carVertical

Integritetssmeddelande om behandling av fordonsuppgifter

1. För vem är detta integritetsmeddelande avsett?

1.1. Vi värnar om integriteten och säkerheten vad gäller personuppgifter. Detta integritetsmeddelande (nedan kallat ”Integritetsmeddelandet”)förklarar vår policy för hantering av fordonsdata. Detta dokument innehåller viktig information, som vi hoppas att du kommer att läsa.

1.2. I enlighet med artikel 11.2 första stycket i den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 (EU) (nedan kallad ”GDPR”) informerar vi dig om att vi inte direkt kan koppla fordonsdata till ägaren eller innehavaren av det fordonet. Även om vi i sådana fall inte har någon skyldighet enligt artikel 11.1 i GDPR att informera om hur dina fordonsuppgifter behandlas, vill vi gärna ge dig relevant information eftersom vi strävar efter största möjliga öppenhet.  

1.3. ”Du” i detta Integritetsmeddelande avser ägaren (fysisk person) eller innehavaren (fysisk person) av det fordon om vilket vi samlar in uppgifter.  

1.4. Detta Integritetsmeddelande kan komma att ändras. Vi kommer att publicera ändringarna på webbplatsen för onlinekontroll av fordonshistorik www.carvertical.com eller dess mobilapplikation för Android och iOS (nedan kallas webbplatsen och mobilapplikationen gemensamt för ”Plattformen”).

1.5. Om Du använder vår Plattform får du också gärna läsa integritetsmeddelandet för Plattformens besökare och användare (kunder) av våra tjänster.

2. Personuppgiftsansvariga

2.1. Fordonsuppgifterna kontrolleras av UAB ”cV Group”, organisationsnummer 303134915, adress Aukštaičių Str. 7, LT-11341 Vilnius, Litauen och/eller carVertical OÜ, organisationsnummer 14416655, adress Narva mnt. 5 Tallinn, 10117 Estland (nedan gemensamt kallade carVertical eller vi). Båda företagen är gemensamt personuppgiftsansvariga i den mening som avses i artikel 26.1 i GDPR. 

2.2. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet: dpo@carvertical.com

3. Ändamål och rättslig grund för databehandling

3.1. Vi behandlar fordonsdata för att skapa en transparent marknad för begagnade fordon i syfte att skydda köpare av begagnade bilar från bedrägerier och bidra till trafiksäkerheten. Detta syfte omfattar vårt åtagande att:

 1. 3.1.1. tillhandahålla tydlig och begriplig information om det fordon som är av intresse för den enskilde och som annars skulle vara kostsam, svår eller omöjlig att kontrollera på egen hand
 2. 3.1.2. samla in och kontrollera information om fordon samt administrera/utveckla interna databaser för att tillhandahålla relevant information i rapporter.

3.2. Vi behandlar fordonsuppgifter på grundval av vårt berättigade intresse eller en tredje parts berättigade intresse (en användare av våra tjänster, en köpare av en rapport, en trafikant etc.) (artikel 6.1 f i GDPR) av att våra tjänster ska underlätta för:

 1. 3.2.1. korrekt identifiering av det fordon om vilket informationen samlas in
 2. 3.2.2. mottagaren av en carVertical rapport för att på ett snabbt, bekvämt och kostnadseffektivt sätt få bättre kunskap om fordonets historia och skick, baserat på uppgifter från en mängd olika källor och länder
 3. 3.2.3. att skydda mottagaren av en carVertical-rapport från eventuellt bedrägeri på grund av ofullständig information, dvs. försök att sälja ett stulet fordon, förfalska ett fordons körsträcka, sälja ett skadat fordon eller dölja defekter i ett fordon som är väsentliga för fordonets säkerhet och för personens beslut att köpa det
 4. 3.2.4. att se till att osäkra eller stulna fordon inte kommer ut i samhället eller trafiken
 5. 3.2.5. att fatta mer välgrundade och kostnadseffektiva beslut när mottagaren av en carVertical rapport väljer/köper/säljer/kör ett fordon
 6. 3.2.6. att minska antalet tvister mellan säljare och köpare av fordon
 7. 3.2.7. öka transparensen på marknaden för begagnade fordon och förtroendet mellan marknadsaktörerna
 8. 3.2.8. för att utveckla och förbättra våra tjänster, vår databas, kvaliteten på rapporter, för att tillhandahålla databaserad och korrekt information om fordonets skick.

3.3. Vi använder vissa fordonsuppgifter för följande ytterligare ändamål: för att träna verktyg för artificiell intelligens, för att analysera relevant statistik över hur vi presterar, för att hantera och kontrollera tvister och anspråk som är relevanta för vår verksamhet, och för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk och försvara vårt företags affärsintressen. Vi behandlar uppgifterna för dessa ytterligare ändamål baserat på vårt legitima intresse att utveckla vår verksamhet, säkerställa kvaliteten på våra tjänster och lösa tvister (artikel 6.1 f i GDPR). Vi kan också vara föremål för en rättslig skyldighet under vissa omständigheter (t.ex. att följa ett domstolsbeslut) och kommer då att behandla personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (artikel 6.1 c i GDPR). 

4. Behandlade personuppgifter

4.1. När vi samlar in information om fordon behandlar vi följande kategorier av data:

 1. 4.1.1. fordonsidentifiering och tekniska parametrar för fordon: fordonets identifieringsnummer (VIN), registreringsnummer, registreringsuppgifter, modell, tillverkningsår, utsläpp, specifikationer och utrustning
 2. 4.1.2. uppgifter om fordonsservice och händelser: service, händelser (skador), import/export, registrering av användningsändamål, även uppgifter om körsträcka, garanti, försäkring, stölder och olyckor
 3. 4.1.3. finansiella uppgifter om fordonet: datum (när finansieringen inleddes), typ (leasing, avbetalningsköp etc.), finansieringens löptid etc.
 4. 4.1.4. andra uppgifter: foton på fordonet, uppgifter om ägarbyte (information om ändrad registrering), allmänt tillgänglig information
 5. 4.1.5. uppgifter i carVertical-rapporter: fordonsregister enligt punkterna 4.1.1–4.1.4 (efter rapportens utgångsdatum [30 dagar efter förvärvet] har vi inget sätt att fastställa vilka uppgifter som tillhandahölls i en specifik rapport när den köptes, och vi behandlar fordonsuppgifterna i rapporten på samma sätt som alla andra fordonsuppgifter). 

4.2. De rapporter vi tillhandahåller produceras med hjälp av en automatiserad uppgiftslösning (dataaggregering), baserat på en förfrågan från kunden som beställt en rapport. Vi använder en VIN-orienterad dataanalysmetod och kopplar informationen till ett specifikt fordon enligt dess VIN. För utarbetandet av rapporter väljer vi ut och organiserar information om fordonet som ett objekt (tillgång) och samlar inte in information om dess ägare eller innehavare.

5. Datamottagare och dataöverföring

5.1. Vi tillhandahåller sammanställd fordonsdata till de personer som har beställt den.

5.2. Vi kan komma att överföra fordonsuppgifter till personuppgiftsbiträden som hjälper oss med vår verksamhet, t.ex. molntjänster, databashantering osv. De viktigaste personuppgiftsbiträdena: 

 1. 5.2.1. Leverantörer av molntjänster: (i) Amazon Web Services, Inc. Uppgifter behandlas inom EES (ii) MongoDB, Inc. Uppgifterna behandlas i EES. 
 2. 5.2.2. Databashantering: Atlan Pte. Ltd. Uppgifterna behandlas inom EES.

5.3. Vi kan lämna uppgifter till brottsbekämpande myndigheter och förundersökningsmyndigheter, domstolar och andra tvistlösningsinstanser, andra personer som utför lagstadgade uppgifter, i enlighet med det förfarande som fastställs enligt lagstiftningen i Republiken Litauen. Vi tillhandahåller information till dessa myndigheter i enlighet med lagkrav eller enligt myndigheternas egna specifikationer.

5.4. Vi kan också komma att överföra uppgifter till:

 1. 5.4.1. företag inom den företagsgrupp som vi tillhör, eller gemensamma personuppgiftsansvariga, om sådana finns
 2. 5.4.2. vid behov, till företag som avser att köpa eller förvärva vår verksamhet eller ingå samriskföretag eller andra former av samarbete med oss, samt till företag som etablerats av oss.

5.5. Vi behandlar generellt personuppgifter inom EU/EES men i vissa fall kan dessa uppgifter komma att överföras utanför EU/EES. Personuppgifter utanför EU/EES överförs baserat på:

 1. 5.5.1. Ett databehandlings- eller leveransavtal som beskriver sådan överföring och inkluderar standardavtalsklausuler för internationella överföringar (för att begära en kopia, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud).
 2. 5.5.2. Ett beslut om adekvat skyddsnivå som antagits av Europeiska kommissionen, vilket innebär att Europeiska kommissionen har erkänt att det land eller den sektor där den tredje parten är etablerad och/eller bedriver sin verksamhet tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.
 3. 5.5.3. Ett särskilt tillstånd från den statliga dataskyddsinspektionen i Republiken Litauen att genomföra en sådan överföring.

5.6. carVertical-rapporter kopplar inte fordonsdata till en specifik person. Om andra uppgifter som är kända för mottagaren av rapporten gör det möjligt att direkt koppla innehållet i rapporten till en viss person, anser vi att en sådan direkt koppling har gjorts på egen hand av mottagaren av carVertical-rapporten.

6. Datakällor

6.1. Vi behandlar uppgifter från en mängd olika källor, t.ex. officiella fordonsregister, leverantörer av underhålls- och reparationstjänster, auktoriserade reparatörer, fordonshandlare, administratörer av försäkringsskador och information som är allmänt tillgänglig på internet.

7. Period för lagring av uppgifter

7.1. Personuppgifter kommer att lagras så länge som det är nödvändigt för något av de syften som anges i detta Integritetsmeddelande. 

7.2. Som en tumregel ska uppgifter som rör fordon sparas i 30 år från det datum då carVertical tar emot fordonsuppgifterna. Denna lagringsperiod är i linje med livslängden för ett genomsnittligt fordon. 

8. Tillämpning av lösningar för automatisk databehandling

8.1. Vi kan komma att använda en automatiserad databehandlingslösning för att behandla fordonsdata, till exempel för att analysera eller sammanställa fordonsinformation, för att säkerställa kvaliteten på de rapporter vi tillhandahåller på carVertical eller för att träna den artificiella intelligenslösning vi använder.

8.2. Automatiserat beslutsfattande innebär behandling av personuppgifter med hjälp av en programkod eller algoritm, en artificiell intelligenslösning som inte kräver mänsklig inblandning. Vi ser regelbundet över de metoder vi använder för att fatta sådana beslut för att säkerställa att de är rättvisa, effektiva och opartiska. Om en registrerad invänder mot resultaten från en automatiserad lösning utvärderas de av våra specialister.

9. Dina rättigheter

9.1. Du har följande rättigheter:

 1. 9.1.1. Rätten att få tillgång till dina personuppgifter och att få information om behandlingen av dina personuppgifter.
 2. 9.1.2. Rätten att rätta dina personuppgifter om de har ändrats eller om de är felaktiga eller inkorrekta. Vi kan komma att be dig att bevisa att informationen är felaktig eller inkorrekt.
 3. 9.1.3. Rätten till radering (rätten att bli bortglömd) om vi inte är skyldiga att lagra uppgifterna eller om vi fortfarande har ett intresse av att uppgifterna behandlas.
 4. 9.1.4. Rätten att begränsa behandlingen av uppgifterna under vissa förutsättningar som anges i GDPR.
 5. 9.1.5. Rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter när de behandlas för berättigade intressen.
 6. 9.1.6. Rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten för dataskydd om du anser att dina uppgifter inte behandlas korrekt.

9.2. Om du vill utöva de rättigheter som anges ovan kan du kontakta oss via e-post på info@carvertical.com  eller kontakta dataskyddsombudet på dpo@carvertical.com

9.3. När du begär att få utöva dina rättigheter som registrerad kommer vi att be dig att tillhandahålla information om din identitet och förhållande till ett visst fordon (t.ex. fordonets registreringsbevis). Vi behöver sådan information eftersom vi inte samlar in uppgifter som möjliggör direkt identifiering av en registrerad person. 

9.4. För att bättre förstå din begäran kan vi be dig att fylla i det relevanta formuläret, be dig att tillhandahålla en begäran som undertecknats med en smart eller kvalificerad elektronisk signatur eller skicka din begäran per post. 

9.5. Vi kan avstå från att låta dig utöva dina rättigheter, t.ex. rätten att tillhandahålla, rätta eller radera de uppgifter som du har begärt, om uppfyllandet av en sådan begäran inte är tillåten enligt GDPR, om vi har fastställt att vårt berättigade intresse eller en tredje parts berättigade intresse åsidosätter den sannolika effekten av uppgiftsbehandlingen på skyddet av dina rättigheter, eller om vi inte kan identifiera dig, när identifiering är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla din begäran. 

9.6. Vi tar normalt inte ut någon avgift för att utöva dina rättigheter. Lagen ger oss dock rätt att ta ut en rimlig avgift eller att avstå från att tillmötesgå din begäran om den är uppenbart ogrundad eller orimlig.

9.7. När vi har mottagit din begäran kommer vi att ge dig ett svar senast 1 månad från dagen för begäran och kommer att utföra de åtgärder som anges i begäran eller informera dig om våra skäl för att avstå från att göra det. Vid behov kan tidsfristen förlängas med ytterligare två månader, beroende på hur många begäranden det rör sig om och hur komplicerade de är. I så fall kommer vi att informera dig om förlängningen inom 1 månad från mottagandet av din begäran.

9.8. Om personuppgifterna raderas får vi behålla kopior av informationen om det är nödvändigt för att skydda våra och andras berättigade intressen, för att uppfylla skyldigheter gentemot myndigheter, för att lösa tvister, för att identifiera störningar eller för att följa avtal. 

10. Kontakta oss

10.1. Du kan kontakta oss i alla frågor som rör databehandling via e-post på info@carvertical.com, genom att kontakta dataskyddsombudet på dpo@carvertical.comeller via rekommenderat brev adresserat till UAB ”CV Group”, Aukštaičių Str. 7, LT-11341 Vilnius eller via telefon +370 68903070.

Datum för senaste uppdatering: 06.02.2024