Политика за поверителност

1. Общи положения 

Тази политика за поверителност (наричана по-долу «Политика за поверителност») представя информация за начина, по който дружество «cV Group» UAB, идентификационен номер на юридическо лице 303134915, адрес: Aukštaičių g. 7, Vilnius, Република Литва (наричано по-долу «Carvertical» или «ние») обработва Вашите лични данни, когато използвате уебсайта www.carvertical.com (наричан по-долу «Carvertical.com») или по друг начин предоставяте на Carvertical лични данни.

Лични данни са всяка информация, свързана с живо лице, чиято самоличност е или може да бъде идентифицирана. Отделните части на информацията, които, когато са събрани заедно, могат освен друго да помогнат и за идентифицирането на физическо лице, също представляват лични данни.

Политиката за поверителност описва личните данни, които събираме, как ги получаваме, на какво основание, за какви цели и по какъв начин ги използваме, колко дълго съхраняваме Вашите лични данни, с кого ги споделяме, как защитаваме Вашите лични данни и какви са Вашите права.

Много важно е да прочетете внимателно тази Политика за поверителност, защото всеки път, когато посещавате Carvertical.com или по друг начин предоставяте лична информация на Carvertical, Вие се съгласявате с описаните в Политиката за поверителност условия. Това означава, че сте законово задължени да спазвате разпоредбите на Политиката за поверителност. Ако не сте съгласни с тези условия, не трябва да предоставяте личната си информация на Carvertical. 

Ние уважаваме Вашата поверителност и се стремим да защитим Вашата лична информация. Carvertical ще обработва Вашите лични данни в съответствие с изискванията на приложимите правни актове на Европейския съюз и Република Литва, включително Регламент (ЕС) № 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни, по-нататък – ОРЗД) и другото приложимо законодателство за защита на личните данни, както и указанията от компетентните органи. Използваните в Политиката за поверителност термини се разбират по начина, както са определени в ОРЗД.

2. Администратор на Вашите лични данни

Администраторът на Вашите лични данни, посочени в тази Политика за поверителност, е Carvertical:

Наименование: cV Group, UAB

Идентификатор по ЕИК на юридическо лице: 303134915

Адрес: Aukštaičių g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika

Eл. поща: info@carvertical.com

 Телефон: +370 5 261 6770

3. Цели на обработката на Вашите лични данни

Carvertical обработва Вашите лични данни за следните цели: 

3.1 Предоставяне на услуги от Carvertical.com

Цел 

Carvertical има за цел да Ви предостави услугите, които сте поръчали (такива като кредити, които могат да бъдат заменени за отчет за историята на превозното средство) и да гарантира тяхната безпроблемна доставка (например бързо и сигурно фактуриране или уведомяване за промени в услугата).  

 Обекти на данните 

Физически лица, които купуват услуги на Carvertical на уебсайта Carvertical.com или представители на бизнес клиенти, които купуват тези услуги. 

 Лични данни 

 • Име и фамилия; 
 • Адрес на ел. поща;  
 • Други данни за контакт - такива като адрес и телефонен номер (ако са предоставени доброволно); 
 • Данни за закупени услуги на Carvertical (история на покупките); 
 • Данни за плащания (сума, избран метод на плащане, свързана информация като например номер на банкова сметка); 
 • Вашата комуникация с Carvertical относно услугите, които сте закупили. 

Предвид факта, че услугите на Carvertical се предоставят чрез профил на Carvertical.com (например начисляването на закупени за съответния профил кредити), обработват се също така и посочените в раздел 3.2 на настоящата Политика за поверителност данни от профила. 

 Източник на лични данни 

Carvertical получава личните данни директно от Вас или:

 • От доставчици на събиране или администриране на плащания, финансови институции или други платежни посредници, в зависимост от начина на плащане за Вашите услуги;
 • От платформи на Apple, Google или Facebook, ако купувате услуги чрез свързан с профили в тези платформи профил в Carvertical.

 Правно основание 

Изпълнение на договора между Вас и Carvertical за предоставяне на съответните услуги (чл. 6, ал. 1, подт. б) на ОРЗД) или нашият легитимен интерес от сключване на договор за предоставяне на съответните услуги с представлявано от Вас юридическо лице (чл. 6, ал. 1, подт. е) на ОРЗД). 

Ако не предоставите тази лична информация, Carvertical няма да може да Ви предоставя заявените от Вас услуги. 

 Съхранение 

Съдържащите се в правни документи данни, за които в законодателството са определени минимални срокове за съхранение (такива например като индекса на Европейския съюз за периодите за съхранение на документи), ще се съхраняват в рамките на определените в съответното законодателство срокове - например счетоводни документи (фактури, платежни нареждания и т.н.) и съдържащите се в тях лични данни се съхраняват в продължение на 10 години.  

В отделни случаи Вашите лични данни могат да се съхраняват за по-дълъг период от време - в съответствие с изискванията на приложимото законодателство или в случая, посочен в точка 3.7 на настоящата Политика за поверителност. 

3.2 Създаване и администриране на профил

 Цел 

Carvertical има за цел да Ви даде възможност да създадете и администрирате профил, чрез който могат да се поръчват услугите на Carvertical (например закупени за този профил кредити). 

 Обекти на данните 

Физически лица, които създават профил на Carvertical.com или представители на бизнес клиенти, които създават профил в Carvertical.com.

 Лични данни 

За лица, които създават профил на Carvertical.com чрез регистрационната форма или за които автоматично се създава профил чрез поръчка на Carvertical Services: 

 • Адрес на ел. поща;  
 • Парола. 

За клиенти, които създават профил в Carvertical.com, използвайки профил във Facebook:

 • Име и фамилия; 
 • Адрес на ел. поща;  
 • Информация за публичния профил. 

За клиенти, които създават профил в Carvertical.com, използвайки профил в Apple:

 • Име и фамилия; 
 • Адрес на ел. поща или деперсонализиран адрес на ел. поща на Apple. 

За клиенти, които създават профил в Carvertical.com, използвайки профил в Google:

 • Име и фамилия; 
 • Адрес на ел. поща. 

За всички физически лица, притежаващи профил в Carvertical.com: 

 • Други данни за контакт - такива като адрес и телефонен номер (ако са предоставени доброволно); 
 • Информация за дейността на профила; 
 • Данни за закупени услуги на Carvertical (история на покупките); 
 • Вашата комуникация с Carvertical относно профила. 

За всички юридически лица, притежаващи профил в Carvertical.com: 

 • Представляваната фирма и данни за нея; 
 • Други данни за контакт - такива като адрес и телефонен номер (ако са предоставени доброволно); 
 • Информация за дейността на профила; 
 • Данни за закупени услуги на Carvertical (история на покупките); 
 • Вашата комуникация с Carvertical относно профила. 

 Източник на лични данни 

Carvertical получава лични данни директно от Вас или от платформите на Apple, Google или Facebook - в случай, че сте създали профил на Carvertical.com, използвайки профили на тези платформи. 

 Правно основание 

Изпълнение на договора между Вас и Carvertical за регистрация на профил и предоставяне на съответните услуги (чл. 6, ал. 1, подт. б) на ОРЗД) или нашият легитимен интерес да разрешим създаването на профил на представляваното от Вас юридическо лице (чл. 6, ал. 1, подт. е) на ОРЗД). 

В случай, че не предоставите тази лична информация, Carvertical няма да може да Ви предостави заявените от Вас услуги, включително създаването на профил. 

 Съхранение 

В случай, че Потребителят вече не желаете да използвате своя Профил, Вие имате право да го изтриете (заедно със свързаните с него лични данни) по всяко време, като изпратите до Carvertical писмено уведомление на имейл адрес Настройки на профила или като използвате настройките на Вашия профил.  

Моля да имате предвид, че ако сте поръчали услуги на Carvertical (например кредити) чрез съответния профил, то и съответните лични данни ще бъдат съхранявани в рамките на посочените в раздел 3.1 на настоящата Политика за поверителност срокове. 

В отделни случаи Вашите лични данни могат да се съхраняват за по-дълъг период от време - в съответствие с изискванията на приложимото законодателство или в случая, посочен в точка 3.7 на настоящата Политика за поверителност. 

3.3 Директен маркетинг

 Цел 

Carvertical има за цел да Ви информира за новини и друга информация за предоставяните от нас продукти и/или оферти.

 Обекти на данните 

 • Физически лица, които са закупили услуги на Carvertical (кредити и др.под.) от Carvertical.com и не са възразили нито по това време, нито по друго време срещу използването на своите лични данни за целите на директния маркетинг във връзка с маркетинга на подобни стоки и / или услуги от Carvertical; 
 • Физически лица, които са дали съгласието си за обработване на техните лични данни за целите на директния маркетинг.  

 Лични данни 

 • Име и фамилия; 
 • Адрес на ел. поща;  
 • Телефонен номер; 
 • Информация за закупени подобни услуги на Carvertical (история на покупките);  

 Източник на лични данни 

Carvertical получава лични данни директно от Вас или от платформите на Apple, Google или Facebook - в случай, че сте създали профил на Carvertical.com, използвайки профили на тези платформи. 

 Правно основание 

 • Вашето съгласие за обработване на лични данни за целите на директния маркетинг (член 6, ал. 1, подт. а) на ОРЗД), или
 • Нашият законен интерес да информираме нашите Клиенти за подобни стоки и/или услуги на Carvertical (чл. 6, ал. 1, подт. е) на ОРЗД). 

Въз основа на нашия законен интерес да информираме клиентите за подобни на предоставяните от Carvertical стоки и/или услуги, Carvertical ще обработва Вашите лични данни за целите на директния маркетинг само, в случай, че са изпълнени всички следни условия: 

 • Закупувайки продукт и/или услуга от Carvertical.com, Вие не възразявате изрично срещу изпращането на директни маркетингови съобщения; 
 • Всеки път, когато получавате съобщение за директен маркетинг, ще имате възможност да се откажете от предложението за директен маркетинг, като уведомите на предоставения имейл адрес, по пощата или по, посочен в настоящата Политика за поверителност друг начин; 
 • На това основание Вашите лични данни ще бъдат обработвани само за маркетинг на подобни стоки и/или предоставяни от Carvertical услуги. 

 Съхранение 

Съхранените Ваши лични данни ще бъдат обработвани за посочената в този раздел цел в продължение на 2 години от датата на тяхното събиране или докато възразите срещу такова обработване, или докато Вашето съгласие за обработване на лични данни за тази цел не бъде отменено - в зависимост от това, кое от изброените обстоятелства настъпи първо.  

В отделни случаи Вашите лични данни могат да се съхраняват за по-дълъг период от време - в съответствие с изискванията на приложимото законодателство или в случая, посочен в точка 3.7 на настоящата Политика за поверителност. 

3.4 Директна комуникация

 Цел 

Carvertical има за цел да отговори на Вашите запитвания, които ни изпращате по имейл или обикновена поща, писмено или по телефона, като използвате специален формуляр на Carvertical.com или на живо. 

 Обекти на данните 

Субекти, които правят запитвания до  Carvertical по имейл или обикновена поща, писмено или по телефона, като използвате специален формуляр на Carvertical.com или на живо. 

 Лични данни 

 • Име и фамилия; 
 • Адрес: 
 • Адрес на ел. поща;  
 • Телефонен номер; 
 • Съдържание на кореспонденцията с Carvertical. 

Carvertical може да обработва само част от Вашата лична информация по-горе в зависимост от начина, по който решите да контактувате с Carvertical. 

 Източник на лични данни 

Carvertical получава личните данни директно от Вас:

 Правно основание 

В наш легитимен интерес е да отговорим на Вашите запитвания и/или да Ви предоставим подробна информация за предоставяните от Carvertical услуги (чл. 6, ал. 1, подт. е) на ОРЗД). 

 Съхранение 

Вашите лични данни ще бъдат обработвани за посочените в този раздел цели в продължение на 2 години от датата на тяхното събиране. 

В отделни случаи Вашите лични данни могат да се съхраняват за по-дълъг период от време - в съответствие с изискванията на приложимото законодателство или в случая, посочен в точка 3.7 на настоящата Политика за поверителност. 

3.5 Социални мрежи

 Цел 

Carvertical има за цел да администрира своите профили в социалните мрежи (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube) и да комуникира с потребителите на социални мрежи. 

 Обекти на данните 

Потребители на социални мрежи (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube), комуникиращи с профили на Carvertical.

 Лични данни 

 • Име и фамилия или наименование на профила в социалната мрежа; 
 • Снимка на профила; 
 • Публични коментари и други взаимодействия с профили в социалните мрежи на Carvertical; 
 • Съдържание на кореспонденцията с Carvertical в случай, че има такава.. 

Carvertical може да обработва само част от Вашата лична информация по-горе в зависимост от начина, по който решите да контактувате с Carvertical. 

 Източник на лични данни 

Carvertical получава личните данни директно от Вас и / или от съответната социална мрежа:

 Правно основание 

Нашият законен интерес да комуникираме с потребителите на нашите социални мрежи, създаващи профил у нас (чл. 6, ал. 1, подт. е) на ОРЗД).

 Съхранение 

Като се има предвид, че Carvertical не администрира горепосочените социални мрежи, а само Вашия профил в тях и действа като съвместен администратор на данни с компаниите, които администрират посочените по-горе социални мрежи, ние Ви приканваме да прегледате практиките за поверителност на Вашите лични данни в следните социални мрежи: 

3.6 Характеристики на уебсайта

Цялата информация за инструментите, които използваме, за да гарантираме работата на Carvertical.com (включително «бисквитки») и свързаните с тях проблеми с поверителността на данните може да бъде намерена в нашата «Политика за бисквитките».

3.7 Правни изисквания и решаване на спорове

Carvertical може да обработва всички горепосочени лични данни с цел предявяване на претенции, налагане или защита срещу правни искове. За тази цел ще обработваме лични данни въз основа на нашия легитимен интерес от предявяване или изпълнение на правни искове, както и за защита срещу такива (чл. 6, ал. 1, подт. е) на ОРЗД). Ние ще ги обработваме за тази цел в продължение на 1 година след приключването на съответните съдебни производства (такива например като окончателно приключване на разглеждането на иск, съдебен процес или арбитраж). 

Лични данни на непълнолетни лица

Предоставяните от Carvertical услугите са предназначени за лица на възраст над 14 години. В случай на възникване на основателни съмнения, че обработваме данните на лица под 14-годишна възраст, незабавно ще ги премахнем от базите данни. 

Ако сте на възраст над 14, но под 18 години, молим Ви да прочетете внимателно тази Политика за поверителност заедно с някого от Вашите родители или настойници - за да сте сигурни, че я разбирате и ще я спазвате.

5. Получатели на данните

Можем да разкрием информация за Вас на нашите служители, представители, посредници, доставчици или подизпълнители в случай, че това е разумно необходимо - като например на нашите доставчици на платежни услуги, които обработват данни от Carvertical.com,  хостинг доставчици на Carvertical.com, доставчиците на поддръжка на нашите сървъри, доставчици на електронни пощенски услуги и други подобни. 

Освен посоченото по-горе ние може да разкрием информация за Вас: 

 • пред съдилища, арбитри, медиатори, противоположни страни и техните адвокати (ако се изисква за целите на съдебни или други подобни производства); 
 • пред полицията, правоприлагащите органи, данъчните инспекторати, други държавни или общински органи (ако изрично се изисква от съответното законодателство) или други лица, изпълняващи служебни задължения, които са им възложени (напр. нотариуси, фирми за събиране на вземания); 
 • пред професионални съветници - такива като адвокати, консултанти, одитори или счетоводители (ако е необходимо за защита на нашите законни интереси); 
 • пред доставчици на услуги, предоставящи информационни технологии от рода на облачни изчисления и услуги за администриране на системи, събиране или администриране на плащания, маркетинг, счетоводство, пощенски или куриерски услуги и други услуги - само доколкото е необходимо за правилното предоставяне на услугите; 
 • пред други лица от същата група дружества - само доколкото е необходимо за правилното администриране на групата дружества; 
 • в хода на стопански сделки (продажба на Carvertical, неговите активи (част от тях) или неговите дялове (част от тях), поглъщане, сливане или отделяне на Carvertical и други подобни) - на потенциални или крайни купувачи (техни представители), пред извършващи проверка на Carvertical лица  или пред вземащи участие по друг начин в съответната бизнес сделка субекти. В такъв случай Carvertical ще предостави само толкова лични данни, колкото е необходимо за целите на съответната бизнес транзакция, и ще осигури поверителността на личните данни. 

Също така във всеки случай, когато предоставяме Вашите лични данни на трета държава (извън ЕС/ЕИП), ще бъде изпълнено едно от следните условия: 

 • данните ще се прехвърлят в държава, за която е прието решение за съответствие;
 • предоставянето на данни ще бъде предмет на подходящи гаранции, както е определено в законодателството;  
 • в случай, че прехвърлянето на данните в съответствие с горните условия не е възможно, ще се спазват предвидените в законодателството дерогации. 

Carvertical полага всички усилия, за да гарантира, че предоставянето на данни по този начин отговаря на изискванията на ОРЗД, и прилага подходящи мерки, за да гарантира, че Вашите лични данни са защитени. За повече информация относно подобни мерки можете да се свържете директно с нас на контактите, посочени в Раздел 2 на настоящата Политика за поверителност. 

6. Сигурност на Вашите лични данни

Вашите лични данни ще бъдат обработвани в съответствие с изискванията, установени от ОРЗД, Закона за правна защита на личните данни на Република Литва и другите приложими правни актове. При обработването на Вашите лични данни ние прилагаме организационни и технически мерки, които гарантират защитата на личните данни срещу случайно или неправомерно унищожаване, промяна, разкриване, както и срещу всякакво друго неправомерно обработване. 

Въпреки че Carvertical се стреми да защити Вашите лични данни, предаването на данни през Интернет не е 100% сигурно, така че не можем да гарантираме напълно сигурността при предаване на данни през интернет мрежи.

7. Вашите права

Вие имате следните права:

 Право на информираност и право на достъп до личните си данни 

Имате право да получавате информация относно обработката на личните Ви данни в прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език. Това е посочено в настоящата Политика за поверителност. В случай, че не разбирате някоя част от тази Политика за поверителност, моля не се колебайте да се свържете с нас на контактите, изброени в раздел 2 на тази Политика за поверителност.

Имате право също така и да получите потвърждение от Carvertical, че данните, свързани с вас, се обработват - и ако тези данни се обработват, имате право на достъп до Вашите лични данни и до следната информация:  

 • какви са целите на обработката на данните; 
 • съответните категории лични данни;  
 • получателите на данните или категориите получатели на данните; 
 • периодът на съхранение на лични данни или критериите, използвани за определяне на този период; 
 • имате право да поискате от Carvertical коригиране или изтриване на лични данни или да ограничите или възразите срещу обработването на отнасящи се до вас лични данни, както и правото да подадете жалба до надзорния орган; 
 • информация за източниците на Вашите лични данни; 
 • когато личните Ви данни се прехвърлят на трета държава или на международна организация - информация за подходящите гаранции за безопасността на трансфера.

Освен това имате право да получите копие от Вашите лични данни, съхранявани при нас.  Запазваме си правото да начислим разумна такса въз основа на административните разходи за всякакви допълнителни копия, които поискате. 

 Право на коригиране на лични данни 

Имате право да изисквате Carvertical да коригира неточни или непълни Ваши лични данни. 

Вие носите отговорността да гарантирате, че информацията, която ни предоставяте, е точна, вярна и пълна. Ако предоставените от Вас данни се променят, трябва незабавно да ни уведомите, като промените съответните данни в регистрационната форма или - ако данните не са посочени в регистрационната форма - като ни информирате по имейл. В никакъв случай няма да носим отговорност за каквито и да било щети, понесени от Вас в резултат на предоставяне на грешна или непълна лична информация или ако не сте ни информирали за настъпила в тях промяна.

Молим Ви да имате предвид, че Carvertical получава отчетените данни за превозното средство (такива например като пробег на превозното средство) от трети страни и предоставя отчета по автоматизиран начин, непроменен и както е получен. Поради тази причина Carvertical не носи отговорност за неточността на информацията, съдържаща се в отчетите, и на данните, съдържащи се в тях. 

 Право да поискате изтриване на лични данни („право да бъдете забравени“) 

Вие имате право да поискате от нас да изтрием или извадим от нашата база данни Ваши лични данни в случай, че няма основателна причина да продължим да ги обработваме, ако личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработени, ако Вие отменяте съгласието, въз основа на което са били обработвани личните данни и няма друго правно основание за обработването им, или в случай на друго основание съгласно чл. 17 на ОРЗД.

Молим Ви да имате предвид, че Carvertical архивира Вашите лични данни, за да гарантира сигурността на нашите информационни системи и Вашите лични данни (data backup). Те са валидни в продължение на 35 календарни дена и след това автоматично се презаписват. Съответно ние ще изтрием или премахнем Вашите лични данни отвсякъде, освен от такива резервни копия в рамките на посочените по-долу срокове. В случай, че преди посочения краен срок сме принудени да възстановим резервно копие, съдържащо Вашите лични данни, ние ще ги изтрием незабавно и няма да ги използваме за никакви други цели.

Молим Ви да имате предвид, че съгласно разпоредбите на чл. 17, ал. 3 на ОРЗД се правят изключения от горните случаи в случаите, когато е необходима обработка на данните. В случаите, когато такива изключения се отнасят за Вас, ние ще Ви уведомим.

 Право да поискате ограничения при обработването на лични данни 

Имате правото да поискате от Carvertical да ограничи (или да спре) обработването на Вашите лични данни, ако: 

 • Вие оспорвате точността на личните данни - до проверка на тяхната точност; 
 • обработката е неправомерна, Вие не се съгласявате с изтриването на лични данни и вместо това изисквате ограничаване на използването им; 
 • вече не се нуждаем от личните Ви данни за целите на обработването им, но Вие се нуждаете от тях, за да предявявате, спазвате или защитавате правни искове; 
 • Вие възразявате срещу обработването на Вашите лични данни по посочения начин, докато не бъде потвърдено, че нашите законни основания са по-важни от Вашите. 

Ограниченията при обработването на лични данни могат да бъдат въведени (с изключение на тяхното съхранение) единствено с Ваше съгласие или с цел предявяване, изпълнение или защита на законни искове, защита на правата на друго физическо или юридическо лице или в случаите на надделяващ обществен интерес. 

 Право на прехвърляне на данни 

Имате право да получите личните си данни, предоставени на Carvertical, в структуриран, често използван и четим от компютър формат, както и правото да прехвърлите тези данни на друг администратор в случай, че: 

 • данните се обработват въз основа на съгласие или договор; и 
 • Данните се обработват с автоматизирани средства. 

Също така имате право да изискате от Carvertical да прехвърли Вашите лични данни директно на друг администратор, ако това е технически възможно. 

 Право на възражение 

Имате право да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, които се обработват за изпълнението на задача от обществен интерес или на основание законен интерес на Carvertical.

В този случай Carvertical повече няма да обработва Вашите лични данни - освен ако не можем да докажем законни основания за обработка на личните Ви данни, които надделяват над Вашите интереси, права и свободи, или ако това е необходимо за изразяване, налагане или защита на законни искове.

Когато личните данни се обработват за целите на директния маркетинг, имате право по всяко време да възразите срещу обработването на личните Ви данни за тази цел и те повече няма да бъдат обработвани за тази цел. 

 Право на оттегляне на съгласието 

В случай, че Вашите лични данни се обработват с Ваше съгласие, имате право да оттеглите своето съгласие по всяко време.  Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на данните Ви на базата на Вашето съгласие, преди да го оттеглите. 

 Право на подаване на жалба до надзорния орган 

Ако смятате, че обработването на личните Ви данни нарушава разпоредбите на ОРЗД, имате право да подадете жалба до надзорния орган на държавата-членка на ЕС, където имате регистрирано постоянно място на дейност или според мястото, където е извършено предполагаемото нарушение. 

Надзорният орган в Литва е Държавният инспекторат по защита на данните, адрес: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lietuva, el. paštas ada@ada.lt, tinklalapis https://vdai.lrv.lt/.  

Преди да подадете жалба до съответния надзорен орган, ще Ви бъдем благодарни, ако можете да се свържете с нас и да изразите всякакви притеснения, които може да имате. Ще положим всички усилия, за да решим проблема Ви бързо и внимателно.

Вашето искане за упражняване на правата на субекта на данните ще бъде обработено от Carvertical в рамките на 1 месец. Този период може да бъде удължен с още 2 месеца, ако това е необходимо - в зависимост от сложността и броя на заявленията. В такъв случай Carvertical ще Ви информира за необходимостта от удължаване в рамките на 1 месец след получаване на искането, и ще Ви запознае с причините за забавянето.

Ако при получаване на искане, жалба или иск имаме някакви подозрения относно вашата самоличност, имаме право да поискаме допълнителна информация, необходима за проверка на вашата самоличност.

Актуализиране на Политиката за поверителност

Запазваме си правото да актуализираме или променяме нашата Политика за поверителност по всяко време.  Всяка актуализация или внасяне на промяна в нашата Политика за поверителност влиза в сила след нейното публикуване на Carvertical.com.  За внасянето на каквито и да било съществени промени в Политиката за поверителност ще бъдете уведомени допълнително.