carVertical

Integritetsriktlinjer

1. Allmänna bestämmelser

De här integritetsriktlinjerna (hädanefter – "Integritetsriktlinjer") ger information om hur cV Group, UAB, org-nr 303134915, adress Aukštaičių g. 7, Vilnius, Republiken Litauen (hädanefter – “carVertical” eller “vi”) behandlar personuppgifter med hjälp av webbplatsen www.carvertical.com (hädanefter – “Carvertical.com”) eller använder på annat sätt personuppgifter som tillhandahålls till Carvertical.

Med personuppgifter avses all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar levande individ. Även olika uppgifter som, när de samlas in, kan leda till identifiering av en viss person, utgör personuppgifter.

Integritetsriktlinjerna beskriver de personuppgifter vi samlar in, hur vi skaffar uppgifterna, på vilka grunder, för vilka ändamål och hur vi använder dem, hur länge vi lagrar dina personuppgifter, till vem de lämnas ut, hur vi säkerställer skyddet av dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Det är mycket viktigt att du läser de här integritetsriktlinjerna noggrant, eftersom varje gång du besöker Carvertical.com eller på annat sätt tillhandahåller personuppgifter till Carvertical, kommer du att ge ditt samtycke till villkoren som beskrivs i de här integritetsriktlinjerna. Detta innebär att du är juridiskt förpliktigad att följa de här integritetsriktlinjerna. Om du inte godkänner dessa villkor bör du inte lämna dina personuppgifter till Carvertical.

Vi respekterar din integritet och försöker skydda dina personuppgifter. Carvertical kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav i Europeiska unionen och Republiken Litauen, inklusive förordning (EU) nr 2016/679 (allmän dataskyddsförordning, hädanefter – "GDPR") och annan tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter och instruktioner från behöriga myndigheter. Termerna som används i integritetsriktlinjerna tolkas som de definieras i GDPR.

2. Din personuppgiftsansvarige

Carvertical är ansvarig för dina personuppgifter som anges i de här integritetsriktlinjerna:

Namn: cV Group, UAB

Org-nr: 303134915

Adress: Aukštaičių g. 7, Vilnius, Republiken Litauen

E-post: info@carvertical.com

Telefon: +370 5 261 6770

3. Ändamålen med att behandla dina personuppgifter

Carvertical behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

3.1. Tillhandahållande av tjänster på Carvertical.com

Syfte

Carvertical har till syfte att förse dig med de tjänster du har beställt (t.ex. krediter som kan bytas ut mot en rapport som innehåller information om ett fordons historia) och att säkerställa ett smidigt tillhandahållande av sådana tjänster (t.ex. snabb och säker betalning eller information om förändringar i tjänsterna).

Registrerade

Individer som köper Carvertical-tjänster på Carvertical.com eller företrädare för företagskunder som köper dessa tjänster.

Personuppgifter

 • Förnamn, efternamn;
 • E-postadress;
 • Andra kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer (om du tillhandahåller dem på frivillig basis);
 • Information om förvärvade Carvertical-tjänster (köphistorik);
 • Betalningsinformation (belopp, vald betalmetod och relaterad information, t.ex. ett bankkontonummer);
 • Din kommunikation med Carvertical om köpta tjänster.

Med tanke på att Carvertical-tjänster tillhandahålls via Carvertical.com-kontot (t.ex. krediter för ett visst konto), kommer även kontouppgifter som anges i paragraf 3.2 i de här integritetsriktlinjerna att behandlas.

Källa för personuppgifter

Carvertical tar emot personuppgifter direkt från dig, eller:

 • Från leverantörer av betalningsinsamling eller administrationstjänster, finansinstitut eller andra betalningsförmedlare, beroende på din valda betalmetod för tjänster;

Från Apple, Google eller Facebook-plattformar, om du köper tjänster via Carvertical-kontot kopplat till dessa plattformar.

Rättslig grund

Fullgörande av avtalet mellan dig och Carvertical angående tillhandahållandet av tjänsterna (artikel 6[1][b] i GDPR) eller vårt berättigade intresse av att ingå ett avtal angående tillhandahållandet av de relevanta tjänsterna med den juridiska person du representerar (artikel 6[1][f] i GDPR).

Om du inte tillhandahåller dessa personuppgifter kommer Carvertical inte att kunna tillhandahålla de tjänster du efterfrågar.

Lagring

Uppgifterna i de dokument för vilka minimilagringsperioder föreskrivs i rättsakter (t.ex. Katalog för lagringsvillkor för allmän dokumentation) kommer att lagras inom den tidsram som anges i de relevanta rättsakterna, t.ex. redovisningshandlingar som intygar en ekonomisk operation eller en ekonomisk händelse (fakturor, betalningsuppdrag etc.), och de personuppgifter som finns däri kommer att lagras i 10 år.

I enskilda fall, i enlighet med tillämpliga krav i rättsakter, eller i det fall som anges i paragraf 3.7 i de här integritetsriktlinjerna, kan dina personuppgifter lagras under en längre period.

3.2. Öppna och administrera ett konto

Syfte

Carvertical syftar till att ge dig möjlighet att öppna ett konto genom vilket du kan beställa Carvertical-tjänster (t.ex. krediter tilldelade för det relevanta kontot) och att administrera kontot.

Registrerade

Fysiska personer som öppnar ett konto på Carvertical.com eller representanter för företagskunder som öppnar ett konto på Carvertical.com.

Personuppgifter

För personer som öppnar ett konto på Carvertical.com med hjälp av ett registreringsformulär eller för vilka ett konto kommer att öppnas automatiskt vid beställning av Carvertical-tjänster:

 • E-postadress;
 • Lösenord:

För personer som öppnar ett konto på Carvertical.com med ett Facebook-konto:

 • Förnamn och efternamn;
 • E-postadress;
 • Offentlig kontoinformation.

För personer som öppnar ett konto på Carvertical.com med ett Apple-konto:

 • Förnamn och efternamn;
 • E-postadress eller en anonym Apple-e-postadress.

För personer som öppnar ett konto på Carvertical.com med ett Google-konto:

 • Förnamn och efternamn;
 • E-postadress.

För alla Carvertical.com-kontoansvariga för fysiska personer:

 • Andra kontaktuppgifter, t.ex. adress, telefonnummer (om du tillhandahåller dem på frivillig basis);
 • Information om aktiviteter på kontot;
 • Data om köpta Carvertical-tjänster (köphistorik);
 • Din kommunikation med Carvertical angående ditt konto.

För alla Carvertical.com-kontoansvariga för juridiska personer:

 • Företaget de representerar och uppgifter om företaget;
 • Andra kontaktuppgifter, t.ex. adress, telefonnummer (om du tillhandahåller dem på frivillig basis);
 • Information om aktiviteter på kontot;
 • Data om köpta Carvertical-tjänster (köphistorik);

Din kommunikation med Carvertical angående ditt konto.

Källa för personuppgifter

Carvertical erhåller personlig information direkt från dig eller från Apple, Google eller Facebook-plattformar om du öppnar ett konto på Carvertical.com med dessa plattformars konton.

Rättslig grund

Fullgörande av avtalet mellan dig och Carvertical angående kontoregistrering och tillhandahållande av relevanta tjänster (artikel 6[1][b] i GDPR) eller vårt berättigade intresse att tillåta dig att öppna ett konto för den juridiska person du representerar (artikel 6 [1][f] i GDPR).

Om du inte tillhandahåller dessa personuppgifter kommer Carvertical inte att kunna förse dig med de tjänster du efterfrågar, inklusive att öppna ett konto.

Lagring

Om du inte vill använda kontot har du rätt att radera det (och relaterade personuppgifter) när som helst genom att skicka ett skriftligt meddelande till Carvertical via e-post på info@carvertical.com eller genom att använda kontoinställningar.

Observera att om du har beställt Carvertical-tjänster (t.ex. krediter) med det relevanta kontot, kommer personuppgifterna att lagras under den tidsperiod som anges i paragraf 3.1 i de här integritetsriktlinjerna.

I enskilda fall kan dina personuppgifter lagras under en längre period i enlighet med tillämpliga krav i rättsakter eller i det fall som anges i paragraf 3.7 i de här integritetsriktlinjerna.

3.3. Direktmarknadsföring

Syfte

Carvertical syftar till att tillhandahålla nyheter och annan information om våra varor och/eller erbjudanden till dig.

Registrerade

 • Personer som har köpt Carvertical-tjänster (krediter etc.) på Carvertical.com och vid den tidpunkten eller när som helst därefter inte motsatte sig användningen av deras personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål i samband med marknadsföring av liknande varor och/eller tjänster av Carvertical;
 • Personer som har uttryckt sitt samtycke till behandling av deras personuppgifter i syfte att direktmarknadsföra.

Personuppgifter

 • Förnamn och efternamn;
 • E-postadress;
 • Telefonnummer;
 • Information om liknande Carvertical-tjänster (köphistorik) förvärvad.

Källa för personuppgifter

Carvertical erhåller personlig information direkt från dig eller från Apple, Google eller Facebook-plattformar om du öppnar ett konto på Carvertical.com med dessa plattformars konton.

Rättslig grund

 • Ditt samtycke till behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål (artikel 6[1][a] i GDPR), eller
 • Vårt berättigade intresse att meddela våra kunder om liknande varor och/eller tjänster som erbjuds av Carvertical (Artikel 6[1][f] i GDPR).

Baserat på vårt berättigade intresse att meddela kunder om liknande varor och/eller tjänster som erbjuds av Carvertical, kommer Carvertical att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål endast om alla följande villkor är uppfyllda:

 • När du köper en produkt och/eller tjänst på Carvertical.com, accepterar du inte uttryckligen att skickas direkt marknadsföringskommunikation;
 • Varje gång vi skickar ett direktmarknadsföringsmeddelande kommer du att kunna vägra direktmarknadsföringskommunikation genom att meddela detta via ett specificerat e-postmeddelande eller på annat sätt som anges i de här sekretessriktlinjerna;
 • Dina personuppgifter kommer att behandlas på denna grund endast för marknadsföring av liknande varor och/eller tjänster som erbjuds av Carvertical.

Lagring

Dina personuppgifter kommer att behandlas för det ändamål som anges i denna paragraf i 2 år från insamlingsdatumet, eller tills du invänder mot sådan behandling av personuppgifter eller tills ditt samtycke till behandling av personuppgifter för detta ändamål återkallas, beroende på vilket som än av dessa omständigheter inträffar först.

I enskilda fall kan dina personuppgifter lagras under en längre period i enlighet med kraven i tillämpliga rättsakter eller i det fall som anges i paragraf 3.7 i de här integritetsriktlinjerna.

3.4. Direkt kommunikation

Syfte

Carvertical strävar efter att svara på dina förfrågningar som du ger via e-post eller vanlig post, genom att skriva eller ringa via telefon eller genom att använda ett speciellt formulär på Carvertical.com eller kontakta oss direkt.

Registrerade

Personer som skickar förfrågningar till Carvertical via e-post eller vanlig post, genom att skriva eller ringa via telefon, genom att använda ett speciellt formulär på Carvertical.com eller genom att kontakta oss direkt personligen.

Personuppgifter

 • Förnamn och efternamn;
 • Adress;
 • E-postadress;
 • Telefonnummer;
 • Innehållet i korrespondensen med Carvertical.

Baserat på ditt valda kommunikationssätt med Carvertical kan Carvertical endast behandla en del av dina personuppgifter som anges ovan.

Källa för personuppgifter

Carvertical tar emot personuppgifter direkt från dig.

Rättslig grund

Vårt berättigade intresse att svara på dina förfrågningar och/eller ge dig fullständig information om Carvertical-tjänster (artikel 6[1][f] i GDPR).

Lagring

Dina personuppgifter kommer att behandlas för det ändamål som anges i denna paragraf i 2 år från insamlingsdatumet.

I enskilda fall kan dina personuppgifter lagras under en längre period i enlighet med kraven i tillämpliga rättsakter eller i det fall som anges i paragraf 3.7 i de här integritetsriktlinjerna.

3.5. Sociala nätverk

Syfte

Carvertical strävar efter att administrera sina sociala nätverkskonton (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube) och att kommunicera med användare av sociala nätverk.

Registrerade

Användare av sociala nätverk (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube) som interagerar med oss via Carvertical-konton.

Personuppgifter

 • Namn eller förnamn och efternamn på profilen på det sociala nätverket;
 • Profilbild;
 • Offentliga kommentarer och andra former av interaktion med Carvertical sociala nätverkskonton;
 • Skriftlig korrespondens med Carvertical, vid förekomst.

Baserat på ditt valda kommunikationssätt med Carvertical kan Carvertical endast behandla en del av dina personuppgifter som anges ovan.

Källa för personuppgifter

Carvertical erhåller personuppgifter direkt från dig och/eller från det relevanta sociala nätverket.

Rättslig grund

Vårt berättigade intresse att kommunicera med användarna av våra sociala nätverkskonton (artikel 6[1][f] i GDPR).

Lagring

Med tanke på att Carvertical inte administrerar ovanstående sociala nätverk, utan endast sina konton på dessa nätverk, och fungerar som en gemensam personuppgiftsansvarig tillsammans med de företag som administrerar nämnda sociala nätverk, vänligen bekanta dig med informationen om lagring av dina personuppgifter i integritetsdokumenten för följande sociala nätverk:

3.6. Webbplatsens funktioner

Du kan hitta all information om de verktyg vi använder för att säkerställa att Carvertical.com fungerar (inklusive kakor) och de dataintegritetsproblem som är förknippade med dem i våra Riktlinjer för kakor.

3.7. Lagkrav och tvistlösning

Carvertical kan behandla alla ovanstående personuppgifter för att göra anspråk, göra gällande eller försvara sig mot rättsliga anspråk. För detta ändamål kommer vi att behandla personuppgifter på grundval av vårt berättigade intresse i syfte att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk (artikel 6[1][f] i GDPR). Vi kommer att behandla uppgifterna för detta ändamål i 1 år efter utgången av de relevanta rättsliga förfarandena (t.ex. prövningen av fordran, domstolens slutliga avgörande eller skiljedom).

4. Personuppgifter om minderåriga

Tjänsterna som tillhandahålls av Carvertical är endast avsedda för personer över 14 år. Om vi har rimliga tvivel om att vi behandlar uppgifter för personer under 14 år kommer vi omedelbart att ta bort dem från databaser.

Om du är 14 år och äldre, men under 18 år, vänligen läs de här integritetsriktlinjerna noggrant tillsammans med en förälder eller vårdgivare för att förstå dem och följa dem.

5. Datamottagare

Vi kan komma att lämna ut information om dig till våra anställda, representanter, mellanhänder, leverantörer eller underleverantörer om detta rimligen är nödvändigt, t.ex. till våra leverantörer av betaltjänster som administrerar finansiell verksamhet på Carvertical.com, Carvertical.com värdtjänstleverantörer, leverantörer av underhållstjänster av servrar, e-posttjänsteleverantörer, etc.

Dessutom kan vi lämna ut information om dig till:

 • domstolar, skiljemän, medlare, motparter och deras advokater (om det krävs för rättsliga eller liknande förfaranden);
 • polis, brottsbekämpande myndigheter, skattemyndigheter, andra statliga eller kommunala myndigheter (om det uttryckligen krävs enligt relevanta rättsakter) eller andra personer som utför officiella uppgifter som tilldelats dem (t.ex. notarier, inkassoföretag);
 • professionella konsulter, såsom advokater, rådgivare, revisorer eller bokförare (om detta är nödvändigt för att säkerställa våra legitima intressen);
 • tjänsteleverantörer som tillhandahåller informationsteknik, moln- och systemadministrationstjänster, betalningsinsamling eller administration, marknadsföring och redovisningstjänster, post- eller budtjänster endast i den utsträckning som är nödvändig för korrekt tillhandahållande av tjänster;
 • andra enheter inom samma företagsgrupp, endast i den utsträckning detta är nödvändigt för en god förvaltning av företagsgruppen;
 • vid utförande av affärstransaktioner (försäljning av Carvertical, dess tillgångar [del därav] eller dess aktier [del därav], fusion eller delning av Carvertical, etc.), till potentiella eller slutliga köpare (deras representanter), personer som utför inspektion av Carvertical eller på annat sätt deltar i den relevanta affärstransaktionen. I det här fallet kommer Carvertical endast att överföra så mycket personlig information som är nödvändigt för syftet med affärstransaktionen och kommer att säkerställa konfidentialitet för personuppgifter.

Dessutom, i varje enskilt fall, om vi överför dina personuppgifter till ett tredjeland (utanför EU/EES), måste ett av följande villkor vara uppfyllt:

 • uppgifterna ska överföras till det land för vilket beslutet om deras behörighet har fattats.
 • överföringen av uppgifter utförs med hjälp av lämpliga skyddsåtgärder som anges i rättsakter;
 • de undantag som föreskrivs i rättsakter efterlevs, om det inte är möjligt att överföra uppgifterna under ovanstående villkor.

Carvertical kommer att göra allt för att säkerställa att överföringen av data sker i enlighet med GDPR-kraven och kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är säkra. För mer information om sådana åtgärder, vänligen kontakta oss direkt med hjälp av kontaktuppgifterna som anges i paragraf 2 i de här integritetsriktlinjerna.

6. Säkerhet för dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med GDPR-kraven, lagen om juridiskt skydd av personuppgifter i Republiken Litauen och andra tillämpliga rättsakter. När vi behandlar dina personuppgifter implementerar vi organisatoriska och tekniska åtgärder som säkerställer skydd av personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, ändring, avslöjande och all annan olaglig behandling.

Även om Carvertical strävar efter att skydda dina personuppgifter är överföringen av data via internet inte 100% säker, så vi kan inte helt garantera säker överföring av data via internet.

7. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter:

Rätten att bli informerad och att få tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter i en transparent, begriplig och lättillgänglig form, med ett tydligt och enkelt språk. Detta anges i de här integritetsriktlinjerna. Om någon del av denna integritetspolicy inte är tydlig för dig, vänligen kontakta oss med kontaktuppgifterna som anges i paragraf 2 i de här sekretessriktlinjerna.

Du har också rätt att få Carverticals bekräftelse på huruvida uppgifterna om dig behandlas och, om sådana uppgifter behandlas, har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter och följande information:

 • ändamål för databehandling;
 • kategorier av personuppgifter;
 • datamottagare eller kategorier av datamottagare;
 • perioden för lagring av personuppgifter eller de kriterier som används för att fastställa denna period;
 • rätten att begära att Carvertical korrigerar eller raderar dina personuppgifter eller att begränsa behandlingen av personuppgifter som rör dig eller inte samtycka till sådan behandling, och rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet;
 • information om dina personuppgiftskällor;
 • när personuppgifter överförs till ett tredjeland eller en internationell organisation, information om lämpliga skyddsåtgärder för överföring av uppgifter.

Dessutom har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi har om dig. Vi har rätt att ta ut en rimlig avgift baserad på administrativa kostnader för eventuella ytterligare kopior som du begär.

Rätt att få personuppgifter rättade

Du har rätt att begära att Carvertical korrigerar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig.

Du ansvarar för att de uppgifter du lämnar till oss är exakta, korrekta och fullständiga. Om uppgifterna du lämnar ändras måste du omedelbart meddela oss om det genom att ändra relevanta uppgifter i registreringsformuläret eller, om uppgifterna inte anges i registreringsformuläret, genom att meddela oss om det via e-post. Vi kommer under inga omständigheter att hållas ansvariga för någon skada som orsakas dig på grund av att du har angett felaktiga eller ofullständiga personuppgifter eller inte har informerat oss om ändringar.

Observera att Carvertical erhåller data om fordon (t.ex. bilsträcka) specificerade i rapporterna från tredjepart och tillhandahåller dem i den automatiserade rapporten oförändrad och i den form den har mottagits. Av denna anledning är Carvertical inte ansvarigt för eventuella inkonsekvenser mellan informationen i rapporterna och verkligheten och för data som finns däri.

Rätt till radering ("rätten att bli glömd")

Du har rätt att begära att vi raderar eller tar bort dina personuppgifter, om det inte finns någon rimlig anledning till varför vi ska fortsätta att behandla dem, om personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller behandlades eller om du drar tillbaka ditt samtycke på grundval av vilket personuppgifterna behandlades och det finns ingen annan rättslig grund för att behandla dem eller på andra grunder som anges i artikel 17 i GDPR.

Observera att för att säkerställa säkerheten för informationssystem och personuppgifter gör Carvertical säkerhetskopior av personuppgifter. De är giltiga i 35 kalenderdagar och skrivs sedan över automatiskt. Vi kommer då att radera eller ta bort dina personuppgifter, förutom data från sådana säkerhetskopior, inom de villkor som anges nedan. Om vi, före utgången av den period som anges i denna paragraf, tvingas återställa säkerhetskopian som innehåller dina personuppgifter, kommer vi omedelbart att radera sådana uppgifter och kommer inte att använda dem för något annat ändamål.

Observera att artikel 17.3 i GDPR ger undantag från fallen ovan, där uppgifterna måste behandlas. Om några sådana undantag är giltiga i ditt fall kommer vi att informera dig om detta.

Rätten att begränsa behandlingen av personuppgifter

Du har rätt att begära att Carvertical begränsar (eller avbryter) behandlingen av dina personuppgifter om:

 • du bestrider riktigheten av dina personuppgifter – tills deras riktighet har verifierats;
 • dina uppgifter har behandlats olagligt men istället för att begära radering vill du begränsa behandlingen;
 • vi behöver inte längre personuppgifterna men du är i behov av att vi behåller uppgifterna för att kunna fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk;
 • du har invänt mot att vi behandlar dina uppgifter – tills det har verifierats om våra legitima skäl åsidosätter dina.
 • Efter begränsning av behandlingen av personuppgifter kan sådana personuppgifter behandlas (förutom lagring av dem) endast med ditt samtycke eller endast i syfte att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl av ett viktigt allmänintresse.

Rätten till dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter tillhandahållna av Carvertical, i ett strukturerat vanligt maskinläsbart format, samt rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, förutsatt att:

 • uppgifterna behandlas på grundval av samtycke eller kontrakt; och
 • uppgifterna behandlas på ett automatiserat sätt.

Du har också rätt att begära att Carvertical överför dina personuppgifter direkt till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.

Rätt att invända

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i syfte av allmänt intresse eller Carverticals legitima intresse.

I det här fallet kommer Carvertical inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan bevisa de legitima grunderna för vilka dina personuppgifter behandlas och som är viktigare än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om detta är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

När personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål och de kommer inte längre att behandlas för detta ändamål.

Rätten att återkalla samtycke

Om dina personuppgifter behandlas på grundval av ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla sådant samtycke. Återkallandet av samtycke ska inte påverka lagenligheten av behandlingen baserat på samtycke innan dess återkallande.

Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot bestämmelserna i GDPR, har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i EU-medlemsstaten där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller plats för den påstådda överträdelsen.

Tillsynsmyndigheten i Litauen är statens dataskyddsinspektion, adress L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Litauen, e-post: ada@ada.lt, webbplats : https://vdai.lrv.lt/.

Innan du lämnar in ett klagomål till tillsynsmyndigheten skulle vi uppskatta om du kontaktar oss och förklarar dina problem för oss. Vi kommer att göra maximala ansträngningar för att lösa din fråga snabbt och noggrant.

Carvertical kommer att granska din begäran om att utöva den registrerades rättigheter inom 1 månad. Denna period kan vid behov förlängas med ytterligare 2 månader, med hänsyn till komplexiteten och antalet förfrågningar. I detta fall kommer Carvertical att meddela dig om en sådan förlängning inom 1 månad efter mottagandet av begäran, tillsammans med skälen till förseningen.

Om vi, vid mottagandet av en begäran, klagomål eller anspråk, har misstankar om din identitet, har vi rätt att begära ytterligare information som är nödvändig för att bekräfta din identitet.

8. Uppdateringar av sekretessriktlinjerna

Vi har rätten att uppdatera eller ändra de här integritetsriktlinjerna när som helst. Sådana uppdaterade eller ändrade integritetsriktlinjer kommer att träda i kraft när de publiceras på Carvertical.com. Om väsentliga ändringar görs i integritetsriktlinjerna kommer detta också att meddelas.