Pravidla služby

1. Obecná ustanovení

1.1. Tato pravidla (dále jen „Pravidla“) stanoví postup pro používání webových stránek Carvertical.com (dále jen „carvertical.com“) a práv, povinností a odpovědností uživatelů Carvertical.com, jakož i další ustanovení.

1.2. Carvertical.com řídí a spravuje cV Group, UAB, registrační číslo společnosti 303134915, adresa: Ukmergės 315B, LT-06306 Vilnius, Litva (dále jen „Poskytovatel“).

1.3. Uživatelům Carvertical.com je poskytnuta možnost získat přehled obsahující informace o historii vozidla (dále jen „Přehled“) a používat další služby poskytované na webových stránkách Carvertical.com v souladu s postupem stanoveným v těchto Pravidlech.  Uživatel Carvertical.com je osoba, která si objednala Přehled nebo která jinak používá Carvertical.com (dále jen „Uživatel“).  Pro účely těchto Pravidel budou služby (dále jen „Služby“) zahrnovat veškeré a jakékoli akce prováděné Uživatelem na Carvertical.com, včetně, ale nejen, objednávání a předkládání Přehledů, čtení publikovaných informací, předkládání, zasílání a přijímání otázek, jakéhokoli druhu informací a/nebo údajů (dále jen „Služby“).  Některé služby dostupné na Carvertical.com jsou Uživateli poskytovány za poplatek (dále jen „Placené služby“).  Pravidla a podmínky Placených služeb jsou poskytnuty před objednáním Placené služby.  Veškeré odkazy na „Služby“ budou dále odkazovat na všechny Služby, včetně Placených služeb, a jakýkoli odkaz na „Placené služby“ se bude vztahovat pouze na ty Služby, za něž nám Uživatel zaplatí poplatek.

1.4. Užíváním Carvertical.com vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s těmito Pravidly a souhlasí být jimi vázán/a jakýmkoli způsobem nebo formou.  Osoby, které nesouhlasí s jakýmikoli pravidly nebo podmínkami stanovenými v těchto Pravidlech nemají právo Carvertical.com používat.

1.5. Poskytovatel má právo jednostranně měnit Služby poskytované na Carvertical.com a jejich ceny, jakož i veškerá ustanovení uvedená v těchto Pravidlech.  Dalším užíváním Carvertical.com po změně, revizi nebo doplnění těchto Pravidel Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s těmito změnami.

2. Pravidla a podmínky pro používání služeb dostupných na webových stránkách Carvertical.com

2.1. Společnost Carvertical.com poskytuje svým uživatelům možnost získat dva typy Přehledů: bezplatný počáteční přehled a komplexní placený přehled.

2.2. Uživatel souhlasí a uznává, že se před objednáním placeného Přehledu plně seznámil/a s výsledky počáteční (bezplatné) kontroly.  Uživatel chápe, že finální (placený) Přehled bude obsahovat pouze ty informace, jejichž existence byla Uživateli oznámena v počátečním (bezplatném) Přehledu.

2.3. Přehled může být použit pouze pro účely doporučení a neměl by být považován za spolehlivý nástroj pro posouzení stavu vozidla.

2.4. Jakékoli a veškeré rady poskytnuté v přehledech nebo na webových stránkách by neměly být považovány za požadavky nebo doporučení pro koupi vozidla specifikovaného v Přehledu.

2.5. Peníze zaplacené za Přehled nebudou vráceny v případě, že obsah finálního (placeného) Přehledu odpovídá obsahu počátečního (bezplatného) Přehledu.

3. Placené služby

3.1. Služby poskytované na webových stránkách Carvertical.com lze zaplatit platební kartou.  Placené služby budou Uživateli poskytnuty pouze poté, co za ně Uživatel zaplatí v souladu s postupem stanoveným na webu Carvertical.com.

3.2. Uživatelé Carvertical.com si mohou objednat komplexní historii vozu za stanovený poplatek.

3.3. Poskytovatel má právo omezit nebo pozastavit poskytování Služeb na dobu neurčitou během procesu preventivní údržby.

4. Důsledky porušení pravidel

4.1. Při objednávání Přehledu a jeho následném užívání musí Uživatel dodržovat tato Pravidla.  V závislosti na povaze porušení je Poskytovatel oprávněn omezit přístup Uživatele ke Službám dostupným na Carvertical.com.

4.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění ukončit přístup Uživatele na Carvertical.com nebo jeho užívání služeb dostupných na Carvertical.com v důsledku porušení těchto Pravidel nebo zákonných předpisů.  Uživatel bude informován o všech sankcích uložených za porušení těchto Pravidel prostřednictvím e-mailu zadaného během registrace.

5. Omezení odpovědnosti

5.1. Poskytovatel je odpovědný pouze za technické zveřejnění informací obsažených v Přehledu na webové stránce Carvertical.com, pokud Přehled odpovídá všem požadavkům stanoveným v Pravidlech, a za technickou podporu databáze této webové stránky.

5.2. Poskytovatel neodpovídá za nepřesnost informací uvedených v Přehledu nebo za jejich obsah.  Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé Uživateli nebo třetím stranám v souvislosti s použitím Přehledu.

5.3. Poskytovatel neodpovídá za poruchy nebo přerušení fungování Carvertical.com nebo jeho databáze, ke kterým došlo z důvodů, které Poskytovatel nemůže ovlivnit.

5.4. Za správné použití hesla odpovídá Uživatel.  Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou Uživatelem v důsledku použití těchto informací třetími stranami. 

6. Pravidla pro zpracování osobních údajů stanovená v Zásadách ochrany osobních údajů Carvertical.com

7. Práva duševního vlastnictví

7.1. Poskytovatel je vlastníkem všech práv k obsahu Carvertical.com a má výlučné právo na jeho užívání.  Všechny značky produktů nebo služeb, designy, názvy a další prvky dostupné na Carvertical.com jsou majetkem Poskytovatele nebo jeho licencí.

7.2. Jakékoli zpracování, kopírování a/nebo jiné využití obsahu nebo designu Carvertical.com prováděné třetími stranami bez písemného souhlasu Poskytovatele a/nebo bez dodržování těchto Pravidel bude znamenat porušení autorského práva a dalších práv, které bude stíháno v souladu s právními předpisy Litevské republiky.

8. Rozhodné právo a řešení sporů

8.1. Činnost webových stránek Carvertical.com se řídí zákony Litevské republiky.  Veškeré spory vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s činností webové stránky Carvertical.com budou vyřešeny vyjednáváním a v případě neúspěšného vyjednávání bude spor postoupen příslušnému soudu Litevské republiky.

8.2. Veškeré spory, které vzniknou mezi Poskytovatelem a podnikateli, budou vyřešeny u soudu příslušného k sídlu Poskytovatele.

8.3. Nefiremní Uživatel by měl nejprve písemně podat svou žádost nebo stížnost týkající se činnosti nebo služeb Carvertical.com Poskytovateli, kde specifikuje své požadavky.  Své dopisy prosím posílejte na ahoj@carvertical.com. Není-li Uživatel spokojen s odpovědí Poskytovatele, může se Uživatel obrátit na Státní úřad pro ochranu práv spotřebitelů na webové adrese: www.vvtat.lt, nebo vyplnit formulář žádosti na Online platformě pro řešení spotřebitelských sporů (Online Consumer Dispute Resolution Platform) na http://ec.europa.eu/odr/. Právní spory budou řešeny způsobem předepsaným zákonem.

9. Pravidla pro soubory cookies stanovená v Zásadách ochrany osobních údajů Carvertical.com

10. Opatření k zabezpečení informací

10.1. Při zpracování osobních údajů Uživatele musí Poskytovatel provádět příslušná organizační a technická bezpečnostní opatření, která napomáhají ochraně osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním nebo jiným nezákonným zpracováním.  Činnost Poskytovatele zaměřená na zajištění bezpečnosti zahrnuje mimo jiné ochranu zaměstnanců, informací, IT infrastruktury, interní a veřejné sítě, kancelářských budov a hardwaru.

10.2. Poskytovatel připomíná Uživateli, že sám Uživatel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti svých přihlašovacích údajů.  Poskytovatel žádá Uživatele, aby při používání a uchovávání svých přihlašovacích údajů dbal na zvláštní opatrnost.  Uživatel by se měl na konci relace odhlásit z prohlížeče, aby zabránil neoprávněnému přístupu k e-mailu nebo osobním informacím Uživatele, zejména v případech, kdy Uživatel používá veřejné počítače (např. v internetové kavárně nebo knihovně).

10.3. Poskytovatel učiní vše, co je v jeho silách, aby ochránil údaje Uživatele zpracovávané Poskytovatelem, ale s přihlédnutím k tomu, že informace o Uživateli jsou zasílány přes internet, Poskytovatel upozorňuje, že Poskytovatel nemůže zaručit a nezaručuje úplnou bezpečnost informace zaslané Uživatelem, včetně osobních údajů Uživatele.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tato pravidla se stanou závaznými v okamžiku, kdy Uživatel potvrdí, že s těmito Pravidly souhlasí, a zůstanou v platnosti po celou dobu vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem.

11.2. Poskytovatel má právo jednostranně měnit tato Pravidla.  Jakékoli změny těchto Pravidel se stanou závaznými okamžikem jejich zveřejnění na Carvertical.com.

11.3. Poté, co se jakákoli změna těchto Pravidel stane závaznou, Uživatel svým dalším užíváním Carvertical.com uznává, že je obeznámen s těmito změnami a plně s nimi souhlasí.Služby objednané před změnami Pravidel Carvertical.com budou poskytnuty způsobem a v souladu s časovými lhůtami stanovenými v Pravidlech platných v té době.