Правила за услуги

1. Общи разпоредби

1.1. Настоящите правила (наричани по-нататък „Правилата”) уреждат процедурата за използване на уебсайта Carvertical.com (наричан по-долу „carvertical.com“) и правата, задълженията и отговорностите на потребителите на Carvertical.com, както и други разпоредби.

1.2. Carvertical.com се управлява и администрира от cV Group, UAB, регистрационен № 303134915, адрес: Visorių g. 2-307, LT-06306 Вилнюс, Литва (наричан по-долу „Доставчик“).

1.3. На потребителите на Carvertical.com се предоставя възможност да получат справка, съдържаща информация за историята на превозното средство (наричана по-долу „Справка“), както и да използват други услуги, предоставяни на уебсайта на Carvertical.com в съответствие с процедурата, посочена в настоящите правила. Потребителят на Carvertical.com е лицето, което е поръчало справката или което използва по друг начин Carvertical.com (наричан по-долу „Потребител“). За целите на настоящите правила услугите (наричани по-нататък „Услуги”) включват всички действия, извършени от потребителя на Carvertical.com, включително, но не само, поръчване и подаване на справки, четене на публикувана информация, подаване, изпращане и получаване на въпроси, всякакъв вид информация и/или данни (наричани по-долу „Услуги“). Някои от наличните услуги на Carvertical.com, се предоставят на потребителя след заплащане на такса (наричани по-долу „Платени услуги“). Условията за платените услуги се предоставят преди поръчването на платена услуга. Всяко позоваване на „Услуги“ по-нататък се отнася за всички услуги, включително платени услуги, и всяко позоваване на „Платени услуги“ се отнася само за услугите, за които потребителят заплаща такса.

1.4. Като използва Carvertical.com, потребителят изразява своето съгласие с настоящите правила и се съгласява да бъде обвързан от тях под какъвто и да е начин или форма. Лицата, които не са съгласни с някое от условията, посочени в настоящите правила, нямат право да използват Carvertical.com.

1.5. Доставчикът има право едностранно да променя услугите, предоставяни на Carvertical.com, и техните цени, както и всички разпоредби, определени в настоящите правила. Като продължава да използва Carvertical.com след всяка промяна, преработка или допълване на настоящите правила, потребителят изразява своето съгласие за тези промени.

2. Условия за ползване на услугите, достъпни на уебсайта Carvertical.com

2.1. Carvertical.com предоставя на своите потребители възможността да получат два вида справки: безплатна първоначална справка и изчерпателна платена справка.

2.2. Потребителят приема и потвърждава, че е напълно запознат/а с резултатите от първоначалната (безплатна) справка, преди да поръча платена справка. Потребителят разбира, че окончателната (платена) справка ще съдържа само информацията, чието съществуване му е било посочено в първоначалната (безплатна) справка.

2.3. Справката може да се използва само за отправна точка и не може да се счита за надежден инструмент за оценка на състоянието на превозното средство.

2.4. Всички съвети, предоставени в справките или на уебсайта, не могат да се считат изискване или препоръка за закупуване на превозното средство, посочено в справката.

2.5. Платените за справката средства не подлежат на възстановяване, ако съдържанието на окончателната (платена) справка съответства на съдържанието на първоначалната (безплатна) справка.

3.Платени услуги

3.1. Услугите, предоставяни на уебсайта Carvertical.com, се заплащат с банкова карта. Платените услуги могат да се предоставят на потребителя само след като потребителят плати за тях в съответствие с процедурата, посочена в уебсайта Carvertical.com.

3.2. Потребителите на Carvertical.com могат да поръчат изчерпателна история на автомобила за определена цена.

3.3. Доставчикът има право да ограничи или преустанови предоставянето на услуги за неопределен период от време по време на процедурата за превантивна поддръжка.

4. Последици от нарушаването на правилата

4.1.При поръчването на справката и използването й потребителят трябва да се придържа към настоящите правила. В зависимост от естеството на нарушението доставчикът има право да ограничи достъпа на потребителя до услугите, налични на Carvertical.com.

4.2. Доставчикът си запазва правото да прекрати, по всяко време и без предизвестие, достъпа на потребителя до Carvertical.com или неговото/нейното използване на услугите, налични на Carvertical.com, в резултат от нарушаване на настоящите правила или на нормативни разпоредби. Потребителят ще бъде информиран за наложените санкции за нарушаване на настоящите правила на имейла, посочен при регистрацията.

5. Ограничение на отговорността

5.1. Доставчикът е отговорен само за техническото публикуване на информацията, съдържаща се в справката, на уебсайта Carvertical.com, ако справката отговаря на всички изисквания, определени в правилата, както и за техническата поддръжка на базата данни на този уебсайт.

5.2. Доставчикът не носи отговорност за неточността на предоставената в справката информация или за нейното съдържание. Доставчикът не носи отговорност за вредите, понесени от потребителя или трети лица във връзка с използването на справката.

5.3. Доставчикът не носи отговорност за неизправности или прекъсвания във функционирането на Carvertical.com или базата данни, които са настъпили поради причини, намиращи се извън контрола на доставчика.

5.4. Потребителят е отговорен за правилната употреба на паролата. Доставчикът не носи отговорност за вредите, понесени от потребителя в резултат от използването на тази информация от трети лица. 

6. Правила за обработка на лични данни, посочени в Политиката за поверителност на Carvertical.com

7. Права на интелектуална собственост

7.1. Доставчикът е собственик на всички права върху съдържанието на Carvertical.com и има изключителното право за използването му. Всички марки на продукти или услуги, дизайни, имена, логотипи и други елементи, предоставени на Carvertical.com, са собственост на или са лицензирани в полза на доставчика.

7.2. Всяко обработване, копиране и/или друго използване на съдържанието или дизайна на Carvertical.com, извършено от трети лица без писменото съгласие на доставчика и/или в нарушение на настоящите правила, представлява нарушение на авторското право и други права, което ще се преследва в съответствие със законите на Република Литва.

8. Приложим закон и разрешаване на спорове

8.1. Дейностите на уебсайта Carvertical.com се регулират от законите на Република Литва. Всички спорове, произтичащи от или във връзка с дейността на уебсайта Carvertical.com, се разрешават чрез доброволни преговори, а в случай че това не доведе до резултат, спорът се отнася до компетентния съд на Република Литва.

8.2. Всички спорове, възникнали между доставчика и предприемачите, се решават в съда по местоположението на доставчика.

8.3. Некорпоративният потребител трябва първо да подаде писмено искането и/или жалбата си относно дейностите или услугите на Carvertical.com, като посочи своите претенции. Моля, изпращайте писмата си на info@carvertical.com. Ако потребителят не е удовлетворен от отговора на доставчика, потребителят може да се свърже с Държавния орган за защита на правата на потребителите на уебсайта: www.vvtat.lt или да попълни формуляра в Онлайн платформата за разрешаване на потребителски спорове на адрес http://ec.europa.eu/odr/. Правните спорове се решават по реда, предвиден в закона.

9. Политика за „бисквитките“, посочена в Политиката за поверителност на Carvertical.com

10. Мерки за сигурност на информацията

10.1. При обработването на личните данни на потребителя доставчикът прилага подходящи организационни и технически мерки за сигурност, които помагат за защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неоторизирано разкриване или друга незаконна обработка. Дейността на доставчика, насочена към гарантиране на сигурност, включва, наред с другото, защитата на персонала, информацията, ИТ инфраструктурата, вътрешните и публичните мрежи, офис сгради и хардуер.

10.2. Доставчикът желае да напомни на потребителя, че самият потребител е отговорен за гарантиране на сигурността на данните си за влизане в системата. Доставчикът желае да помоли потребителя да обърне специално внимание, когато използва и съхранява данните си за вход в системата. Потребителят трябва да излезе от браузъра в края на сесията, за да предотврати неоторизиран достъп до имейла или личната информация на потребителя, особено в случаите, когато потребителят използва обществени компютри (напр. в интернет кафене или библиотека).

10.3. Доставчикът е длъжен да направи всичко в рамките на правомощията си, за да защити данните на потребителя, обработвани от доставчика, но като се има предвид фактът, че информацията на потребителя се изпраща по интернет, доставчикът предупреждава, че доставчикът не може и не гарантира пълна сигурност на информацията, изпратена от потребителя, включително личните данни на потребителя.

11. Заключителни разпоредби

11.1. Настоящите правила имат обвързващо действие от момента, в който потребителят признае, че приема тези правила, и остават в сила през целия период на взаимоотношенията между потребителя и доставчика.

11.2. Доставчикът има право едностранно да изменя настоящите правила. Всички изменения на тези Правила стават задължителни от момента на публикуването им на Carvertical.com.

11.3. След като всички изменения на настоящите правила станат задължителни, потребителят се съгласява, че е запознат с тези изменения и ги приема изцяло, като продължава да използва Carvertical.com. Услугите, поръчани преди промените в правилата на Carvertical.com, се предоставят по начин и в съответствие със сроковете, определени в правилата, които са били в сила в този момент.