Πολιτική Απορρήτου

1. Γενικές διατάξεις

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου») παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η CV Group, UAB, κωδικός νομικής οντότητας 303134915, διεύθυνση Aukštaičių str. 7, Βίλνιους, Δημοκρατία της Λιθουανίας (εφεξής – «Carvertical» ή «εμείς») επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο www.carvertical.com (εφεξής «Carvertical.com») ή παρέχετε με άλλο τρόπο προσωπικά δεδομένα στην Carvertical.

Ως προσωπικά δεδομένα ορίζεται κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο άτομο εν ζωή. Διαφορετικές πληροφορίες που, όταν συλλεχθούν μαζί, μπορεί επίσης να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου, αποτελούν επίσης προσωπικά δεδομένα.

Η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, πώς αποκτούμε τα δεδομένα, για ποιους λόγους, για ποιους σκοπούς και πώς τα χρησιμοποιούμε, πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, σε ποιον κοινοποιούνται, πώς διασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ποια είναι τα δικαιώματά σας.

Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, γιατί κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο Carvertical.com ή παρέχετε με άλλον τρόπο προσωπικά δεδομένα στην Carvertical, θα δίνετε τη συγκατάθεσή σας με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αυτό σημαίνει ότι δεσμεύεστε νομικά να συμμορφώνεστε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, δεν θα πρέπει να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα στην Carvertical.

Σεβόμαστε το απόρρητό σας και επιδιώκουμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η Carvertical θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής – «ΓΚΠΔ») και άλλη ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην Πολιτική Απορρήτου νοούνται όπως ορίζονται στον ΓΚΠΔ.

2. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων των προσωπικών σας δεδομένων

Η Carvertical είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων των προσωπικών σας δεδομένων που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου:
Επωνυμία: CV Group, UAB
Κωδικός νομικής οντότητας: 303134915
Διεύθυνση: Aukštaičių str. 7, Βίλνιους, Δημοκρατία της Λιθουανίας
Email: info@carvertical.com
Τηλ.: +37052616770

3. Οι σκοποί για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η Carvertical επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

3.1 Παροχή υπηρεσιών στον ιστότοπο Carvertical.com

Σκοπός

Η Carvertical έχει σκοπό να σας παρέχει τις υπηρεσίες που έχετε παραγγείλει (π.χ.  μονάδες που μπορούν να ανταλλάσσονται με μια αναφορά που περιέχει πληροφορίες για το ιστορικό ενός οχήματος) και να διασφαλίζει την ομαλή παροχή τέτοιου είδους υπηρεσιών (π.χ. γρήγορη και ασφαλή πληρωμή ή ενημέρωση για αλλαγές στις υπηρεσίες).

Υποκείμενα δεδομένων

Άτομα που αγοράζουν τις υπηρεσίες Carvertical από τον ιστότοπο Carvertical.com ή εκπρόσωποι εταιρικών πελατών που αγοράζουν τις εν λόγω υπηρεσίες.

Personal data

Όνομα, επώνυμο·

Διεύθυνση email·

Άλλα στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου (εάν τα παρέχετε σε εθελοντική βάση).

Πληροφορίες για τις αποκτηθείσες υπηρεσίες Carvertical (ιστορικό αγορών)·

Στοιχεία πληρωμής (ποσό, επιλεγμένος τρόπος πληρωμής και σχετικές πληροφορίες, π.χ. αριθμός τραπεζικού λογαριασμού).

Η επικοινωνία σας με την Carvertical για τις αγορασμένες υπηρεσίες.

Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες Carvertical παρέχονται μέσω του λογαριασμού Carvertical.com (π.χ. οι μονάδες εκχωρούνται σε συγκεκριμένο λογαριασμό), τα στοιχεία λογαριασμού που ορίζονται στην παράγραφο 3.2 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου θα υποβληθούν επίσης σε επεξεργασία.

Πηγή προσωπικών δεδομένων

Η Carvertical λαμβάνει προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς ή:

Από παρόχους υπηρεσιών είσπραξης ή διαχείρισης πληρωμών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλους μεσάζοντες πληρωμών, ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής που έχετε επιλέξει για τις υπηρεσίες·

Από τις πλατφόρμες Apple, Google ή Facebook, εάν αγοράζετε υπηρεσίες μέσω του λογαριασμού Carvertical που είναι συνδεδεμένος με αυτές τις πλατφόρμες.

Νομική βάση

Εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ εσάς και της Carvertical σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχ. β, του ΓΚΠΔ) ή το έννομο συμφέρον μας να συνάψουμε σύμβαση σχετικά με την παροχή των σχετικών υπηρεσιών με το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπείτε (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχ. στ του ΓΚΠΔ).

Εάν δεν παρέχετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα, η Carvertical δεν θα μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες που ζητάτε.

Αποθήκευση

Τα δεδομένα που περιέχονται στα έγγραφα για τα οποία προβλέπονται ελάχιστες περίοδοι διατήρησης σε νομικές πράξεις (π.χ. Ευρετήριο Όρων Διατήρησης Γενικών Εγγράφων), θα αποθηκεύονται για τις περιόδους διατήρησης που ορίζονται στις σχετικές νομικές πράξεις, π.χ. λογιστικά έγγραφα που πιστοποιούν μια οικονομική λειτουργία ή οικονομικό γεγονός (τιμολόγια, εντολές πληρωμής κ.λπ.), και τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται σε αυτά θα αποθηκεύονται για 10 έτη.

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις των νομικών πράξεων ή στην περίπτωση που ορίζεται στην παράγραφο 3.7 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να αποθηκευτούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

3.2 Άνοιγμα και διαχείριση λογαριασμού

Σκοπός

Η Carvertical έχει ως σκοπό να σας δώσει τη δυνατότητα να ανοίξετε έναν λογαριασμό μέσω του οποίου να μπορείτε να παραγγείλετε τις υπηρεσίες της Carvertical (π.χ. εκχώρηση μονάδων σε συγκεκριμένο λογαριασμό) και να διαχειριστείτε τον λογαριασμό.

Υποκείμενα δεδομένων

Τα φυσικά πρόσωπα που ανοίγουν λογαριασμό στον ιστότοπο Carvertical.com ή εκπρόσωποι εταιρικών πελατών που ανοίγουν λογαριασμό στον ιστότοπο Carvertical.com.

Προσωπικά δεδομένα

Προσώπων που δημιουργούν λογαριασμό στον ιστότοπο Carvertical.com χρησιμοποιώντας μια φόρμα εγγραφής ή για τα οποία ένας λογαριασμός θα ανοίξει αυτόματα κατά την παραγγελία υπηρεσιών Carvertical:

 • Διεύθυνση email·
 • Κωδικός πρόσβασης.

Προσώπων που δημιουργούν λογαριασμό στον ιστότοπο Carvertical.com χρησιμοποιώντας λογαριασμό Facebook:

 • Όνομα και επώνυμο·
 • Διεύθυνση email·
 • Πληροφορίες δημόσιου λογαριασμού.

Προσώπων που δημιουργούν λογαριασμό στον ιστότοπο Carvertical.com χρησιμοποιώντας λογαριασμό Apple:

 • Όνομα και επώνυμο·Όνομα και επώνυμο·
 • Διεύθυνση email ή μια ανωνυμοποιημένη διεύθυνση email της Apple.

Προσώπων που δημιουργούν λογαριασμό στον ιστότοπο Carvertical.com χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό Google:

 • Όνομα και επώνυμο·
 • Διεύθυνση email·

Όλων των διαχειριστών λογαριασμών Carvertical.com (φυσικά πρόσωπα):

 • Άλλα στοιχεία επικοινωνίας, π.χ. διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου (εάν τα παρέχετε σε εθελοντική βάση).
 • Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες στο λογαριασμό.
 • Δεδομένα για αγορασμένες υπηρεσίες Carvertical (ιστορικό αγορών).
 • Η επικοινωνία σας με την Carvertical σχετικά με τον λογαριασμό σας.

Όλων των διαχειριστών λογαριασμών Carvertical.com (νομικά πρόσωπα):

 • Η εταιρεία που εκπροσωπούν και τα στοιχεία της εταιρείας.
 • Άλλα στοιχεία επικοινωνίας, π.χ. διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου (εάν τα παρέχετε σε εθελοντική βάση).
 • Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες στο λογαριασμό.
 • Δεδομένα για αγορασμένες υπηρεσίες Carvertical (ιστορικό αγορών).
 • Η επικοινωνία σας με την Carvertical σχετικά με τον λογαριασμό σας.

Πηγή προσωπικών δεδομένων

Η Carvertical λαμβάνει προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς ή από τις πλατφόρμες Apple, Google ή Facebook, εάν ανοίξετε έναν λογαριασμό στον ιστότοπο Carvertical.com χρησιμοποιώντας τους λογαριασμούς σε αυτές τις πλατφόρμες.

Νομική βάση

Εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ εσάς και της Carvertical σχετικά με την εγγραφή λογαριασμού και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχ. β, του ΓΚΠΔ) ή το έννομο συμφέρον μας να σας επιτρέψουμε να ανοίξετε λογαριασμό για το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπείτε (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχ. στ του ΓΚΠΔ).

Εάν δεν παρέχετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα, η Carvertical δεν θα μπορεί να σας παρέχει τις υπηρεσίες που ζητάτε, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος λογαριασμού.

Αποθήκευση

Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε πλέον τον λογαριασμό, έχετε το δικαίωμα να τον διαγράψετε (και τα σχετικά προσωπικά δεδομένα) ανά πάσα στιγμή στέλνοντας γραπτή ειδοποίηση στην Carvertical μέσω email στη διεύθυνση info@carvertical.com ή χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις λογαριασμού.

Λάβετε υπόψη ότι εάν έχετε παραγγείλει υπηρεσίες Carvertical (π.χ. μονάδες) χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο λογαριασμό, τα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκευτούν για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην παράγραφο 3.1 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να αποθηκευτούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις των νομικών πράξεων ή στην περίπτωση που ορίζεται στην παράγραφο 3.7 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

3.3 Άμεσες προωθητικές ενέργειες

Σκοπός

Η Carvertical έχει ως σκοπό να σας παρέχει νέα και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή/και τις προσφορές μας.

Υποκείμενα δεδομένων

 • Άτομα που έχουν αγοράσει υπηρεσίες από την Carvertical (μονάδες κ.λπ.) στον ιστότοπο Carvertical.com και εκείνη τη στιγμή ή οποιαδήποτε στιγμή μετά δεν αντιτάχθηκαν στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για σκοπούς άμεσης προώθησης στο πλαίσιο της εμπορίας παρόμοιων αγαθών ή/και υπηρεσιών από την Carvertical· 
 • Πρόσωπα που έχουν παράσχει τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για σκοπούς άμεσης προώθησης.

Προσωπικά δεδομένα

 • Όνομα και επώνυμο·
 • Διεύθυνση Email·
 • Αριθμός τηλεφώνου·
 • Πληροφορίες σχετικά με παρόμοιες υπηρεσίες της Carvertical (ιστορικό αγορών) που αποκτήθηκαν.

Πηγή προσωπικών δεδομένων

Η Carvertical λαμβάνει προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς ή από τις πλατφόρμες Apple, Google ή Facebook, εάν ανοίξετε έναν λογαριασμό στον ιστότοπο Carvertical.com χρησιμοποιώντας τους λογαριασμούς σε αυτές τις πλατφόρμες.

Νομική βάση

 • Η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για σκοπούς άμεσης προώθησης (άρθρο, 6 παρ. 1, στοιχείο α του ΓΚΠΔ), ή
 • Το έννομο συμφέρον μας να ειδοποιούμε τους πελάτες μας για παρόμοια αγαθά και/ή υπηρεσίες που προσφέρει η Carvertical (άρθ. 6, παρ. 1, στοιχείο στ του ΓΚΠΔ).
 • Βάσει του έννομου συμφέροντός μας να ειδοποιούμε τους πελάτες για παρόμοια αγαθά ή/και υπηρεσίες που προσφέρει η Carvertical, η Carvertical θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ μόνο εάν συντρέχουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Όταν αγοράζετε ένα προϊόν ή/και μια υπηρεσία στον ιστότοπο Carvertical.com, δεν διαφωνείτε ρητά με το να σας αποστέλλονται άμεσες προωθητικές επικοινωνίες·
 • Κάθε φορά που στέλνουμε μια άμεση προωθητική ειδοποίηση, θα μπορείτε να αρνηθείτε τις επικοινωνίες άμεσης προώθησης, ενημερώνοντας μέσω συγκεκριμένου email ή άλλων μέσων που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία σε αυτή τη βάση μόνο για την εμπορία παρόμοιων αγαθών ή/και υπηρεσιών που προσφέρονται από την Carvertical.

Αποθήκευση

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο για 2 έτη από την ημερομηνία συλλογής τους ή έως ότου αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή έως ότου αποσυρθεί η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό αυτό, ό,τι από τα παραπάνω συμβεί πρώτο.

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να αποθηκευτούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ισχυουσών νομικών πράξεων ή στην περίπτωση που ορίζεται στην παράγραφο 3.7 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

 

3.4 Άμεση επικοινωνία

Σκοπός

Η Carvertical έχει σκοπό να απαντά στα ερωτήματά σας που υποβάλετε μέσω email ή ταχυδρομείου, γραπτά ή τηλεφωνικά ή χρησιμοποιώντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπο Carvertical.com ή επικοινωνώντας άμεσα μαζί μας.

Υποκείμενα δεδομένων

Άτομα που υποβάλλουν ερωτήματα στην Carvertical μέσω email ή τυπικού ταχυδρομείου, γραπτώς ή καλώντας μέσω τηλεφώνου, χρησιμοποιώντας την ειδική φόρμα στο Carvertical.com ή επικοινωνώντας απευθείας μαζί μας.

Προσωπικά δεδομένα

 • Όνομα και επώνυμο·
 • Διεύθυνση·
 • Διεύθυνση Email·
 • Αριθμός τηλεφώνου·
 • Περιεχόμενο της αλληλογραφίας με την Carvertical.

Με βάση τα μέσα επικοινωνίας που έχετε επιλέξει όσον αφορά την Carvertical, η Carvertical μπορεί να επεξεργαστεί μόνο μέρος των προσωπικών σας δεδομένων όπως αναφέρονται παραπάνω.

Πηγή προσωπικών δεδομένων

Η Carvertical λαμβάνει προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς.

Νομική βάση

Το έννομο συμφέρον μας να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας ή/και να σας παρέχουμε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες Carvertical (άρθ. 6, παρ. 1, στοιχ. στ του ΓΚΠΔ).

Αποθήκευση

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο για 2 έτη από την ημερομηνία συλλογής τους.

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να αποθηκευτούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ισχυουσών νομικών πράξεων ή στην περίπτωση που ορίζεται στην παράγραφο 3.7 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

3.5 Κοινωνικά δίκτυα

Σκοπός

Η Carvertical έχει σκοπό να διαχειρίζεται τους λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων της (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube) και να επικοινωνεί με τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων.

Υποκείμενα δεδομένων

Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube) που αλληλεπιδρούν μαζί μας μέσω λογαριασμών της Carvertical.

Προσωπικά δεδομένα

 • Όνομα του προφίλ στο κοινωνικό δίκτυο, ή όνομα και επώνυμο.
 • Η φωτογραφία προφίλ·
 • Δημόσια σχόλια και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης με τους λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων της Carvertical.
 • Περιεχόμενο της αλληλογραφίας με την Carvertical, εάν υπάρχει. 
 • Με βάση τα μέσα επικοινωνίας που έχετε επιλέξει όσον αφορά την Carvertical, η Carvertical μπορεί να επεξεργαστεί μόνο μέρος των προσωπικών σας δεδομένων όπως αναφέρονται παραπάνω.

Πηγή προσωπικών δεδομένων

Η Carvertical λαμβάνει προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς ή/και από το σχετικό κοινωνικό δίκτυο.

Νομική βάση

Το έννομο συμφέρον μας να επικοινωνούμε με τους χρήστες των λογαριασμών μας στα κοινωνικά δίκτυα (άρθ. 6, παρ. 1, στοιχ. στ του ΓΚΠΔ).

Αποθήκευση

Δεδομένου ότι η Carvertical δεν διαχειρίζεται τα παραπάνω κοινωνικά δίκτυα, αλλά μόνο τους λογαριασμούς της σε αυτά τα δίκτυα και ενεργεί ως κοινός υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μαζί με τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα εν λόγω κοινωνικά δίκτυα, θα πρέπει να εξοικειωθείτε με τις πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων στα έγγραφα απορρήτου των ακόλουθων κοινωνικών δικτύων:

3.6 Λειτουργίες του ιστοτόπου

Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για να διασφαλίσουμε τη λειτουργία του ιστοτόπου Carvertical.com (συμπεριλαμβανομένων των cookies) και τα ζητήματα απορρήτου δεδομένων που σχετίζονται με αυτά στην Πολιτική μας για τα cookies.

3.7 Νομικές απαιτήσεις και επίλυση διαφορών

Η Carvertical μπορεί να επεξεργάζεται όλα τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα προκειμένου να υποβάλει αξιώσεις, να επιβάλει ή να υπερασπιστεί τον εαυτό της έναντι νομικών αξιώσεων. Για τον σκοπό αυτό, θα επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα με βάση το έννομο συμφέρον μας για τον σκοπό της θεμελίωσης, άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων (άρθ. 6, παρ. 1, στοιχ. στ του ΓΚΠΔ). Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα για τον σκοπό αυτό για 1 έτος μετά το πέρας των σχετικών νομικών διαδικασιών (π.χ. εξέταση της αξίωσης, τελική απόφαση του δικαστηρίου ή διαιτησία).

4. Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Carvertical προορίζονται μόνο για άτομα άνω των 14 ετών. Εάν έχουμε βάσιμες αμφιβολίες ότι επεξεργαζόμαστε δεδομένα για άτομα κάτω των 14 ετών, θα τα αφαιρέσουμε αμέσως από τις βάσεις δεδομένων.

Εάν είστε 14 ετών και άνω, αλλά κάτω των 18 ετών, διαβάστε προσεκτικά αυτήν την Πολιτική Απορρήτου μαζί με τον γονέα ή κηδεμόνα σας για να την κατανοήσετε και να συμμορφωθείτε με αυτήν.

5. Παραλήπτες δεδομένων

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς στους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους μεσάζοντες, τους προμηθευτές ή τους υπεργολάβους μας, εάν αυτό είναι ευλόγως απαραίτητο, π.χ. στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών μας που διαχειρίζονται οικονομικές λειτουργίες στον ιστότοπο Carvertical.com, στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας Carvertical.com, στους παρόχους υπηρεσιών συντήρησης διακομιστών, στους παρόχους υπηρεσιών email κ.λπ.

Επιπλέον, ενδέχεται να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς σε:

 • δικαστήρια, διαιτητές, διαμεσολαβητές, αντισυμβαλλόμενους και τους δικηγόρους τους (εφόσον απαιτείται για σκοπούς δικαστικής ή άλλης παρόμοιας διαδικασίας)·
 • αστυνομία, αρχές επιβολής του νόμου, φορολογικές αρχές, άλλες κρατικές ή δημοτικές αρχές (εφόσον απαιτείται ρητά από τις σχετικές νομικές πράξεις) ή άλλα πρόσωπα που εκτελούν επίσημα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί (π.χ. συμβολαιογράφοι, εταιρείες είσπραξης χρεών).
 • επαγγελματίες συμβούλους, όπως δικηγόρους, συμβούλους, ελεγκτές ή λογιστές (εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων μας)·
 • παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών, υπολογιστικού νέφους και διαχείρισης συστήματος, είσπραξης ή διαχείρισης πληρωμών, μάρκετινγκ και λογιστικές υπηρεσίες, ταχυδρομικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες ταχυμεταφοράς μόνο στον βαθμό που απαιτείται για τη σωστή παροχή υπηρεσιών·
 • άλλες οντότητες εντός του ίδιου ομίλου εταιρειών, μόνο στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για τη σωστή διαχείριση του ομίλου εταιρειών·
 • κατά την εκτέλεση επιχειρηματικών συναλλαγών (πώληση της Carvertical, των περιουσιακών της στοιχείων (μέρος αυτών) ή των μετοχών της (μέρος αυτών), συγχώνευση ή διάσπαση της Carvertical κ.λπ.), σε δυνητικούς ή τελικούς αγοραστές (τους εκπροσώπους τους), σε πρόσωπα που πραγματοποιούν έλεγχο της Carvertical ή συμμετέχουν με άλλο τρόπο στη σχετική επιχειρηματική συναλλαγή. Σε αυτή την περίπτωση, η Carvertical θα διαβιβάσει μόνο όσα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της επιχειρηματικής συναλλαγής και θα διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων.

Επίσης, σε κάθε περίπτωση, εάν διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα (εκτός ΕΕ/ΕΟΧ), πρέπει να πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • τα δεδομένα διαβιβάζονται στη χώρα για την οποία έχει εκδοθεί η απόφαση για την επάρκεια·
 • η διαβίβαση δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση κατάλληλων διασφαλίσεων όπως ορίζονται σε νομικές πράξεις·
 • τηρούνται οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στις νομικές πράξεις εφόσον δεν είναι δυνατή η διαβίβαση των δεδομένων υπό τις ως άνω προϋποθέσεις.

Η Carvertical θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι η διαβίβαση δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τέτοια μέτρα, επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που καθορίζονται στην παρ. 2 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

6. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ, τον Νόμο για τη Νομική Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και άλλες ισχύουσες νομικές πράξεις. Κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφαρμόζουμε οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, τροποποίηση, αποκάλυψη και οποιαδήποτε άλλη παράνομη επεξεργασία.

Αν και η Carvertical στοχεύει στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η διαβίβαση δεδομένων μέσω Διαδικτύου δεν είναι 100% ασφαλής, επομένως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πλήρως την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων μέσω Διαδικτύου.

7. Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή γλώσσα. Αυτό προβλέπεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτής της Πολιτικής Απορρήτου δεν είναι σαφές για εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που καθορίζονται στην παρ. 2 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση από την Carvertical σχετικά με το εάν τα δεδομένα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία και, σε περίπτωση που αυτά τα δεδομένα υποβληθούν σε επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και στις ακόλουθες πληροφορίες:

 • σκοπούς για την επεξεργασία δεδομένων·
 • κατηγορίες προσωπικών δεδομένων·
 • παραλήπτες δεδομένων ή κατηγορίες παραληπτών δεδομένων·
 • την περίοδο διατήρησης των προσωπικών δεδομένων ή τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό αυτής της περιόδου·
 • το δικαίωμα να ζητήσετε από την Carvertical να διορθώσει ή να διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα ή να περιορίσει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν ή να εναντιωθείτε σε τέτοια επεξεργασία, και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή·
 • πληροφορίες σχετικά με τις πηγές των προσωπικών σας δεδομένων·
 • όταν τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες εγγυήσεις σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων.

Επιπρόσθετα, έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος με βάση το διοικητικό κόστος για τυχόν πρόσθετα αντίγραφα που ενδέχεται να ζητήσετε.

Δικαίωμα διόρθωσης προσωπικών δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Carvertical να διορθώσει τα ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά σας δεδομένα.

Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι τα δεδομένα που μας παρέχετε είναι ακριβή, σωστά και πλήρη. Εάν τα δεδομένα που παρέχετε αλλάξουν, πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως τροποποιώντας τα σχετικά δεδομένα στη φόρμα εγγραφής ή, εάν τα δεδομένα δεν καθορίζονται στη φόρμα εγγραφής, ειδοποιώντας μας σχετικά μέσω email. Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε εσάς επειδή έχετε υποδείξει εσφαλμένα ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα ή δεν μας έχετε ενημερώσει για αλλαγές.

Λάβετε υπόψη ότι η Carvertical λαμβάνει δεδομένα σχετικά με οχήματα (π.χ. Απόσταση χιλιομετρητή αυτοκινήτου) που προσδιορίζονται στις αναφορές από τρίτους και τα παρέχει στην αυτοματοποιημένη αναφορά αμετάβλητα και με τη μορφή που τα έχει λάβει. Για τον λόγο αυτό, η Carvertical δεν ευθύνεται για τυχόν ασυνέπεια μεταξύ των πληροφοριών που περιέχονται στις αναφορές και της πραγματικότητας, καθώς και για τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτές.

Δικαίωμα στη διαγραφή («δικαίωμα στη λήθη»)

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να απαλείψουμε ή να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν δεν συντρέχει εύλογος λόγος για τον οποίο θα πρέπει να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε, εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας βάσει της οποίας έγινε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και δεν υφίσταται άλλη νομική βάση για την επεξεργασία τους ή για άλλους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 17 του ΓΚΠΔ.

Λάβετε υπόψη ότι για την κατοχύρωση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων και των προσωπικών δεδομένων, η Carvertical δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας προσωπικών δεδομένων. Ισχύουν για 35 ημερολογιακές ημέρες και στη συνέχεια αντικαθίστανται αυτόματα. Στη συνέχεια, θα διαγράψουμε ή θα αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός από τα δεδομένα των αντιγράφων ασφαλείας, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται παρακάτω. Εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο, αναγκαστούμε να επαναφέρουμε το αντίγραφο ασφαλείας που περιέχει τα προσωπικά σας δεδομένα, θα διαγράψουμε αμέσως τα εν λόγω δεδομένα και δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε για κανέναν άλλο σκοπό.

Λάβετε υπόψη ότι το άρθρο 17 παρ. 3 του ΓΚΠΔ προβλέπει εξαιρέσεις από τις παραπάνω περιπτώσεις, όπου τα δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εάν στην περίπτωσή σας ισχύουν τέτοιες εξαιρέσεις, θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Carvertical να περιορίσει (ή να αναστείλει) την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν:

 • αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων – έως ότου επαληθευτεί η ακρίβειά τους·
 • τα δεδομένα σας έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία, αλλά αντί να ζητήσετε διαγραφή, θέλετε να περιορίσετε την επεξεργασία·
 •  δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα, αλλά εσείς χρειάζεστε να διατηρήσουμε για εσάς τα δεδομένα προκειμένου να θεμελιώσετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε μια νομική αξίωση·
 • έχετε εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων σας – έως ότου επαληθευτεί εάν οι νόμιμοι λόγοι μας υπερισχύουν των δικών σας.

Μετά τον περιορισμό της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία (εκτός από την αποθήκευσή τους) μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή μόνο για τον σκοπό της θεμελίωσης, άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων, προστασίας των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχονται από την Carvertical, σε δομημένη κοινή μηχαναγνώσιμη μορφή, καθώς και το δικαίωμα να μεταφέρετε αυτά τα δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι:

 • τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει συγκατάθεσης ή σύμβασης· και
 • η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε από την Carvertical να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό κρίνεται τεχνικά δυνατό.

Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος ή έννομου συμφέροντος της Carvertical.

Σε αυτήν την περίπτωση, η Carvertical δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός εάν μπορέσουμε να αποδείξουμε τους νόμιμους λόγους για τους οποίους γίνεται επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και οι οποίοι είναι πιο σημαντικοί από τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας ή εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση μιας νομικής αξίωσης.

Όταν τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσης προωθητικής ενέργειας, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τον συγκεκριμένο σκοπό και τα δεδομένα σας δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση τη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ της συνήθους διαμονής σας, του τόπου εργασίας σας ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης.

Η εποπτική αρχή στη Λιθουανία είναι η Κρατική Επιθεώρηση Προστασίας Δεδομένων με διεύθυνση: Λ. Σαπιέγκος οδός 17, 10312 Βίλνιους, Λιθουανία, email: ada@ada.lt, ιστότοπος: https://vdai.lrv.lt/.

Προτού υποβάλετε κάποιο παράπονο στην εποπτική αρχή, θα εκτιμούσαμε εάν επικοινωνούσατε πρώτα μαζί μας και μας εξηγούσατε τις ανησυχίες σας. Θα καταβάλουμε τις μέγιστες προσπάθειες για να επιλύσουμε την ερώτησή σας γρήγορα και προσεκτικά.

Η Carvertical θα εξετάσει το αίτημά σας για άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων εντός 1 μήνα. Αυτή η περίοδος μπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί απαραίτητο, για περίοδο 2 μηνών, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και τον αριθμό των αιτημάτων. Σε αυτήν την περίπτωση, η Carvertical θα σας ειδοποιήσει για κάθε τέτοιου είδους παράταση εντός 1 μήνα από την παραλαβή του αιτήματος, μαζί με τους λόγους της καθυστέρησης.

Εάν κατά τη λήψη ενός αιτήματος, της καταγγελίας ή της αξίωσης, έχουμε υποψίες όσον αφορά την ταυτότητά σας, έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες που θα κρίθούν απαραίτητες για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας..

8. Ενημερώσεις Πολιτικής Απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβαίνουμε ανά πάσα στιγμή σε ενημερώσεις ή αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η ενημερωμένη ή τροποποιημένη Πολιτική Απορρήτου θα τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στον ιστότοπο Carvertical.com. Θα κοινοποιείται επίσης η πραγματοποίηση ουσιαστικών αλλαγών στην Πολιτική Απορρήτου.