Zásady ochrany osobných údajov

1. Aký je účel týchto zásad ochrany osobných údajov?

Tieto zásady ochrany osobných údajov (“Zásady ochrany osobných údajov”) pomáhajú pochopiť, aké údaje zhromažďuje spoločnosť cV Group, UAB, registračné číslo právnickej osoby 303134915, Visorių g. 2-307, Vilnius (“Poskytovateľ služieb”), na webovej stránke www.carvertical.com (“Webová stránka”), telefonicky a/alebo e-mailom a na čo sa tieto údaje používajú.

2. Aké osobné údaje zbierame?

Keď navštívite našu Webovú stránku alebo kanceláriu, kontaktujete nás e-mailom alebo telefonicky, zhromažďujeme nasledujúce informácie:

 • Na účely registrácie: e-mailová adresa. Ak sa zaregistrujete prostredníctvom svojho účtu na Facebooku, získame Vašu e-mailovú adresu z tejto sociálnej siete. Tieto osobné údaje sú spracúvané na základe zmluvy a uchovávajú sa desať (10) rokov po poslednej návšteve našej Webovej stránky.
 • Na účely poskytovania služieb: e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo, informácie o platbe za službu a ďalšie informácie, ktoré ste dobrovoľne poskytli. Ak sa zaregistrujete prostredníctvom svojho účtu na Facebooku, získame Vašu e-mailovú adresu z tejto sociálnej siete. Tieto osobné údaje sú spracúvané na základe zmluvy a uchovávajú sa desať (10) rokov po poslednej návšteve našej Webovej stránky.
 • Na účely priameho marketingu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo. Poskytovateľ služby spracúva Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu a/alebo Vášho súhlasu.

Pokiaľ výslovne nenamietate proti prijímaniu priamych marketingových správ kliknutím na „Nesúhlasím“ pri kúpe produktu a/alebo služby na Webovej stránke, Poskytovateľ služieb spracuje Vaše (ako zákazníka Poskytovateľa služieb) osobné údaje (meno, priezvisko, pozícia, e-mailová adresa) na účely priameho marketingu a bude zasielať e-mailové správy na základe zákonného záujmu s cieľom kontaktovať Vás a poskytnúť Vám novinky a iné informácie o produktoch a/alebo ponukách Poskytovateľa služieb. V každej správe priameho marketingu budete mať možnosť zrušiť prijímanie priamych marketingových správ oznámením na uvedenú e-mailovú adresu alebo iným spôsobom uvedeným v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Poskytovateľ služieb na základe Vášho súhlasu spracuje tieto osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Na základe Vášho súhlasu a/alebo oprávneného záujmu Poskytovateľa služieb budú Vaše osobné údaje spracované päť (5) rokov po vašich posledných aktivitách na našej Webovej stránke (prihlásenie, registrácia a/alebo aktívne kroky).

 • Informácie o Vašom počítači, Vašich návštevách a používaní Webovej stránky a/alebo mobilnej aplikácie, vrátane IP adresy, času a dátumu prihlásenia na Webovej stránke a/alebo v mobilnej aplikácii. Tieto údaje sa spracúvajú na základe Vášho súhlasu a uchovávajú sa po dobu uvedenú v tabuľke zobrazenej nižšie. Viac informácií nájdete v časti „Súbory cookies“.
 • Akékoľvek iné osobné údaje, ktoré nám poskytnete kedykoľvek v priebehu našej komunikácie: e-mailom, listom, telefonicky alebo po príchode do našej kancelárie. Tieto údaje sa spracúvajú na základne Vášho súhlasu a uchovávajú sa dva roky. V prípade, že zašlete sťažnosť, reklamáciu alebo žiadosť e-mailom, písomne alebo iným spôsobom, údaje, ktoré ste poskytli dobrovoľne, sa spracujú na účely správy takejto sťažnosti, reklamácie a/alebo žiadosti a uchovajú sa desať (10) rokov.

3. Súbory cookies

Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo Vašom prehliadači alebo pevnom disku počítača s Vaším súhlasom. Používame rôzne cookies na rôzne účely. Cookies nám pomáhajú odlíšiť Vás od ostatných užívateľov Webovej stránky, čím zabezpečujú príjemnejšie prezeranie a vylepšujú naše Webové stránky.

Väčšina prehliadačov umožňuje odmietnuť všetky súbory cookies a niektoré prehliadače umožňujú odmietnuť iba súbory cookies tretej strany. Tieto možnosti môžete využiť. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke Vášho prehliadača alebo zariadenia. Upozorňujeme však, že odmietnutie všetkých cookies bude mať negatívny vplyv na používanie Webových stránok a nebudete môcť používať všetky služby poskytované na Webových stránkach.

Používame nasledovné cookies (podrobný zoznam je k dispozícii TU):

(a) Prísne nevyhnutné cookies.

Tieto cookies sú potrebné pre prevádzku našej Webovej stránky. Môžu to byť cookies, ktoré Vám napríklad umožňujú prístup k chráneným oblastiam webových stránok, umožňujú Vám zaregistrovať sa na udalosti alebo využívať iné služby.

(b) Analytické a/alebo výkonové cookies.

Umožňujú nám rozpoznať a spočítať počet návštevníkov a zistiť, ako sa návštevníci pohybujú na našej Webovej stránke, keď ju používajú. To nám pomáha zlepšiť spôsob, akým naša Webová stránka funguje, napríklad zabezpečením toho, aby používatelia ľahko našli to, čo hľadajú. Základom pre spracovanie údajov zhromaždených týmito cookies je Váš súhlas.

(c) Funkčné a reklamné cookies.

Tieto cookies sa používajú na rozpoznanie zákazníkov pri ich návrate na Webovú stránku. To nám umožňuje ukázať Vám prispôsobený obsah, zapamätať si informácie relevantné pre Vás a inzerovať. Základom pre spracovanie údajov zhromaždených týmito cookies je Váš súhlas.

Ak však namietate proti používaniu súborov cookies a/alebo chcete svoj súhlas odvolať, informujte nás na e-mailovej adrese info@carvertical.com.

4. Priamy marketing

Ak si želáte dostávať naše novinky a ponuky, môžete udeliť súhlas na priamy marketing počas registrácie na našich Webových stránkach kliknutím na tlačidlo „SÚHLASÍM“, aby ste novinky a ponuky dostávali e-mailom alebo telefonicky.

Môžete sa kedykoľvek rozhodnúť, že nebudete dostávať priame marketingové správy, a to prostredníctvom e-mailu info@carvertical.com a/alebo kliknutím na príslušný odkaz v ktorejkoľvek správe o ponukách, ktoré Vám boli zaslané.

5. Sociálne médiá

Všetky informácie, ktoré poskytnete prostredníctvom sociálnych médií (vrátane použitia tlačidiel Like a Follow a iných komunikácií), sú riadené kontrolórom sociálnej siete.

Webové stránky obsahujú odkazy na naše účty na sociálnych médiách. Momentálne máme na sociálnych médiách nasledujúce účty:

Facebook: @carvertical.io; Oznam o ochrane osobných údajov je k dispozícii na https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Odporúčame, aby ste si prečítali oznamy o ochrane osobných údajov tretích strán, a priamo kontaktovali poskytovateľov služieb v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spôsobu používania Vašich osobných údajov.

6. Osobné údaje detí

Služby poskytované na Webovej stránke sú určené pre osoby staršie ako 14 rokov. V prípade dôvodného podozrenia, že spracúvame údaje osôb mladších, ako je uvedené v tomto dokumente, tieto údaje vymažeme z databáz.

7. Príjemcovia údajov

Môžeme zverejniť informácie o Vás našim zamestnancom, manažérom, zástupcom, dodávateľom alebo subdodávateľom, ak je to dôvodne potrebné (napr. Finančné transakcie na Webovej stránke môžu byť spracované našimi poskytovateľmi platobných služieb), poskytovateľom hostingu Webových stránok, poskytovateľom serverov a údržby serverov, poskytovateľom e-mailových služieb atď.

Okrem toho môžeme zverejniť informácie o Vás:

 • ak to vyžaduje zákon;
 • s cieľom chrániť naše práva alebo záujmy (vrátane prenosu Vašich údajov tretím stranám s cieľom získania dlhu voči nám).

Okrem prípadov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov neposkytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám. Vaše osobné údaje môžeme preniesť tretím stranám s cieľom ponúknuť Vám produkt a/alebo službu len s Vaším predchádzajúcim súhlasom. Ak ste však dali súhlas na prenos Vašich údajov tretím stranám, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

V každom prípade prenosu Vašich osobných údajov do tretej krajiny musí byť splnená jedna z nasledujúcich podmienok: (i) údaje sa prenesú do krajiny, pre ktorú sa rozhodlo o primeranosti; (ii) prenos údajov sa vykonáva pomocou vhodných bezpečnostných opatrení požadovaných právnymi predpismi; (iii) ak údaje nemožno preniesť v súlade s bodmi (i) a (ii), musia byť dodržané výnimky stanovené v právnych predpisoch.

8. Bezpečnosť osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s požiadavkami zákona o právnej ochrane osobných údajov Litovskej republiky a iných právnych predpisov. Pri spracovaní Vašich osobných údajov realizujeme organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, pozmenením, zverejnením, ako aj pred akoukoľvek inou neoprávnenou formou spracovania.

Prenos údajov cez internet je však vo svojej podstate neistý a nemôžeme zaručiť bezpečný prenos údajov cez internet.

9. Aké sú vaše práva?

Máte právo:

 • predložiť písomnú žiadosť o informácie vo veci spracúvania všetkých údajov, ktoré sa Vás týkajú; ak tak robíme, máte právo na prístup k Vašim osobným údajom a na získanie nasledovných informácií: účely spracovania údajov; kategórie osobných údajov; príjemcovia údajov alebo kategórie príjemcov údajov, ktorí dostali alebo budú dostávať Vaše osobné údaje; ak je to možné, predpokladané obdobie uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na určenie obdobia uchovávania;
 • žiadať o opravu nepresných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú;
 • žiadať o vymazanie Vašich osobných údajov. Toto právo však nie je neobmedzené a musí byť odôvodnené aspoň jedným z týchto dôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné na dosiahnutie cieľov, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; rozhodnete sa odvolať svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, ak sú Vaše údaje spracovávané výlučne na základe súhlasu a neexistujú žiadne iné dôvody na spracovanie Vašich osobných údajov; Vaše osobné údaje boli spracované nezákonne; Vaše osobné údaje nami musia byť vymazané, keď sme to zo zákona povinní vykonať;
 • žiadať, aby spracovanie Vašich údajov bolo obmedzené v jednom z nasledujúcich prípadov: spochybňujete presnosť údajov (v takom prípade je spracovanie obmedzené na dobu, ktorá nám umožňuje overiť správnosť Vašich osobných údajov); spracovanie Vašich osobných údajov je nezákonné a nesúhlasíte s tým, aby boli Vaše osobné údaje vymazané, a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich spracovania; Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale potrebujete ich Vy na zriadenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov. Ak je spracovanie Vašich osobných údajov obmedzené, takéto osobné údaje môžu byť spracované (okrem ich uchovania) len s Vaším súhlasom alebo na účely zriadenia, uplatnenia alebo obhajoby právnych nárokov a/alebo ochrany práv Vašej osoby alebo inej osoby, alebo z dôvodov súvisiacich s verejným záujmom;
 • odvolať súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov, ak sú osobné údaje spracúvané výlučne na základe Vášho súhlasu;
 • žiadať, aby Vaše nami spracované osobné údaje boli prenesené na iného správcu údajov, ak je to technicky možné;
 • podať sťažnosť na nás alebo Štátny inšpektorát pre ochranu údajov, ak sa domnievate, že Vaše práva ako dotknutej osoby boli a/alebo môžu byť porušené.

10. Webové stránky tretích strán

Naša Webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Nie sme zodpovední za zásady ochrany osobných údajov a ich implementáciu na webových stránkach tretích strán.

11. Zodpovednosť

Zodpovedáte za to, že Vaše heslo a údaje o používateľovi sú dôverné, a že budete vykonávať akékoľvek úkony (prenos údajov, zadané objednávky atď.) na našich Webových stránkach používajúc Vaše prihlasovacie údaje. Nesmiete prezradiť svoje heslo tretím stranám. Ak naše Webové stránky používa tretia strana, ktorá sa prihlásila pomocou Vašich prihlasovacích údajov, predpokladáme, že ste to Vy. Ak stratíte prihlasovacie údaje, musíte nás o tom okamžite informovať e-mailom, telefonicky alebo faxom.

Zodpovedáte za presnosť, správnosť a úplnosť Vami poskytnutých informácií. V prípade zmien Vašich osobných údajov nás musíte o tejto skutočnosti bezodkladne informovať prostredníctvom zmeny údajov v registračnom formulári alebo prostredníctvom e-mailu, ak údaje nie sú uvedené v registračnom formulári. V žiadnom prípade nenesieme zodpovednosť za škody, ktoré Vám vznikli v dôsledku nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré ste poskytli, alebo za to, že ste nás o zmenách neinformovali.

12. Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek aktualizovať alebo zmeniť. Takéto aktualizované alebo zmenené Zásady ochrany osobných údajov nadobudnú účinnosť po ich zverejnení na našich Webových stránkach. V prípade zásadných zmien Zásad ochrany osobných údajov budú publikované na Webových stránkach. Túto stránku by ste však mali občas kontrolovať a uistiť sa, že aktuálna verzia Zásad ochrany osobných údajov je pre Vás akceptovateľná.

13. Kontaktné informácie

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás pomocou nasledujúcich kontaktných údajov:

cV Group, UAB

Registračné číslo: 303134915

Adresa: Visorių g. 2-307, LT-08300 Vilnius

E-mail: info@carvertical.com

Na prijaté žiadosti, sťažnosti alebo reklamácie odpovieme v lehotách a v súlade s postupom stanoveným právnymi predpismi. Vynasnažíme sa poskytnúť informácie čo najskôr, v každom prípade najneskôr do 30 dní od prijatia Vašej žiadosti.

V prípade podozrenia týkajúceho sa totožnosti osoby, ktorá podala žiadosť, sťažnosť alebo reklamáciu, máme právo požiadať o doklad totožnosti žiadateľa.

Ak Vám nemôžeme poskytnúť požadované informácie a/alebo máte akékoľvek potreby týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť Štátnemu inšpektorátu pre ochranu údajov.

 

Posledná revízia Zásad ochrany osobných údajov: 15. júla 2019