Regler för tjänster

1. Allmänna bestämmelser

1.1. Dessa regler (nedan kallade – "Reglerna") ska fastställa förfarandet för användning av webbplatsen Carvertical.com (nedan kallad – carvertical.com") och de rättigheter, skyldigheter och ansvar som Carvertical.com-användare har, samt andra bestämmelser. 

1.2. Carvertical.com leds och administreras av cV Group, UAB, företagsregistreringsnummer 303134915, adress: Ukmergės 315B, LT-06306 Vilnius (nedan kallad – ”Leverantören”).

1.3. Carvertical.com-användare får möjligheten att erhålla en rapport som innehåller information om ett fordons historik (nedan kallad – "Rapporten") och att använda andra tjänster som tillhandahålls på Carvertical.com-webbplatsen i enlighet med förfarandet som anges i dessa Regler. Användaren av Carvertical.com är en person som har beställt Rapporten eller som på annat sätt använder Carvertical.com (nedan – "Användare"). I enlighet med dessa Regler ska tjänsterna (nedan kallade – "Tjänsterna") inkludera alla handlingar som utförs av Användaren på Carvertical.com, inkluderat men inte begränsat till beställning och inlämning av Rapporter, läsning av publicerad information, inlämning, att skicka och ta emot frågor, vilken typ av information som helst och/eller data (nedan kallade – "Tjänsterna"). Vissa tjänster som finns tillgängliga på Carvertical.com tillhandahålls till Användaren mot en avgift (nedan kallade – "Betalda tjänster"). Villkoren för de Betalda Tjänsterna tillhandahålls innan du beställer en Betald Tjänst. Eventuella hänvisningar till "Tjänster" ska hädanefter hänvisa till alla Tjänster, inklusive Betalda Tjänster, och hänvisning till "Betalda Tjänster" avser endast de Tjänster där användaren betalar oss en avgift. 

1.4. Genom att använda Carvertical.com, uttrycker Användaren hans eller hennes samtycke till dessa Regler och förbinder sig att vara bunden till dem på alla sätt eller under alla former. Personer som inte samtycker med någon av de villkor som anges i dessa regler har ingen rätt att använda Carvertical.com. 

1.5. Leverantören har rätt att ensidigt ändra Tjänsterna som tillhandahålls på Carvertical.com och deras prissättning, samt eventuella bestämmelser som anges i dessa Regler. Genom att fortsätta använda Carvertical.com efter en ändring, revision eller tillägg av dessa Regler, uttrycker Användaren hans eller hennes samtycke till dessa ändringar. 

2. Villkor för användning av Tjänster tillgängliga på Carvertical.coms webbplats

2.1. Carvertical.com ger sina användare möjlighet att erhålla två typer av Rapporter: en gratis första rapport och en omfattande betald rapport. 

2.2. Rapporten kan endast användas som referens och kan inte betraktas som ett pålitligt verktyg för att bedöma skicket på en bil. 

2.3. Alla råd som lämnas i rapporterna eller på webbplatsen kan inte betraktas som ett krav eller en rekommendation att köpa det fordon som anges i Rapporten. 

2.4. Pengarna som betalas för Rapporten kommer inte att återbetalas om innehållet i den slutliga (betalade) Rapporten är likställt med innehållet i den första (gratis) rapporten. 

3. Betalda tjänster

3.1. Tjänster som tillhandahålls på Carvertical.com-webbplatsen betalas med bankkort. Betalda tjänster får endast lämnas till Användaren efter att Användaren betalar för dem i enlighet med förfarandet som anges på Carvertical.com-webbplatsen. 

3.2. Användarna av Carvertical.com kan beställa en omfattande fordonshistorik för en viss avgift. 

3.3. Leverantören ska ha rätt att begränsa eller avbryta tillhandahållande av tjänster för obestämd tid under förebyggande underhåll. 

4. Konsekvenser av att Bryta mot Reglerna

4.1. När du beställer Rapporten och fortsätter använda den, måste Användaren följa dessa Regler. Beroende på överträdelsens art, ska Leverantören ha rätt att begränsa Användares åtkomst till de tillgängliga Tjänsterna på Carvertical.com. 

4.2. Leverantören förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande säga upp användarens tillgång till Carvertical.com eller hans/hennes användning av de tjänster tillgängliga på Carvertical.com som ett resultat av brott mot dessa Regler eller föreskrifter. Användaren kommer att informeras om eventuella sanktioner för brott mot dessa Regler via den e-post som anges vid registreringen. 

5. Ansvarsbegränsning

5.1. Leverantören ska endast ansvara för den tekniska informationen i Rapporten på Carvertical.com-webbplatsen om Rapporten uppfyller alla krav som anges i Reglerna och för teknisk support av databasen på denna webbplats. 

5.2. Leverantören ska inte vara ansvarig för felaktigheter i den information som anges i Rapporten eller för dess innehåll. Leverantören ska inte vara ansvarig för skador som orsakats av Användaren eller någon tredje part i samband med användning av Rapporten. 

5.3. Leverantören ska inte ansvara för fel eller avbrott av Carvertical.com eller dess databas som uppstått på grund av omständigheter som ligger utanför Leverantörens kontroll. 

5.4. Användaren ska ansvara för korrekt användning av lösenordet. Leverantören skall inte vara ansvarig för skador som orsakats av Användaren som en följd av användning av denna information av tredje parter. 

6. Behandling av personuppgifter som anges i Carvertical.com Sekretesspolicy

7. Immateriella rättigheter

7.1. Leverantören äger alla rättigheter till innehållet av Carvertical.com och har exklusiv rätt till dess användning. Alla produkt- eller servicemärken, designer, namn, logotyper och andra element som tillhandahålls på Carvertical.com ägs av eller licensieras av leverantören. 

7.2. All bearbetning, kopiering och/eller annan användning av innehåll eller utformning av Carvertical.com, utförd av tredje part utan skriftligt samtycke från Leverantören och/eller utan att följa dessa Regler ska utgöra en överträdelse av upphovsrätten och andra rättigheter och ska åtalas i enlighet med Republiken Litauens lagar. 

8. Tillämplig Lag och Tvistlösning

8.1. Verksamheten på Carvertical.coms webbplats regleras av lagstiftningen i Republiken Litauen. Alla tvister som härrör från eller i samband med verksamhet på Carvertical.com-webbplatsen ska lösas genom förhandling, och i händelse av att den misslyckas, ska tvisten hänvisas till en behörig domstol i Republiken Litauen. 

8.2. Alla tvister som uppstår mellan Leverantören och entreprenörerna ska lösas vid domstol där Leverantören är hemmahörande. 

8.3. Icke-företagsanvändare bör först skicka sin begäran och/eller klagomål avseende Carvertical.coms verksamhet eller tjänster till Leverantören skriftligen genom att ange sina påståenden. Vänligen skicka era brev till info@carvertical.com. Om användaren inte är nöjd med Leverantörens svar, kan Användaren kontakta Statens Konsumentskyddsmyndighet, på webbadress: www.vvtat.lt, eller fylla i ansökningsblanketten online på plattformen för tvistlösning för konsumenter på http://ec.europa.eu/odr/. Rättsliga tvister skall lösas på det sätt som föreskrivs i lagen. 

9. Cookie Policy i Carvertical.com Sekretesspolicy

10. Information om säkerhetsåtgärder

10.1. Vid behandling av användarens personuppgifter ska leverantören genomföra lämpliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som hjälper till att skydda personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, otillåten spridning eller annan olaglig behandling. Leverantörens verksamhet som syftar till att säkerställa säkerheten innefattar bland annat skyddet av personal, information, IT-infrastruktur, interna och offentliga nätverk, kontorsbyggnader och hårdvara. 

10.2. Leverantören vill påminna Användaren om att Användaren själv är ansvarig för att säkerställa säkerheten för hans/hennes inloggningsdetaljer. Leverantören vill uppmana Användaren att vara försiktig när han/hon använder och sparar sina inloggningsuppgifterna. Användaren ska logga ut från webbläsaren i slutet av sessionen för att förhindra obehörig åtkomst till Användarens e-post eller personlig information, särskilt i de fall där användaren använder offentliga datorer (t.ex. på internetkafé eller bibliotek). 

10.3. Leverantören skall göra allt som står i dess makt för att skydda Användarens uppgifter som behandlas av Leverantören, men med hänsyn till att Användarens information skickas över Internet, varnar Leverantören för att inte kunna garantera total säkerhet för den information som skickas av Användaren, inklusive Användarens personuppgifter. 

11. Slutbestämmelser

11.1. Dessa regler kommer att bli bindande det ögonblick Användaren bekräftar att han eller hon samtycker till dessa Regler och de ska förbli i kraft under hela perioden av relationen mellan Användare och Leverantör. 

11.2. Leverantören ska ha rätt att ensidigt ändra dessa Regler. Eventuella ändringar av dessa Regler blir bindande från det ögonblick de publiceras på Carvertical.com.

11.3. Efter att eventuella ändringar av dessa Regler blivit bindande, ska Användaren bekräfta att han/hon är bekant med dessa ändringar och godkänner dem till fullo genom att fortsätta använda Carvertical.com. Tjänsterna som beställts före eventuella ändringar av Carvertical.coms Regler ska tillhandahållas på det sätt som, och i enlighet med de tidsfrister som anges i de Regler som gällde vid den tidpunkten.