carVertical

Regels voor het gebruik van de website en de levering van diensten

1. Algemene bepalingen

1.1. Deze regels (de Regels) bepalen de algemene voorwaarden voor het gebruik van de website Carvertical.com (Carvertical.com) en de Diensten die op Carvertical.com worden aangeboden.

1.2. Carvertical.com wordt beheerd en bestuurd door CV Group, UAB, reg. nr. 303134915, adres Aukštaičių g. 7, Vilnius, Republic of Lithuania (hierna – Carvertical).

1.3. De Gebruiker bevestigt zijn instemming met de Regels en verbindt zich ertoe deze na te leven wanneer hij Carvertical.com gebruikt, op welke manier of in welke vorm ook. Elke gebruiker die niet akkoord gaat met één of meer van de algemene voorwaarden van de Regels heeft geen recht Carvertical.com te gebruiken.

2. Definities

2.1. Voor de toepassing van deze Regels hebben de volgende termen, wanneer met een hoofdletter geschreven, de in deze paragraaf van de Regels vermelde betekenis.

2.1.1. Rapport betekent een voertuighistorisch rapport, dat verschillende soorten informatie over het voertuig bevat die Gebruikers van Carvertical.com zouden kunnen bestellen.

2.1.2. Commerciële Gebruiker betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de Diensten gebruikt voor bedrijfs-, handels-, ambachts- of beroepsdoeleinden (anders dan privéconsumptie) of voor het tweeledige doel van privéconsumptie en bedrijfsdoeleinden, maar gelet op alle omstandigheden die verband houden met de Diensten, overheersen de bedrijfsdoeleinden.

2.1.3. Credits betekent Credits opgenomen in de door de Gebruiker verworven Gebruikersaccount, die kunnen worden ingewisseld voor het verkrijgen van het Rapport. Eén Credit kan worden ingewisseld voor één Rapport.

2.1.4. Gebruiker betekent de persoon die het Rapport heeft besteld of die anderszins Carvertical.com gebruikt, inclusief Particuliere Gebruikers en Commerciële Gebruikers.

2.1.5. Account betekent de Gebruikersaccount bij Carvertical.com die de Gebruiker opent om toegang te krijgen tot de Diensten.

2.1.6. Diensten betekent diensten geleverd aan de Gebruiker tegen vergoeding die de Gebruiker kan ontvangen op Carvertical.com, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het bestellen en het verstrekken van Rapporten of Credits.

2.1.7. Initieel rapport betekent de informatie verstrekt door Carvertical.com door het invoeren van het voertuigidentificatienummer en de gegevenscategorieën die worden geverifieerd en opgenomen in het Rapport.

2.1.8. Particuliere Gebruiker betekent een natuurlijke persoon die Diensten gebruikt voor andere doeleinden dan die welke verband houden met bedrijfs-, handels-, ambachts- of beroepsdoeleinden (voor consumptiedoeleinden) of voor het tweeledige doel van consumptie en bedrijfsdoeleinden, maar gelet op alle omstandigheden die verband houden met de Diensten, overheersen de bedrijfsdoeleinden niet.

2.1.9. Voertuigidentificatienummer (VIN) is de unieke 17-cijferige code die door de fabrikant wordt toegekend aan elk voertuig dat de fabriek verlaat.

2.1.10. Websites van derden betekent onafhankelijke Websites van derden, d.w.z. niet gerelateerd aan Carvertical.

3. Account

3.1. Om gebruik te maken van sommige Diensten, bijvoorbeeld om extra Credits te beheren, moet de Gebruiker een Account openen. De Gebruiker kan een Account openen:

3.1.1. door zijn/haar e-mailadres en voorkeurswachtwoord in te voeren. Indien deze methode wordt gebruikt, moet de Gebruiker de Account activeren door te klikken op de link in de e-mail die Carvertical stuurt naar het e-mailadres dat is opgegeven bij de registratie van de Account, of

3.1.2. door het invoeren van haar/zijn e-mailadres wanneer de Gebruiker Credits of een Rapport verwerft voor het VIN dat is ingevoerd op Carvertical.com. Indien deze methode wordt gebruikt, zal de Gebruiker het wachtwoord aanmaken door te klikken op de link in de e-mail die Carvertical stuurt naar het e-mailadres dat is opgegeven bij de aankoop van het Credit of het Rapport, of

3.1.3. door gebruik te maken van accounts van derden, zoals Facebook, Google en Apple, en Carvertical toegang te verlenen tot deze accounts van derden.

3.2. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van de inloggegevens van de Account en voor elke activiteit die door derden namens de Gebruiker in de Account wordt uitgevoerd, omdat de Gebruiker heeft nagelaten de vertrouwelijkheid van de inloggegevens te waarborgen. De Gebruiker verbindt zich ertoe Carvertical per e-mail naar info@carvertical.com onverwijld op de hoogte te brengen van elk verlies of ongeoorloofd gebruik van logingegevens of elke andere inbreuk op de veiligheid of vertrouwelijkheid van de inloggegevens.

3.3. Indien de Gebruiker de Account niet langer wenst te gebruiken, heeft hij/zij het recht om de account op elk moment te verwijderen door een schriftelijk bericht te sturen naar Carvertical via e-mail naar info@carvertical.com of via de instellingen van zijn/haar Account.

4. Rapport

4.1. De Gebruiker kan Credits kopen die kunnen worden ingewisseld voor een Rapport of de VIN-code invoeren op Carvertical.com en het Rapport voor het specifieke VIN ontvangen (in dit geval wordt het door de Gebruiker gekochte Credit automatisch ingewisseld voor het specifieke VIN-rapport). Credits worden uiterlijk binnen 60 minuten na ontvangst van de betaling op de Account van de Gebruiker bijgeschreven in overeenstemming met de in deze Regels vastgelegde procedure (of, indien de Credits door de Commerciële Gebruiker worden besteld, na ontvangst van de betaling in overeenstemming met de in deze Regels vastgelegde procedure of binnen een termijn zoals bepaald in een afzonderlijke overeenkomst tussen Carvertical en de desbetreffende Commerciële Gebruiker).

4.2. De prijs van Credits, rekening houdend met de situatie op de markt, speciale aanbiedingen, wisselkoersschommelingen en andere elementen, verandert voortdurend, maar de huidige geldige prijslijst voor Credits en andere Diensten is altijd beschikbaar op Carvertical.com. De definitieve prijs van de Credits die van toepassing is op het moment van de bestelling, wordt altijd weergegeven in het venster waar de betalingswijze voor de Credits wordt geselecteerd.

4.3. De door de Gebruiker gekochte Credits zijn geldig gedurende 6 maanden vanaf het moment van aankoop. Na het verstrijken van deze periode zijn de Credits van de Gebruiker niet langer geldig, worden ze verwijderd van hun Account en kan de Gebruiker ze niet langer inwisselen voor Rapporten.

4.4. Wanneer de gebruiker een VIN van een voertuig invoert op Carvertical.com, kan hij het Initiële rapport bekijken, dat de informatie aangeeft die zal worden geverifieerd en opgenomen in het Rapport (op voorwaarde dat de gegevens beschikbaar zijn). Het is mogelijk dat het Rapport geen records bevat van bepaalde gegevenscategorieën die in het Initiële rapport zijn aangegeven, wat betekent dat Carvertical er niet in is geslaagd records te vinden in een bepaalde gegevenscategorie of -categorieën.

4.5. Het Rapport wordt uiterlijk binnen 5 minuten na debitering van het Credit van de Gebruikersaccount (of, indien het Rapport is besteld door de Commerciële Gebruiker, vanaf het moment dat het Credit is gedebiteerd van de Gebruikersaccount of binnen een tijdsbestek zoals bepaald in een afzonderlijke overeenkomst tussen Carvertical en de desbetreffende Commerciële Gebruiker), geüpload naar de Gebruikersaccount en er wordt een e-mail verzonden naar het e-mailadres van de Gebruiker dat is opgegeven in de Account met een link naar het Rapport.

4.6. Het Rapport is voor de Gebruiker beschikbaar in de webbrowser gedurende een beperkte periode zoals bepaald in Paragraaf 4.7 van de Regels, en het kan worden geopend via de Gebruikersaccount of de actieve link. Het is ook mogelijk om het Rapport op een duurzame drager van Carvertical.com op te slaan op het apparaat van de Gebruiker in PDF-formaat.

4.7. Het Rapport is voor de Gebruiker gedurende een periode van 30 kalenderdagen vanaf de datum van het uploaden van het Rapport naar de Gebruikersaccount beschikbaar op de webbrowser. Na het verstrijken van de opgegeven termijn is het Rapport niet meer toegankelijk voor de Gebruiker, kan de Gebruiker het niet meer opslaan in PDF-formaat en kan de Gebruiker, indien hij een nieuw Rapport over een specifiek voertuig wenst, een nieuw Rapport bestellen.

4.8. Carvertical streeft ernaar de meest nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken in het Rapport. De informatie die in het Rapport wordt gepresenteerd, moet echter worden verzameld uit een groot aantal openbare databanken en andere bronnen waarvan Carvertical de inhoud, alsmede de nauwkeurigheid, relevantie en volledigheid van de gegevens niet kan controleren. Carvertical verstrekt enkel samengevoegde informatie aan de Gebruiker in de vorm van een Rapport. Dienovereenkomstig bevestigt de Gebruiker, bij de aankoop van het Rapport , dat hij begrijpt en ermee instemt dat:

4.8.1. voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, garandeert Carvertical niet dat de informatie in het Rapport juist, relevant en volledig is.

4.8.2. het is mogelijk dat de informatie in het Rapport geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is voor Carvertical in bepaalde rechtsgebieden, zelfs indien ze beschikbaar is voor andere derden. Dienovereenkomstig is een omgekeerde optie mogelijk waarbij alle of een deel van de informatie in het Rapport beschikbaar kan zijn voor Carvertical in bepaalde rechtsgebieden, maar niet beschikbaar voor andere derden.

4.8.3. De Gebruiker neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor zijn beslissingen, voor de aankoop of de weigering tot aankoop van een voertuig, op basis van de informatie in het Rapport. In geval van twijfel over de informatie in het Rapport dient de Gebruiker dit na te gaan bij de relevante bevoegde autoriteiten. Carvertical beveelt een dergelijke verificatie aan in alle gevallen waarin een beslissing wordt genomen op basis van het Rapport, bijvoorbeeld vóór een beslissing over de aankoop van een voertuig.

4.8.4. Het advies of de informatie die in de Rapporten of op de website wordt verstrekt, mag in geen geval worden beschouwd als een aanbod, een vraag of een aanbeveling om het in het Rapport gespecificeerde voertuig te kopen, te huren of er anderszins rechten op te verwerven.

4.9. Carvertical verbiedt niet en moedigt Gebruikers aan om het Rapport openbaar te maken of anderszins te gebruiken voor zover dit verband houdt met de intentie van de Gebruiker om het voertuig te evalueren of om zijn evaluatie aan derden te verstrekken om bepaalde kenmerken en betrouwbaarheid van het voertuig te rechtvaardigen. Het is de Gebruiker echter verboden om het Rapport rechtstreeks door te verkopen of anderszins te gebruiken in commerciële activiteiten waarbij het Rapport zelf of een deel daarvan het onderwerp is van een commerciële transactie of commerciële activiteit.

5. Verantwoordelijkheden van de Gebruiker

5.1. De Gebruiker verbindt zich ertoe:

5.1.1. geen gebruik te maken van automatische apparaten, software, algoritmen of methodologieën, of enig vergelijkbaar of gelijkwaardig handmatig proces om toegang te krijgen tot enig deel van Carvertical.com of enige inhoud, deze te verwerven, te kopiëren of te controleren, of op enige wijze de navigatiestructuur van Carvertical.com of enige inhoud ervan te herstellen of te omzeilen, om materiaal of informatie te verkrijgen of proberen te verkrijgen die niet specifiek toegankelijk is voor de Gebruiker op Carvertical.com.

5.1.2. geen ongeoorloofde toegang te zoeken tot een deel of functie van Carvertical.com, of systemen of netwerken die verband houden met Carvertical.com door middel van ongeoorloofde hacking, password mining of andere onwettige middelen.

5.1.3. geen actie te ondernemen die de infrastructuur of systemen of netwerken verbonden aan Carvertical.com onredelijk of onevenredig zou overbelasten.

5.1.4. geen apparaten, software te gebruiken of andere handelingen te verrichten die de goede werking van Carvertical.com of enige door Carvertical.com uitgevoerde handeling of het gebruik van Carvertical.com door een persoon verstoren of trachten te verstoren.

5.1.5. Carvertical.com of de inhoud ervan niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of doeleinden die niet in overeenstemming zijn met de Regels of die illegale activiteiten of andere activiteiten die de rechten van Carvertical of van andere personen schenden, trachten aan te moedigen.

5.1.6. zich te houden aan deze Regels en relevante wettelijke vereisten bij het gebruik van Carvertical.com, haar Diensten of het verrichten van betalingen voor de Diensten.

6. Diensten

6.1. De overeenkomst tot levering van Diensten tussen Carvertical en de Gebruiker wordt geacht tot stand te zijn gekomen vanaf het moment van ontvangst van de betaling, overeenkomstig de in deze Regels vastgelegde procedure (of, indien de Diensten door de Commerciële Gebruiker worden besteld, vanaf het moment van ontvangst van de betaling overeenkomstig de in deze Regels vastgelegde procedure of binnen een termijn als bepaald in een afzonderlijke overeenkomst tussen Carvertical en de desbetreffende Commerciële Gebruiker).

6.2. Gebruikers betalen Carvertical.com voor de Diensten, via de methode gekozen door de Gebruiker – creditkaarten of betaalkaarten, via bankoverschrijving, PayPal of cryptocurrency. De Diensten aan de Particuliere Gebruiker worden pas geleverd nadat de Particuliere Gebruiker ervoor betaald heeft in overeenstemming met deze Regels en met de procedure vastgelegd in Carvertical.com. Diensten aan de Commerciële Gebruiker worden verleend nadat de Commerciële Gebruiker daarvoor heeft betaald volgens de in deze Regels vastgelegde procedure en/of binnen een termijn zoals eventueel bepaald in een afzonderlijke overeenkomst tussen Carvertical en de Commerciële Gebruiker.

6.3. Indien de Gebruiker betaalt voor de Diensten in cryptocurrency, is hij/zij er volledig verantwoordelijk voor dat een dergelijke betaling voldoet aan de wettelijke vereisten van het desbetreffende rechtsgebied. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, aanvaardt Carvertical geen enkele verantwoordelijkheid voor de veiligheid van dergelijke betaling.

6.4. Carvertical heeft het recht om promotiecampagnes te organiseren, waarbij aan Gebruikers kortingscodes voor Diensten kunnen worden toegekend. Carvertical heeft het recht om de voorwaarden voor de toepassing van de specifieke kortingscode te bepalen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de geldigheidsduur van de kortingscode, het type Diensten waarop deze van toepassing is, en andere beperkingen. Om de kortingscode voor Diensten te kunnen gebruiken, moet de Gebruiker de code invoeren in het desbetreffende venster waar de Gebruiker de betalingsmethode selecteert. Indien geen code wordt ingevoerd op de in deze paragraaf beschreven wijze, is de code niet van toepassing op de door de Gebruiker bestelde Diensten.

6.5. Met het oog op de verschillende economische factoren van de verschillende markten, behoudt Carvertical.com zich het recht voor om in elk land een andere prijs voor de Diensten te hanteren.

6.6. Voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) worden Diensten beschouwd als diensten die via elektronische middelen worden geleverd, daarom zal Carvertical, bij het bepalen van de plaats van levering van Diensten aan Particuliere Gebruikers, Richtlijn 112/2006/EG van de Raad van de EU van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1042/2013 van de Raad van 7 oktober 2013, en artikel 13(2)(15) van de wet op de belasting over de toegevoegde waarde van de Republiek Litouwen naleven, en het btw-tarief toepassen op de verblijfplaats van de Particuliere Gebruiker. Bij het bepalen van de verblijfplaats van de Particuliere Gebruiker past Carvertical technologische, communicatie en andere objectief beschikbare middelen toe om deze verblijfplaats van de Particuliere Gebruiker te bepalen. In geval van tegenstrijdigheden tussen de gegevens verkregen via de hierboven vermelde middelen, baseert Carvertical zich eveneens op de gegevens verstrekt door de Particuliere Gebruiker. De Particuliere Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de geldigheid en betrouwbaarheid van dergelijke verstrekte gegevens. Bij het verlenen van Diensten aan Commerciële Gebruikers past Carvertical de algemene regels toe voor het bepalen van de plaats van levering van Diensten voor btw-doeleinden, zoals vastgelegd in de Republiek Litouwen Wet op de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

6.7 De gebruiker die diensten koopt, ontvangt mogelijk een btw-factuur op de gebruikersaccount die bij Carvertical werd geopend. De factuur kan worden verzonden via e-mail of gedownload van Carvertical.com.

7. Bescherming van Particuliere Gebruikers

7.1. Indien de Diensten, bijvoorbeeld de aankoop van Credits, worden besteld door de Particuliere Gebruiker, heeft de Particuliere Gebruiker het recht om, zonder opgaaf van reden, deze overeenkomst binnen 14 dagen op te zeggen door Carvertical hiervan per e-mail op in kennis te stellen op info@carvertical.com, met uitzondering van de gevallen voorzien in Paragraaf 7.2 van deze Regels. De Particuliere Gebruiker zal de annulering van de in deze paragraaf bedoelde Diensten melden via het hierboven vermelde e-mailadres in een vrij formaat, met vermelding van het bestelnummer, de datum, de contactgegevens en de wens om een specifieke bestelling van Diensten te annuleren. Carvertical zal onverwijld, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van annulering van de Particuliere Gebruiker, alle door de Particuliere Gebruiker betaalde bedragen terugbetalen.

7.2. Indien de Particuliere Gebruiker Credits wenst te ruilen voor het Rapport, zal de Particuliere Gebruiker voorafgaand aan een dergelijke ruil uitdrukkelijk bevestigen en ermee instemmen dat, gezien het feit dat het Rapport een digitale inhoud is en vrijwel onmiddellijk aan de Particuliere Gebruiker ter beschikking zal worden gesteld, de Particuliere Gebruiker het recht verliest om de overeenkomst voor de digitale inhoud Diensten binnen 14 dagen op te zeggen. Als de Particuliere Gebruiker een Creditpakket koopt, d.w.z. meer dan één Credit, afhankelijk van de complexiteit van het Creditpakket (bijv. kortingen op het Creditpakket in vergelijking met de aankoop van één Credit), waarbij de Particuliere Gebruiker ten minste één Credit in een pakket gebruikt, verliest hij/zij het recht om de overeenkomst voor de digitale inhoudsdiensten te annuleren met betrekking tot het gehele Creditpakket.

8. Bescherming van persoonsgegevens

8.1. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers is beschikbaar in het Privacybeleid van Carvertical.com. Door te bevestigen dat de Gebruiker deze Regels heeft gelezen, bevestigt de Gebruiker ook kennis te hebben genomen van het Privacybeleid van Carvertical.com, dat hierboven in deze paragraaf van de Regels is gespecificeerd.

9. Wijziging of beëindiging van de Diensten

9.1. Carvertical heeft het recht om eenzijdig de door Carvertical.com geleverde Diensten en prijzen, en alle andere bepalingen van de Regels te wijzigen. Als de wijzigingen een negatieve impact hebben op (bijv. beperking van) de rechten van Particuliere Gebruikers, zal Carvertical dergelijke wijzigingen alleen doorvoeren als daar voldoende basis voor is, bijv. als relevante bepalingen van de toepasselijke wetgeving veranderen of als wij ons bedrijfsmodel herstructureren of aanpassen. Particuliere Gebruikers worden uiterlijk 5 kalenderdagen vóór een dergelijke wijziging per e-mail op de hoogte gebracht van wijzigingen op het in hun Accounts opgegeven adres. Indien, na wijziging, aanpassing of aanvulling van de Regels en kennisgeving daarvan aan de Particuliere Gebruiker overeenkomstig de in deze paragraaf van de Regels vastgelegde procedure, de Particuliere Gebruiker Carvertical.com blijft gebruiken, zal dit worden beschouwd als instemming van de Particuliere Gebruiker met de wijzigingen van de Regels. Carvertical bevestigt dat de wijzigingen op geen enkele wijze afbreuk zullen doen aan de rechten van Particuliere Gebruikers met betrekking tot de Diensten die reeds zijn uitgevoerd of in uitvoering zijn.

9.2. Carvertical heeft het recht om de toegang van de Gebruiker tot Carvertical.com en/of Diensten op elk moment te beperken of te beëindigen indien de Gebruiker in strijd handelt met de vereisten van deze Regels en/of de toepasselijke wetgeving. Indien de Gebruiker, die de voorschriften van deze Regels en/of toepasselijke wetten overtreedt, een Account heeft, wordt hij per e-mail op het in het Account opgegeven adres op de hoogte gebracht van de beperking of beëindiging van de toegang van de Gebruiker. Indien Carvertical de toegang van Gebruiker tot Carvertical.com en/of Diensten beperkt of beëindigt, heeft deze Gebruiker geen recht om Carvertical.com en/of Diensten in de toekomst te gebruiken, bijvoorbeeld door een nieuwe Account aan te maken.

9.3. Carvertical heeft het recht om de activiteiten van Carvertical.com tijdelijk te beperken om het technisch onderhoud van Carvertical.com of aanverwante technische functies uit te voeren door een redelijke kennisgeving aan de Particuliere Gebruiker op het e-mailadres dat in de Account is opgegeven. In geval van nood behoudt Carvertical.com zich het recht voor om haar activiteiten tijdelijk te beperken zonder de Particuliere Gebruikers hiervan op de hoogte te brengen, op voorwaarde dat deze beperkingen geen negatieve invloed hebben op de rechten van de Particuliere Gebruikers met betrekking tot de Diensten die reeds zijn uitgevoerd of in uitvoering zijn.

9.4. Carvertical bevestigt tevens dat de activiteiten van Carvertical.com tijdelijk beperkt kunnen zijn ten gevolge van overmacht. In dit geval zal Carvertical de Particuliere Gebruikers onverwijld op de hoogte brengen van de overmachtsituatie, maar Carvertical is niet verantwoordelijk voor storingen op Carvertical.com veroorzaakt door overmacht.

10. Aansprakelijkheid

10.1. De Gebruiker stemt ermee in en verbindt zich ertoe Carvertical, met Carvertical verbonden ondernemingen, dienstverleners en vertegenwoordigers, managers, bevoegde ambtenaren, werknemers of adviseurs van Carvertical te verdedigen, schadeloos te stellen en te beschermen tegen alle verliezen, schade, vorderingen en/of kosten die ontstaan: a) als gevolg van de schending van deze Regels door de Gebruiker, b) elke schending door de Gebruiker van de vereisten van de wetten die van toepassing zijn op de Gebruiker, en c) de beslissingen van de Gebruiker op basis van de informatie in het Rapport.

10.2. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is Carvertical niet aansprakelijk voor enig verlies of schade aan Gebruikers, tenzij het verlies of de schade resulteert in:

10.2.1. het verlies van het leven, letsel aan de gezondheid of niet-geldelijke schade van de Gebruiker,

10.2.2. schade aan de activa van de Particuliere Gebruiker of

10.2.3. is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Carvertical.

10.3. Carvertical.com is enkel verantwoordelijk voor de technische plaatsing op Carvertical.com van de in het Rapport verstrekte informatie (op voorwaarde dat het Rapport voldoet aan alle vereisten van de Regels) en de technische ondersteuning van de databank van Carvertical.com. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is Carvertical niet aansprakelijk voor eventuele feitelijke onjuistheden/inconsistenties van de informatie in het Rapport en voor de inhoud van het Rapport.

10.4. Carvertical.com kan links bevatten naar andere Websites van Derden. Deze links worden enkel aangeboden voor het gemak van de Gebruikers. Carvertical heeft geen controle over dergelijke links of Websites van Derden, noch is zij verantwoordelijk voor de inhoud van Websites van Derden, met inbegrip van alle informatie of materiaal op deze websites.

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. Het materiaal op de website Carvertical.com – de code, het ontwerp, de domeinnaam Carvertical.com, alle auteursrechten, merken, databanken, handelsnamen, titels en andere intellectuele eigendommen of andere eigendommen met betrekking tot Carvertical.com en/of het materiaal dat zich daarin bevindt – is allemaal eigendom van Carvertical of Carvertical gebruikt het op legitieme gronden, met uitzondering van de intellectuele eigendomsobjecten (merken, logo’s, enz.) met betrekking tot partners of leveranciers van Carvertical, en is beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving voor de bescherming van intellectuele eigendom.

11.2. De Gebruiker heeft niet het recht om Carvertical.com materiaal of de broncode ervan, of een deel ervan, te kopiëren, op te nemen, te reproduceren, te presenteren, te publiceren, over te dragen, te verkopen, te wijzigen, voor te leggen, in licentie te geven, te wijzigen, opnieuw te publiceren, te bewerken, uit te zenden, opnieuw uit te zenden of anderszins beschikbaar te stellen, in het openbaar te vertonen of te demonstreren, aan te passen, te distribueren of te gebruiken, evenals alle afgeleide werken, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Carvertical.

12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

12.1. Alle activiteiten van Carvertical.com zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de wetten van de Republiek Litouwen, die ook van toepassing zijn op deze Regels. Alle geschillen die voortvloeien uit activiteiten van Carvertical.com, Diensten of die daarmee verband houden, zullen worden beslecht door middel van onderhandelingen, en als er dan geen overeenstemming wordt bereikt, door een bevoegde rechter in overeenstemming met de bepalingen van het toepasselijk recht.

12.2. Geschillen tussen Carvertical en Commerciële Gebruikers zullen worden beslecht door de rechter in de vestigingsplaats van Carvertical.

12.3. De Particuliere Gebruiker die van mening is dat Carvertical zijn rechten of legitieme belangen met betrekking tot de Diensten van Carvertical.com heeft geschonden, dient zijn klacht schriftelijk in te dienen bij Carvertical via info@carvertical.com onder vermelding van de vordering. Indien de Gebruiker het niet eens is met het antwoord van Carvertical, kan hij contact opnemen met de Litouwse nationale autoriteit voor de bescherming van consumentenrechten op www.vtat.lt of het online aanvraagformulier invullen op het Europees platform voor de beslechting van consumentengeschillen op http://ec.europa.eu/odr/. Gerechtelijke geschillen zullen worden beslecht overeenkomstig de bij de toepasselijke wet vastgestelde procedure, met inbegrip van artikel 29 van de wet van de Republiek Litouwen betreffende de bescherming van de rechten van consumenten.

13. Informatiebeschermingsmaatregelen

13.1. Carvertical merkt op dat Gebruikers verantwoordelijk zijn voor de vertrouwelijkheid van hun Account-inloggegevens. De Gebruiker moet voorzichtig zijn met het gebruiken en bewaren van inloggegevens. De Gebruiker moet uitloggen uit de browser wanneer hij klaar is met zijn werk, om ervoor te zorgen dat niemand toegang heeft tot zijn e-mail of persoonlijke informatie, en vooral wanneer de gebruiker een voor het publiek toegankelijke computer gebruikt (bijv. in een internetcafé of bibliotheek).

13.2. Hoewel Carvertical ernaar streeft om de door Carvertical verwerkte Gebruikersgegevens te beschermen, kan Carvertical, gezien het feit dat de gebruikersinformatie via een internetverbinding wordt verzonden, de volledige veiligheid van de door de gebruiker verzonden informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, niet garanderen en garandeert Carvertical dit ook niet .

14. Eindbepalingen

14.1. Deze Regels vormen de volledige overeenkomst tussen de Gebruiker en Carvertical en vervangt en herroept alle voorgaande schriftelijke of mondelinge contracten, verbintenissen, verklaringen en overeenkomsten tussen de Gebruiker en Carvertical met betrekking tot het onderwerp van deze Regels. Carvertical heeft het recht om met de Gebruiker een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst te sluiten. Op een dergelijke overeenkomst zijn de bepalingen van deze Regels van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

14.2. Indien enig deel van deze Regels in enige mate ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, overeenkomstig de door het toepasselijk recht voorgeschreven procedure, zal een dergelijke erkenning geen afbreuk doen aan de overige voorwaarden van de Regels, die van kracht blijven en moeten worden uitgevoerd voor zover maximaal is toegestaan door het toepasselijk recht.

14.3. Carvertical heeft het recht om, naar eigen goeddunken, alle of een deel van de rechten en/of verplichtingen die voortvloeien uit deze Regels over te dragen zonder voorafgaande toestemming van de Gebruiker, op voorwaarde dat dit geen afbreuk doet aan de garanties die aan de Particuliere Gebruiker worden geboden. De overdracht van de rechten en/of verplichtingen door Carvertical, uitgevoerd overeenkomstig de in deze paragraaf van de Regels bepaalde procedure, ontslaat Carvertical van de nakoming van alle verplichtingen uit hoofde van deze Regels. De Gebruiker heeft niet het recht om deze Regels of enige of al zijn rechten en/of verplichtingen onder deze Regels over te dragen of toe te wijzen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Carvertical.

14.4. Indien de Gebruiker of Carvertical geen gebruik maakt van een van de in deze Regels genoemde rechten, zal dit niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten.