2. V súlade s článkom 11 ods. 2 vetou 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov 2016/679 (EÚ) (ďalej len „GDPR“) vás upozorňujeme, že nemôžeme priamo prepojiť údaje o vozidle s majiteľom alebo držiteľom tohto vozidla. Hoci v takýchto prípadoch nie sme podľa článku 11 ods. 1 nariadenia GDPR povinní informovať o spôsoboch spracúvania údajov o vašom vozidle, keďže sa snažíme o čo najvyššiu transparentnosť, chceme vám poskytnúť príslušné informácie.  

1.3. Pojem „vy“ v tomto oznámení o ochrane osobných údajov znamená vlastníka (fyzickú osobu) alebo držiteľa (fyzickú osobu) vozidla, o ktorom zhromažďujeme údaje.  

1.4. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa môže zmeniť. Zmeny zverejníme na webovej stránke s online kontrolou histórie vozidiel www.carvertical.com alebo v jej mobilnej aplikácii pre Android a iOS (ďalej sa webová stránka a mobilná aplikácia spoločne označujú ako „platforma“).

1.5. Ak používate našu platformu, môžete si prečítať aj oznámenie o ochrane osobných údajov pre návštevníkov platformy a používateľov (zákazníkov) našich služieb.

2. Prevádzkovatelia údajov

2.1. Údaje o vozidle kontroluje spoločnosť UAB „cV Group“, kód právnickej osoby 303134915, adresa Aukštaičių Str. 7, LT-11341 Vilnius, Litva a/alebo carVertical OÜ, kód právnickej osoby 14416655, adresa Narva mnt. 5 Tallinn, 10117 Estónsko (ďalej spoločne len carVertical alebo my). Obe spoločnosti sú spoločnými prevádzkovateľmi v zmysle článku 26 ods. 1 nariadenia GDPR. 

2.2. Kontaktné údaje Zodpovednej osoby: dpo@carvertical.com

3. Účely a právny základ spracúvania údajov

3.1. Spracúvame údaje o vozidlách s cieľom vytvoriť transparentný trh s ojazdenými vozidlami, aby sme chránili kupujúcich ojazdených vozidiel pred podvodmi a prispeli k bezpečnosti cestnej premávky a účastníkov cestnej premávky. Tento účel zahŕňa náš záväzok:

 1. 3.1.1. poskytovať jednotlivcovi jasné a zrozumiteľné informácie o vozidle, o ktoré má záujem a ktoré by inak bolo nákladné, ťažké alebo nemožné nezávisle overiť;
 2. 3.1.2. zhromažďovať a kontrolovať informácie o vozidlách a spravovať/vytvárať interné databázy na poskytovanie relevantných informácií v správach.

3.2. Údaje o vozidle spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu alebo oprávneného záujmu tretej strany (používateľa našich služieb, kupujúceho správy, účastníka cestnej premávky atď.) (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) s cieľom pomôcť prostredníctvom našich služieb:

 1. 3.2.1. správne identifikovať vozidla, o ktorom sa zhromažďujú informácie;
 2. 3.2.2. príjemcovi správy carVertical získať rýchlo, pohodlne a cenovo výhodne lepšie informácie o histórii a stave vozidiel na základe údajov z rôznych zdrojov a krajín;
 3. 3.2.3. chrániť príjemcu správy carVertical pred možnými podvodmi v dôsledku neúplných informácií, t. j. pokusmi o predaj ukradnutého vozidla, falšovaním počtu najazdených kilometrov, predajom poškodeného vozidla alebo zatajením porúch na vozidle, ktoré sú podstatné pre bezpečnosť vozidla a pre rozhodnutie jednotlivca o jeho kúpe;
 4. 3.2.4. zabezpečiť, aby sa nebezpečné alebo odcudzené vozidlá nedostali do bežného obehu alebo cestnej premávky;
 5. 3.2.5. prijímať informovanejšie a nákladovo efektívnejšie rozhodnutia, keď si príjemca správy carVertical vyberá/kupuje/predáva/prevádzkuje vozidlo;
 6. 3.2.6. znížiť počet sporov medzi predajcami a kupujúcimi vozidiel;
 7. 3.2.7. zvýšiť transparentnosť trhu s ojazdenými vozidlami a dôveru medzi účastníkmi trhu;
 8. 3.2.8. rozvíjať a zlepšovať naše služby, databázu, kvalitu správ, poskytovať údaje založené na presných informáciách o stave vozidla.  

3.3. Niektoré údaje o vozidle používame na tieto ďalšie účely: na trénovanie nástrojov umelej inteligencie, na analýzu príslušných štatistických údajov o výkonnosti a na riešenie a kontrolu sporov a nárokov súvisiacich s našou činnosťou a na stanovenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov a obranu obchodných záujmov našej spoločnosti. Údaje spracúvame na tieto ďalšie účely na základe nášho oprávneného záujmu rozvíjať naše podnikanie, zabezpečiť kvalitu našich služieb a riešiť spory (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR). Za určitých okolností sa na nás môže vzťahovať aj určitá zákonná povinnosť (napríklad splniť súdny príkaz) a v takom prípade budeme spracúvať osobné údaje, aby sme splnili naše zákonné povinnosti (článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR). 

4. Spracúvané osobné údaje

4.1. Pri zhromažďovaní informácií o vozidlách spracúvame tieto kategórie údajov:

 1. 4.1.1. identifikácia vozidla a technické parametre vozidiel: VIN vozidla, evidenčné číslo, registračné údaje, model, rok výroby, emisie, špecifikácie a vybavenie;
 2. 4.1.2. servisné údaje a údaje o udalostiach súvisiacich s vozidlom: servisné údaje, udalosti (poškodenie), import/export, záznamy o účele použitia, ako aj údaje o najazdených kilometroch, záruke, poistení, krádeži a nehode;
 3. 4.1.3. finančné údaje o vozidle: dátum (kedy sa začalo financovanie), typ (lízing, kúpa na splátky atď.), doba financovania atď;
 4. 4.1.4. iné údaje: fotografie vozidla, údaje o zmene vlastníka (skutočnosť o zmene registrácie), verejne dostupné informácie;
 5. 4.1.5. údaje obsiahnuté v správach carVertical: záznamy o vozidlách podľa bodov 4.1.1 – 4.1.4 (po uplynutí platnosti správy (30 dní od nadobudnutia) nemáme možnosť zistiť, aké údaje boli uvedené v konkrétnej správe pri jej zakúpení, a údaje o vozidle obsiahnuté v správe spracúvame rovnakým spôsobom ako akékoľvek iné údaje o vozidle). 

4.2. Správy, ktoré poskytujeme, sa vytvárajú pomocou automatizovaného riešenia úloh (agregácia údajov) na základe požiadavky zákazníka, ktorý si správu objednal. Používame prístup analýzy údajov orientovaný na VIN a informácie spájame s konkrétnym vozidlom podľa jeho VIN. Na účely prípravy správ vyberáme a organizujeme informácie o vozidle ako o objekte (aktíve) a nezhromažďujeme informácie o jeho vlastníkoch alebo držiteľoch.

5. Príjemcovia údajov a prenos údajov

5.1. Súhrnné údaje o vozidle poskytujeme osobám, ktoré si ich objednali.

5.2. Údaje o vozidle môžeme preniesť spracovateľom údajov, ktorí nám pomáhajú pri našich činnostiach, ako je napríklad cloudový hosting, správa databáz atď. Hlavní spracovatelia údajov: 

 1. 5.2.1. poskytovatelia cloudových hostingových služieb: (i) Amazon Web Services, Inc.; údaje sa spracúvajú v EHP, (ii) MongoDB, Inc.; údaje sa spracúvajú v EHP; 
 2. 5.2.2. správa databázy: Atlan Pte. Ltd.; údaje sa spracúvajú v EHP.

5.3. Údaje môžeme poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní a orgánom prípravného konania, súdom a iným orgánom na riešenie sporov a iným osobám vykonávajúcim funkcie podľa právnych predpisov v súlade s postupmi stanovenými právnymi predpismi. Týmto subjektom poskytujeme informácie podľa požiadaviek právnych predpisov alebo podľa požiadaviek samotných subjektov.

5.4. Údaje môžeme prenášať aj:

 1. 5.4.1. spoločnostiam v rámci skupiny spoločností, do ktorej patríme, alebo prípadným spoločným prevádzkovateľom údajov;
 2. 5.4.2. v prípade potreby spoločnostiam, ktoré majú v úmysle kúpiť alebo prevziať naše podnikanie alebo s nami vytvoriť spoločné podniky alebo iné formy spolupráce, ako aj nami založeným spoločnostiam.

5.5. Osobné údaje spravidla spracúvame v rámci EÚ/EHP, ale v niektorých prípadoch sa tieto údaje môžu prenášať mimo EÚ/EHP. Osobné údaje mimo EÚ/EHP sa prenášajú na základe:

 1. 5.5.1. zmluvy o spracúvaní alebo poskytovaní údajov, ktorá opisuje takýto prenos a obsahuje štandardné zmluvné doložky pre medzinárodné prenosy (ak chcete požiadať o kópiu, obráťte sa na našu Zodpovednú osobu), alebo
 2. 5.5.2. rozhodnutia o primeranosti prijaté Európskou komisiou, čo znamená, že Európska komisia uznala krajinu alebo sektor, v ktorom je tretia strana usadená a/alebo vykonáva svoju činnosť, za krajinu alebo sektor, ktorý poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, alebo
 3. 5.5.3. osobitného povolenia Štátneho inšpektorátu na ochranu údajov Litovskej republiky na vykonanie takéhoto prenosu.

5.6. Správy carVertical nespájajú údaje o vozidle s konkrétnou osobou. Ak iné údaje známe príjemcovi správy umožňujú priame prepojenie obsahu správy s konkrétnou osobou, považujeme takéto priame prepojenie za vykonané nezávisle od príjemcu správy carVertical.

6. Zdroje údajov

6.1. Spracúvame údaje z rôznych zdrojov, ako sú oficiálne registre vozidiel, poskytovatelia služieb údržby a opráv vozidiel, autorizované servisy, predajcovia vozidiel, správcovia poistných udalostí a informácie verejne dostupné na internete.

7. Obdobie uchovávania údajov

7.1. Osobné údaje sa uchovávajú tak dlho, ako je to potrebné na jeden z účelov uvedených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. 

7.2. Spravidla sa údaje týkajúce sa vozidiel uchovávajú 30 rokov od dátumu, keď spoločnosť carVertical údaje o vozidle dostane. Toto obdobie uchovávania zodpovedá životnosti priemerného vozidla.

8. Použitie riešení na automatizované spracúvanie údajov

8.1. Na spracúvanie údajov o vozidlách môžeme použiť riešenie na automatizované spracúvanie údajov, napríklad na analýzu alebo agregáciu informácií o vozidlách, na zabezpečenie kvality správ, ktoré poskytujeme v carVertical, alebo na trénovanie riešenia umelej inteligencie, ktoré používame.

8.2. Automatizované rozhodovanie znamená spracúvanie osobných údajov pomocou softvérového kódu alebo algoritmu, riešenia založeného na umelej inteligencii, ktoré si nevyžaduje ľudský zásah. Pravidelne prehodnocujeme metódy, ktoré používame na prijímanie takýchto rozhodnutí, aby sme zabezpečili ich spravodlivosť, účinnosť a nestrannosť. Ak dotknutá osoba namieta proti výsledkom poskytovaným automatizovaným riešením, posúdia ich naši odborníci.

9. Vaše práva

9.1. Máte tieto práva:

 1. 9.1.1. právo na prístup k svojim osobným údajom a na informácie o spracúvaní svojich osobných údajov;
 2. 9.1.2. právo na opravu svojich osobných údajov, ak sa zmenili alebo ak sú nepresné či nesprávne; môžeme vás požiadať, aby ste poskytli dôkazy o tom, že informácie sú nepresné alebo nesprávne;
 3. 9.1.3. právo na vymazanie (právo byť zabudnutý), pokiaľ nie sme povinní údaje uchovávať alebo pokiaľ neprevažujú naše záujmy pri spracúvaní;
 4. 9.1.4. právo obmedziť spracúvanie údajov za určitých podmienok stanovených v nariadení GDPR;
 5. 9.1.5. právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov, ak sa spracúvajú na základe oprávnených záujmov;
 6. 9.1.6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov, ak sa domnievate, že vaše údaje nie sú spracúvané správne.

9.2. Ak chcete uplatniť vyššie uvedené práva, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese info@carvertical.com alebo kontaktujte Zodpovednú osobu na adrese dpo@carvertical.com

9.3. Keď podáte žiadosť na uplatnenie svojich práv dotknutej osoby, požiadame vás o poskytnutie informácií o vašej totožnosti a vzťahu ku konkrétnemu vozidlu (napr. doklad o evidencii vozidla). Tieto informácie potrebujeme, pretože nezhromažďujeme údaje, ktoré umožňujú priamu identifikáciu dotknutej osoby. 

9.4. V záujme lepšieho pochopenia vašej žiadosti vás môžeme požiadať o vyplnenie príslušného formulára žiadosti, požiadať vás o poskytnutie žiadosti podpísanej inteligentným alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo zaslanie vašej žiadosti poštou. 

9.5. Môžeme vám odmietnuť umožniť uplatniť vaše práva, ako napríklad právo na poskytnutie, opravu alebo vymazanie údajov, ktoré ste požadovali, ak splnenie takejto žiadosti nie je povolené podľa nariadenia GDPR, ak sme zistili, že náš oprávnený záujem alebo záujem tretej strany prevažuje nad pravdepodobným vplyvom spracúvania údajov na ochranu vašich práv, alebo ak vás nedokážeme identifikovať, ak je identifikácia potrebná na to, aby sme vyhoveli vašej žiadosti. 

9.6. Za uplatnenie vašich práv zvyčajne neúčtujeme žiadne poplatky. Právne predpisy nám však umožňujú účtovať primeraný poplatok alebo odmietnuť vyhovieť vašej žiadosti, ak je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná.

9.7. Po prijatí vašej žiadosti vám poskytneme odpoveď najneskôr do 1 mesiaca od dátumu žiadosti a vykonáme kroky uvedené v žiadosti alebo vás budeme informovať o dôvodoch odmietnutia. V prípade potreby sa táto lehota môže predĺžiť o ďalšie 2 mesiace v závislosti od zložitosti a počtu žiadostí. V takom prípade vás budeme o predĺžení informovať do 1 mesiaca od prijatia vašej žiadosti.

9.8. Ak sa osobné údaje vymažú, môžeme si uchovať kópie informácií, ak je to potrebné na ochranu našich oprávnených záujmov a záujmov iných osôb, na splnenie povinností uložených verejnými orgánmi, na riešenie sporov, identifikáciu narušení alebo na dodržiavanie dohôd. 

10. Kontaktujte nás

10.1. V súvislosti s akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa spracúvania údajov nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese info@carvertical.com, kontaktovať Zodpovednú osobu na adrese dpo@carvertical.com, alebo doporučenou poštou na adresu: UAB „CV Group“, Aukštaičių Str. 7, LT-11341 Vilnius alebo na telefónnom čísle +370 68 90 30 70.

Dátum poslednej aktualizácie: 06.02.2024