carVertical

Regler för användning av webbplatsen och tillhandahållande av tjänster

1. Allmänna bestämmelser

1.1. Dessa regler (Reglerna) fastställer villkoren för användning av webbplatsen Carvertical.com (Carvertical.com) och tjänster som tillhandahålls på Carvertical.com.

1.2. Carvertical.com förvaltas och administreras av CV Group, UAB, reg. nr 303134915, adress Aukštaičių g. 7, Vilnius, Republiken Litauen (hädanefter – Carvertical).

1.3. Användaren bekräftar sitt samtycke till Reglerna och åtar sig att följa dem när han/hon använder Carvertical.com på något sätt eller i någon form. Alla Användare som inte godkänner en eller flera av Reglernas villkor har ingen rätt att använda Carvertical.com.

2. Definitioner

2.1. För dessa Reglers syften har följande termer, när de skrivs med versaler, betydelser så som de specificerats i denna paragraf av Reglerna.

2.1.1. Rapport betyder en fordonshistorikrapport, som innehåller olika typer av information om fordonet som Carvertical.com-användare kan beställa.

2.1.2. Kommersiell Användare avser varje fysisk eller juridisk person som använder Tjänsterna i affärs-, handels-, hantverks- eller yrkessyfte (andra än privat konsumtion) eller för det dubbla syftet med privat konsumtion och affärsverksamhet, men med hänsyn till alla omständigheter relaterade till Tjänsterna, affärssyften dominerar.

2.1.3. Krediter avser Krediter som finns på Användarkontot som Användaren har förvärvat och som kan bytas ut mot Rapport. En Kredit kan bytas ut mot en Rapport.

2.1.4. Användare betyder den person som har beställt Rapporten eller som på annat sätt använder Carvertical.com, inklusive Privata Användare och Kommersiella Användare.

2.1.5. Konto betyder Användarkontot på Carvertical.com som Användaren öppnar för att få tillgång till Tjänster.

2.1.6. Tjänster innebär Tjänster som tillhandahålls Användaren mot vederlag som Användaren kan få på Carvertical.com, inklusive, men inte begränsat till, beställning och tillhandahållande av Rapporter eller Krediter.

2.1.7. Första Rapporten avser information som tillhandahålls av Carvertical.com genom att ange fordonets identifieringsnummer och de datakategorier som verifieras och ingår i Rapporten.

2.1.8. Privat Användare avser en fysisk person som använder Tjänsterna för andra ändamål än de som är relaterade till affärer, handel, hantverk eller yrke (för konsumtionsändamål) eller för det dubbla syftet med konsumtion och affärsverksamhet, men med hänsyn till alla omständigheter relaterade till Tjänsterna, affärssyften dominerar inte.

2.1.9. Fordonsidentifieringsnummer (FIN) betyder den unika 17-siffriga koden som tilldelats av tillverkaren till varje fordon som lämnar fabriken.

2.1.10. Tredjepartswebbplatser betyder oberoende tredjepartswebbplatser, d.v.s. inte relaterade till Carvertical.

3. Konto

3.1. För att använda vissa Tjänster, t.ex. för att kontrollera ytterligare Krediter måste Användaren öppna ett Konto. Användaren kan öppna ett Konto:

3.1.1. genom att ange sin e-postadress och önskat lösenord. Om denna metod används måste Användaren aktivera Kontot genom att klicka på länken i e-postmeddelandet som Carvertical skickar till den e-postadress som anges vid tidpunkten för registrering av Kontot, eller

3.1.2. genom att ange sin e-postadress när Användaren förvärvar Krediter eller en Rapport för FIN som anges på Carvertical.com. Om denna metod används kommer Användaren att skapa ett lösenord genom att klicka på länken i e-postmeddelandet som Carvertical skickar till den e-postadress som anges vid tidpunkten för Kreditköpet eller Rapporten, eller

3.1.3. genom att använda en tredje parts, det vill säga Facebook, Google och Apple, konton och ge Carvertical åtkomst till dessa tredjepartskonton.

3.2. Användaren är ansvarig för att upprätthålla konfidentialitet för Kontots inloggningsuppgifter och för all aktivitet som utförs av tredje part på uppdrag av Användaren på Kontot, eftersom Användaren har misslyckats med att säkerställa konfidentialiteten för inloggningsuppgifter. Användaren förbinder sig att utan dröjsmål meddela Carvertical via e-post till info@carvertical.com om förlust eller obehörig användning av inloggningsuppgifter eller andra brott mot inloggningsuppgifters säkerhet eller konfidentialitet.

3.3. Om Användaren inte längre vill använda Kontot har han/hon rätt att radera det när som helst genom att skicka ett skriftligt meddelande till Carvertical via e-post till info@carvertical.com eller genom att använda sina Kontoinställningar.

4. Rapport

4.1. Användaren får köpa Krediter som kan bytas ut mot en Rapport eller ange FIN-koden på Carvertical.com och få Rapporten för det specifika FIN-numret (i detta fall byts Krediten som köpts av Användaren automatiskt ut mot den specifika FIN-rapporten). Krediter krediteras mot Användarens Konto senast inom 60 minuter från mottagandet av betalning i enlighet med förfarande som anges i dessa Regler (eller, om Krediterna beställs av Kommersiell Användare, från mottagandet av betalningen i enlighet med förfarande som anges i dessa Regler eller inom sådan tidsram som anges i ett separat avtal mellan Carvertical och den relevanta Kommersiella Användaren).

4.2. Kreditpriset, med hänsyn till situationen på marknaden, specialerbjudanden, valutafluktuationer och andra faktorer, förändras ständigt, men den aktuella giltiga prislistan för Krediter och andra tjänster finns alltid tillgänglig på Carvertical.com. Det slutliga priset för Krediterna som gäller vid tidpunkten för beställningen kommer alltid att visas i fönstret där betalningssätt för Krediterna är valt.

4.3. Krediter som köpts av Användaren är giltiga i 6 månader från köptillfället. Vid utgången av denna period kommer Användarens Krediter inte längre att vara giltiga, de kommer att raderas från Kontot och Användaren kommer inte längre att kunna byta ut dem mot Rapporter.

4.4. När Användaren anger ett fordons FIN på Carvertical.com kan han/hon se den Första Rapporten, som anger information som verifieras och tillhandahålls i Rapporten (förutsatt att uppgifterna är tillgängliga). Rapporten får inte innehålla poster för vissa datakategorier som anges i den Första Rapporten, vilket betyder att Carvertical inte lyckades hitta poster i en viss datakategori eller -kategorier.

4.5. Rapporten laddas upp till Användarkontot inom 5 minuter efter debitering av Krediten från Användarkontot (eller, om Rapporten beställs av en Kommersiell Användare, från det ögonblick då Krediten debiterades från Användarkontot eller inom sådan tidsram som anges i ett separat avtal mellan Carvertical och den relevanta Kommersiella Användaren), och ett e-postmeddelande skickas till Användarens e-postadress, som anges i Kontot, med en länk till rapporten.

4.6. Rapporten är tillgänglig för Användaren i webbläsaren under en begränsad tidsperiod enligt bestämmelserna i paragraf 4.7 i Reglerna, och den kan nås via Användarkontot eller den aktiva länken. Det är också möjligt att spara Rapporten på ett varaktigt medium från Carvertical.com på Användarens enhet i PDF-format.

4.7. Rapporten är tillgänglig för Användaren i webbläsaren under 30 kalenderdagar från det datum då Rapporten laddades ned till Användarkontot. Efter utgången av den angivna fristen kommer Rapporten inte vara tillgänglig för Användaren, Användaren kommer inte längre att kunna spara den i PDF-format och om Användaren vill beställa en ny Rapport på ett specifikt fordon kan hon/han beställa en ny Rapport.

4.8. Carvertical strävar efter att tillhandahålla den mest korrekta och fullständiga informationen i Rapporten. Den information som presenteras i Rapporten måste dock samlas in från ett brett utbud av offentliga databaser och andra källor vars innehåll, såväl som dess riktighet, relevans och fullständighet av data, inte ligger inom Carverticals kontroll. Carvertical ger helt enkelt samlad information till Användaren i form av en Rapport. Följaktligen, vid köp av Rapporten bekräftar Användaren att han/hon förstår och samtycker till att:

4.8.1. i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, garanterar inte Carvertical att informationen i Rapporten är korrekt, relevant och fullständig.

4.8.2. all eller delar av informationen i Rapporten kanske inte är tillgänglig för Carvertical i vissa jurisdiktioner, även om den är tillgänglig för andra tredje parter. Följaktligen är ett omvänt alternativ möjligt där hela eller delar av informationen i Rapporten kan vara tillgänglig för Carvertical i vissa jurisdiktioner, men inte tillgänglig för andra tredje parter.

4.8.3. Användaren tar fullt ansvar för sina beslut, för köpet eller vägran att köpa ett fordon, utifrån uppgifterna i Rapporten. I händelse av tvivel om informationen i Rapporten bör Användaren kontrollera med relevanta behöriga myndigheter. Carvertical rekommenderar sådan verifiering i alla fall då ett beslut fattas utifrån Rapporten, t.ex. innan ett beslut om att köpa ett fordon.

4.8.4. De råd eller information som ges i Rapporterna eller på webbplatsen ska inte på något sätt behandlas som ett erbjudande, krav eller rekommendation att köpa, hyra eller på annat sätt förvärva rättigheter till fordonet som anges i Rapporten.

4.9. Carvertical varken förbjuder eller uppmuntrar Användaren att offentliggöra eller på annat sätt använda Rapporten i den mån detta är relaterat till Användarens avsikt att utvärdera fordonet eller att tillhandahålla dess utvärdering till tredje part för att motivera vissa egenskaper och tillförlitlighet hos fordonet. Det är dock förbjudet för Användaren att sälja vidare eller på annat sätt använda Rapporten direkt i kommersiell verksamhet där själva Rapporten eller en del av den är föremål för en kommersiell transaktion eller kommersiell aktivitet.

5. Användarens ansvar

5.1. Användaren åtar sig:

5.1.1. att inte använda automatiska enheter, programvara, algoritmer eller metoder, eller någon liknande eller likvärdig manuell process för att komma åt, förvärva, kopiera eller övervaka någon del av Carvertical.com eller något innehåll, eller på något sätt återställa eller kringgå Carvertical.coms navigationsstruktur eller Carvertical.com eller något av dess innehåll, för att erhålla eller försöka erhålla material eller information som inte är specifikt tillgänglig för Användaren på Carvertical.com.

5.1.2. att inte söka obehörig åtkomst till någon del eller funktion av Carvertical.com, eller system eller nätverk relaterade till Carvertical.com genom otillåtet dataintrång, lösenordsutvinning eller på annat olagligt sätt.

5.1.3. att inte vidta åtgärder som skulle orimligt eller oproportionerligt överbelasta infrastrukturen eller system eller nätverk relaterade till Carvertical.com.

5.1.4. att inte använda någon enhet, programvara eller vidta andra åtgärder som skulle störa eller som skulle användas i ett försök att störa den korrekta driften av Carvertical.com eller någon operation som utförs av Carvertical.com eller någon persons användning av Carvertical.com .

5.1.5. att inte använda Carvertical.com eller något innehåll däri för olagliga ändamål eller syften som inte följer Reglerna eller försöker uppmuntra till någon olaglig aktivitet eller annan aktivitet som kränker Carverticals eller andra personers rättigheter.

5.1.6. att följa dessa Regler och relevanta lagkrav när du använder Carvertical.com, dess Tjänster eller betalar för Tjänsterna.

6. Tjänster

6.1. Avtalet om tillhandahållande av Tjänster mellan Carvertical och Användaren anses ha ingåtts från det ögonblick då betalningen erhålls, i enlighet med det förfarande som anges i dessa Regler (eller, om Tjänsterna beställs av en Kommersiell Användare, från tidpunkten för mottagande av betalning i enlighet med förfarandet som anges i dessa Regler eller inom en sådan tidsram som anges i ett separat avtal mellan Carvertical och den relevanta Kommersiella Användaren).

6.2. Användare betalar Carvertical.com för Tänsterna, via den metod som Användaren valt – kredit- eller betalkort, via banköverföring, PayPal eller kryptovaluta. Tjänster till en Privat Användare tillhandahålls först efter att den Privata Användaren har betalat för dem i enlighet med dessa Regler och med förfarandet som anges i Carvertical.com. Tjänster till en Kommersiell Användare kommer att tillhandahållas efter att den Kommersiella Användaren har betalat för dem i enlighet med förfarandet som anges i dessa Regler och/eller inom en sådan tidsram som anges i ett separat avtal mellan Carvertical och den Kommersiella Användaren, om någon.

6.3. Om Användaren betalar för Tjänsterna i kryptovaluta, kommer han/hon att vara fullt ansvarig för att säkerställa att en sådan betalning överensstämmer med de juridiska kraven i den relevanta jurisdiktionen. I den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, tar Carvertical inget som helst ansvar för säkerheten för sådan betalning.

6.4. Carvertical har rätt att organisera marknadsföringskampanjer, under vilka Användare kan beviljas rabattkoder för Tjänster. Carvertical har rätt att bestämma villkoren för tillämpningen av den specifika rabattkoden, inklusive, men inte begränsat till, rabattkodens giltighetstid, vilken typ av Tjänster den gäller och andra begränsningar. För att använda rabattkoden för Tjänster måste Användaren ange koden i det relevanta fönstret där Användaren väljer betalningsmetod. Om ingen kod anges på det sätt som beskrivs i denna paragraf, kommer koden inte att gälla för de Tjänster som beställts av Användaren.

6.5. Med tanke på de olika ekonomiska faktorerna på olika marknader förbehåller sig Carvertical.com rätten att tillämpa olika priser för Tjänster i varje land.

6.6. När det gäller mervärdesskatt (moms) betraktas Tjänster som Tjänster som tillhandahålls via elektroniska medel, och därför kommer Carvertical , vid fastställandet av platsen för tillhandahållande av Tjänster till Privata Användare, att följa EU-rådets direktiv 112/2006/EG av 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, rådets genomförandeförordning (EU) nr 1042/2013 av den 7 oktober 2013 och artikel 13.2(15) i Republiken Litauens lag om mervärdesskatt, och kommer att tillämpa Momssats på den Privata Användarens hemvist. Vid fastställande av hemvisten för den Privata Användaren tillämpar Carvertical tekniska, kommunikations- och andra objektivt tillgängliga metoder för att fastställa den Privata Användarens plats. I händelse av inkonsekvenser i uppgifter som erhållits med hjälp av ovanstående metoder, förlitar sig Carvertical också på data som tillhandahålls av den Privata Användaren. Den Privata Användaren är ensam ansvarig för giltigheten och tillförlitligheten av sådana lämnade uppgifter. När Carvertical tillhandahåller Tjänster till Kommersiella Användare tillämpar Carvertical de allmänna reglerna för att fastställa platsen för tillhandahållande av Tjänster för momsändamål, som fastställts i Republiken Litauens lag om mervärdesskatt.

6.7. Användaren som köper tjänsterna kan få en momsfaktura till det användarkonto som öppnats på Carvertical. Fakturan kan skickas via e-post eller laddas ner från Carvetical.com.

7. Skydd av Privata Användare

7.1. Om Tjänsterna, t.ex. köp av Krediter, beställs av en Privat Användare, har den Privata Användaren rätt att, utan anledning, säga upp ett sådant avtal inom 14 dagar genom att meddela Carvertical via e-post till info@carvertical.com, förutom i de fall som anges i paragraf 7.2 i dessa Regler. Den Privata Användaren meddelar annulleringen av Tjänsterna som hänvisas till i detta stycke med hjälp av ovanstående e-postadress i ett fritt format, genom att ange ordernummer, datum, kontaktuppgifter och önskemål om att avbryta en specifik beställning av Tjänster. Carvertical kommer utan dröjsmål, men senast 14 dagar från dagen för mottagning av den Privata Användarens meddelande om uppsägning, återbetala alla belopp som betalats av den Privata Användaren.

7.2. Om den Privata användaren vill byta Krediter mot en Rapport, innan ett sådant utbyte kan ske, ska den Privata Användaren uttryckligen bekräfta och samtycka till att, med tanke på att Rapporten är ett digitalt innehåll och görs tillgänglig för den Privata Användaren praktiskt taget omedelbart , förlorar den Privata Användaren rätten att säga upp avtalet för de digitala innehållstjänsterna inom 14 dagar. Om den Privata Användaren köper ett Kreditpaket, dvs mer än en Kredit, beroende på Kreditpaketets komplexitet (t.ex. rabatter på Kreditpaketet jämfört med köp av en enda Kredit), där den Privata Användaren använder minst en Kredit i ett paket förlorar han/hon rätten att säga upp avtalet för de digitala innehållstjänsterna med hänsyn till hela Kreditpaketet.

8. Personuppgiftsskydd

8.1. Information om behandlingen av Användarnas personuppgifter finns tillgänglig i Carvertical.com sekretesspolicy. Genom att bekräfta att Användaren har läst dessa Regler, bekräftar Användaren också att han/hon har bekantat sig med Carvertical.coms sekretesspolicy, så som angetts ovan i denna paragraf av Reglerna.

9. Ändring eller uppsägning av Tjänster

9.1. Carvertical har rätten att ensidigt ändra de Tjänster som tillhandahålls av Carvertical.com och deras priser, och alla andra bestämmelser i Reglerna. Om ändringarna har en negativ inverkan på (t.ex. begränsning av) Privata Användares rättigheter, kommer Carvertical endast att göra sådana ändringar om det finns tillräcklig grund för det, t.ex. om relevanta bestämmelser i tillämpliga lagar ändras eller om vi omstrukturerar eller justerar vår affärsmodell. Privata Användare kommer att ges en rimlig förklaring av ändringar via e-post till den adress som anges i deras Konton, senast 5 kalenderdagar före en sådan ändring. Om den Privata Användaren, efter att Reglerna ändrats, anpassats eller kompletterats och den Privata Användaren underrättats om detta i enlighet med förfarandet som anges i denna paragraf av Reglerna, fortsätter att använda Carvertical.com, anses detta som den Privata Användarens samtycke till Regeländringarna. Carvertical bekräftar att ändringarna inte på något sätt kommer att negativt påverka Privata Användares rättigheter avseende de Tjänster som redan utförs eller håller på att utföras.

9.2. Carvertical har rätt att när som helst begränsa eller avsluta användaråtkomst till Carvertical.com och/eller Tjänster om Användaren bryter mot kraven i dessa Regler och/eller tillämpliga lagar. Om Användaren, som bryter mot kraven i dessa Regler och/eller tillämpliga lagar, har ett Konto, meddelas han/hon om begränsningen eller uppsägningen av användaråtkomst via e-post till den adress som anges i Kontot. Om Carvertical begränsar eller avslutar en Användares åtkomst till Carvertical.com och/eller Tjänster, har den nämnda Användaren ingen rätt att använda Carvertical.com och/eller Tjänster i framtiden, t.ex. genom att skapa ett nytt Konto.

9.3. Carvertical har rätten att tillfälligt begränsa Carvertical.coms aktiviteter för att utföra Carvertical.com tekniskt underhåll eller relaterade tekniska funktioner genom att ge Privata Användare en skälig förklaring till den e-postadress som anges i Kontot. I händelse av en nödsituation förbehåller sig Carvertical.com rätten att tillfälligt begränsa sina aktiviteter utan att meddela Privata Användare, förutsatt att sådana begränsningar inte kommer att negativt påverka Privata Användares rättigheter avseende Tjänster som redan utförs eller håller på att utföras.

9.4. Carvertical bekräftar också att Carvertical.com aktiviteter tillfälligt kan begränsas på grund av force majeure-omständigheter. I detta fall kommer Carvertical att meddela Privata Användare om force majeure-omständigheterna utan dröjsmål, men Carvertical kommer inte att ansvara för Carvertical.com störningar orsakade av force majeure.

10. Ansvar

10.1. Användaren samtycker till och åtar sig att försvara, gottgöra och skydda Carvertical, företag relaterade till Carvertical, Tjänsteleverantörer och Carvertical-representanter, chefer, auktoriserade tjänstemän, anställda eller konsulter mot alla förluster, skador, anspråk och/eller utgifter som uppstår: a) som ett resultat av Användarens brott mot dessa Regler, b) alla kravbrott från Användaren i de lagar som är tillämpliga på Användaren, och c) Användarens beslut baserat på informationen i Rapporten.

10.2. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag ska Carvertical inte hållas ansvarigt för någon förlust eller skada på Användare, såvida inte förlusten eller skadan resulterar i:

10.2.1. Användarens förlust av liv, hälsoskador eller ideell skada,

10.2.2. skada på den Privata Användarens tillgångar, eller

10.2.3. orsakas av Carverticals uppsåtliga tjänstefel eller grov vårdslöshet.

10.3. Carvertical.com ansvarar endast för teknisk placering av informationen i Rapporten på Carvertical.com (förutsatt att Rapporten uppfyller alla krav i Reglerna) och teknisk support för Carvertical.com-databasen. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag ska Carvertical inte hållas ansvarigt för några faktiska felaktigheter/inkonsekvenser i informationen i Rapporten och för innehållet i Rapporten.

10.4. Carvertical.com kan innehålla länkar till andra Tredje Parts Webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls endast för att underlätta för Användarna. Carvertical kontrollerar inte sådana länkar eller Tredje Parts Webbplatser och är inte heller ansvarigt för innehållet på Tredje Parts Webbplatser, inklusive all information eller material på nämnda webbplatser.

11. Immateriella rättigheter

11.1. Materialet på Carvertical.com webbplatsen – koden, designen, Carvertical.com domännamnet, alla upphovsrätter, varumärken, databaser, handelsnamn, titlar och annan immateriell egendom eller annan egendom relaterad till Carvertical.com och/eller material som finns däri — är all egendom som tillhör Carvertical eller som Carvertical använder på legitima grunder, med undantag för immateriella objekt (varumärken, logotyper, etc.) som är kopplade till Carverticals partners eller leverantörer, och skyddas av nationella och internationella lagar och förordningar för skydd av immateriella rättigheter.

11.2. Användaren har ingen rätt att kopiera, spela in eller reproducera, presentera, publicera, överföra, sälja, modifiera, överlämna, licensiera, ändra, återpublicera, redigera, sända, återsända eller på annat sätt göra tillgängligt, visa offentligt eller demonstrera, anpassa, distribuera eller använda Carvertical.com-material eller dess källkod, eller någon del därav, såväl som härledda verk utan uttryckligt tillstånd från Carvertical.

12. Tillämplig lag och tvistlösning

12.1. Alla Carvertical.com-aktiviteter utförs i enlighet med lagar i Republiken Litauen, som också tillämpas på dessa Regler. Eventuella tvister som uppstår till följd av Carvertical.coms aktiviteter, Tjänster eller relaterade till dem löses genom förhandling, och om ingen överenskommelse sedan nås, av en behörig domstol i enlighet med bestämmelserna i tillämplig lag.

12.2. Tvister mellan Carvertical och Kommersiella Användare kommer att avgöras i domstol i enlighet med Carverticals hemvist.

12.3. Den Privata Användaren som anser att Carvertical har gjort intrång i deras rättigheter eller legitima intressen relaterade till Carvertical.com Tjänster, bör lämna in sitt klagomål skriftligen till Carvertical via info@carvertical.com och ange kravet. Om Användaren inte håller med svaret från Carvertical kan de kontakta den litauiska statliga konsumentskyddsmyndigheten på www.vtat.lt eller fylla i onlineansökningsformuläret på European Consumer Dispute Resolution Platform på http://ec.europa.eu /odr/. Rättsliga tvister löses i enlighet med det förfarande som fastställts av tillämplig lag, inklusive artikel 29 i Republiken Litauens lag om skydd av konsumenträttigheter.

13. Åtgärder för skydd av information

13.1. Carvertical påpekar att Användaren är ansvarig för konfidentialitet av sina kontoinloggningsuppgifter. Användaren måste vara försiktig när han/hon använder och förvarar inloggningsuppgifter. Användaren bör logga ut från webbläsaren när han/hon är klar med sitt arbete för att säkerställa att ingen kommer åt Användarens e-post, eller personlig information, och särskilt när Användaren använder en allmänt tillgänglig dator (t.ex. på ett internetcafé eller bibliotek).

13.2. Även om Carvertical strävar efter att skydda användardata som behandlas av Carvertical, men givet att Användarinformationen har skickats via en internetanslutning, kan Carvertical inte garantera och garanterar inte den fullständiga säkerheten för informationen som överförs av Användaren, inklusive personuppgifter.

14. Slutbestämmelser

14.1. Dessa Regler utgör hela avtalet mellan Användaren och Carvertical och ersätter och upphäver alla tidigare skriftliga eller muntliga kontrakt, åtaganden, uttalanden och överenskommelser mellan Användaren och Carvertical som rör ämnet för dessa Regler. Carvertical har rätt att ingå ett separat skriftligt avtal med Användaren. Villkoren i dessa Rgler gäller för ett sådant avtal om det inte uttryckligen anges annat.

14.2. Om någon del av dessa Regler förklaras ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa i någon mån, i enlighet med det förfarande som fastställts av tillämplig lag, kommer ett sådant erkännande inte att påverka de återstående villkoren i Reglerna som förblir i kraft och som ska implementeras i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag.

14.3. Carvertical har rätt att efter eget godtycke överlåta alla eller delar av rättigheterna och/eller skyldigheterna enligt dessa Regler utan föregående medgivande från Användaren, förutsatt att detta inte påverkar de garantier som tillhandahålls Privata Användare. Överlåtelsen av rättigheterna och/eller skyldigheterna av Carvertical, utförd i enlighet med förfarandet som anges i denna paragraf av Reglerna, kommer att befria Carvertical från uppfyllandet av alla skyldigheter enligt dessa Regler. Användaren har ingen rätt att överföra eller överlåta dessa Regler eller någon eller alla av sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa Regler, i enlighet med tillämplig lag eller på annat sätt, utan föregående skriftligt medgivande från Carvertical.

14.4. Om Användaren eller Carvertical inte utövar någon av rättigheterna som anges i dessa Regler, kommer detta inte att anses vara ett avstående från sådana rättigheter.