Zásady ochrany osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov“) poskytujú informácie o tom, ako spoločnosť cV Group, UAB, právnická osoba registrovaná pod číslom 303134915, s adresou Aukštaičių g. 7, Vilnius, Litovská republika (ďalej len „Carvertical“ alebo „my“) spracúva osobné údaje prostredníctvom webovej lokality www.carvertical.com (ďalej len „Carvertical.com“) alebo inak využíva osobné údaje poskytnuté spoločnosti Carvertical.

Osobné údaje znamenajú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej žijúcej osoby. Osobnými údajmi sa rozumejú aj rôzne informácie, ktoré, ak sú zhromaždené, môžu viesť aj k identifikácii konkrétnej osoby.

Zásady ochrany osobných údajov popisujú, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako údaje získavame, na základe akých dôvodov, na aké účely a ako ich používame, ako dlho uchovávame vaše osobné údaje, komu ich poskytujeme, ako zabezpečujeme ochranu vašich osobných údajov a aké máte práva.

Je veľmi dôležité, aby ste si pozorne prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, pretože zakaždým, keď navštívite stránku Carvertical.com alebo inak spoločnosti Carvertical poskytnete osobné údaje, dáte tým súhlas s podmienkami popísanými v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. To znamená, že ste právne zaviazaní dodržiavať tieto Zásady ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, nemali by ste poskytnúť svoje osobné údaje spoločnosti Carvertical.

Rešpektujeme vaše súkromie a snažíme sa chrániť vaše osobné údaje. Spoločnosť Carvertical bude spracovávať vaše osobné údaje v súlade s platnými právnymi požiadavkami Európskej únie a Litovskej republiky, vrátane nariadenia (EÚ) č. 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“) a ďalších platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov a pokynov príslušných orgánov. Pojmy použité v Zásadách ochrany osobných údajov sa chápu tak, ako sú definované v smernici GDPR.

2. Váš prevádzkovateľ osobných údajov

Meno: cV Group, UAB

Právnická osoba, číslo registrácie: 303134915

Adresa: Aukštaičių g. 7, Vilnius, Litovská republika

E-mail: info@carvertical.com

Telefónne číslo: +370 5 261 6770

3. Účely spracovania vašich osobných údajov

Spoločnosť Carvertical spracúva vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

3.1. Poskytovanie služieb na stránke Carvertical.com

Účel

Cieľom spoločnosti Carvertical je poskytnúť vám služby, ktoré ste si objednali (napr. kredity, ktoré je možné vymeniť za správu, ktorá obsahuje informácie o histórii vozidla) a zabezpečiť bezproblémové poskytovanie takýchto služieb (napr. rýchla a bezpečná platba alebo informovanie o zmeny v službách).

Dotknuté osoby

Jednotlivci, ktorí si zakúpia služby spoločnosti Carvertical na stránke Carvertical.com alebo zástupcovia obchodných klientov, ktorí si tieto služby zakúpia.

Osobné údaje

 • Meno, priezvisko;
 • E-mailová adresa;
 • Ďalšie kontaktné údaje, ako je adresa, telefónne číslo (ak ich poskytnete dobrovoľne);
 • Informácie o získaných službách spoločnosti Carvertical (história nákupov);
 • Údaje o platbe (suma, zvolený spôsob platby a súvisiace informácie, napr. číslo bankového účtu);
 • Vaša komunikácia so spoločnosťou Carvertical o zakúpených službách.

Vzhľadom na to, že služby spoločnosti Carvertical sú poskytované prostredníctvom účtu spoločnosti Carvertical.com (napr. kredity pre určitý účet), budú spracované aj podrobnosti o účte uvedené v odseku 3.2 týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Zdroj osobných údajov

Spoločnosť Carvertical získa osobné údaje priamo od vás, alebo:

 • Od poskytovateľov inkasných služieb alebo správy platieb, finančných inštitúcií alebo iných sprostredkovateľov platieb v závislosti od vami zvoleného spôsobu platby za služby;

Z platforiem Apple, Google alebo Facebook, ak si zakúpite služby prostredníctvom účtu spoločnosti Carvertical prepojeného s týmito platformami.

Právny základ

Plnenie zmluvy medzi vami a spoločnosťou Carvertical ohľadom poskytovania služieb (článok 6[1][b] GDPR) alebo náš oprávnený záujen na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní príslušných služieb s právnickou osobou, ktorú zastupujete (čl. 6[1][f] GDPR).

Ak tieto osobné údaje neposkytnete, spoločnosť Carvertical vám nebude môcť poskytnúť služby, ktoré požadujete.

Uchovávanie

Údaje obsiahnuté v dokumentoch, pre ktoré sú v právnych aktoch stanovené minimálne doby uchovávania (napr. Adresár dokumentácie všeobecných podmienok uchovávania), budú uchovávané v lehote stanovenej v príslušných právnych aktoch, napr. účtovné doklady osvedčujúce hospodársku činnosť alebo hospodársku udalosť (faktúry, platobné príkazy a pod.) a osobné údaje v nich obsiahnuté budú uchovávané po dobu 10 rokov.

V jednotlivých prípadoch, v súlade s platnými požiadavkami právnych aktov alebo v prípade uvedenom v odseku 3.7 týchto Zásad ochrany osobných údajov, môžu byť vaše osobné údaje uchovávané po dlhšiu dobu.

3.2. Otvorenie a správa účtu

Účel

Cieľom spoločnosti Carvertical je poskytnúť vám možnosť otvoriť si účet, prostredníctvom ktorého si môžete objednať služby spoločnosti Carvertical (napr. kredity pridelené na príslušný účet) a spravovať účet.

Dotknuté osoby

Fyzické osoby, ktoré si otvoria účet na stránke Carvertical.com alebo zástupcovia obchodných klientov, ktorí si založia účet na stránke Carvertical.com.

Osobné údaje

V prípade osôb, ktoré si otvoria účet na stránke Carvertical.com pomocou registračného formulára alebo ktorým sa účet otvorí automaticky pri objednávke služieb spoločnosti Carvertical:

 • E-mailová adresa;
 • Heslo.

V prípade osôb, ktoré si otvoria účet na stránke Carvertical.com pomocou účtu na Facebooku:

 • Meno a priezvisko;
 • E-mailová adresa;
 • Verejné informácie o účte.

V prípade osôb, ktoré si otvoria účet na stránke Carvertical.com pomocou účtu Apple:

 • Meno a priezvisko;
 • E-mailová adresa alebo anonymná e-mailová adresa Apple.

V prípade osôb, ktoré si vytvoria účet na stránke Carvertical.com pomocou účtu Google:

 • Meno a priezvisko;
 • E-mailová adresa.

V prípade všetkých správcov účtov fyzických osôb na stránke Carvertical.com:

 • Ďalšie kontaktné údaje, napr. adresa, telefónne číslo (ak ich poskytnete dobrovoľne);
 • Informácie o aktivitách na účte;
 • Údaje o zakúpených službách spoločnosti Carvertical (história nákupov);
 • Vaša komunikácia so spoločnosťou Carvertical ohľadom vášho účtu.

V prípade všetkých správcov účtov právnických osôb Carvertical.com:

 • Spoločnosť, ktorú zastupujú, a podrobnosti o spoločnosti;
 • Ďalšie kontaktné údaje, napr. adresa, telefónne číslo (ak ich poskytnete dobrovoľne);
 • Informácie o aktivitách na účte;
 • Údaje o zakúpených službách spoločnosti Carvertical (história nákupov);
 • Vaša komunikácia so spoločnosťou Carvertical ohľadom vášho účtu.

Zdroj osobných údajov

Spoločnosť Carvertical získava osobné údaje priamo od vás alebo z platforiem Apple, Google alebo Facebook, ak si otvoríte účet na stránke Carvertical.com pomocou účtov týchto platforiem.

Právny základ

Plnenie zmluvy medzi vami a spoločnosťou Carvertical týkajúcej sa registrácie účtu a poskytovania príslušných služieb (článok 6[1][b] GDPR) alebo nášho oprávneného záujmu umožniť vám otvoriť si účet právnickej osobe, ktorú zastupujete (článok 6 [1][f] GDPR).

Ak tieto osobné údaje neposkytnete, spoločnosť Carvertical vám nebude môcť poskytnúť služby, ktoré požadujete, vrátane otvorenia účtu.

Uchovávanie

Ak si neželáte používať účet, máte právo ho (a súvisiace osobné údaje) kedykoľvek vymazať zaslaním písomného oznámenia spoločnosti Carvertical e-mailom na adresu info@carvertical.com alebo pomocou nastavení účtu .

Upozorňujeme, že ak ste si objednali služby spoločnosti Carvertical (napr. kredity) pomocou príslušného účtu, osobné údaje budú uchovávané po dobu uvedenú v odseku 3.1  týchto Zásad ochrany osobných údajov.

V individuálnych prípadoch môžu byť vaše osobné údaje uložené na dlhšiu dobu v súlade s platnými požiadavkami právnych aktov alebo v prípade uvedenom v odseku 3.7 týchto Zásad ochrany osobných údajov.

3.3. Priamy marketing

Účel

Cieľom spoločnosti Carvertical je poskytovať vám novinky a ďalšie informácie o našom tovare a/alebo ponukách.

Dotknuté osoby

 • Osoby, ktoré si zakúpili služby spoločnosti Carvertical (kredity atď.) na stránke Carvertical.com a v tom čase alebo kedykoľvek potom nenamietali proti používaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu v kontexte marketingu podobného tovaru a/alebo služieb od spoločnosti Carvertical;

Osoby, ktoré vyjadrili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účely priameho marketingu.

Osobné údaje

 • Meno a priezvisko;
 • E-mailová adresa;
 • Telefónne číslo;

Získané informácie o podobných službách spoločnosti Carvertical (história nákupov).

Zdroj osobných údajov

Spoločnosť Carvertical získava osobné údaje priamo od vás alebo z platforiem Apple, Google alebo Facebook, ak si otvoríte účet na stránke Carvertical.com pomocou účtov týchto platforiem.

Právny základ

 • Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu (článok 6[1][a] GDPR), príp
 • Náš oprávnený záujem informovať našich zákazníkov o podobnom tovare a/alebo službách ponúkaných spoločnosťou Carvertical (článok 6[1][f] GDPR).
 • Na základe nášho oprávneného záujmu informovať zákazníkov o podobnom tovare a/alebo službách ponúkaných spoločnosťou Carvertical, bude spoločnosť Carvertical spracúvať vaše osobné údaje na účely priameho marketingu iba za splnenia všetkých nasledujúcich podmienok:
 • Keď si zakúpite produkt a/alebo službu na stránke Carvertical.com, výslovne nesúhlasíte so zasielaním priamej marketingovej komunikácie;
 • Zakaždým, keď pošleme oznámenie o priamom marketingu, budete môcť odmietnuť priamu marketingovú komunikáciu tak, že to oznámite prostredníctvom špecifikovaného e-mailu alebo iným spôsobom uvedeným v týchto Zásadách ochrany osobných údajov;
 • Vaše osobné údaje budú na tomto základe spracúvané iba za účelom marketingu podobného tovaru a/alebo služieb ponúkaných spoločnosťou Carvertical.

Uchovávanie

Vaše osobné údaje budú spracúvané na účel uvedený v tomto odseku po dobu 2 rokov odo dňa ich získania, alebo do doby, kým proti takémuto spracúvaniu osobných údajov nevznesiete námietku alebo kým nebude odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel, podľa toho, ktorá z týchto okolností nastane ako prvá.

V individuálnych prípadoch môžu byť Vaše osobné údaje uchovávané po dlhšiu dobu v súlade s požiadavkami platných právnych aktov alebo v prípade uvedenom v odseku 3.7 týchto Zásad ochrany osobných údajov.

3.4. Priama komunikácia

Účel

Cieľom spoločnosti Carvertical je odpovedať na vaše otázky, ktoré nám poskytnete e-mailom alebo klasickou poštou, napísaním alebo zavolaním telefonicky alebo pomocou špeciálneho formulára na stránke Carvertical.com alebo nás priamo kontaktujte.

Dotknuté osoby

Osoby, ktoré zašlú dopyty spoločnosti Carvertical e-mailom alebo klasickou poštou, písomne alebo telefonicky, pomocou špeciálneho formulára na stránke Carvertical.com alebo nás kontaktujú priamo osobne.

Osobné údaje

 • Meno a priezvisko;
 • Adresa;
 • E-mailová adresa;
 • Telefónne číslo;
 • Obsah korešpondencie so spoločnosťou Carvertical.

Na základe vami zvoleného spôsobu komunikácie so spoločnosťou Carvertical môže spoločnosť Carvertical spracovávať iba časť vašich osobných údajov uvedených vyššie.

Zdroj osobných údajov

Spoločnosť Carvertical získava osobné údaje priamo od vás.

Právny základ

Náš oprávnený záujem odpovedať na vaše otázky a/alebo vám poskytnúť úplné informácie o službách spoločnosti Carvertical (článok 6[1][f] GDPR).

Uchovávanie

Vaše osobné údaje budú spracúvané na účel uvedený v tomto odseku po dobu 2 rokov odo dňa ich zhromaždenia.

V individuálnych prípadoch môžu byť Vaše osobné údaje uchovávané po dlhšiu dobu v súlade s požiadavkami platných právnych aktov alebo v prípade uvedenom v odseku 3.7 týchto Zásad ochrany osobných údajov.

3.5. Sociálne siete

Účel

Spoločnosť Carvertical sa snaží spravovať svoje účty na sociálnych sieťach (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube) a komunikovať s používateľmi sociálnych sietí.

Dotknuté osoby

Používatelia sociálnych sietí (Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube), ktorí s nami komunikujú prostredníctvom účtov spoločnosti Carvertical.

Osobné údaje

 • Meno alebo meno a priezvisko profilu na sociálnej sieti;
 • Profilová fotka;
 • Verejné komentáre a iné formy interakcie s účtami sociálnych sietí spoločnosti Carvertical;
 • Možná písomná korešpondencia so spoločnosťou Carvertical.

Na základe vami zvoleného spôsobu komunikácie so spoločnosťou Carvertical môže spoločnosť Carvertical spracovávať iba časť vašich osobných údajov uvedených vyššie.

Zdroj osobných údajov

Spoločnosť Carvertical získava osobné údaje priamo od vás a/alebo z príslušnej sociálnej siete.

Právny základ

Náš oprávnený záujem komunikovať s používateľmi našich účtov na sociálnych sieťach (článok 6[1][f] GDPR).

Uchovávanie

Vzhľadom na to, že spoločnosť Carvertical nespravuje vyššie uvedené sociálne siete, ale iba svoje účty na týchto sieťach a vystupuje ako spoločný prevádzkovateľ spolu so spoločnosťami, ktoré uvedené sociálne siete spravujú, oboznámte sa, prosím, s informáciami o uchovávaní Vašich osobných údajov v dokumentoch o ochrane osobných údajov nasledujúcich sociálnych sietí:

3.6. Funkcie webovej lokality

Všetky informácie o nástrojoch, ktoré používame na zabezpečenie fungovania stránky Carvertical.com (vrátane súborov cookie) a o problémoch ochrany osobných údajov, ktoré sú s nimi spojené, nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.

3.7. Právne požiadavky a riešenie sporov

Spoločnosť Carvertical môže spracovávať všetky vyššie uvedené osobné údaje za účelom uplatnenia nárokov, vymáhania alebo obrany proti právnym nárokom. Na tento účel budeme spracúvať osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu na účely preukázania, výkonu alebo obrany proti právnym nárokom (článok 6[1][f] GDPR ). Údaje na tento účel budeme spracúvať po dobu 1 roka po ukončení príslušných právnych postupov (napr. preskúmanie nároku, konečné rozhodnutie súdu alebo arbitráž).

4. Osobné údaje neplnoletých osôb

Služby poskytované spoločnosťou Carvertical sú určené len osobám starším ako 14 rokov. Ak máme dôvodné pochybnosti o tom, že spracúvame údaje o osobách mladších ako 14 rokov, bezodkladne ich odstránime z databáz.

Ak máte 14 rokov a viac, ale menej ako 18 rokov, spolu s rodičom alebo zákonným zástupcom si pozorne prečítajte tieto Zásady ochrany osobných údajov, aby ste im porozumeli a dodržiavali ich.

5. Príjemcovia údajov

Údaje o vás môžeme zverejniť našim zamestnancom, zástupcom, sprostredkovateľom, dodávateľom alebo subdodávateľom, ak je to primerane potrebné, napr. našim poskytovateľom platobných služieb, ktorí spravujú finančné operácie na stránke Carvertical.com, poskytovateľom hostingových služieb na stránke Carvertical.com, poskytovateľom služieb údržby serverov, poskytovateľom e-mailových služieb atď.

Okrem toho môžeme údaje o vás sprístupniť:

 • súdom, rozhodcom, mediátorom, protistranám a ich právnikom (ak je to potrebné na účely súdneho alebo iného podobného konania);
 • polícii, orgánom činným v trestnom konaní, daňovým úradom, iným štátnym alebo obecným orgánom (ak to výslovne vyžadujú príslušné právne predpisy) alebo iným osobám, ktoré vykonávajú služobné povinnosti, ktoré im boli zverené (napr. notári, spoločnosti na vymáhanie pohľadávok);
 • odborným konzultantom, ako sú právnici, poradcovia, audítori alebo účtovníci (ak je to potrebné na zabezpečenie našich oprávnených záujmov);
 • poskytovateľom služieb, ktorí poskytujú informačné technológie, cloudové výpočtové technológie a služby správy systému, inkaso alebo správu platieb, marketingové a účtovné služby, poštové alebo kuriérske služby len v rozsahu potrebnom na riadne poskytovanie služby;
 • iným subjektom v rámci tej istej skupiny spoločností, iba ak je to nevyhnutné pre riadnu správu skupiny spoločností;
 • pri vykonávaní obchodných transakcií (predaj spoločnosti Carvertical, jej aktív [časti] alebo akcií [ich časti], zlúčenie alebo rozdelenie spoločnosti Carvertical atď.), potenciálnym alebo konečným nadobúdateľom (ich zástupcom), osobám vykonávajúcim kontrolu spoločnosti Carvertical alebo inak sa podieľajúcim na príslušnej obchodnej transakcii. V tomto prípade spoločnosť Carvertical odovzdá len toľko osobných údajov, koľko je nevyhnutné na účely obchodnej transakcie a zabezpečí dôvernosť osobných údajov.

V každom prípade, ak prenášame vaše osobné údaje do tretej krajiny (mimo EÚ/EHP), musí byť splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

 • údaje sa prenesú do krajiny, v súvislosti s ktorou bolo prijaté rozhodnutie o ich oprávnenosti;
 • prenos údajov sa vykonáva s použitím vhodných záruk, ako je uvedené v právnych aktoch;
 • dodržiavajú sa odchýlky ustanovené v právnych úkonoch, ak nie je možný prenos údajov za vyššie uvedených podmienok.

Spoločnosť Carvertical vynaloží maximálne úsilie, aby zabezpečila, že prenos údajov prebehne v súlade s požiadavkami GDPR a prijme primerané opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti vašich osobných údajov. Ak chcete získať ďalšie informácie o takýchto opatreniach, kontaktujte nás priamo pomocou kontaktných údajov uvedených v odseku 2 týchto Zásad ochrany osobných údajov.

6. Bezpečnosť vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s požiadavkami GDPR, zákonom o právnej ochrane osobných údajov Litovskej republiky a ďalšími platnými právnymi predpismi. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov vykonávame organizačné a technické opatrenia, ktoré zabezpečujú ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, zmenou, sprístupnením a iným nezákonným spracúvaním.

Napriek tomu, že cieľom spoločnosti Carvertical je chrániť vaše osobné údaje, prenos údajov cez internet nie je 100% bezpečný, preto nemôžeme plne zaručiť bezpečný prenos údajov cez internet.

7. Vaše práva

Máte nasledujúce práva:

Právo byť informovaný a právo na prístup k osobným údajom

Máte právo dostávať informácie o spracúvaní vašich osobných údajov v transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme s použitím jasného a jednoduchého jazyka. Toto je uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Ak vám niektorá časť týchto Zásad ochrany osobných údajov nie je jasná, kontaktujte nás použitím kontaktných údajov uvedených v odseku 2 týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Máte tiež právo získať potvrdenie spoločnosti Carvertical o tom, či sú údaje, ktoré sa vás týkajú, spracúvané, a ak sú takéto údaje spracúvané, máte právo na prístup k vašim osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

 • účely spracúvania údajov;
 • kategórie osobných údajov;
 • príjemcovia údajov alebo kategórie príjemcov údajov;
 • obdobie uchovávania osobných údajov alebo kritériá použité na určenie tohto obdobia;
 • právo požadovať od spoločnosti Carvertical opravu alebo výmaz vašich osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo nesúhlasiť s takýmto spracúvaním, a právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • informácie o zdrojoch vašich osobných údajov;
 • ak sú osobné údaje prenášané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, informácie o vhodných zárukách týkajúcich sa tohto prenosu údajov.

Okrem toho máte právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o vás máme. Máme právo účtovať si primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov za akékoľvek vami požadované dodatočné kópie.

Právo na opravu osobných údajov

Máte právo požadovať, aby spoločnosť Carvertical opravila nepresné alebo neúplné osobné údaje o vás.

Zodpovedáte za to, že údaje, ktoré nám poskytnete, sú presné, správne a úplné. Ak sa vami poskytnuté údaje zmenia, musíte nás o tom bezodkladne informovať úpravou príslušných údajov v registračnom formulári alebo, ak údaje nie sú uvedené v registračnom formulári, upozornením nás na to e-mailom. V žiadnom prípade nenesieme zodpovednosť za vám spôsobenú škodu, v dôsledku toho, že ste uviedli nesprávne alebo neúplné osobné údaje alebo ste nás neinformovali o zmenách.

Upozorňujeme, že spoločnosť Carvertical získava údaje o vozidlách (napr. najazdené kilometre) uvedené v hláseniach od tretích strán a poskytuje ich v automatizovanom hlásení nezmenené a v podobe, v akej ich dostala. Z tohto dôvodu spoločnosť Carvertical nezodpovedá za žiadny nesúlad medzi informáciami obsiahnutými v správach a skutočnosťou a za údaje v nich uvedené.

Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)

Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ak neexistuje žiadny primeraný dôvod, prečo by sme ich mali ďalej spracúvať, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované alebo ak stiahnete svoj súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracúvané a neexistuje iný právny základ na ich spracúvanie alebo z iných dôvodov uvedených v článku 17 GDPR.

Upozorňujeme, že za účelom zaistenia bezpečnosti informačných systémov a osobných údajov spoločnosť Carvertical vytvára záložné kópie osobných údajov. Tieto kópie sú platné 35 kalendárnych dní a potom sa automaticky prepíšu. Potom vaše osobné údaje vymažeme alebo odstránime, okrem údajov z takýchto záložných kópií, v rámci podmienok uvedených nižšie. Ak pred uplynutím lehoty uvedenej v tomto odseku budeme nútení obnoviť záložnú kópiu obsahujúcu vaše osobné údaje, tieto údaje okamžite vymažeme a nepoužijeme ich na žiadny iný účel.

Upozorňujeme, že článok 17 ods. 3 smernice GDPR poskytuje výnimky z vyššie uvedených prípadov, keď sa údaje musia spracovať. Ak vo vašom prípade platia akékoľvek takéto výnimky, budeme vás o tom informovať.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo požiadať spoločnosť Carvertical o obmedzenie (alebo pozastavenie) spracúvania vašich osobných údajov, ak:

 • nesúhlasíte s presnosťou svojich osobných údajov – a to až do overenia ich správnosti;
 • vaše údaje boli spracované nezákonne, avšak chcete obmedziť ich spracovanie; namiesto toho, aby ste požiadali o ich výmaz;
 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale chcete, aby sme ich uchovávali za účelom preukázania, výkonu alebo obhajoby právneho nároku;
 • vzniesli ste námietku proti spracovaniu vašich údajov – kým sa neoverí, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad vašimi.

Po obmedzení spracúvania osobných údajov môžu byť tieto osobné údaje spracúvané (okrem ich uchovávania) len s vaším súhlasom alebo len na účely preukázania, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať svoje osobné údaje poskytnuté spoločnosťou Carvertical v štruktúrovanom bežnom strojovo čitateľnom formáte, ako aj právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi za predpokladu, že:

 • údaje sú spracúvané na základe súhlasu alebo zmluvy; a
 • údaje sa spracúvajú automatizovanými prostriedkami.

Máte tiež právo požiadať, aby spoločnosť Carvertical preniesla vaše osobné údaje priamo inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely verejného záujmu alebo oprávneného záujmu spoločnosti Carvertical.

V takom prípade spoločnosť Carvertical prestane spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme legitímne dôvody, na základe ktorých sú vaše osobné údaje spracúvané a ktoré sú dôležitejšie ako vaše záujmy, práva a slobody, alebo ak je to nevyhnutné za účelom preukázania, výkonu alebo obhajoby právneho nároku;.

Keď sú osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na tento účel a my prestaneme s ich spracúvaním na tento účel.

Právo odvolať súhlas

Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania na základe súhlasu alebo predošlého odvolania

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov porušuje ustanovenia smernice GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu členského štátu EÚ, v ktorom máte obvyklé bydlisko, miesto výkonu práce alebo miesto údajného porušenia.

Dozorným orgánom v Litve je Štátny inšpektorát ochrany údajov, adresa L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Litva, e-mail: ada@ada.lt, webová lokalita : https://vdai.lrv.lt/.

Pred odoslaním sťažnosti dozornému orgánu by sme ocenili, keby ste nás kontaktovali a vysvetlili nám svoje obavy. Vynaložíme maximálne úsilie, aby sme vašu otázku vyriešili rýchlo, dôsledne a starostlivo.

Spoločnosť Carvertical posúdi vašu žiadosť o uplatnenie práv dotknutej osoby do 1 mesiaca. Túto lehotu možno v prípade potreby predĺžiť o ďalšie 2 mesiace s prihliadnutím na zložitosť a počet žiadostí. V takom prípade vám spoločnosť Carvertical oznámi každé takéto predĺženie do 1 mesiaca od prijatia žiadosti spolu s dôvodmi omeškania.

Ak po prijatí žiadosti, sťažnosti alebo reklamácie máme podozrenie týkajúce sa vašej totožnosti, máme právo požadovať dodatočné informácie potrebné na potvrdenie vašej totožnosti.

8. Aktualizácie zásad ochrany osobných údajov

Máme právo tieto Zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek aktualizovať alebo zmeniť. Takto aktualizované alebo doplnené Zásady ochrany osobných údajov vstúpia do platnosti ich zverejnením na stránke Carvertical.com. Ak dôjde k podstatným zmenám v Zásadách ochrany osobných údajov, budeme o tom tiež informovať.

Posledná revízia Zásad ochrany osobných údajov: 22/02/2022