carVertical

Условия за ползването на интернет страницата и предлагането на услуги

1. Общи положения

1.1. В настоящите Правила (по-нататък в текста - „Правила“) се определят начините и условията за използване на уебсайта Carvertical.com (по-нататък в текста - „Carvertical.com“) и начините и условията за предоставяне на услуги от Carvertical.com.

1.2. Carvertical.com се управлява и администрира от «cV Group» ЗАД, Идентификатор по ЕИК: 303134915, адрес: Aukštaičių g. 7, Vilnius, Република Литва (по-нататък - Carvertical).

1.3. Потребителят се съгласява с Правилата и се задължава да ги спазва, когато използва Carvertical.com по какъвто и да било начин и под каквато и да било форма. Лицата, които не са съгласни дори с една клауза на Правилата, нямат право да използват Carvertical.com.

2. Определения

2.1. Следните използвани в тези Правила термини, записани с главни букви, имат значенията, посочени в тази точка на Правилата.

2.1.1. Отчет - отчет, който може да бъде поръчан от потребителите на Carvertical.com, в който се предоставя различна информация за историята на превозното средство.

2.1.2. Търговски потребител - физическо или юридическо лице, което използва Услугите за бизнес, търговски, занаятчийски или професионални цели (различни от потребителски цели) или за двойна употреба, т.е. за потребление и бизнес цели, но при това преобладават свързаните с Услугите професионални или търговски цели.

2.1.3. Кредити - кредити, начислени на Профила на Потребителя, които се закупуват от Потребителя и могат да бъдат заменени за Отчет. Един кредит се заменя за един отчет.

2.1.4. Потребител - лице, което е поръчало съставянето на Отчет или използващо по какъвто и да било друг начин Carvertical.com, включително Ползватели и Търговски потребители.

2.1.5. Профил – профилът на Потребителя в Carvertical.com, който Потребителят създава, за да използва част от Услугите.

2.1.6. Услуги – предоставяни срещу заплащане на Потребителя от Carvertical.com Услуги, включително - но не само - поръчване и получаване на Отчети или Кредити.

2.1.7. Първоначален отчет – След въвеждане на VIN идентификационния код на превозното средство Carvertical.com предоставя информация за това кои елементи (категории данни) се проверяват и включват в Отчета.

2.1.8. Ползвател - физическо лице, което използва Услугите за несвързани с неговия бизнес, търговия, занаят или професия цели (за ползвателски цели) или за цели с двойна употреба, т.е. както за ползвателски цели, така и за бизнес, като се вземат предвид всички свързани с Услугите обстоятелства, при което професионалните дейности или търговските цели не преобладават.

2.1.9. VIN код - уникален набор от 17 знака, присвоени от производителя на всяко напускащо завода превозно средство (на английски език - Vehicle Identification Number).

2.1.10. Сайтове на трети страни - независими, т.е. несвързани с Carvertical, уебсайтове на трети страни.

3. Профил

3.1. За да използва част от Услугите - като например управление на допълнителни кредити - Потребителят трябва да създаде профил. Потребителят може да създаде профил:

3.1.1. като въведете своя имейл адрес и желаната от вас парола. Ако избере този метод, Потребителят ще трябва да активира Профила, като щракне върху връзката в имейла, който Carvertical ще изпрати на предоставения при регистрацията на профила имейл адрес, или

3.1.2. като въведете своя имейл адрес при закупуването на Кредити или Отчет за въведен на Carvertical.com VIN код. Ако избере този метод, Потребителят ще създаде парола, като щракне върху връзката в имейла, който Carvertical ще изпрати на имейл адреса, посочен към момента на покупката на Кредити, или

3.1.3. чрез използване на трети страни -такива например като профили във Facebook, Google и Apple и предоставяне на Carvertical на достъп до данни от тези профили на трети страни.

3.2. Потребителят е отговорен за запазването на поверителността на данните за влизане в Профила и за всякакви действия, извършени от трети страни от името на потребителя в профила поради неспособността на потребителя да осигури поверителността на своите данни за вход. Потребителят се задължава незабавно да уведоми Carvertical на имейл info@carvertical.com за всяка загуба, неоторизирано използване на данните за вход или всяко друго нарушение на сигурността или поверителността на тези данни.

3.3. В случай, че Потребителят вече не желае да използва своя Профил, той има правото да го изтрие по всяко време, като изпрати писмено уведомление до Carvertical на имейл адрес info@carvertical.com или използвайки Настройките на Профила.

4. Отчет

4.1. Потребителите на Carvertical.com срещу заплащане могат да закупят Кредити, които впоследствие могат да заменят за Отчет, или да въведат на Carvertical.com VIN код и да получат Отчет за определен VIN код (в този случай закупеният от Потребителя Кредит ще бъде автоматично отчислен за Отчет за конкретния VIN код). Кредитите се начисляват по Профила на Потребителя не по-късно от 60 минути от момента на получаване на плащането съгласно настоящите Правила (или - когато Кредитите са поръчани от Търговски Потребител - от получаването на плащането в съответствие с посоченото в тези Правила или в сроковете, договорени в отделно споразумение между Carvertical и Търговския потребител).

4.2. Цените на Кредитите постоянно се променят във връзка с пазарни новини, специални оферти, колебания на валутите и други елементи на ценообразуването, като актуалните цени на Кредитите и другите услуги винаги могат да бъдат намерени на Carvertical.com. В прозореца, в който избирате метод на плащане с Кредит, винаги ще виждате приложимата към момента на вашата поръчка крайна цена на Кредита.

4.3. Закупените от Потребителя Кредити са валидни 6 месеца след момента на тяхното придобиване. След изтичането на този срок Кредитите на Потребителя вече не са валидни, те се изтриват от Профила и Потребителят вече не може да ги обмени за Отчет.

4.4. Чрез въвеждане на VIN кода на превозно средство на Carvertical.com Потребителят може да прегледа Първоначалния Отчет, който ще посочи каква информация ще бъде проверена и - ако бъдат открити - включени в Отчета свързани записи. Отчетът може да не съдържа записи за някои от изброените в Първоначалния Отчет елементи (категории данни), което от своя страна означава, че източниците на Carvertical не са намерили свързани записи за определената категория данни или за няколко категории данни.

4.5. Отчетът се качва в Профила на Потребителя не по-късно от 5 минути след дебитирането на Кредита от Профила на Потребителя (или - ако Отчетът е поръчан от Търговски Потребител - от момента на дебитиране на Кредита от Профила на Потребителя или в рамките на договорените в отделно споразумение между Carvertical и Търговския Потребител срокове). На имейл адреса, посочен в потребителския Профил, ще бъде изпратен имейл с връзка към Отчета.

4.6. Отчетът се предоставя на Потребителя в уеб браузър за ограничен период от време, както е посочено в точка 4.7 от настоящите Правила, и може да бъде достъпен в Профила или чрез активна връзка. Carvertical.com предоставя също така възможност за запазване на Отчета върху траен носител на устройство на Потребителя в PDF формат.

4.7. Отчетът ще бъде достъпен за Потребителя в уеб браузъра за период от 30 календарни дена от момента на качване на Отчета в Профила на Потребителя. В края на посочения в тази точка на Правилата срок Отчетът вече няма да бъде достъпен за Потребителя и той няма да може да го записва в PDF формат, а - за да получи повторно данни за конкретното превозно средство - Потребителят трябва да поръча нов Отчет.

4.8. Carvertical се стреми да предостави в Отчета възможно най-точната и пълна информация. Въпреки това, за да бъде включена в Отчета, информацията се събира от много и разнообразни публични бази данни и други източници, чието съдържание, както и тяхната точност, уместност и пълнота, не могат да бъдат повлияни по никакъв начин от Carvertical, т.е. Carvertical просто предава тази обобщена информация на Потребителя под формата на Отчет. Съответно със закупуването на Отчета Потребителят потвърждава, че разбира и се съгласява със следното:

4.8.1. Carvertical не гарантира и не проверява в максималната разрешена от приложимото законодателство степен дали съдържащата се в Отчета информация е точна, актуална и пълна;

4.8.2. В някои юрисдикции част или цялата информация в Отчета може да не бъде достъпна за Carvertical, дори ако същевременно е достъпна за други трети страни. Съответно - обратното е възможно, когато в определени юрисдикции цялата или част от информацията в Отчета е достъпна за Carvertical, но не и за други трети страни;

4.8.3. Потребителят поема пълната отговорност за своите решения -такива например като закупуване или отказ от закупуване на превозно средство въз основа на предоставената в Отчета информация. В случай на съмнение относно предоставената в Отчета информация Потребителят следва да я провери в съответните компетентни органи. Carvertical препоръчва такава проверка да се извършва във всички случаи, преди да се вземе решение въз основа на Отчета - например относно покупка на превозно средство;

4.8.4. Никакви съдържащи се в Отчетите или Уебсайта съвети или информация няма да се тълкуват като оферта, покана или препоръка за закупуване, лизинг или придобиване по друг начин на правата върху описаното в Отчета Превозно средство.

4.9. Carvertical не забранява и не насърчава Потребителите да публикуват, разпространяват или по друг начин да използват Отчета във връзка с намерението на Потребител да оцени превозното средство или да предостави неговата оценка на трети страни, за да докаже характеристиките и надеждността на съответните превозни средства. Въпреки това, на Потребителя е забранено да препродава или по друг начин да използва Отчета директно за търговска дейност в случаите, когато самият Отчет или част от него е обект на търговска сделка или търговска дейност.

5. Отговорности на Потребителя

5.1. Потребителят се задължава:

5.1.1. да не използва автоматизирани устройства, програми, алгоритми или методологии, нито подобен или еквивалентен ръчен процес за получаване на достъп, придобиване, копиране или наблюдение на която и да е част от Carvertical.com или на каквото и да било съдържание, както и по какъвто и да е начин да се опитва да възпроизведе или да заобиколи навигационната структура на Carvertical.com; да не предоставя на никого каквато и да било част от съдържанието на Carvertical.com с цел получаване или опит за получаване на какъвто и да е материал или информация, които не са специално предоставени на Потребителя от Carvertical.com;

5.1.2. да не търси неоторизиран достъп до която и да е част или функция на Carvertical.com, нито до свързани с Carvertical.com системи или мрежи чрез хакване (на английски език hacking), подбиране на парола (на английски език password mining) или други незаконни средства;

5.1.3. да не предприема никакви действия, които биха натоварили неразумно или непропорционално инфраструктурата, системите на Carvertical.com или сврзаните с Carvertical.com мрежи;

5.1.4. да не използва никакво устройство, нито софтуер, както и да не извършва каквото и да било друго действие, което пречи или има за цел да попречи на правилната работа на Carvertical.com или на каквато и да било операция, извършвана от Carvertical.com или от друго използващо Carvertical.com лице;

5.1.5. да не използва Carvertical.com или каквато и да било част от съдържанието на сайта за цели, които са незаконни или несъвместими с настоящите Правила, както и да не подбужда към извършването на каквато и да е незаконна или друга дейност, която нарушава правата на Carvertical или други лица;

5.1.6. да спазва тези Правила и приложимите закони, когато и да заплаща използваните Услуги на Carvertical.com.

6. Услуги

6.1. Споразумението между Carvertical и Потребителя за предоставяне на Услугите се смята за сключено от момента на получаване на плащането съгласно настоящите Правила (или - когато Услугите са поръчани от Търговски Потребител - от получаването на плащането в съответствие с посоченото в тези Правила или в сроковете, договорени в отделно споразумение между Carvertical и Търговския потребител).

6.2. Потребителите плащат за предоставените от Carvertical.com Услуги чрез кредитни или дебитни банкови карти, банков превод, PayPal или криптовалута - по избор на Потребителя. Услугите се предоставят на Потребителя само след като Потребителят ги е заплатил в съответствие с настоящите Правила на Carvertical.com. Междувременно Услугите се предоставят на Търговския Потребител, след като Търговският Потребител е заплатил за тях в съответствие с настоящите Правила на Carvertical.com или в рамките на сроковете, определени в отделно споразумение между Carvertical и Търговски Потребител - ако има такова.

6.3. В случай, че Потребителят заплати за Услугите в криптовалута, той единствен носи отговорността да гарантира, че такъв сетълмент е в съответствие със законите съгласно юрисдикцията на Потребителя, а Carvertical не поема никаква отговорност за сигурността на такъв сетълмент до максималната разрешена от закона степен.

6.4. Carvertical има право да организира маркетингови кампании, по време на които на Потребителите могат да се дават кодове за отстъпка за Услугите. Carvertical си запазва правото да определя правилата за получаване на конкретен код за отстъпка, включително - но не само - продължителността на действие на кода за отстъпка, видовете Услуги, за които се прилага, както и други приложими ограничения. За да използва получения код за отстъпка за Услугите, Потребителят трябва да го въведе в прозореца, в който Потребителят избира начина на заплащане на Услугите. Невъвеждането на кода за отстъпка по описания в тази точка от Правилата начин не се отнася до поръчаните от Потребителя Услуги.

6.5. Предвид влиянието на икономическите фактори на различните пазари Carvertical.com си запазва правото да начислява различни цени за Услугите във всяка страна.

6.6. За целите на облагането с данък върху добавената стойност (ДДС) Услугите се смятат за предоставени по електронен път услуги, поради което Carvertical за място на тяхното оказване на основание разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система за облагане с данък върху добавената стойност, за изпълнение на Регламент № 1042/2013 (ЕС) на Съвета и на чл. 13 ал. 2 т. 15 на Закона за данъка върху добавената стойност на Република Литва се прилага валидната по мястото на пребиваване на Потребителя на Услугите ставка на ДДС. При определяне на местожителството на Потребителя Carvertical използва технологични, комуникационни и други обективно достъпни средства за определяне на местоположението на Потребителя. В случай на несъответствия между данните, получени чрез прилагане на горните мерки, Carvertical разчита и на предоставените от Потребителя данни, чиято автентичност се потвърждава от Потребителя, който носи отговорността за тяхната надеждност. Когато предоставя Услуги на Търговски Потребители, Carvertical прилага общите правила за определяне на мястото на доставка на Услугите за целите на облагането с ДДС, както са установени в Закона за данъка върху добавената стойност на Република Литва.

6.7 Потребителят, който закупува Услугите, може да получи фактура с ДДС в Потребителския акаунт, открит в Carvertical. Фактурата може да бъде изпратена по имейл или изтеглена от Carvertical.com

7. Защита на Потребителите

7.1. В случай, че Услугите - като например закупуването на Кредити - са били поръчани от Потребителя, Потребителят има право да се откаже от такова споразумение, без да посочва причина, в рамките на 14 дена, като уведоми Carvertical на адрес info@carvertical.com - с изключенията, предвидени в точка 7.2 на настоящите Правила. Потребителят изпраща съобщението за отказ от Услугите, посочени в тази точка, на посочения по-горе имейл адрес в свободна форма, като посочва номера, датата на съответната поръчка на услугата, данните си за контакт и желанието си да анулира поръчката за конкретната Услуга. Carvertical трябва незабавно да възстанови на Потребителя всички платени от него суми не по-късно от 14 дена след датата, на която е получено уведомлението от Потребителя за неговия отказ.

7.2. В случай, че Потребителят иска да обмени Кредитите за Отчет, Потребителят изрично потвърждава и се съгласява (преди да обмени Кредитите за Отчет), че като се има предвид, че Отчетът е цифрово съдържание, което ще бъде предоставено на Потребителя практически незабавно, Потребителят губи правото на отказ от заплащане на поръчаното цифрово съдържание за услуга в рамките на четиринадесет дена. В случай, че Потребителят е закупил Кредитен пакет, т.е. г. придобива повече от един Кредит с една покупка, в зависимост от обхвата на Кредитния пакет (например отстъпки от цената за Кредитен пакет в сравнение с цената на един Кредит), Потребителят губи правото да се оттегли от Споразумението за услугата за цифрово съдържание за целия Кредитен пакет.

8. Защита на личните данни

8.1. Информацията за обработката на личните данни на Потребителите е представена в Политиката за поверителност на Carvertical.com. Потвърждавайки, че сте прочели тези Правила, вие също така се съгласявате да прочетете политиката за поверителност на Carvertical.com, която е публикувана в този раздел на Правилата.

9. Промяна или прекратяване на Услугите

9.1. Carvertical си запазва правото едностранно да променя Услугите, предоставяни от Carvertical.com, както и тяхната стойност, а също така и всички други разпоредби на Правилата. В случай, че промените засягат неблагоприятно (например ограничават) правата на Потребителите, ние ще го правим само на разумна основа - например когато съответните законови разпоредби се променят, при преструктуриране или коригиране на нашия бизнес модел. Потребителите ще бъдат уведомявани за каквито и до било промени на посочения в Профила имейл адрес в рамките на разумен срок, но не по-късно от 5 календарни дена преди тяхното влизане в сила. Ако след промяна, коригиране или допълване на Правилата и информиране на Потребителя за това в съответствие с посочената в тази точка от Правилата процедура, Потребителят ще продължи да използва Carvertical.com, това ще представлява съгласие на Потребителя с промените в Правилата. Carvertical потвърждава, че в никакъв случай промените няма да повлияят неблагоприятно върху правата на Потребителите по вече извършените или намиращи се в процес на изпълнение Услуги.

9.2. Carvertical също така има правото да ограничи или прекрати достъпа на Потребителя до Carvertical.com и/или Услугите по всяко време в случай, че Потребителят наруши изискванията на тези Правила и/или приложимото законодателство. Ако Потребител, който нарушава изискванията на настоящите Правила и/или приложимото законодателство, има Профил, той/тя ще бъде уведомен за ограничаването или прекратяването на достъпа на Потребителя на посочения в Профила имейл адрес. Ако Carvertical ограничи или прекрати достъпа на Потребител до Carvertical.com и/или Услугите, този Потребител няма да има право да използва Carvertical.com и/или Услугите в бъдеще - например чрез създаване на нов Профил.

9.3. Carvertical си запазва правото временно да ограничи дейностите на Carvertical.com с цел извършване на поддръжка на Carvertical.com или свързани технически функции, като предварително уведомява в разумен срок Потребителите на предоставения в Профила имейл адрес. Carvertical.com си запазва правото в случай на спешна нужда да ограничи временно дейността си, без да уведомява Потребителите - при условие, че в никакъв случай подобни ограничения няма да повлияят неблагоприятно върху правата на Потребителя по вече извършените или в процес на изпълнение Услуги.

9.4. Carvertical също така информира, че достъпът до Carvertical.com може да бъде временно ограничен поради непреодолима сила. В такъв случай Carvertical незабавно ще уведоми Потребителите за наличието на форсмажорни обстоятелства, но Carvertical не носи отговорност за каквито и да било смущения в работата на Carvertical.com поради действието на форсмажорни обстоятелства.

10. Отговорност

10.1. Потребителят се съгласява и се задължава да защитава, обезщетява и предпазва Carvertical, неговите филиали, доставчици на услуги и агенти, служители, служители, работници или консултанти на Carvertical срещу всякакви загуби, щети, искове и/или разходи, направени в резултат на а) Нарушаване на настоящите Правила от Потребителя, б) каквото и да било нарушение на законовите изисквания от страна на Потребителя, и в) решение на Потребителя въз основа на информацията, предоставена в Отчета.

10.2. Carvertical не носи отговорност до максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, за каквито и да било понесени от Потребителите загуби или щети, различни от отговорност за загуба (щета):

10.2.1. причинени от смърт, телесна повреда или неимуществени вреди на Потребителя,

10.2.2. ангажирани с активите на Потребителя, и

10.2.3. извършено поради умисъл или груба небрежност от страна на Carvertical.

10.3. Carvertical.com носи изцяло отговорността за техническото доставяне на информацията, съдържаща се в Отчета на Carvertical.com - при условие, че Отчетът отговаря на всички изисквания на Правилата, както и за техническата поддръжка на базата данни Carvertical.com. До максималната разрешена от закона степен Carvertical не носи отговорност за неточността на информацията, предоставена в Отчета и неговото съдържание.

10.4. Carvertical.com може да показва връзки към други сайтове на Трети страни. Тези връзки са предоставени единствено за удобство на Потребителите на Carvertical.com. Такива връзки, както и уебсайтовете на Трети страни, не са под контрола на Carvertical и поради това Carvertical не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете на Трети страни, включително за всякаква съдържаща се в такива уебсайтове информация или материали.

11. Права върху интелектуална собственост

11.1. Carvertical.com, намиращите се на сайта материали, кодове, дизайн, името на домейна Carvertical.com, всички авторски права, търговски марки, бази данни, имена и други права върху интелектуална собственост или други права върху собственост на и/или свързана с Carvertical.com и/или съставени от Carvertical материали са изцяло собственост на Carvertical или Carvertical ги използва на законно основание - с изключение на интелектуалната собственост (търговски марки, логотипи и др.), свързана с партньори или доставчици на Carvertical, която е защитена от национални и международни закони и разпоредби по отношение на интелектуалната собственост.

11.2. Без изричното разрешение на Carvertical, Потребителят не може да копира, записва, възпроизвежда, доставя, публикува, предава, продава, обработва, показва, лицензира, променя, повторно публикува, редактира, излъчва под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, да препредава или публикува по друг начин да публикува, показва, адаптира, разпространява или използва материали, представляващи собственост на Carvertical.com или части от такива, нито да съставя производни информации въз основа на такива.

12. Приложимо право и решаване на спорове

12.1. Carvertical.com работи в съответствие със законодателството на Република Литва и към тези Правила са приложими литовските закони. Каквито и да било спорове във връзка с дейността на Carvertical.com и оказването от сайта Услуги ще се решават чрез преговори, а в случай на непостигане на споразумение - от компетентния съд според разпоредбите на приложимото право.

12.2. Спорове, възникнали между Carvertical и Търговски Потребители, ще се решават в Съда по мястото на регистрация на Carvertical

12.3. Потребител, който смята, че Carvertical е нарушил неговите права или законни интереси във връзка с Услугите, предоставяни от Carvertical.com, трябва първо да подаде писмена жалба до Carvertical и да заяви своите претенции. Моля, изпращайте такива писма по електронна поща на адрес: info@carvertical.com. Ако не е съгласен с отговора на Carvertical, Потребителят може да се свърже с Държавната служба за защита на правата на Потребителите на адрес уебсайт www.vvtat.lt или да попълни формуляра за заявление на електронната платформа за разрешаване на Потребителски спорове на адрес http://ec.europa.eu/odr/. Правните спорове ще се разглеждат в съответствие с процедурата, установена от приложимите правни актове, включително член 29 на Закона на Република Литва за защита на Потребителите.

13. Мерки за информационна сигурност

13.1. Carvertical напомня, че Потребителят носи отговорност за поверителността на данните за влизане в Профила. Carvertical моли Потребителя да бъде внимателен, когато използва и съхранява своите данни за вход. След завършване на работата си Потребителят трябва да излезе от браузъра, за да е сигурен, че никой друг няма да получи достъп до електронната поща и личната информация на Потребителя - особено в случаите, когато Потребителят използва общодостъпен компютър (напр. Интернет кафене или библиотека).

13.2. Carvertical се задължава да защитава данните на Потребителя, които обработва, но като се има предвид, че информацията на Потребителя се изпраща през Интернет, Carvertical предупреждава, че Carvertical не може и не гарантира пълната сигурност на предаваната от Потребителя информацията, включително неговите лични данни.

14. Заключителни разпоредби

14.1. Тези правила представляват цялото споразумение между Потребителя и Carvertical и заменят и анулират всички предходни писмени или устни споразумения, изявления, заявления и уговорки между Потребителя и Carvertical по отношение на предмета на настоящото споразумение. Carvertical има право да сключи отделно писмено споразумение с Потребителя. Условията на тези Правила се прилагат и към такова споразумение - освен ако в споразумението изрично не е посочено друго.

14.2. Ако която и да било част от тези Правила бъде сметната за невалидна, незаконна или неприложима до каквато и да е степен в съответствие с приложимото законодателство, то недействителността, незаконосъобразността или неприложимостта на тази разпоредба няма да анулира, да доведе до бъде незаконност или неприложимост на останалите разпоредби до пълната разрешена от Правилата и приложимото законодателство степен.

14.3. Carvertical си запазва правото да преотстъпва по свое усмотрение всички или част от своите права и/или задължения по настоящите Правила без за това да се изисква предварителното получаване на съгласието на Потребителя - при условие, че това не се отразява на предоставените на Потребителя гаранции. Прехвърлянето на правата и/или задълженията на Carvertical в съответствие с тази точка на Правилата освобождава Carvertical от всички свързани с Правилата задължения. Потребителят не може да преотстъпва, нито да прехвърля нито част, нито всички свои права и/или задължения съгласно Правилата, съгласно закона или на каквото и да било друго основание без получаване на предварителното писмено съгласие на Carvertical.

14.4. В случай, че Потребителят или Carvertical не упражни някое от своите права, посочени в Правилата, това не представлява отказ от това право.