Servicereglement

1. Algemene bepalingen

1.1. Dit reglement (hierna – het “Reglement”) zal de procedure voor het gebruik van de website Carvertical.com (hierna – “carvertical.com”) en de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van Carvertical.com-gebruikers en andere bepalingen vaststellen.

1.2. Carvertical.com wordt bestuurd en geleid door cV Group, UAB, bedrijfsnummer 303134915, adres: Ukmergės 315B, LT-06306 Vilnius (hierna – de “Provider”).

1.3. Carvertical.com gebruikers krijgen de mogelijkheid om een rapport met informatie over de geschiedenis van een voertuig (hierna – het “Rapport”) te ontvangen en om andere services op de Carvertical.com website te gebruiken in overeenstemming met de procedure die is uiteengezet in dit Reglement. De gebruiker van Carvertical.com is een persoon die het Rapport heeft opgevraagd of die op een andere manier Carvertical.com gebruikt (hierna – de “Gebruiker”). Voor de toepassing van dit Reglement omvatten de services (hierna – de “Services”) alle acties die de Gebruiker op Carvertical.com uitvoert, inclusief maar niet beperkt tot het opvragen en indien van Rapporten, het lezen van gepubliceerde informatie, het indienen van, verzenden en ontvangen van vragen, elk type informatie en/of gegevens (hierna – de “Services”). Sommige services die beschikbaar zijn op Carvertical.oom worden aan de gebruiker verstrekt tegen een vergoeding (hierna – “Betaalde Services”). De algemene voorwaarden voor de Betaalde Services worden gegeven voordat een Betaalde Service wordt verstrekt. Elke verwijzing naar “Services” verwijst hierna naar alle Services, inclusief Betaalde Services, en elke verwijzing naar “Betaalde Services”verwijst alleen naar die Services waarvoor de Gebruiker ons een vergoeding betaalt.

1.4. Door gebruik te maken van Carvertical.com, geeft de Gebruiker zijn of haar instemming met dit Reglement en stemt ermee in op enigerlei wijze door hen gebonden te zijn. Personen die het niet eens zijn met een van de algemene voorwaarden uiteengezet in dit Reglement, hebben niet het recht om Carvertical.com te gebruiken.

1.5. De Provider heeft het recht om de diensten die worden aangeboden op Carvertical.com en hun prijzen alsmede de bepalingen in dit Reglement eenzijdig te wijzigen. Door Carvertical.bom te blijven gebruiken na elke wijziging, herziening of aanvulling van dit Reglement, geeft de Gebruiker zijn of haar toestemming voor deze wijzigingen.

2. Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Services beschikbaar op de Carvertical.com website

2.1. Carvertical.com biedt zijn gebruikers de mogelijkheid om twee soorten rapporten te ontvangen: een gratis eerste rapport en een uitgebreid betaald rapport.

2.2. De Gebruiker gaat ermee akkoord en erkent dat hij/zij zich volledig vertrouwd heeft gemaakt met de resultaten van de eerste (gratis) controle voorafgaand aan het bestellen van een betaald Rapport. De Gebruiker begrijpt dat het definitieve (betaalde) Rapport alleen de informatie zal bevatten waarvan het bestaan aan hem bekend werd gemaakt in het eerste (gratis) Rapport.

2.3. Het Rapport mag alleen worden gebruikt voor referentiedoeleinden en kan niet worden beschouwd als een betrouwbaar hulpmiddel om de toestand van een voertuig te beoordelen.

2.4. Alle adviezen in de rapporten of op de website kunnen niet worden beschouwd als een vereiste of aanbeveling om het in het Rapport gespecificeerde voertuig aan te schaffen.

2.5. Het geld betaald voor het rapport zal niet worden terugbetaald als de inhoud van het definitieve (betaalde) Rapport overeenkomt met de inhoud van het eerste (gratis) Rapport.

3. Betaalde Services

3.1. Services die op de Carvertical.com website worden aangeboden, moeten worden betaald met een betaalkaart. Betaalde Services mogen alleen worden aangeboden aan de Gebruiker nadat de Gebruiker hiervoor betaald volgens de procedure uiteengezet op de Carvertical.com website.

3.2. De gebruikers van Carvertical.com kunnen een uitgebreide voertuiggeschiedenis bestellen tegen een specifieke vergoeding.

3.3. De Provider heeft het recht om de levering van Services voor onbepaalde tijd te beperken of op te schorten tijdens het preventie onderhoudsproces.

4. Gevolgen van het overtreden van het Reglement

4.1. Bij het bestellen van het Rapport en het blijven gebruiken ervan, moet de Gebruiker zich houden aan het Reglement. Afhankelijk van de aard van de overtreding heeft de Provider het recht om de toegang van de Gebruiker tot de beschikbare Services op Carvertical.com te beperken.

4.2. De Provider behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang van de Gebruiker tot Carvertical.com of zijn/haar gebruik van de services beschikbaar op Carvertical.com te beëindigen als gevolg van het overtreden van dit Reglement of wettelijke voorschriften. De Gebruiker wordt geïnformeerd over eventuele sancties die zijn opgelegd voor het overtreden van dit Reglement via de e-mail die is opgegeven tijdens de registratie.

5. Beperking van aansprakelijkheid

5.1. De Provider is alleen verantwoordelijk voor het technisch plaatsen van informatie in het Rapport op de Carvertical.com website als het Rapport voldoet aan alle vereisten uiteengezet in het Reglement, en voor technische ondersteuning van de database van deze website.

5.2. De Provider is niet verantwoordelijk voor de onnauwkeurigheid van de informatie in het Rapport of voor de inhoud ervan. De Provider is niet verantwoordelijk voor de schade die de Gebruiker of derden hebben geleden in verband met het gebruik van het Rapport.

5.3. De Provider is niet verantwoordelijk voor de storingen of onderbrekingen van de werking van Carvertical.com of de database die zijn opgetreden om redenen buiten de macht van de Provider.

5.4. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het wachtwoord. De Provider is niet verantwoordelijk voor de schade die de Gebruiker heeft geleden als gevolg van het gebruik van deze informatie door derden.

6. Verwerkingsreglement voor persoonsgegevens zoals uiteengezet in het Privacybeleid van Carvertical.com

7. Intellectuele Eigendomsrechten

7.1. De Provider is de eigenaar van alle rechten op de inhoud van Carvertical.com en heeft het exclusieve recht op het gebruik ervan. Alle product- of servicemerken, ontwerpen, namen, logo’s en andere elementen die op Carvertical.com worden aangeboden, zijn eigendom van of zijn in licentie gegeven aan de Provider.

7.2. Elke verwerking, elk kopiëren en/of ander gebruik van de inhoud of het onderwerp van Carvertical.com uitgevoerd door derden zonder schriftelijke toestemming van de Provider en/of zonder zich te houden aan dit Reglement vormt een inbreuk op de auteursrechten en andere rechten om te worden vervolgd in overeenstemming met de wetten van de Republiek Litouwen.

8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

8.1. De activiteiten van de Carvertical.com website worden beheerst door de wetten van de Republiek Litouwen. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met de activiteiten van de Carvertical.com website zullen worden opgelost door middelen van onderhandelingen en in het geval dat niet lukt, zal het geschil worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank van de Republiek Litouwen.

8.2. Alle geschillen die ontstaan tussen de Provider en ondernemers zullen worden beslecht door de rechtbank van de plaats waar de Provider is gevestigd.

8.3. Niet-zakelijke gebruikers dienen hun verzoek en/of klacht met betrekking tot de activiteiten of services van Carvertical.com eerst schriftelijk bij de Provider in te dienen door zijn/haar claims te specificeren. Stuur uw brieven naar info@carvertical.com. Als de Gebruiker niet tevreden is met de reactie van de Provider, kan de Gebruiker contact opnemen met de nationale autoriteit voor consumentenbescherming, met het volgende website-adres: www.vvtat.lt, of vul het aanvraagformulier in het online consumentenplatform voor geschillenbeslechting in op http://ec.europa.eu/odr/. Juridische geschillen zullen worden opgelost op de manier voorgeschreven door de wet.

9. Cookiebeleid uiteengezet in het Privacybeleid van Carvertical.com

10. Informatiebeveiligingsmaatregelen

10.1. Bij het verwerken van de persoonsgegevens van de gebruiker moet de Provider passende organisatorische maatregelen implementeren die helpen bij het beschermen van persoonsgegevens tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of enige andere onwettige verwerking. De activiteit van de Provider gericht op het waarborgen van de beveiliging omvat onder andere de bescherming van personeel, informatie, IT-infrastructuur, interne en openbare netwerken, kantoorgebouwen en hardware.

10.2. De Provider wil de Gebruiker eraan herinneren dat de Gebruiker zelf verantwoordelijk is voor de beveiliging van zijn/haar inloggegevens. De Provider zou de Gebruiker willen vragen speciale aandacht te besteden aan het gebruik en het bewaren van zijn/haar inloggegevens. De Gebruiker moet zich aan het einde van de sessie uit de browser afmelden om ongeautoriseerde toegang tot de e-mail of persoonsgegevens van de Gebruiker te voorkomen, vooral in gevallen waarin de Gebruiker openbare computers gebruikt (bijvoorbeeld in het internetcafé of in de bibliotheek).

10.3. De Provider zal alles doen wat in zijn macht ligt om de door de Aanbieder verwerkte gegevens van de Gebruiker te beschermen, maar rekening houdend met het feit dat de gegevens van de Gebruiker via internet worden verzonden, waarschuwt de Provider dat de Provider de totale veiligheid van de informatie verzonden door de Gebruiker, inclusief de persoonsgegevens van de Gebruiker misschien niet en niet garandeert.

11. Slotbepalingen

11.1. Dit Reglement wordt bindend zodra de Gebruiker erkent dat hij/zij instemt met dit Reglement en dit blijft van kracht gedurende de gehele periode van de relatie tussen de Gebruiker en de Provider.

11.2. De Provider heeft het recht om dit Reglement eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen in dit Reglement worden bindend vanaf het moment dat ze op Carvertical.com worden gepubliceerd.

11.3. Nadat enige wijziging van dit Reglement bindend is geworden, moet de gebruiker bevestigen dat hij/zij op de hoogte is van deze wijzigingen en volledig instemt door Carvertical.com te blijven gebruiken. De Services die zijn besteld voorafgaand aan eventuele wijzigingen in het Reglement van Carvertical.com zullen worden verstrekt op de manier en in overeenstemming met de tijdslimieten zoals uiteengezet in het Reglement die op dat moment van kracht waren.