carVertical

Pravidla užívání internetových stránek a poskytování služeb

1. Obecná ustanovení

1.1. V těchto pravidlech (dále – Pravidla) se stanovuje řád užívání internetových stránek Carvertical.com (dále – Carvertical.com) a podmínky služeb i řád jejích poskytování společností Carvertical.com.

1.2. Carvertical.com spravuje a administruje cV Group s.r.o., identifikační číslo společnosti 303134915, adresa Aukštaičių ul. 7, Vilnius, Litevská republika (dále Carvertical).

1.3. Uživatel poskytuje souhlas s Pravidly a zavazuje se k dodržování Pravidel při užívání Carvertical.com libovolným způsobem. Osoby, které nesouhlasí alespoň s jednou podmínkou Pravidel, nemají právo používat Carvertical.com.

2. Pojmy

2.1. V těchto Pravidlech jsou používány dále uvedeny pojmy psané velkým písmenem, kterých významy jsou stanovené v tomto článku Pravidel.

2.1.1. Zpráva – zpráva, kterou si mohou objednat Uživatelé Carvertical.com, ve které se uvádí různé informace o historii užívání dopravního prostředku.

2.1.2 Komerční uživatel – fyzická nebo právnická osoba, která využívá Služby za účelem, spojeným s podnikáním, obchodem, řemeslem nebo profesí (ne za účelem pouhého užívání) nebo za účelem dvojího užívání, tj. za účelem užívání i podnikání, nicméně, s přihlédnutím na všechny okolnosti užívání podnikatelské účely dominují.

2.1.3. Kredity – kredity, které se započítávají do Účtu Uživatele a které Uživatel si nakupuje a má možnost vyměnit je za Zprávu. Jeden kredit se směňuje za jednu Zprávu.

2.1.4. Uživatel – osoba, která si objedná Zprávu nebo používá Carvertical.com libovolným způsobem, včetně Spotřebitelů a Komerčních uživatelů.

2.1.5. Účet – účet Uživatele na Carvertical.com. kterou si Uživatel vytvoří za účelem využívat část Služeb.

2.1.6. Služby – služby, které jsou Uživateli poskytnuté za odměnu, a kterých může využívat na Carvertical.com, včetně, ale ne výlučně, objednání a poskytnutí Zpráv a Kreditů.

2.1.7. Prvotní zpráva – po zadání VIN kódu dopravního prostředku do Carvertical.com se zobrazí informace, jaké položky (kategorie údajů) se prověřují a jsou zahrnuté do Zprávy.

2.1.8. Spotřebitel – fyzická osoba, která využívá Služeb za účelem, který nesouvisí s jeho podnikáním, obchodem, řemeslem nebo profesí (za účelem užívání) nebo dvojího užívání, tj. využívá za účelem používání i podnikání, nicméně, s přihlédnutím na všechny okolnosti užívání Služeb podnikatelské účely nedominují.

2.1.9. VIN kód – unikátní soubor 17 symbolů, přidělený výrobcem každému dopravnímu prostředku, který opouští výrobnu (ang. Vehicle Identification Number).

2.1.10. Internetové stránky třetích stran – nezávislé, tj. nesouvisející s Carvertical, internetové stránky třetích stran.

3. Účet

3.1. Pokud chce využívat část Služeb, například, spravovat dodatečné Kredity, Uživatel si musí vytvořit Účet. Uživatel si Účet může vytvořit:

3.1.1. zadáním adresy své elektronické poštovní schránky a zvoleného hesla. Po zvolení tohoto způsobu Uživatel musí aktivovat Účet kliknutím na odkaz v elektronické zprávě, kterou Carvertical pošle při registraci Účtu na uvedenou adresu e-pošty, nebo

3.1.2. zadáním adresy své elektronické pošty při nákupu Kreditů nebo Zprávy pro VIN, zadaný do Carvertical.com. Při zvolení tohoto postupu musí Uživatel vytvořit heslo kliknutím na odkaz v elektronické zprávě, kterou mu pošle Carvertical na při nákupu Kreditů uvedenou adresu e-pošty, nebo

3.1.3. použitím platforem třetích stran, tj. Facebook, Google nebo Apple, a poskytnutím přístupu k údajům těchto platforem třetích stran společnosti Carvertical.

3.2. V odpovědnosti Uživatele je zachování důvěrnosti přihlašovacích údajů k Účtu a jakákoliv činnost, kterou provádějí třetí osoby na Účtu jménem Uživatele proto, že Uživatel nezajistil důvěrnost těchto přihlašovacích údajů. Uživatel se zavazuje bez prodlení oznámit Carvertical na adresu e-pošty info@carvertical.com o jakékoliv ztrátě přihlašovacích údajů, jejích zneužití nebo jakékoliv jiné porušení bezpečnosti nebo důvěrnosti těchto údajů.

3.3. V případě, že Uživatel již nechce používat Účet, má právo kdykoliv ho vymazat posláním písemného oznámení Carvertical na adresu e-pošty info@carvertical.com nebo využitím nastavení Účtu.

4. Zpráva

4.1. Uživatelé Carvertical.com mohou za odměnu zakoupit Kredity, které mohou směnit za Zprávu nebo zadat VIN kód do Carvertical.com a obdržet Zprávu podle konkrétního VIN kódu (v tomto případě Kredit, který si uživatel zakoupil, je automaticky směněn za Zprávu podle konkrétního VIN kódu). Kredity na účtu uživatele se započítávají ne později než během 60 minut od momentu zaplacení, provedeného podle těchto Pravidel (anebo, pokud si Kredity objednává Komerční uživatel, od momentu obdržení platby provedené podle těchto Pravidel, anebo v termínu, stanoveném zvláštní dohodou, uzavřenou mezi Carvertical a Komerčním uživatelem).

4.2. Ceny Kreditů se stále mění v závislosti na aktuální situaci na trhu, speciálních nabídkách, výkyvech kurzů valut a jiných elementech, avšak platné ceny Kreditů a jiných Služeb můžete stále najít na Carvertical.com. V okně, ve kterém zvolíte způsob uhrazení kreditů, vždy uvidíte konečnou cenu Kreditů, která platí v momentě Vaší objednávky.

4.3. Kredity, zakoupené Uživatelem, platí po dobu 6 měsíců od momentu jejich zakoupení. Po skončení tohoto termínu Kredity Uživatele přestávají platit, jsou vymazány z Účtu, a Uživatel již nemůže je směnit za Zprávu.

4.4. Po zadání VIN kódu dopravního prostředku do Carvertical.com Uživatel si může na Carvertical.com prohlédnout Prvotní zprávu, ve které bude uvedeno, jaká informace se prověří, a, po nalezení příslušných zápisů, předloží se ve Zprávě. Ve Zprávě mohou chybět zápisy podle části položek (kategorií dat), uvedených v Prvotní zprávě, a v tomto případě to znamená, že prameny Carvertical.com nenalezli odpovídající data ke konkrétní kategorii nebo víceru kategorií.

4.5. Zpráva ne později než po 5 minutách od momentu odečtení Kreditů z Účtu Uživatele (nebo, pokud si Zprávu objednává Komerční uživatel, od momentu odečtení Kreditu z Účtu Uživatele anebo v termínu, stanoveném zvláštní dohodou, uzavřenou mezi Carvertical a Komerčním uživatelem) se zobrazí na Účtu Uživatele, o na elektronickou adresu, uvedenou na Účtu Uživatele, bude doručena elektronická zpráva s odkazem na Zprávu.

4.6. Zpráva se pro Uživatele na internetovém vyhledávači zobrazí po omezenou dobu, jak je uvedené v článku 4.7 těchto Pravidel, a je přístupná na Účtu nebo přes aktivní odkaz. Carvertical.com také umožňuje uložit si Zprávu na trvalém nosiči v zařízení Uživatele ve formátu PDF.

4.7. Pro Uživatele Zpráva na internetovém vyhledávači bude přístupná po dobu 30 kalendářních dnů od nahrání Zprávy na Účet Uživatele. Po skončení termínu, uvedeného v tomto článku Pravidel, Zpráva nebude pro Uživatele přístupná a on si ji nebude moci uložit ve formátu PDF, a, pokud bude chtít opakovaně obdržet údaje o konkrétním dopravním prostředku, bude si muset objednat Zprávu novou.

4.8. Carvertical se snaží ve zprávě předložit co nejpřesnější a nejobsažnější informace. Informace pro Zprávu se shromažďuje z různých veřejných databází a jiných pramenů, a tak jejích obsah, stejně jako i přesnost, platnost a úplnost, Carvertical nemá možnost nějak ovlivnit, tj. Carvertical jen předkládá tuto shrnutou informaci Uživateli ve formě Zprávy. Stejně tak při nákupu Zprávy, Uživatel potvrzuje, že chápe a souhlasí s tím, že:

4.8.1. Carvertical nezaručuje, že informace, obsažená ve Zprávě, je přesná, platná a úplná;

4.8.2. S ohledem na některá právní ustanovení celá nebo část informace na vytvoření Zprávy může být společnosti Carvertical nepřístupná, i kdyby byla přístupná jiným třetím stranám. Stejně tak lze předpokládat i opačný případ, kdy s ohledem na některá právní ustanovení celá nebo část informace na vytvoření Zprávy je přístupná Carvertical, ale není přístupná jiným třetím stranám.

4.8.3. Uživatel přijímá veškerou zodpovědnost za svá rozhodnutí, například, ohledně nákupu dopravního prostředku nebo odmítnutí nákupu na základě informací, obsažených ve Zprávě. Pokud se objeví jakékoliv pochybnosti ohledně informací, předložených ve Zprávě, Uživatel by je měl ověřit s odpovědnými institucemi. Carvertical doporučuje takovou kontrolu provést v každém případě před učiněním rozhodnutí na základě Zprávy, například, ohledně nákupu dopravního prostředku;

4.8.4. Žádná doporučení ve Zprávách nebo na internetových stránkách nebo žádná zde předložena informace nemůže být chápana jako návrh, požadavek nebo doporučení k nákupu, pronájmu nebo k nabytí jiných práv užívání dopravního prostředku, zmiňovaného ve Zprávě.

4.9. Carvertical nezakazuje a doporučuje Uživatelům zveřejňovat, publikovat i jinak používat Zprávu, pokud to souvisí se snahou Uživatele vyhodnotit dopravní prostředek nebo poskytnout jeho hodnocení třetím stranám, k odůvodnění určitých vlastností a spolehlivosti vozidel. Uživatel ale nesmí Zprávu dále prodat nebo jinak přímo používat v komerční činnosti, když Zpráva nebo její část je součástí komerční smlouvy nebo objektem komerční činnosti.

5. Povinnosti Uživatele

5.1. Uživatel se zavazuje:

5.1.1. nepoužívat automatická zařízení, programy, algoritmy a metodiky, nebo jakékoliv podobné nebo srovnatelné ruční procesy, aby dosáhl, zakoupil, zkopíroval nebo monitoroval libovolnou část Carvertical.com nebo libovolný jeho obsah nebo libovolným způsobem vytvořil nebo obešel navigační strukturu Carvertical.com nebo společnost Carvertical.com či jakýkoliv způsob předložení jeho obsahu za účelem obdržet nebo za účelem pokusu obdržení libovolný materiál nebo informaci, která není speciálně vytvořena nebo přístupná Uživateli na Carvertical.com.

5.1.2. nesnažit se o neautorizovaný přístup k jakékoliv části nebo funkci Carvertical.com, nebo s Carvertical.com spojeným systémům nebo sítím nelegálním hackováním, shromažďováním hesel (angl. password mining) nebo jinými ilegálními způsoby.

5.1.3. neprovádět činnost, která by nerozumným nebo nevyváženým způsobem zatížila infrastrukturu Carvertical.com nebo její systémy či sítě, spojené s Carvertical.com;

5.1.4. nepoužívat žádná zařízení a programy nebo neprovádět jinou činnost, která by rušila nebo kterou by se vyvíjel pokus o rušení obvyklého fungování Carvertical.com nebo jakékoliv jiné operaci, prováděné Carvertical.com, nebo by zamezila použití Carvertical.com jakékoliv jiné osobě;

5.1.5. nepoužívat Carvertical.com nebo jakýkoliv její obsah pro ilegální účely nebo účely, které odporují těmto Pravidlům, nebo při snaze podněcování jakékoliv protiprávní činnosti, které porušuje práva Carvertical.com nebo jiných osob;

5.1.6. při používání Carvertical.com, Služeb nebo při jejích hrazení dodržovat tato Pravidla a ustanovení právních předpisů.

6. Služby

6.1. Smlouva poskytování služeb mezi Uživatelem a Carvertical se považuje za uzavřenou momentem obdržení platby, provedené podle těchto Pravidel (nebo, pokud Služby objednává Komerční uživatel, od momentu provedení platby podle těchto Pravidel nebo podle ustanovení zvláštní dohody mezi Carvertical a Komerčním uživatelem).

6.2. Uživatelé Carvertical.com poskytnuté Služby uhradí kreditní nebo debetní bankovou kartou, bankovým převodem, přes službu PayPal nebo kryptovalutou podle volby Uživatele. Služby Spotřebiteli se poskytují až poté, co je Spotřebitel uhradí podle těchto Pravidel a pokynů společnosti Carvertical. Služby Komerčním uživatelům se poskytují poté, co Komerční uživatel je uhradí podle těchto Pravidel a pokynů společnosti Carvertical, anebo v termínech, dohodnutých v zvláštní dohodě společnosti Carvertical a Komerčního uživatele, pokud taková existuje.

6.3. Pokud Uživatel uhradí Služby kryptovalutou, v jeho plné odpovědnosti je to, aby taková úhrada odpovídala ustanovením právních aktů, vztahujících se k takovému Uživateli, a společnosti Carvertical si nepřijímá žádnou odpovědnost za bezpečnost takové úhrady v maximálním rozsahu, povoleném zákonem.

6.4. Carvertical má právo pořádat marketingové akce, během kterých Uživatelům mohou být poskytnuté slevové kódy na Služby. Carvertical má právo stanovit podmínky aplikování konkrétního kódu, včetně, ale ne výlučně, termínu platnosti, druhu Služeb, na který se sleva vztahuje, a jiných ohraničení. Uživatel, který chce využít obdržený slevový kód na služby, musí ho zadat do okna, kde si Uživatel vybírá způsob úhrady Služeb. Pokud slevový kód nezadá v tomto okně popsaným způsobem, pro objednávané Služby Uživateli nebude uplatněn.

6.5. S ohledem na různé ekonomické faktory, Carvertical.com si ponechává právo uplatnit různá nastavení cen za Služby v různých zemích.

6.6. Za účelem daně z přidané hodnoty (DPH) Služby jsou považovány za služby, poskytnuté elektronickými prostředky, proto Carvertical při stanovení místa, v kterém poskytl Služby Spotřebitelům, postupuje podle směrnice Rady z 28. listopadu 2006 č. 2006/112 / EB o společném systému daně z přidané hodnoty, prováděcího nařízení Rady (EU) ze 7. října 2013 č. 1042/2013 a bodu 15 odst. 2 článku 13 zákona o dani z přidané hodnoty Litevské republiky a na Služby použije sazbu DPH, platnou v místě bydliště Spotřebitele. Při zjišťování místa bydliště Spotřebitele využívá Carvertical technologické, komunikační a jiné objektivně dostupné prostředky, které stanoví polohu Spotřebitele. Pokud data, obdržená po použití výše zmíněných prostředků, vykazují neshodu, Carvertical také vychází z údajů, které poskytl Spotřebitel, pravost kterých potvrzuje a za důvěryhodnost kterých odpovídá Spotřebitel sám. Při poskytování Služeb Komerčním uživatelům Carvertical uplatňuje obecná pravidla stanovení místa poskytnutí Služeb za účelem DPH, stanovená v zákoně o dani z přidané hodnoty Litevské republiky.

6.7 Uživatel, který si zakoupí Služby, může obdržet fakturu s DPH na svůj uživatelský účet zřízený u společnosti Carvertical. Faktura může být zaslána e-mailem nebo stažena ze stránek Carvetical.com.

7. Ochrana Spotřebitelů

7.1. V případě, že si Spotřebitel objedná Služby, například nákup Kreditů, Spotřebitel má právo, aniž by uvedl důvod, během 14 dnů odstoupit od takovéto smlouvy ohlášením na emailovou adresu Carvertical info@carvertical.com, kromě výjimek, popsaných v bodě 7.2 těchto Pravidel. Spotřebitel předloží volně koncipované oznámení o odstoupení od objednávky Služeb na výše uvedenou adresu a v něm uvede číslo a datum objednávky těchto Služeb, své kontaktní údaje a žádost odvolat konkrétní objednávku Služeb. Společnost Carvertical bez prodlení a ne později než během 14 dnů ode dne, kdy obdržela oznámení o odstoupení od smlouvy Spotřebitele, je povinná vrátit Spotřebiteli všechny jim zaplacené částky.

7.2. V případě, že Spotřebitel chce vyměnit Kredity na Zprávu, Spotřebitel před výměnou Kreditů za Zprávu jasně potvrdí a souhlasí, že, s ohledem na digitální obsah Zprávy, který je Spotřebiteli poskytnutý v podstatě bez prodlení, Spotřebitel ztrácí právo odstoupit od smlouvy o službách digitálního obsahu během čtrnácti dnů. V případě, že Spotřebitel si zakoupí balíček Kreditů, tj. si najednou zakoupí více než jeden Kredit, s ohledem na komplexnost balíčku Kreditů (například, slevy, poskytované na balíčky Kreditů, ve srovnání s nákupem jednoho Kreditu) pokud Spotřebitel použije aspoň jeden Kredit z daného balíčku Kreditů, Spotřebitel ztrácí právo odstoupit od smlouvy o službách digitálního obsahu na celý balíček Kreditů.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Informace o zpracování osobních údajů Uživatelů jsou poskytnuty v Zásadách ochrany osobních údajů. Uživatel při potvrzení, že se s těmito Pravidly seznámil, zároveň potvrzuje, že se seznámil se zásadami ochrany osobních údajů Carvertical.com, odkaz na které se uvádí v tomto bodě Pravidel.

9. Změna nebo přerušení Služeb

9.1. Carvertical si vyhrazuje právo jednostranně změnit Služby, které Carvertical poskytuje a způsob jejích hrazení, a také jakákoliv ustanovení Pravidel. Pokud změna negativně ovlivní (např. omezí) práva Spotřebitele, provedeme je pouze v případě, že k ní budeme mít dostačující důvod, např. v případě změny relevantních právních ustanovení, nebo kdybychom měnili či korigovali model své činnosti. Spotřebitelé jsou informováni o změnách s rozumným předstihem na uvedenou emailovou adresu, ale ne později než s předstihem 5 kalendářních dnů. Pokud po změně, opravě nebo doplnění Pravidel a informování Spotřebitele způsobem, popsaným v těchto Pravidlech, Spotřebitel nadále bude používat Carvertical.com, bude to znamenat souhlas Spotřebitele se změnami Pravidel. Carvertical potvrzuje, že změny v žádném případě negativně neovlivní práva Spotřebitelů podle již poskytnutých nebo poskytovaných Služeb.

9.2. Carvertical má také právo kdykoliv omezit nebo zastavit přístup Uživatele ke Carvertical.com a (nebo) službám, pokud Uživatel poruší ustanovení těchto Pravidel a (nebo) relevantních právních předpisů. Pokud Uživatel, který poruší ustanovení těchto Pravidel a (nebo) relevantních právních předpisů, má Účet, o omezení nebo zastavení přístupu Uživatele bude informován emailem na adresu, uvedenou na Účtu Uživatele. Pokud Carvertical omezí nebo zastaví přístup Uživatele na Carvertical.com a (nebo) k Službám, takový Uživatel nemá právo využívat Carvertical.com a (nebo) Služby v budoucnu, například, po vytvoření nového Účtu.

9.3. Carvertical.com má právo dočasně omezit činnost Carvertical.com za účelem technického servisu Carvertical.com nebo provedení provozních technických funkcí, o čemž musí s dostatečným předstihem informovat prostřednictvím elektronické pošty na adresu, uvedenou na Účtu Spotřebitele. V případě neodkladné nutnosti Carvertical.com si ponechává právo dočasně omezit svou činnost, aniž by informovala Spotřebitele, za předpokladu, že v žádném případě taková omezení nepoškodí práva Spotřebitelů podle již poskytnutých nebo poskytovaných Služeb.

9.4. Carvertical také informuje, že činnost Carvertical.com může být dočasně omezená v případě zásahu vyšší moci (force majeure). V tomto případě Carvertical bude neprodleně informovat Spotřebitele o okolnostech výskytu vyšší moci (force majeure), avšak Carvertical neodpovídá za poruchy Carvertical, které vznikli kvůli zásahu vyšší moci (force majeure).

10. Odpovědnost

10.1. Uživatel souhlasí a zavazuje se bránit, odčinit újmu a ochránit Carvertical, společnosti, spojené s Carvertical, poskytovatele služeb a představitele, vedoucí pracovníky, zmocněné osoby, zaměstnance nebo konzultanty Carvertical před jakýmikoliv a všemi ztrátami, újmou, požadavky a (nebo) výdaji, způsobených i) porušením těchto Pravidel Uživatelem, ii) jakýmkoliv porušením Uživatele právních předpisů, které se na Uživatele vztahují, a iii) rozhodnutí Uživatele, podle informací, předložených ve Zprávě.

10.2. Carvertical v maximálním rozsahu, povoleném zákonem, neodpovídá za žádné ztráty nebo újmu Uživatelů, kromě odpovědnosti za ztráty (újmu):

10.2.1. způsobené odnětím života, poškozením zdraví, a způsobenou nemajetkovou újmu Uživatele,

10.2.2. způsobené majetku Spotřebitele, a

10.2.3. způsobené úmyslným jednáním nebo velkou neopatrností společnosti Carvertical.

10.3. Carvertical.com je odpovědná pouze za technické umístění informací, uvedených ve Zprávě na Carvertical.com, za předpokladu, že Zpráva splňuje všechny požadavky Pravidel, a za technickou podporu databáze Carvertical.com. Carvertical v maximálním rozsahu, povoleném zákonem, neodpovídá za nepravdivosti informací, obsažených ve Zprávě, a za její obsah.

10.4. Carvertical.com může obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích stran. Tyto odkazy se uvádějí pouze kvůli pohodlí Uživatelů Carvertical.com. Carvertical nekontroluje takové odkazy, stejně jako internetové stránky Třetích osob, a také neodpovídá za obsah internetových stránek Třetích osob, včetně jakýchkoliv informací nebo materiálů těchto internetových stránek.

11. Práva duševního vlastnictví

11.1. Carvertical.com, v ní obsažený materiál, design, název domény Carvertical.com, všechna autorská práva, značky, databáze, názvy a jiné duševní vlastnictví nebo jiné vlastnictví, spojené s Carvertical.com a (nebo) v ní obsaženým materiálem, všestranně patří Carvertical nebo je po právu využívané společností Carvertical, kromě objektů duševního vlastnictví (značek, logotypů aj.), spojených s partnery nebo dodavateli společnosti Carvertical, a je chráněná národními nebo mezinárodními zákony ochrany duševního vlastnictví a jinými právními akty.

11.2. Bez jasného povolení společnosti Carvertical Uživatel nemá právo jakýmkoliv způsobem a libovolnými prostředky kopírovat, nahrávat, libovolným způsobem nebo metody reprodukovat, představovat, publikovat, přenášet, prodávat, zpracovávat, zobrazovat, licencovat, upravovat, znovu publikovat, redigovat, vysílat, převysílat nebo jinak publikovat, veřejně ukazovat nebo zobrazovat, přizpůsobovat, distribuovat nebo používat materiály, obsažené v Carvertical.com, nebo jejich kód, nebo jakoukoliv jejich část, a také na její základě vytvářet odvozená díla.

12. Rozhodné právo a řešení sporů

12.1. Společnosti Carvertical svou činnost provozuje podle právních aktů Litevské republiky, které se vztahují k těmto Pravidlům. Jakékoliv spory, vzniklé kvůli činnosti, Služeb Carvertical.com nebo s ní spojené, budou řešená prostřednictvím vyjednávání, a v případě, že vyjednávání nepovede k dohodě – v kompetentním soudu podle relevantních ustanovení právních předpisů.

12.2. Spory, vzniklé mezi Carvertical a Komerčními uživateli, se řeší v soudu podle místa provozování činnosti společnosti Carvertical.

12.3. Spotřebitel, který se domnívá, že Carvertical porušila jeho práva nebo oprávněné zájmy, spojené se Službami, které poskytuje Carvertical, nejdříve je povinen písemně předložit společnosti Carvertical svou stížnost a uvést své požadavky. Takové písemnosti, prosíme, zasílejte na adresu elektronické pošty info@carvertical.com. Pokud Spotřebitel nesouhlasí s odpovědí Carvertical, může se obrátit na Státní službu ochrany spotřebitelů přes internetové stránky www.vvtat.lt nebo vyplnit formulář žádosti na Elektronické platformě řešení spotřebitelských sporů na adrese http://ec.europa.eu/odr/. Soudní spory se projednávají v souladu s postupem, stanoveným platnými právními předpisy, včetně článku 29 zákona o ochraně spotřebitele Litevské republiky.

13. Opatření pro bezpečnost informací

13.1. Carvertical připomíná, že Uživatel je sám odpovědný za důvěrnost připojovacích údajů k Účtu. Carvertical vyzývá Uživatele k opatrnosti při použití a úschově připojovacích údajů. Uživatel by se měl odpojit od vyhledávače po ukončení práce, aby se ujistil, že nikdo nebude mít přístup k Uživatelově elektronické poště, osobním informacím, obzvlášť v případech, kdy Uživatel používá veřejně přístupný počítač (např. v internetově kavárně, knihovně).

13.2. Carvertical se zavazuje k ochraně údajů Uživatele, které spravuje, avšak s ohledem na to, že informace Uživatele se posílá přes internetové spojení, Carvertical varuje, že Carvertical nemůže zaručit a nezaručuje úplnou bezpečnost informací, které předává Uživatel, včetně jeho osobních údajů.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Tato Pravidla představují úplnou dohodu mezi Uživatelem a společností Carvertical a nahrazují všechny předchozí písemné nebo ústní dohody, závazky, prohlášení a ujednání mezi Uživatelem a společností Carvertical s ohledem na předmět těchto Pravidel. Carvertical má právo uzavřít s Uživatelem samostatnou písemnou smlouvu. Na takovou smlouvu se vztahují podmínky Pravidel, pokud v takové smlouvě není výslovně uvedeno jinak.

14.2. Pokud bude jakákoli část těchto Pravidel shledána neplatnou, nezákonnou nebo nevymahatelnou v libovolném rozsahu v souladu s platným právem, uznání neplatnosti, nezákonnosti nebo nevymahatelnosti takového ustanovení nezruší, neučiní nezákonnými nebo nevymahatelnými zbývající ustanovení Pravidel, která zůstávají platná a vymahatelná v maximálním rozsahu, povoleném platnou legislativou.

14.3. Carvertical si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení postoupit všechna nebo část práv a/nebo povinností podle těchto Pravidel bez předchozího souhlasu Uživatele, za předpokladu, že to nesníží Spotřebiteli poskytované záruky. Převod práv a/nebo povinností Carvertical v souladu s postupem uvedeným v tomto článku Pravidel zbavuje Carvertical všech těmito Pravidly daných závazků. Uživatel nemá právo předat nebo postoupit tato Pravidla ani žádná nebo všechna svá práva a/nebo povinnosti podle těchto Pravidel podle právních předpisů nebo jinak bez předchozího písemného souhlasu Carvertical.

14.4. V případě, že Uživatel nebo Carvertical neuplatní některé z těchto práv uvedených v Pravidlech, nebude to považováno za vzdání se tohoto práva.