Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

Selles privaatsuspoliitikas (edaspidi – Privaatsuspoliitika) on esitatud teave selle kohta, kuidas cV Group, UAB, juriidilise isiku registrikood 303134915, aadress Aukštaičių tn 7, Vilnius, Leedu Vabariik (edaspidi carVertical või meie) töötleb isikuandmeid, kui Te kasutate veebilehte www.carVertical.com (edaspidi carVertical.com) või esitate muul viisil isikuandmeid ettevõttele carVertical.
Isikuandmed on igasugune teave, mis on seotud füüsilise isikuga, kelle isikusamasus on teada või mida saab tuvastada. Isikuandmeteks on ka teabe üksikud osad, mis koos võivad samuti aidata isikut tuvastada.
Privaatsuspoliitika kirjeldab, milliseid isikuandmeid me kogume, kuidas me neid saame, mille alusel, millistel eesmärkidel ja kuidas me neid kasutame, kui kaua me Teie isikuandmeid säilitame, kellega neid jagame, kuidas me Teie isikuandmeid kaitseme ja millised on Teie õigused.
On väga oluline, et loeksite selle Privaatsuspoliitika hoolikalt läbi, sest iga kord, kui külastate carVertical.com veebilehte või muul moel esitate oma isikuandmeid ettevõttele carVertical, kinnitate, et olete tutvunud tingimustega, mida on kirjeldatud selles Privaatsuspoliitikas. See tähendab, et kohustute juriidiliselt järgima neid Privaatsuspoliitika sätteid. Kui Te ei nõustu nende tingimustega, siis Te ei tohiks esitada oma isikuandmeid ettevõttele carVertical.
Me austame Teie privaatsust ja soovime kaitsta Teie isikuandmeid. carVertical töötleb Teie isikuandmeid vastavalt Euroopa Liidu ja Leedu Vabariigi kehtivate õigusaktide nõuetele, sealhulgas määrusele (EL) nr 2016/679 (Andmekaitse üldmäärus, edaspidi- GDPR) ja muudele kehtivatele isikuandmete kaitse õigusaktidele, samuti pädevate asutuste juhistele. Privaatsuspoliitikas toodud
mõisteid tuleb mõista nii, nagu neid on kirjeldatud GDPR-is

2. Isikuandmete vastutav töötleja

carVertical on selles Privaatsuspoliitikas kirjeldatud Teie Isikuandmete vastutav töötleja:

Nimetus: cV Group, UAB
Juriidilise isiku registrikood: 303134915

Aadress: Aukštaičių g.7, Vilnius, Leedu Vabariik
E-post: info@carvertical.com
Telefon: +370 5 261 6770

3.Teie isikuandmete töötlemise eesmärgid

carVertical töötleb Teie isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

3.1.Carvertical.com teenuste osutamise

Eesmärk

carVerticali eesmärk on pakkuda Teile tellitud teenuseid (näiteks krediite, mida saab vahetada sõiduki ajaloo aruande vastu) ja tagada nende tõrgeteta osutamine (näiteks kiire ja turvaline tasumine või teavitamine teenuse muudatustest).

Andmesubjektid

Isikud, kes ostavad carVerticali teenuseid veebilehel carVertical.com, või neid teenuseid ostvate äriklientide esindajad.

Isikuandmed

 • Eesnimi, perekonnanimi;
 • E-posti aadress;
 • Muud kontaktandmed, näiteks aadress, telefoninumber (kui esitate neid vabatahtlikult);
 • Andmed carVerticalilt ostetud teenuste kohta (ostuajalugu);
 • Makseandmed (summa, valitud tasumise viis, seotud teave, näiteks pangakonto number);
 • Teie kommunikatsioon carVerticaliga ostetud teenuste asjus.

Võttes arvesse seda, et carVerticali teenuseid pakutakse konto carVertical.com kaudu (näiteks vastava kontoga seotud krediidid), töödeldakse samaaegselt ka konto andmeid, mis on nimetatud Privaatsuspoliitika jaos 3.2..

Isikuandmete allikas Isikuandmeid saab carVertical otse Teilt või:

 • maksete kogumise või haldamise teenuste pakkujatelt, finantsasutustelt või muudelt maksevahendajatelt olenevalt Teie valitud teenuste eest tasumise viisist;
 • Apple’i, Google’i või Facebooki platvormidelt, kui ostate teenuseid carVerticalilt konto kaudu, mis on seotud nende platvormide kontodega.

Õiguslik alus Teie ja carVerticali vahel seoses osutatavate teenuste osutamisega sõlmitud lepingu täitmine (GDPR artikkel 6 lg 1 p b) või meie seaduslik huvi sõlmida leping seoses vastavate teenuste osutamisega Teie poolt esindatava juriidilise isikuga (GDPR artikkel 6 lg 1 p f).

Kui Te ei esita neid isikuandmeid, ei saa carVertical Teile osutada Teie poolt soovitud teenuseid.

Säilitamine Andmeid, mis sisalduvad dokumentides, mille minimaalsed säilitustähtajad on sätestatud õigusaktides (näiteks Ülddokumentide säilitustähtaegade indeks), säilitatakse vastavates õigusaktides sätestatud tähtaegadeni, näiteks raamatupidamisdokumente (arveid, maksekorraldusi jne) ja neis sisalduvaid isikuandmeid säilitatakse 10 aastat.

Teatud juhtudel, juhindudes kohaldatavate õigusaktide nõuetest või selle Privaatsuspoliitika jaos 3.7. nimetatust, võib Teie isikuandmeid säilitada ka pikemat aega.

3.2.Konto loomine ja haldamine

Eesmärk

Ettevõttel carVertical on eesmärk pakkuda Teile võimalust luua konto, mille kaudu tellitakse carVerticali teenuseid (näiteks kantakse vastavale kontole ostetud krediidid), ja seda hallata.

Andmesubjektid

Füüsilised isikud, kes loovad konto veebilehel carvertical.com, või äriklientide, kes loovad konto veebilehel carvertical.com, esindajad.

Isikuandmed

Isikute, kes loovad konto veebilehel carVertical.com, kasutades registreerimisvormi või kellele konto luuakse automaatselt, tellides carVertical teenuseid:

 • E-posti aadress;
 • Salasõna. Isikute, kes loovad konto veebilehel carVertical.com, kasutades Facebooki kontot:
 • Eesnimi, perekonnanimi;
 • E-posti aadress;
 • Avalik teave konto kohta;
  Isikute, kes loovad konto veebilehel carVertical.com, kasutades Apple’i kontot:
 • Eesnimi, perekonnanimi;
 • E-posti aadress või depersonaliseeritud Apple’i e-posti aadress.
  Isikute, kes loovad konto veebilehel carVertical.com, kasutades Google’i kontot:
 • Eesnimi, perekonnanimi;
 • E-posti aadress.
  Kõigi veebilehe carVertical.com füüsiliste isikute kontode kasutajate:
 • Muud kontaktandmed, näiteks aadress, telefoninumber (kui esitate neid vabatahtlikult);
 • Teave tegevuse kohta kontol;
 • Andmed ostetud carVerticali teenuste kohta (ostuajalugu);
 • Teie kommunikatsioon carVerticaliga ostetud teenuste asjus.

Kõigi veebilehe carVertical.com juriidiliste isikute kontode kasutajate:

 • Esindatav ettevõte ja andmed ettevõtte kohta;
 • Muud kontaktandmed, näiteks aadress, telefoninumber (kui esitate neid vabatahtlikult);
 • Teave tegevuse kohta kontol;
 • Andmed ostetud carVerticali teenuste kohta (ostuajalugu);
 • Teie kommunikatsioon carVerticaliga ostetud teenuste asjus.

Isikuandmete allikas

Isikuandmeid saab carVertical otse Teilt või Apple’i, Google’i või Facebooki platvormidelt, kui olete carVertical.com konto loonud, kasutades nimetatud platvormide kontosid.

Õiguslik alus

Teie ja carVerticali vahel seoses konto registreerimise ja osutatavate teenuste osutamisega sõlmitud lepingu täitmine (GDPR artikkel 6 lg 1 p b) või meie seaduslik huvi lubada Teil registreerida konto Teie poolt esindatavale juriidilisele isikule
(GDPR artikkel 6 lg 1 p f).
Kui Te ei esita neid isikuandmeid, ei saa carVertical Teile osutada Teie poolt soovitud teenuseid, sh konto loomist.

Säilitamine

Tulenevalt asjaolust, et carVertical ei halda ülaltoodud suhtlusvõrgustikke, vaid ainult enda kontot neis, ning tegutseb ühise andmetöötlejana ülalnimetatud sotsiaalvõrgustikke haldavate ettevõtetega, kutsume Teid tutvuma teabega Teie isikuandmete säilitamise kohta nende sotsiaalvõrgustike privaatsusdokumentides:

 • Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation);
 • LinkedIn (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy);
 • TikTok (https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea? lang=en);
 • Instagram
  (https://help.instagram.com/519522125107875);
 • YouTube
  (https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/).

3.6.Veebilehe funktsioonid

Kogu teabe vahendite kohta, mida me kasutame selleks, et tagada carVertical.com toimimine (sealhulgas küpsised), ja nendega seotud andmete privaatsuse küsimused leiate meie Küpsiste poliitikas.

3.7. Õiguslikud nõuded ja vaidluste lahendamine

carVertical võib kõiki ülaltoodud isikuandmeid töödelda juriidiliste nõuete esitamise, täitmise või nende eest kaitsmise eesmärgil. Sel eesmärgil töötleme isikuandmeid meie õigustatud huvi alusel õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või nende eest kaitsmiseks (GDPR artikkel 6 lg 1 p f). Neid töötleme sel eesmärgil 1 aasta pärast juriidiliste protseduuride lõppu (näiteks pretensiooni menetlemist, kohtu- või vahekohtu lõpliku otsuse jõustumist).

4. Alaealiste isikuandmed

Veebilehel carVertical pakutavad teenused on mõeldud vähemalt 14-aastastele isikutele. Kui meil on põhjendatud kahtlusi, et töötleme nooremate kui 14- aastaste isikute andmeid, eemaldame need andmed andmebaasist viivitamatult.
Kui olete 14-aastane või vanem, kuid noorem kui 18-aastane, siis palun lugege see Privaatsuspoliitika koos ühe lapsevanema või hooldajaga tähelepanelikult läbi ja veenduge, et saite sellest aru ja järgite seda Privaatsuspoliitikat.

5. Andmete saajad

Võime avaldada teavet Teie kohta meie töötajatele, esindajatele, vahendajatele, tarnijatele või alltöövõtjatele, kui see on põhjendatult vajalik, näiteks Veebilehel carVertical.com finantsoperatsioone korraldatavatele makseteenuste pakkujatele, carVertical.com veebimajutusteenuse pakkujatele, serverite ja nende tehnilise hoolduse teenuste pakkujatele, e-posti teenuste pakkujatele jne.
Lisaks saame me avaldada teavet Teie kohta:

 • kohtutele, vahekohtunikele, vahendajatele, vastaspoolele ja nende advokaadile (kui see on vajalik kohtuliku või sarnase menetluse jaoks);
 • politseile, korrakaitseorganitele, maksuinspektsioonile, teistele riigi- või munitsipaalasutustele (kui vastavad õigusaktid seda sõnaselgelt nõuavad) või teistele neile pandud ametiülesandeid täitvatele isikutele (näiteks notaritele, inkassofirmadele);
 • professionaalsetele konsultantidele, nagu juristid, nõustajad, audiitorid või raamatupidajad (kui see on vajalik meie õigustatud huvide kaitsmiseks);
 • teenusepakkujatele, kes osutavad infotehnoloogia-, pilvandmetöötlus- ja süsteemide haldusteenuseid, maksete kogumise või haldamise, turundus-, raamatupidamis-, posti- või kullerteenuseid ja muid teenuseid, ainult teenuste nõuetekohaseks osutamiseks vajalikus ulatuses;
 • teistele samasse gruppi kuuluvatele subjektidele ainult ulatuses, mis on vajalik grupi nõuetekohaseks haldamiseks;
 • äritehingute teostamisel (müües carVerticali, selle vara (selle osa) või aktsiaid (nende osa), carVerticali ühinemisel, liitmisel või eraldumisel jne) potentsiaalsetele või lõplikele omandajatele (nende esindajatele), carVerticali üle kontrolli teostavatele isikutele või muul viisil vastavas äritehingus osalevatele isikutele. Sel juhul edastab carVertical ainult nii palju isikuandmeid, kui see on vajalik vastava äritehingu eesmärkidel, ning tagab isikuandmete konfidentsiaalsuse.
  Lisaks järgitakse igal juhul, kui edastame Teie isikuandmed kolmandasse riiki (väljapoole EL-i/ EMÜ piire), ühte alljärgnevatest tingimustest:
 • andmed edastatakse riigile, kelle suhtes on vastu võetud otsus sobivuse suhtes; andmete edastamise suhtes kohaldatakse asjakohaseid seaduses sätestatud kaitsemeetmeid;
 • järgitakse õigusaktides sätestatud erandeid, kui andmeid ei ole võimalik edastada vastavalt eeltoodud tingimustele.

  carVertical teeb kõik endast oleneva, et andmete sellisel viisil edastamine vastaks GDPR-i nõuetele, ning rakendab asjakohaseid meetmeid, et tagada Teie isikuandmete turvalisus. Rohkem teavet selliste meetmete kohta leiate, kui pöördute otse meie poole Privaatsuspoliitika jaos2.loetletud kontaktandmetel.


6. Teie isikuandmete turvalisus

Töötleme Teie isikuandmeid, järgides GDPR-i, Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadust ning teisi kehtivaid õigusakte. Töödeldes teie isikuandmeid, viime ellu nõuetekohased organisatsioonilised ja tehnilised meetmed, mis on ette nähtud kaitsmaks isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise ja igasuguse muu võimaliku ebaseadusliku töötlemise eest.
Kuigi carVertical soovib kaitsta Teie isikuandmeid, ei ole andmete edastamine interneti teel 100% turvaline, seetõttu me ei saa täielikult tagada turvalist andmeedastust interneti kaudu.

7. Teie õigused

Teil on järgmised õigused:

Õigus olla informeeritud ja õigus tutvuda oma isikuandmetega

Teil on õigus saada teavet Teie isikuandmete töötlemise läbipaistvuse kohta arusaadavas ja kergesti juurdepääsetavas vormis, selges ja lihtsas keeles. See on sätestatud selles Privaatsuspoliitikas. Kui mõni selle Privaatsuspoliitika osa on Teile arusaamatu, pöörduge meie poole selle Privaatsuspoliitika jaos 2. sätestatud kontaktandmetel.

Teil on õigus saada ettevõttelt carVertical kinnitus selle kohta, kas Teiega seotud andmeid töödeldakse, ja kui neid andmeid töödeldakse, on Teil õigus tutvuda oma isikuandmete ja järgmise teabega:

 • andmete töötlemise eesmärgid;
 • vastavate isikuandmete kategooriad;
 • andmete saaja või andmete saajate kategooriad;
 • isikuandmete säilitamise tähtaeg või kriteeriumid selle perioodi määramiseks;
 • õigus paluda, et carVertical parandaks või kustutaks Teie isikuandmed või piiraks Teiega seotud isikuandmete töötlemist või mitte nõustuda sellise töötlemisega või õigus esitada kaebus järelevalveasutusele;
 • teave Teie isikuandmete allikate kohta;
 • kui isikuandmed antakse üle kolmandatesse riikidesse või rahvusvahelisele organisatsioonile, teave nõuetekohastest
 • andmete edastamisega seotud kaitsemeetmetest.

Lisaks on Teil on õigus saada meie käes olevate Teie isikuandmete koopia. Ükskõik milliste Teie palutud koopiate eest on meil õigus küsida põhjendatud tasu, mis määratakse kindlaks halduskulude alusel.

Õigus isikuandmete parandamisele.

Teil on õigus nõuda, et carVertical parandaks ebatäpsed või puudulikud Teie isikuandmed.

Te vastutate selle eest, et Teie poolt meile esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja põhjalikud. Kui Teie esitatud andmed muutuvad, peate meid sellest viivitamatult teavitama, muutes registreerimisvormis vastavaid andmeid või kui andmed pole registreerimisvormis kirjas, siis teavitama meid e-kirja teel. Me ei vastuta mitte mingil juhul kahjude eest, mis tekivad Teile seetõttu, et olete esitanud valeandmed või mittepõhjalikud andmed või ei ole teavitanud meid andmete muutumisest.

Pange tähele, et carVertical saab sõidukite andmed (nt sõiduki läbisõit) kolmandatelt osapooltelt ja esitab aruande automatiseeritud viisil, muutmata kujul ja nii, nagu andmed on saadud. Sel põhjusel ei vastuta carVertical aruannetes esitatud teabe tegelikkusele mittevastavuse ja selle olevate andmete eest.

Õigus isikuandmete kustutamisele (õigus olla unustatud)

Teil on õigus paluda meil isikuandmed kustutada või eemaldada, kui puudub mõjuv põhjus, miks peaksime nende töötlemist jätkama, kui isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärkidel, milleks neid koguti või töödeldi, Te tühistate nõusoleku, mille alusel isikuandmeid töödeldi ja ei ole mingit õiguslikku alust neid töödelda, või mõnel muul GDPR-i artiklis 17 sätestatud alusel.

Pange tähele, et carVertical, soovides tagada infosüsteemide ja isikuandmete kaitset, teeb isikuandmetest varukoopiaid (inglise keeles data backup). Need kehtivad 35 kalendripäeva ja siis kirjutatakse need automaatselt üle. Vastavalt kustutame või eemaldame Teie isikuandmed igalt poolt, välja arvatud sellistelt varukoopiatelt, alljärgnevatel tähtaegadel. Sel juhul, kui oleme enne selles jaos nimetatud tähtaja lõppu sunnitud taastama varukoopia, mis sisaldab Teie isikuandmeid, kustutame need viivitamata ega kasuta neid mingiks muuks eesmärgiks.

Palume panna tähele, et GDPR-i 17. artikli lg 3 on sätestatud eelpool nimetatud juhtude erandid, kui andmete töötlemine on kohustuslik. Kui sellised erandid kehtivad Teie puhul, teavitame Teid sellest vastavalt.

Õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist

Teil on õigus nõuda, et carVertical piiraks (või peataks) Teie isikuandmete töötlemise, kui:

 • Te vaidlustate isikuandmete täpsuse – seni, kuni on kindlaks tehtud nende täpsus;
 • töötlemine on ebaseaduslik ja Te ei nõustu, et isikuandmed kustutatakse ja selle asemel palute piirata nende kasutamist;
 • me ei vaja enam isikuandmeid nende töötlemise eesmärgil, kuid Teie vajate neid, et saaksite esitada, teostada või kaitsta enda õiguslikke nõudeid;
 • Te olete ülalnimetatud korras vastu Teie isikuandmete töötlemisele– seni, kuni on kontrollitud, kas meie seaduslikud põhjused on olulisemad kui Teie omad.

Kui isikuandmete töötlemist on piiratud, siis võib selliseid isikuandmeid töödelda (v.a. säilitamine) vaid Teie nõusolekul või soovides avaldada, teostada või kaitsta õiguslikke nõudeid, et kaitsta teise füüsilise või juriidilise isiku õigusi või tõsise avaliku huvi põhjusel.

Andmete ülekandmise õigus

Teil on õigus saada meilt oma isikuandmed, mille olete esitanud carVerticalile, süstematiseeritud, üldkasutataval ja masinloetaval kujul, samuti esitada need andmed ka teisele töötlejale, kui:

 • andmeid töödeldakse nõusoleku või lepingu alusel; või
 • andmeid töödeldakse automatiseeritud vahenditega.

Lisaks on õigus nõuda, et carVertical annaks Teie isikuandmed otse edasi teisele töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik.

Õigus mitte nõustuda

Teil on õigus igal ajal mitte nõustuda Teie isikuandmete töötlemisega, kui neid töödeldakse selleks, et täita avaliku huviga seotud ülesandeid või seoses carVerticali õigustatud huviga.

Sel juhul carVertical enam ei töötle Teie isikuandmeid, v.a. siis, kui suudame tõestada selle tegevuse õiguslikke aluseid, mille tõttu tuleb töödelda Teie isikuandmeid ja mis on olulisemad kui Teie huvid, õigused ja vabadused, või kui seda oleks vaja, et esitada, täita või kaitsta õiguslikke nõudeid.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on Teil õigus igal ajal mitte nõustuda, et Teiega seotud isikuandmeid töödeldakse sel eesmärgil ja neid sel eesmärgil enam ei töödelda.

Õigus võtta oma nõusolek tagasi

Kui Teie isikuandmeid töödeldakse vastavalt Teie nõusolekule, on Teil õigus selline nõusolek igal ajal tühistada. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta nõusolekul põhinevate andmete töötlemise seaduslikkust, mis on tehtud enne nõusoleku tühistamist.

Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele

Kui Te arvate, et Teie isikuandmete töötlemine rikub GDPR-i sätteid, on Teil õigus esitada kaebus Euroopa Liidu liikmesriigi, kus on teie alaline elukoht, töökoht või koht, kus on toime pandud rikkumine, järelevalveasutusele.

Järelevalveasutus Leedus on Riiklik andmekaitseinspektsioon, aadress L. Sapiegos tn 17, Vilnius, Leedu, e-post ada@ada.lt, veebileht https://vdai.lrv.lt/.

Oleme tänulikud, kui enne kaebuse esitamist vastavale asutusele võtaksite ühendust meiega ja räägiksite meile, mis Teile muret valmistab. Me panustame maksimaalselt operatiivselt ja hoolikalt Teie küsimuse lahendamisesse.

Teie taotlust kasutada andmesubjekti õigusi menetleb carVertical 1 kuuga. Seda perioodi võib vajadusel pikendada veel kaheks kuuks, võttes arvesse taotluste keerulisust ja hulka. Sel juhul teavitab carVertical ühe kuu jooksul taotluse saamisest Teid sellisest pikendamisest, lisades ka hilinemise põhjused.
Kui taotluse, kaebuse või nõude põhjal tekib meil kahtlusi Teie isikusamasuse suhtes, on meil õigus paluda esitada lisainformatsiooni, mis on vajalik Teie isikusamasuse kinnitamiseks.

8. Privaatsuspoliitika uuendamine

Me võime seda Privaatsuspoliitikat igal ajal uuendada või muuta. Selline uuendatud või muudetud Privaatsuspoliitika jõustub selle avaldamisest veebilehel carVertical.com. Kui Privaatsuspoliitikas tehakse olulisi muudatusi, teavitatakse sellest eraldi.

Privaatsuspõhimõtete viimane versioon: 2.0. 22.02.2022